Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1Ka sara gogoi, iaté ka gogoi Sabbat, amei nia Jesus mukom ka lalep sara siabeu tiboi tubu ka tai Parise. Oto sedda bulat makopé rataiko nia Jesus.

2Iageti oinangan leú et sara sipasioorik besit got tubu. Rere sambat kabeinia bulat apagoó.

3Oto nou-nounangan sia Jesus tai guru paamian sambat tai Parise siparururú sedda, pelé nga-ngania, "Siripot ka surukatta, momoi leú pá itualeaké simabesí ipot gogoi Sabbat, elé, tá?"

4Tápoi ka sia tai guru paamian sambat tai Parise, tenan lé sia meng. Oto sogainangan nia Jesus simabesí néné, aleakénangan nia, lepá kuanangan ka matania itui-tui.

5Iageti kuanangan ka matadda siparururú sedda, "Ké ai baí sara ka talagamui sibebelé tatoga, elé jaui ka bagat sumur ipot gogoi Sabbat, tá pá ioolaaké masitik-tik toga elé jaui sibebelé nenda ka gogoi nenda leú et?"

6Tápoi bulat tá amoi aratepaaké ngungunda masialegi nga-ngan Jesus.

7Kelé aiitsó ai sia tairauma siobá muuddet ka kudduat simakopé erú, pangantomannangan leú et sia sangamberidda, Jesus, kuanangan,

8"Ké rasogai kam ka punen putalimogat, buí nupuuddet kam ka uddenanda siabeu tiboi tubu. Aipoí tápei tagai baleú ai peilé sia sabagei simabuak tiboi tubu arasogai mupunen.

9Babara momoi nia sibakkat lalep sipasisosogai kam ruamui, ka sanet paatuat ikua ka matamui, 'Bojoían lé boikí ale, kudduat sikuddujim néné, ka tairauma nenda lé aitutarek'aké.' Oto bulat aila ekeu simakopé nuei mukuddu ka tei-tei.

10Oto ké rasogai kam ka punen, gaba kam kudduat bulat ka tei-tei, bulé isogai ekeu sibakkat lalep, masikua ka matam, 'Ale saraina, sené lé konan ka uddenan simaerú.' Bailiu tuabeuaké kam ka matat sirimanua simigi.

11Aipoí senen sibuak'aké tubunia, tuparerepé lé sia, tápoi siparepé tubunia geti, tububuak'aké lé sia."

12Iageti kuanangan ka matat sibakkat lalep Jesus, "Ké nusogai sirimanua mukom ka punen sinágó pá elé sinoibó, buí nusogai saaleinu elé sasarainam, elé saeppum, samba pabébéakenennu lalep simakayo. Aipoí tá isoppi rasogai ekeu kekeu; oto anusilóan mitsá silit sigalaiakenennu ka tubudda.

13Tápoi, ké nubaraaké punen, sogai sia simagebá, simakataí tubu, simasakit samba simapeset mata.

14Tá isoppi ipanukani ekeu Taikamanua, aipoí tá momoi rasiliaké nia sigalainu simaerú ka tubudda. Oto siliakénangan nia Taikamanua sigalainu simaerú néné, ka katusuruatda mitsá sirimanua simaerú paraboat."

15Kelé aiarep nia sara sipaaleiaké nia mukom sikuat Jesus néné, kuanangan, "Bulat mauktuk te sia sinogai mei pataddé mukom ka tubut Taikamanua ka Purimataat Taikamanua!"

16Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Ka sara gogoi, ai sara sipasibabaraaké punen sabeu, sogainangan maigi sirimanua.

17Kei tutaddaaké punen, koiniakénangan sapaguguletnia raei masisogai sinogainia mupunen, masikua ka matadda, 'Konan'an kam amatarek'an sangamberinia!'

18Tápoi sangamberidda néné, kasei oi masikua, bojoían lé boikí. Siboikí ka sia aikua ka matat pagugulet, 'Simaruei peilé akusaki sangamata mone, buítá mei lé aku masiitsó. Oto bojoían lé boikí.'

19Sabagei ka sia arakua, 'Simaruei peilé akusaki lima ngapasang jaui pasipakkru mone. Oto buítá mei aku kusibo nia ka mone. Bojoían lé boikí.'

20Iageti sabagei mitsá ka sia arakua, 'Simaruei peilé akuputalimou, oto tá momoi kuoi.'

21Iageti toili nia pagugulet, segéakénangan taiooira, ka matat tuannia. Oto pugolúnangan simakopé si tuan, kuanangan ka matat paguguletnia, 'Olaaké nuei ka enungan samba ka senen elak laggai sabeu. Abbit sia sené simagebá, simakataí tubu, simapeset mata sambat simasakit.'

22Lepá kuanangan ka matat tuan, pagugulet néné, 'Akugalaiakéan kai sikuam, tápoi maigi peilé kudduat sitá kabaga.'

23Iageti kuanangan ka matadda, si tuan, 'Oto kenan lé kam ka enungan sabeu sambat ka enungan sigoisó ka laggai bagei, náná kam sia raoi, bulé isut lalepku.

24Bulé nuagai kam nia! Bulat beri te sia sara tairauma sinogaiku nenda, masinananam kan punenku néné!'"

25Bulat maigi sia amei masitut Jesus. Lulut néné, pitsanangan sia Jesus, kuanangan ka matadda,

26"Ké ka tubudda sainanda, saukkuira, tainanalepra, tatogadda, sasarainanda, elé ka tubunia peilé makaté bagania, belé peilé aku, tá momoi ibailiu nia sipasiuluiku.

27Sitaiobá masibairat loiná siliktengania, raoi masitut aku, tá momoi ibailiu nia sipasiuluiku.

28Ké ai baí sia ka talagamui sipupaatuat masirióaké sara menara, buítá mukuddu nia boikí, masiadde nuntut sakinia, bulé iagai metnangan leú pá igit bulagatnia masilepáaké menara néné, elé tápei iaaili.

29Aipoí ké tá moi ilepáaké nia, tápoi bukkú pundasi alepáan aitugalai, tá isoppi ragágati nia sangamberi sipasiiitsó tailelepá nia.

30Tá isoppi rakua nia, 'Pegi, pasigagalai geti, táan buu, tápoi siboboi, tá lelepá!'

31Ké ai sara rimata sibara tentera pulu ngaribu sia igidda, tápoi aigegelai masisaggangi sara rimata sibara tentera rua ngapulu ngaribu sia igidda, tá isoppi ikuddu boikí masipaatu ka bagat paatuatnia, metnangan leú pá ronnia masilawan saggaknia néné, elé tápei.

32Ké iagai taiooinia ilawan nia, bulat ai peilé sia mare-reunan tai saggaknia, aikoiniakéan sia sapaguguletnia masitiddou bulé paaban'an lé sia."

33Oto kalepakatnia, kuanangan ka matadda Jesus, "Kisedda leú te ka kam. Bulat beri sia sara ka talagamui ibabailiu sipasiuluiku, ké tá ikaddiuaké sangamberi sibabara ka tubunia."

34"Maerú lé ka sia garap, tápoi ké maleu baí nia, momoi peilé pá itukalóaké nia mitsá?

35Táan anai katukaunannia, elé itukau nia puput mone pá. Tápoi turiribbaiakéan lé nia. Kasei simaarep piú, arep'akénangan nia!" <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran