Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Adapawn sedang sakarang sudahlah detantukan, jang kami akan berlajar ka-Italia, marika itu sarahkanlah Paulus dan barang awrang terbulong-gu lajin-lajin kapada sa; aw-rang Pengratus, bernama Ju-lius, deri pada pasukan bagi Jang tertinggi mulija itu.

2Maka sedang kami ma-soklah dalam satu kapal deri Adramutte, jang ada mawu berlajar sapandjang labowang-labowang Asia, kami berang-katlah; dan Aristarchus, awrang Makedonia deri Thessalonika, adalah baserta dengan kami.

3Dan pada /esok harinja singgalah kami di Sidon; ma-ka Julius ita, jang adalah bertondjok peri pengasehan pada Paulus, ambil bajik pa-danja pergi pada tsobat-tsobat, akan berawleh sabarang apa, jang kaharosan padanja.

4Dan kami berangkatlah deri sana, dan berlajarlah ha-sah-hasah pulu Kipros, aw-leh karana ada angin deri muka.

5Dan sedang kami menja-baranglah lawut Kilikia dan Pamfulia berdatanglah kami ka-Mira di Likia.

6Dan sedang Pengratus itu mendapatlah di sana satu ka-pal deri Aleksandria, jang ada mawu berlajar ka-Italia, ba-gitu djuga ija kasi kami me-nompang di situ.

7Maka sedang babarapa hari lamanja kami adalah berlajar palahan-palahan dan dengan susah-susah sudah sampe tangada Knidus, dan awleh karana angin tijada kasi akan berlaboh, kami berlajar hasah-hasah sapandjang Kr/e-ta, baku-dekat dengan Salmone.

8Dan sedang dengan susah djuga kami dapat berlajar langgar itu, sampelah kami pa-da satu tampat bernama La-bowang-bagus, jang ada baku-dekat dengan negeri Lasea.

9Maka awleh karana ba-njak waktu sudah lalu lam-poh, dan pelajaran sudah mu-lai djadi dengan susah, dan lagi masa-raja powasa sudah lalu, bagitu djuga Paulus ber-natsihetkanlah dija awrang;

10Dan katalah pada marika itu: H/e, kamu laki-laki, b/eta lihat, jang pelajaran akan djadi dengan banjak susah dan karugian besar, bukan sadja deri mowatan dan kapal, te-tapi lagi deri kami punja hidop.

11Tetapi Pengratus pertja-jalah lebeh akan djuru mudi dan anakoda, deri akan itu, jang dekatakan awleh Paulus.

12Dan awleh karana la-bowang itu tijada bagitu ba-jik akan berlaboh antara mu-sim hudjan, bagitu djuga dija awrang terlebeh banjak sudah kira bajik berangkat deri sana, kalu-kalu barangkali dija awrang bawleh depat terus akan berlaboh antara musim hudjan di Fonika, satu labowang di (pulu) Kr/eta, jang tangada barat daja dan barat lawut.

13Maka awleh karana ada-lah bertijop satu angin sala-tan sepe-sepe, dija awrang sudah kira mendapat dija awrang punja suka; dan se-dang marika itu sudahlah membongkar sawoh, berlajar-lah marika itu hasah-hasah (pulu) Kr/eta.

14Tetapi tijada lama ko-medijen deri pada itu turon-lah deri pada pulu itu satu angin ribut, jang denamai Eroklidon.

15Dan sedang kapal itu djatoh anjut, dan tijada baw-leh tomah angin, bagitupawn kami bejarkan djuga dan kasi anjut sadja.

16Dan sedang kami dapat langgar sawatu pulu kitjil bernama Klawda, dengan su-sah-susah djuga kami dapat angkat sampan.

17Dan manakala kami su-dah angkat kasi masok itu, kami pake daja tulongan dengan mengikat bel/e kapal itu; dan awleh karana marika itu takot talampar di (sa; aroh) Sirtis itu, marika itu kasi tu-ron lajar, dan bagitu djuga dija awrang kasi anjut-anjut dirinja bagitu-bagitu djuga.

18Maka awleh karana ka-mi balenggang terlalu amat sangat, bagitu djuga, pada hari jang berikot, marika itu membowangkan saparaw mowatan;

19Dan pada hari jang ka-tiga kami membowanglah, dengan tangan kami sendiri, menara-menara kapal.

20Maka awleh karana da-lam banjak hari tijada ka-lihatan mata-hari ataw bin-tang, dan satu angin ribut jang tijada kitjil menindislah kami, bagitu djuga samowa pengharapan akan dapat de-paliharakan, sudah hilang deri kami.

21Dan sedang awrang su-dah tinggal di-luwar barang makanan, bagitu djuga per-gilah Paulus berdiri pada sa-ma tengah marika itu, dan ka-talah: H/e kamu laki-laki! Sudah haros awrang dengar b/eta dan djangan berangkat deri Kr/eta, akan djangan men-dapat kasusahan dan karugi-an ini.

22Tetapi sakarang-sakarang djuga b/eta bilang pada kamu, djangan hati kitjil, karana tijada akan ada karu-gian deri barang satu djiwa di antara kami, melajinkan sadja kapal.

23Karana pada malam ini adalah berdiri di pinggirku, satu melaikat deri pada Allah itu, jang b/eta ini ada dija punja, dan pada sijapa b/eta berbakti;

24Dan katalah: Djangan takot, Paulus! Saharosnja angkaw berdiri berhadapan Kaisar; dan lihat! Allah su-dah karunjakan padamu sa-mowa awrang itu, jang ber-lajar bersama-sama dengan angkaw.

25Sebab itu bertatapkan-lah hati-hati kamu, h/e kamu laki-laki! karana b/eta per-tjaja akan Allah, jang akan djadi, sabagimana dekatakan kapadaku.

26Tetapi saharosnja kami talampar pada satu pulu.

27Maka sedang sakarang sudah ada malam jang ka-ampat belas, dan terputar sini sana di lawut Adria, bagitu djuga awrang-awrang kapal rasa-rasa, jang barang ta-nah adalah datang hampir pada dija awrang.

28Dan membowanglah ma-rika itu batu loga dan men-dapatlah duwa puloh d/epa; dan sedikit lebeh djawoh dija awrang membowanglah kom-bali, dan mendapatlah lima belas d/epa.

29Dan awleh karana ma-rika itu takot, djangan ba-rangkali dija awrang talam-par pada tampat-tampat ba-karang, bagitu djuga mem-bowanglah marika itu deri buritan ampat sawoh dan su-ka-sukalah sakali, jang baw-leh djadi sijang.

30Tetapi pada tatkala aw-rang-awrang kapal adalah tja-hari akan lari deri kapal, dan kasi turon sampan di la-wut, dengan pura-pura jang dija awrang mawu bowang sawoh deri haluwan kapal,

31Berkatalah Paulus ka-pada Pengratus dan kapada awrang-awrang paparangan: Kalu-kalu dija awrang itu tijada tinggal di dalam kapal, kamu tijada bawleh dapat ter-lepas.

32Bagitu djuga awrang-awrang paparangan potonglah tali-tali sampan, kasi djatoh anjut itu.

33Maka antara itu jang ada mawu djadi sijang, Paulus bernatsihetkanlah dija aw-rang samowanja akan ma-kan apa-apa, katanja: Sudah hari ini, hari jang ka; ampat belas, jang kamu bernanti-nanti dengan tijada makan, dan dengan tijada pake ba-rang resiki.

34Sebab itu b/eta kasi ki-ra pada kamu akan ambil makanan, karana itu ada ha-ros akan kamu punja bajik; karana satu urat rambot tija-da akan gugor deri pada ka-pala kamu.

35Dan manakala ija su-dahlah bilang itu, ambillah ija rawti, dan mintalah sukur pada Allah berhadapan dija awrang samowanja, dan pitjah-lah itu dan mulailah makan.

36Bagitu djuga, dija aw-rang samowanja sudah dapat hati sedap, dan pake makan-an lagi.

37Maka kita awrang samo-wanja di dalam kapal, ada-lah duwa ratus tudjoh puloh anam djiwa.

38Dan sedang sakarang ma-rika itu kinnjanglah dengan makanan, dija awrang kasi timbul kapal dan membowang-lah gendom kadalam lawut.

39Dan manakala sudahlah djadi sijang, dija awrang tija-da kenal tanah itu; tetapi dija awrang dapat lihat satu te-lok, di manatah satu pante, dan di situpawn kalu bawleh, dija awrang mawu kasi ma-sok kapal itu.

40Bagitu djuga dija awrang potong tali-tali sawoh, kasi tinggal itu di lawut dan bu-kalah tali-tali kamudi, dan sedang marika itu kasi najik lajar agong tadah angin, pon-tarlah marika itu kapante.

41Tetapi sedang marika itu djatohlah pada sawatu tanus-an, kapal djadi tasontoh dan haluan tadudok tijada berga-rak lagi; tetapi buritan pitjah-lah, awleh karana kowat om-bok-ombak.

42Maka awrang-awrang pa-parangan sudah bowat bitja-ra akan membunoh awrang-awrang terbulonggu itu, agar djangan barang sa; awrang da-pat lari dengan bernang.

43Tetapi Pengratus itu, mawu meluputkan Paulus, dan tagahkanlah dija awrang punja nijet itu, dengan berti-tah, jang awrang-awrang jang tahu bernang haros bowang ba-dan terdihulu turon kadarat;

44Dan awrang lajin-lajin itu dengan papan dan dengan barang panggal deri pada ka-pal itu. Dan bagitu djuga dja-dilah jang dija awrang samo-wanja dapat terus sampe di darat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran