Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

Pandé Ina Kolé Du Leso Sabat

1Manga oné ca leso Sabat, Mori Yésus ngo oné mbaru de cengata tu’a disét Parisi te hang nituy. Sanggéd taung isét mangan, lémét kéta Hias.

2Rodo tuan cengata ata hena le ru’u bara, hesé wa ranga Diha.

3Maig taé de Mori Yésus ngong ata pecing Taurat, agu ata Parisi situ: “Ngancéng pandé ina ata du leso Sabat ko toé?”

4Isé situ hema kid. Itu kali caun Liha limé diha hitut beti, pandé ina, agu jera ngon Liha.

5Poli hitu, Hia curup agu isé: “Céing oné mai méu, ata toé diki-dakang poto nggere-éta anakn ko japin, émé pa’u nggere-oné ngaliy, koném du leso Sabat?”

6Toé ngancéng walén lisé Hia.

Osang Ata Teke Étan Agu Osang Ata Teke Wan Kéta

7Ai ita le Mori Yésus, te sanggéd meka kawé kéta palang lonto situt daing étad; Hia tombo rapang ho’o agu isé:

8“Émé cengata ata, bénta hau te ngo ramé kawing, néka di lonto lobo osang ata di’an kéta, ai aram ata hitu poli bénta cengata ata daing mésén hiang oné mai hau,

9kudut ata hitu, hitut bénta hau, agu hia, néka mais agu mai taéd ngong hau: Téi keraéng ho’oy osang hitu. Itug dé hau simi-semarm, paka ngo lonto teke wan kéta.

10Maik émé hau bénta lata, ngoh, lonto oné osang ata teke wan kéta. Ai asam hiat ngara taé, mai taén ngong hau: Késa, mai ngo lonto bolot. Agu le hitu, hau hiang kéta oné ranga de sanggéd taung meka banah.

11Ai céing ata ngo’is le run béta, hia te na’a way, agu céing kaut ata hinggop le run, hia te téti nggeré-étay.”

Céing Hitut Paka Siroy

12Agu Mori Yésus taé kolé agu ata hitut bénta Hia: “Émé hau pandé raméh, le leso ko le wié, hau néka siro haé rebam, asé-ka’ém, haé ukum, ko sanggéd taung haé béom situt bora; ai isé te léko ali siro hau kolé, ali hitu, hau polig delék lékon.

13Landing hau émé pandé raméh, bénta isét lénggé, isét toé molor bod, isét péko agu isét buta.

14Agu hau te cébo mosém, ai isé toé manga do’ong apa-apad te léko agu hau. Ai hau te delék walid du leso to’o koléd isét molor.”

Rapang Latang Te Ata Situt Manga Tanjéngd (Mat 22:1-10)

15Dengé hitu, maig taé de cengata oné mai méka situ ngong Mori Yésus: “Delék kéta ata situt tibas oné Adak de Mori Keraéng.”

16Maik taé de Mori Yésus ngong hia: “Manga cengata ata pandé ramé mésén, agu hia siro ata do.

17Du redu te lompong ga, hia wuat mendin te curup agu isét poli sirod: co’om ngo nggere-lét ga, ai poli taungs wédid ga.

18Maik isé cangkali kaut taé néka rabo. Hia cengata taé ngong hia: Aku poli jaji umag, agu aku paka ngo léloy, landing hitu, néka rabo.

19Tanjéng data iwon kolé: Aku poli jaji lima angkemd japi laki, aku paka ngo damangs di, landing hitu weli ga, néka rabo.

20Tanjéng kolé data iwon: Aku ho’ok di kawing’g, ali hitu aku toé kong ngog.

21Og kali kolég mendi hitu, agu baro taung situ oné Morin. Itug kali rabo da’atn hiat ngara mbaru, mai taén ngong mendin: komét koé ngo oné néténg salang agu otor béndar, agu dadé cé’é ho’os ata lénggé, ata toé molor tarad, isét buta agu isét péko.

22Poli hitu, baro kolé le mendi hitu: Mori, apa situt susung dité, polis pandéd, maik koném po nenggitu, manga kid osang ata lingad.

23Maig taé de keraéng hitu ngong mendin: Gélang ngo oné sanggéd salang mésé, agu salang dangka, bénta kéta taungs isét manga nitu, te ngo bonés, ai mbaru daku paka penongy.

24Ai Aku taé agu méu: Toé kéta cengatan oné mai isét poli sirod situ, te ita minakn ramé Daku.”

Sanggéd Ménan; Paka Ledos Kudut Lut Mori Yésus

25Manga cengkalin, do ata londang lut Mori Yésus du lakon. Cang holésn, mai taé Diha ngong isé:

26“Émé ca ata mai cé’é Akuy, maik hia toé rangkat eman, endén, winan, anakn, asé-ka’én ko wetan, ngot mosé de run hia toé ngancéng ciri ata nungku Dakun.

27Céi-céing ata toé pola panggoln agu lorong Akuy, hia toé ngancéng ciri ata nungku Dakun.

28Ai céing weli oné mai méun, hitut kudut hesé ca ngando, toé olong lonto te bilang minturn, ot rapak ringgin te pandé mbaru dengkir polin gori hitu?

29Boto émé poli liha na’a ligéngn, maik toé ngai cai olon, am sanggéd ata situt itan, loér hias,

30cang agu mai taéd: Ata ho’o bo du pu’ung hesén, maik toé ngai ruda olon pandén.

31Ko raja nia dé’it hitut kudut ngo rampasy dungkang raja bana, toé olong lonto di te téntang, ot le cepulu sebu ata liha dungkang bali, situt ba lawa don suampulu sebu ata?

32Émé toé ngancéng liha, hia te wuat atan, rémé ngai tadangd ata bali situ, te réi co’o molé kétag kudut hambord.

33Nenggitu kolé néng néténg méu, hitut toé okés sanggéd cao-can, toé ngancéng ciri ata nungku Daku.

34Bo muing ci’é di’an, maik émé ci’é hitu ciri beléy, le paig pandé cerakn?

35Toég manga betua laingn: te oké oné uma ko te pandé li’ang tana; oké kaut kali lata ga. Céing ata manga tilun te séngét, paka séngét koé liha.” <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran