Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Ma 'orasi ge'ena 'o Saulus kawodemeki wakisikisaa de wakito'oma 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Yesusika. 'Una wotagi ma 'Imam ma Amokika,

2de woga'asoko 'o surati wikula la wotagi 'o Yahudioka manga lo-lomu ma woa ma balu-balusika 'o Damsyikoka, la nako ge'enaka doka wakimake yongaku-ngaku go'ona, ge'ena wakitagoko de waki'asa 'o Yerusalemuka.

3'Awi do-dagi ma sigoronaka wosiika 'o Damsyikika, so gee wasoriokau ma kota ge'ena de 'o diwanguku kayasorogaku 'o darangi widisiwara wisigilolitino.

4'Una kawosidapagaruku 'o tonaoka de wo'isene 'o 'ilingi moi 'ingose 'ato, "Saulus, Saulus! 'Ido'oa so noisikisaa?"

5'O Saulus wosano, "'Aba, ngona nago'ona?" 'O 'ilingi wo'isenoli 'ingose 'ato, "Ngoi ne'ena 'o Yesus gee noisisikisaa.

6Ma ne'ena nomomikie de nosikaika 'o Damsyik ma kotaka, ge'enaka 'asa nisidemo 'okia salingou nodiai."

7'O nyawa gee yomote-moteke de 'o Saulus kayosidiriiduku sababu 'ona yo'isene 'o 'ilingi ge'ena ma komoiwa yakimake.

8Ge'enaka de 'o Saulus woma'oko de wi ako wapelenga, ma kowomasimakewau. So 'ona wi giamika ya'ao de wituda yowosama 'o Damsyikika.

9'O wange sa'angeno 'una kowomasimakewa de ka ma eta ma kowo'odomuwa de kowo'okeruwa.

10'O Damsyikoka wimoi 'o Yesusika wongaku-ngaku wi ronga 'o Ananias. 'O mo-make moi ma dodaka, ma Jou wongose 'o Ananiasika, "Ananias!" 'O Ananias wopalusu, "Ee Jou!"

11Ma Jou wongose, "Ne'ena notagiou 'o Yudas wi woaka 'o Ngekomo 'Ibo-boootika. Ge'enaka doka nosano 'o nyawa wimoi wi ronga 'o Saulus 'o Tarsusino. 'O nyawa gu'una wolahidoa ma gu-gudaioka

12de 'o mo-make moi ma dodaka 'una wimake wimoi, ge'ena la 'o Ananias, waika 'unaka de wi giama widatamiku la 'una womasimakeli."

13'O Ananias wosango, "'Etei Jou, 'o nyawa gu'una to'isenokau 'o kawasa kawingose-ngose 'ato 'unau ge'ena posironga wakisikisaaka 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Yerusalemuoka.

14De ne'ena 'una woboanou ne'enaka de wi surati 'o 'imam ma sae-saeoka ma ngale wisidabi wakitagoko 'ani kawasa."

15Duga ma Jou wongose 'o Ananiasika, "Kanotagi bato! Sababu 'una towiirikokau la wosidagi 'ai manarama. 'Ai manarama ge'ena la woisihabari naga ko 'o Yahudiwa ma nyawaka, de gee koyowosa-wosamuwa 'o Yahudioka manga 'agamaka. Mita 'o koa-koanika de 'o Israel ma nyawaka.

16De ngoi ma sirete 'asa towisidumutu ma sangisara 'iodumu gee salingou wamoku sababu woimoteke ngoi."

17Ge'enaka de 'o Ananias wotagiokau ma woaka ge'ena de wi giama widatami 'o Saulusuku de wongose, "'Esa moi Saulus, ma Jou Yesus gee ngona wonimake ma 'orasi ni do-dagioka nosikaino ne'enano, 'una wosuloko ngoi taino la ngona 'idadi nomasimakeli de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'imanoa ni singinaka la nipareta."

18Ka ma 'orasi ge'ena de 'isoka 'o naoko ma dungiri 'iotaokau 'awi akoka so womasimakekauoli. Ge'enaka de wi'osikokau.

19De gee wo'odomoka de wokuatokauoli. 'O Saulus 'o wange muruoka naga womanoa 'o nyawa yongaku-ngakuoka 'o Damsyikoka.

20Deika wogila-gila 'o Yahudioka manga lo-lomu ma woa-woaka de wositotara 'ato 'o Yesus ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaka.

21'O nyawa yoodumu yoherangi ma sala gee yo'isene 'o Saulus wi do-dotoko. 'Ona yomakadongose 'ato, "'Etei, so 'unau ge'ena 'o nyawa yongaku-ngaku wakibootukou 'o Yerusalemuoka de! De 'una woboa ne'enano ma ngale wakitagoko de waki'asa 'o 'imam ma sae-saekika."

22Duga 'o Saulusoka 'o kuasa kaidogo monga gee wakisidemo wosinyata 'ato 'o Yesus ge'ena 'o Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha, sigado 'o Yahudioka gee yomanoa-noa 'o Damsyikoka yoherangi ma de koidadiwa yosingelo.

23Ge'ena 'ipasano koito'ingowa de 'o Yahudioka yomasigaro yomau 'o Saulus wito'oma.

24Ma, manga singinaka ge'ena 'o Saulus wanakokau. 'O wange de 'o obiri wida-damaa 'o kota ma ngorana ma amokoka yomau wito'omau.

25Duga ma moi ge'ena 'o obiruku de 'o Saulus wi do-domoteke wi'ese wisiowara 'o rata 'iamo-amokoka widosongodauku, 'asa de wisiwara doka ma kota ma tembok ma dudunuku.

26De 'o Saulus 'o Yerusalemuka wotagi so kadoka waika de womau womasiganu de 'o Yesus wi do-domoteke. Ma 'ona kayakimodongoka, sababu kowingakuwa 'ato 'una mita wodadiokau 'o Yesus wi do-domoteke.

27Ma 'o Barnabas waika 'o Saulus wi'ese, so wi'asa 'o su-sulokika. De wakidajarita gedagee 'o Saulus wi do-dagi ma sigoronaka de ma Jou wimake de kokia ma Jou wobicara 'o Saulusika. 'O Barnabas wosidemo mita ma ngale kokia 'o Saulus womoroini wodotoko 'o Damsyikoka ma ngale 'o Yesus.

28Ge'enau so 'o Saulus widawongo so womanoa de de 'ona de yomakasupuwosama. De posironga womoroinoka wodotoko ma ngale 'o Yesus 'o Yerusalemuoka wakilolituku.

29'Una wodotoko ma de yomakaributu mita de 'o Yahudioka gee yopake-pake 'o Yunanioka manga demo, ma 'ona yomariwo yomau wito'oma.

30Gedagee 'o jamati yo'isenoka ge'ena, de 'ona 'o Saulus wi'asa 'o Kaisareaku. Ge'enaka de wisidingoto 'o Tarsusuku.

31De 'o jamati 'o Yudeaka, 'o Galileaka de 'o Samariaka 'iodumu 'ikokiriidokau de wisitedene de wisingounu ma Jo'oungu ma Dutu. De 'o jamati go'ona 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakiriwo, so kayokudai monga yoganapu de kayokuata monga.

32'O Petrus wotagi woki-kiloliti walega 'o jamati wanga-ngaimoi. Ma moi ge'ena 'una wakilega ma Jou wi kawasa 'o Lida ma kotaka.

33Kadoka de wimake wimoi wolugu-lugu wi ronga 'o Eneas, 'o taunu tuangerou kowomomi-momikuawau 'awi dangiroka.

34'O Petrus wongose 'o Eneasika, "Eneas, ma Jou Yesus Kristus wonisi'aiki. Nomomikie de nosidiaika 'ani dangiri." Kage'ena de 'o Eneas womomikokau.

35So 'o Lida de 'o Saron ma nyawa wimake 'o Eneas kowoluguwau de yokokingaku 'o Yesusika.

36De 'o Yope ma kotaka mimoi mi ronga ngo Tabita, muna ge'ena mongaku-ngaku 'o Yesusika. 'Ami ronga ge'ena nako 'o Yunanioka, ge'ena yongose 'ato ngo Dorkas, ngone tanu, "'o Maijanga". Muna kaitaurika modiai yaowa-owa de makiriwo 'o nyawa yosusa-susa.

37Ma 'orasi ge'ena mopanyake de mosongene. Gee mi maieti ya'osioka, de mitamideu daku 'o lotengoka.

38'O Yope, 'o Lidaka 'ena koikurutikawa rekeni. So gee 'o Yesus wi do-domoteke 'o Yopeka yo'isene 'ato 'o Petrus 'o Lidaka, de 'ona yosuloko yamididi yotagi 'o Petrusika de yobesesongo 'ato, "Nomataitino ne'enano."

39'O Petrus wo'isenoka 'o besesongo ge'ena de waie woma'oko de wakimotekokau. Yototarika kadoka de wisidoa 'o lotongie. 'O nge-ngeweka 'o bao-bao ge'enaka yoboa-boano gee yoodumu 'o Petrus widoomuno de yo'ari de yosidumutu 'unaka 'o baju de 'o juba gee ngo Dorkas makidu-dugurituku ma 'orasi kamowango-wangosi.

40'O Petrus wosuloko 'ona yoodumu yosupuka, de wotalibukuku de wolahidoa. Ge'enaka de wodaarika ngo Dorkas mi maietioka de wongose, "Tabita, nomomikie!" So ngo Dorkas momapelenga de gee mimake 'o Petrus de mogogerieu.

41Ge'enaka de 'o Petrus wa'ao 'ami giamika de miriwo moma'oko. Deika 'o Petrus waki'asoko yongaku-ngaku de 'o nge-ngeweka yobao-bao gee, de wongose 'ato, "Numudau ngo Dorkas mowangodeu!"

42'Okia naga 'idadiokau gee ma habari 'itagi 'o Yopeka yakilolituku, so 'o nyawa manga gudai yongaku 'o Yesusika.

43'O Petrus ge'enaka wogogere 'o wange muruosi naga wimoi 'o haewani ma kai woma-manarama wi woaka wi ronga 'o Simon.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran