Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

Mori Yésus Pandé Ina Ata Du Leso Sabat (Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1Poli hitu Mori Yésus ngo kolé nggere-oné mbaru ngajiy. Nitu manga cengata ata matag limé can.

2Isé lémét mtaung Mori Yésus émé pandé ina ata hituy du leso Sabat, kudut isé ngancéng pandé hena le salan Hia.

3Mai taé de Mori Yésus ngong ata hitut matag limé can hitu: “Mai cé’é ho’oh, hesé oné réha hau!”

4Poli hitu mai taé Diha ngong isé: “Nia ata ngancéng du leso Sabat, pandé di’a ko pandé da’at, pandé selamak mosé data ko paki ata?” Maik hema kaut isé situ.

5Hia nawes kéta nain ali teger nai disé, agu déméng cumpengn Hia énam taung ata lupi Hia, itug kali curupn oné ata hitu: “Lendor limém hitu ga!” Agu hia lendor limén, itug kali rodo ina kaut limén hitu.

6Itug kali ngo nggere-pé’angd ata Parisi agu gélang-gélang bantang camad agu ata Hérodian te ala Hias.

Mori Yésus Pandé Ina Ata Do

7Poli hitu Mori Yésus agu ata nungkun hedong ngo lupi sanos agu do ata oné mai Galiléa lut Hias. Nenggitu kolé ata oné mai Yudéa,

8oné mai Yérusalém, Iduméa, besina mai waé Yordan, agu oné mai Tirus agu Sidon, do kéta ata mai oné Hia, du poli dengén lisé sanggéd taung situt poli pandé Diha.

9Hia jera ata nungkun améng can wangka latang te Hia, ai lawa do situ rantang kéco Hia lisé.

10Ai Hia pandé ina ata do, wiga sanggéd isét beti dedek-dedek taud nggere-oné Hia kudut cabi Hias.

11Woko isét hena le jing da’at ita Hias, isé cembar taungs wa ranga Diha agu ciékd: “Ata ho’o tu’ung-tu’ung Anak de Mori Keraéngy!”

12Maik Hia ré’ing tu’ung kéta isé, néka tombo céing kéta Hia.

Mori Yésus Bénta Campulu Sua Rasul (Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Poli hitu Mori Yésus tuké nggere-éta goloy. Hia bénta isét baté ngoéng Diha agu isé kolé néng mai oné Hias.

14Hia pilé isét campulu sua latang te lut Hias agu latang te wuats Liha ba Keréba Di’a

15agu téing Liha kuasa latang te mbér jing da’at.

16Isét campulu sua ata poli pilé Liha ho’os: hi Simon ata téing ngasangn Liha hi Pétrus,

17hi Yakobus anak di Zébédéus, agu hi Yohanés asé di Yakobus, isét sua so’o téing ngasang koéd Liha Boanérgés, ngong mberes ného genggus,

18poli hitu hi Andréas, Pelipus, Bartoloméus, Matéus, Tomas, Yakobus anak di Alféus, Tadéus, hi Simon ata Zélot,

19agu hi Yudas Iskariot hiot pika Hia.

Mori Yésus Agu Béélzébul (Mat 12:22-32; Luk 11:14-23)

20Poli hitu Mori Yésus ngo nggere-oné ca mbaruy. Itug kali maid kolé lawa do, nemper kolés, wiga toé ngancéng te hangs.

21Du asé-ka’é Diha dengé taungs pandé situ, isé kudut mai dadé Hia, ai lorong taé disé Hia toég salang bonén curupn.

22Agu isét pecing Taurat ata mai oné mai Yérusalém, taéd: “Hia koro le Béélzébul, agu le kuasa de tu’a de jing da’at hia mbér jing da’at.”

23Mori Yésus béntas isé, og kali curup agu isé ali rapang moléy: “Ngancéng jing da’at mbér kolé jing da’aty?

24Émé ca pemerénta bikéy, pemerénta hitu toé ngancéng ndengn,

25agu émé ca kilo bikéy, ka’éng kilo hitu toé ngancéng ta’angn.

26Nenggitu kolé émé jing da’at cangkar cama taud agu émé pati sua hia, hia toé ngancéng ta’angn, maik hitug cain kudut mempoy.

27Maik toé manga cengatan ata ngancéng purak mbaru de laki te rampas cecan émé toé di olong pongoy ata laki hitu. Poli hitu hia po ngancéng rampok mbaru hitu.

28Aku taé agu meu: Ata tu’ungn, sanggéd ndékok agu mbéis de sanggéd anak manusia, te ampongs agu sanggéd mbéis ata caro liséd.

29Maik émé manga cengata ata mbéis Nai Nggeluk, hia toé manga ampongn tédéng lén ai ndékok hitu cameng dengkir tain.”

30Tara nenggitun curup Diha, ai taé disé, Hia rasung le jing da’aty.

Mori Yésus Agu Asé-Ka’én (Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Itug kali mais endé agu asé-ka’é de Mori Yésus. Rémé hesé bepé’angd isé, jera lisé ata kudut bénta Hia.

32Manga ata do lonto léok Hias, isé tombo oné Hia: “Lélo dé, endé agu asé-ka’é Dité manga bepé’angs, agu nanang te cumang Ités.”

33Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Céing néng endé Daku agu céing kolés néng asé-ka’é Daku?”

34Hia lélo kéta taungs sanggéd ata situt lonto léok Hias nitu, agu taén: “Ho’os endé Daku agu asé-ka’é Daku!

35Céing-céing ata pandé lorong ngoéng de Mori Keraéng, isé situ asé ka’ég, isé situ wetag, isé situ endé Daku.” <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran