Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

1Kage'ena ma wange mita, 'o Yesus wamada 'o woa ge'ena de wotagi 'o talaga ma batingika so wogogerie ge'enaka.

2'O nyawa manga gudai wisigilolitino, so 'una wosikaika 'o ngo'otiroka de wogogerie ge'enaka, 'ena yoku-kudai 'ona 'o dowongioka.

3Ge'enaka de 'o Yesus wakidotoko 'i'ini-'inioka de wosi'ade-'ade. Wongose: "Wopai-pairi wimoi wotagi wi fini wopiakoro.

4Gedagee wopiakoro, munuka 'itotaka 'o ngekomuku. Ge'enaka de 'o namoro 'iboa de ya'odomo yabootoka.

5Munuka 'itotaka 'o tonaka 'ikakatetoku gee ma tonaka ka ma etaka. Ma fini ge'ena ma japatioka 'igo'oo, sababu ma tonaka koikipirinuwa,

6ma gee 'o wange yodasauku de ma fini 'igo-go'oode ge'ena 'imaai deika 'i'osaka, so 'isongene sababu 'imasingutuku koikurutukuwa.

7De mita ma fini munuka 'itotaka gee 'o sisika ma sigoronaku. Gee ma sisika 'ifero de ma go'oo ge'ena yapilatu sigado 'isongenoka.

8Ma gedagee 'itotaka 'o tonaka 'irewo-rewoku, ge'ena 'isowoko, munuka ma giliono 'o ratusu moi, munuka 'o nagi butanga, de munuka 'o nagi sa'ange."

9'O Yesus wosijaritaka 'o 'ade-'ade ge'ena, de wongose, "Nako de nia ngaukoka nio'isenika."

10Ge'enaka de 'o Yesus wi do-domoteke yoboa 'unano de yosano, "'Aba, 'ido'oa so nako nobi-bicara 'o nyawa 'iku-kudaika de nopake 'o 'ade-'ade?"

11'O Yesus wosango, "Sababu ngini nikulakau 'o co-catu ma ngale niasahe kokia ma Jo'oungu ma Dutu wi pareta gee koisupu-supuwasi, ma 'ona yoku-kudaika ko'uwa.

12Sababu to nago'ona de ma 'ena, 'ona 'asa yakiganapu 'ifoloiosi 'ikudai, so 'ona 'asa yofoloiku. Duga to nago'ona koi'iwa, ge'ena naga ka ma etaka ma dua ya'eseka.

13Ma ngale ge'ena ngoi topake 'o 'ade-'ade nako tobi-bicara 'o nyawa yoku-kudaika, sababu 'ona yamake ma 'isoka koyamakewa, 'ona yo'isene ma 'isoka koyo'isenuwa de koyasahewa.

14De ge'ena 'idadiokau 'isoka ma Nabii Yesaya wosidemokau: 'Ma Jo'oungu ma Dutu wongose: 'Ona 'asa yosigisene kaitaurika ma koyasahewa; 'ona 'asa kaitaurika yodi-diriidi ma koyosidongoowa.

15Sababu 'o nyawa no'ona manga singina 'i'opinokau, manga ngauku yati'imukokau, de manga ako yaruutokau. Koge'ena 'idadi la manga ako 'uwa yosimake, manga ngauku 'uwa yosi'isene, de manga di-dibangi 'uwa yasahe la 'uwa yolioli ngoino, de takisilaha.'"

16'O Yesus wongose 'awi do-domoteika, "Duga ngini ne'ena niosanangioka sababu ngini ma gou-goungu niamake de nio'isene.

17Niongano-nganono! Manga gudai 'o nabii de 'o nyawa yoloa-loa yomau yamake gee 'isoka ngini niamakekau ma 'orasi ne'ena, ma 'ona koyamakewa. 'Ona yomau yo'isene 'okia naga ngini nio'isenokau ma 'orasi ne'ena, ma 'ona koyo'isenuwa."

18"Niosigisene 'o 'ade-'ade wopai-pairi wimoi wi fini wopiakoro.

19'O fini gee 'itotaka 'o ngekomuku, ge'ena 'isoka 'o nyawa gee yo'isenoka ma habari ma ngale kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ma koyasahewa. 'O Tokata ma Koana 'iboa de ya'oraka 'okia naga gee yapiakorukou to 'ona manga singinaka.

20'O fini gee 'itotaka 'o tonaka 'iteto-tetoku, ge'ena 'isoka 'o nyawa gee kayo'isenoka 'o habari ge'ena de yadawongokau de manga singina 'imore-morene,

21duga 'o habari ge'ena koimasingutukuwa manga singinaka, so ka gedagee yosangisara bolo yakihalebiru sababu 'o habari ge'ena, de yamadakau.

22'O fini gee 'itotaka 'o sisika ma dodaku, ge'ena 'isoka 'o nyawa gee yo'isenoka 'o habari ge'ena ma yododato ma ngale manga 'ahu, de ka 'o pipi yonyafisuu, so 'o Habari ma Owa manga singina ma dodaka gee yapilatu so koisowokuwa.

23De 'o fini gee 'itotaka 'o tonaka 'irewo-rewoku, ge'ena 'o nyawa gee yo'isenoka 'o habari ge'ena de yasahe. 'Ona yakidosowoko munuka ma gilio 'o ratusu moioka, munuka 'o nagi butangaka, munuka 'o nagi sa'angeka."

24'O Yesus wosijaritali 'o 'ade-'ade moi 'o nyawa yoku-kudaika, konee, "Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ge'ena 'isoka 'o fini yaowa-owa wopai-pairi wimoi wodatomo wi bairoka.

25Ma moi ge'ena 'iobiruku, gee 'o nyawa 'iodumu yoma'iduoka, de wopai-pairi wi musu woboa 'o ngu'usumu wopiakoro 'o bira ma dodako, ge'enaka de wotagiokau.

26Gedagee ma bira ge'ena 'igo'oo so 'isooboto, de ma ngu'usumu mita 'igo'oo.

27Ge'enaka de wopai-pairi 'awi ro-riwo yaino yosidemo ma bairi ma dutuno, 'Bereki, to ngona ni bairoka 'o bira notuduku, de kokia so doka de ma 'ena 'o ngu'usumu?'

28De ma bairi ma dutu wongose, 'Ge'ena 'o musu wimoi wobadingaka.' Ge'enaka de wi ro-riwo go'ona yosanoli, 'Nomodeke, 'Aba? miaika miarapuku 'o ngu'usumu ge'ena?'

29Ma bairi ma dutu wongose, ''Uwa. Sababu done niosidarapuku de ma bira.

30Niamadaka 'imasidefero sigado 'o togutuku. Dua ngoi 'asa tongose yo'utu-'utuika, 'o ngu'usumu 'isira niatoomu, de niapusukino 'asa de niatuuku. Ge'enaka de nialomu 'o bira, la niadaoto 'ai rawongoka.'" ma doda

31'O Yesus wokula 'o 'ade-'ade moioli 'o nyawa yoku-kudaika, konee, "Ma Jo'oungu ma Dutu wopareta 'isi'ade-'ade 'isoka 'o sawi ma doda 'o nyawa moi yatuduku manga bairoka.

32'O fini 'ifoloi 'inye-nyeme ge'ena 'o sawi ma doda. Duga nako la 'i'oodeu, ge'ena dua 'ena 'ifoloi 'iamokie de 'o joro ma di-dingoono 'iregu. 'Ena 'imadiai 'o gota so 'o namoro 'iboa 'imasi'igutu ma sago-sagoka."

33'O Yesus wokula mita 'o 'ade-'ade ne'ena 'o nyawa yoku-kudaika, wongose 'ato, "Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ge'ena 'isoka 'o ragi 'o ngeweka mimoi mosikaruahe de 'o tarigu ma amokoka so 'idoa."

34'O Yesus wodotoko 'o nyawa yoku-kudaika, ge'ena 'iodumu wopake 'o 'ade-'ade.

35Koge'ena la moteke 'o nabii wimoi wosidemokau: "Ngoi topake 'o 'ade-'ade nako tobi-bicara 'onaka; ngoi 'asa takisidemo 'okia naga koisupu-supuwasi kaikurue 'o duniasi 'isidadi."

36Ge'enaka de 'o Yesus womagoraka ge'ena 'o nyawa yoku-kudaioka, de wowosama 'o woaka. 'Awi do-domoteke yoboa de yongose, "Bika 'Aba, nosiwaiti 'o 'ade-'ade gee 'o ngu'usumu 'o bira ma dodaka."

37'O Yesus wosango, "'O nyawa gee wodatomo 'o gisisi yaowa-owa gu'una 'o Nyawa ma Ngowaka.

38'O bairi ge'ena 'o dunia ne'ena. 'O gisisi yaowa-owa ge'ena 'o nyawa gee yodadi ma Jo'oungu ma Dutu wi kawasa. 'O ngu'usumu ge'ena 'o nyawa gee yomoteke de 'o Tokata ma Koana.

39'O saturuu gee 'idatomo 'o ngu'usumu ge'ena 'o Tokata ma Koana. 'O togutuku ge'ena la 'o dunia ma do-dogumu, de yo'utu-'utuku ge'ena 'o mala'ekati.

40Kokia naga 'o ngu'usumu yatoomu de yatuuku, koge'enali mita dua 'o dunia ma do-dogumoka.

41'O Nyawa ma Ngowaka dua wosuloko 'o mala'ekati yatoomu 'o nyawa gee yodadi sababu 'o nyawa 'iregu yosowono, de gee yoti-tingkai 'iodumu.

42Go'ona yoodumu 'asa yaki'umo 'o 'uku 'iluru-lurusika, ge'enaka 'asa 'ona yosangisara de yo'ari.

43De godagee yamote-moteke ma Jo'oungu ma Dutu wi mau, 'ona ge'ena dua yoletongo, matero ka 'o wange ma ako, ma Jo'oungu ma Dutu to 'ona manga Dea wi dunia ma sungioka. So nako de nia ngaukoka, nio'isenika!"

44"Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ge'ena 'isoka 'o 'ade-'ade neneda. 'O nyawa wimoi 'o harataa wamake dau 'o tonaka ma dodaka de kawosibaitokali. Sababu 'una kaifoloi womorene so wotagi wawukunu 'awi kia sonaa 'iodumu, ge'enaka de woliono de wa'ija ma tonaka ge'ena."

45"Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, 'isi'ade-'ade 'isoka woko-korago wimoi 'o mutiara 'ihali-hali wononu.

46Gedagee wamakeka ma mutiara 'isure-sure 'o muhi moi, de wotagi wawukunu 'awi kia sonaa 'iodumu, de wosi'ija 'o mutiara ngai moi ge'ena."

47"Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ge'ena 'isi'ade-'ade 'isoka 'o soma yawaruku 'o ngootoka, de yadaene 'o naoko 'i'ini-'inioka.

48Gedagee ma soma ge'ena 'i'omangokau, de yosoma-soma go'ona yatobaka 'o dowongisa. Ge'enaka de yogogeruku yosikati-tingaka ma naoko ge'ena, yaowa-owa gee 'o rataku yosinoa, de gee ma do-dorou ya'umo.

49Koge'enali mita dua 'o dunia ma do-dogumoka, 'o mala'ekati 'asa yosikati-tingaka 'o nyawa gee yamote-moteke ma Jo'oungu ma Dutu wi mau, de gee yoti-tingkai.

50Ge'enaka de 'o nyawa yoti-tingkai 'asa yaki'umo 'o 'ukuka, ge'enaka dua 'ona yosangisara de yo'ari."

51'O Yesus wosano, "Niasahekau ge'ena 'iodumu?" 'Ona yosango, "Miasahekau 'Aba!"

52Ge'enaka de 'o Yesus wongose, "'O 'agamaka yodoto-dotoko gee yodadiokau ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kawasa, ge'ena 'isoka 'o woa ma dutu wimoi de 'awi harataaka. 'Una wosisupu 'awi harataa ma ngiioka, 'okia sonaa ma sira de ma sungi."

53'O Yesus waduanga wosidemo 'o 'ade-'ade 'iodumu ge'ena, de woma'aiki ge'enaka,

54de wolio 'awi soanika. Ge'enaka waika de wodotoko 'o lo-lomu ma woaka, de 'o nyawa yosigise-gisene ge'enaka yoherangi ma sala. 'Ona yongose, "Kiano womadamake 'o cawaro koge'ena? De kiano womadamake 'o kuasa so wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi?

55'Una ge'ena 'o woa wodi-diai wi ngowaka. 'Awi 'esa, ngo Maria, de wi dodo-dodoto ma dutu 'o Yakobus, 'o Yusuf, 'o Simon de 'o Yudas.

56De 'awi bira-biranga ma dutu mita yogogere ne'enaka. Kiano 'una womadamake 'iodumu ge'ena?"

57So 'ona wiitomo 'o Yesus. Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'onaka, "'O nabii moi ge'ena yakihoromati kiaka naga bato, duga to 'ona manga soanoka bolo manga woaka ge'ena ko'uwa."

58Ge'enau so ge'enaka 'o Yesus koikudaiwa wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi sababu koyongakuwa.Download Audio MP3 (Matius 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran