Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 6 >> 

Salin

1Rikalaning wenten ring pantaran parasemetone sane mawicara nglawan semetonnyane, punapike semeton purun ngrereh tetepasan ring anak sane nenten nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur boya ring pantaran kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa?

2Punapike semeton nenten uning mungguing parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jaga nepasin jagate puniki? Yening parasemeton sane jaga nepasin jagate puniki, punapike semeton tan mrasidayang muputang wicara sane alit punika?

3Punapike semeton nenten uning mungguing iraga puniki pacang nepasin paramalaekat? Napi malih wicara sane biasa sane wenten ring urip iragane sane nyabran rahina.

4Yening wenten wicara sane kadi asapunika, punapike wicarane punika jaga kaserahang ring anak sane tan madue tegak ring pasamuan?

5Boyake indike puniki ngawinang semeton marasa kimud? Punapike ring pantaran parasemetone tan wenten anak sane wicaksana, sane mrasidayang maosang wicara sane wenten ring pantaran parasemetonnyane?

6Nanging semeton manggayang parasemeton pasamuane mawicara ring pangadilane, tur semeton adung yen anake sane tan pracaya nepasin wicaran parasemetone.

7Sujatinipun wentenipun wicara ring pantaran parasemetone, punika sampun dados bukti mungguing semeton nenten pisan mapituas. Boyake langkung becik, yen semeton kapekelin wiadin kabegal?

8Nanging semeton ngraga saling pekelin miwah saling begal ring pantaran semetone.

9Sampun janten semeton uning mungguing anake sane jaat punika nenten jaga ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sampunangja ngapus ragan semetone niri! Anake sane corah, anake sane nyumbah arca-arca, anake sane demen mamitra, anake sane masanggama paturu muani,

10anake sane demen megal, anake sane loba angkara, sane demen mapunyah-punyahan, sane demen ngae pisuna, sane demen mamaling, ipun sami tan pacang ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Sane riin, ring pantaran parasemetone akeh sane nglaksanayang paindikan sane kadi asapunika. Nanging sane mangkin semeton sampun kasuciang saking dosa-dosan semetone, tur semeton sampun katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Malantaran kuasan Ida Hyang Yesus Kristus miwah malantaran Roh Widin iragane, semeton sampun kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Luiha

12Menawi wenten anak mabaos sapuniki: “Tiang bebas nglaksanayang saluiring paindikan.” Punika patut; nanging boya saluiring paindikan mapikenoh buat parasemeton. Tiang taler matur: “Tiang bebas nglaksanayang saluiring paindikan; nanging tiang tan pacang nyerahang dewek tiange buat jaga kapanjakang antuk saluiring paindikane punika.”

13Wenten taler anak tiosan mabaos: “Ajeng-ajengan punika mula buat weteng, tur wetenge punika mula genah ajengan.” Punika patut. Nanging makakalih jaga kapuputang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sikian iragane punika boyaja buat anggen matingkah sane corah, nanging buat anggen mabakti ring Ida Sang Panembahan, tur Ida Sang Panembahan matiningin sikian iragane.

14Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida Hyang Yesus saking pantaran anake padem, Ida taler pacang nguripang iraga antuk kawisesan Idane.

15Semeton sampun uning mungguing sikian semetone punika anggota anggan Ida Sang Kristus. Punapike dados anggota anggan Ida Sang Kristus punika kambil tur kanggen anggotan sikian anak sane dados sundel? Sampun janten nenten dados!

16Punapike semeton tan uning mungguing siraja masanggama ngajak sundel, ipun sampun nunggal sikian ngajak sundele punika? Santukan kecaping Cakepan Sucine sapuniki: “Makadadua ento lakar nunggal dadi mawak abesik.”

17Nanging sapasira sane nunggalang sikiannyane ring Ida Sang Panembahan, ipun nunggal ring Ida sajeroning roh.

18Kelidangja ragan semetone saking parisolah sane kaon! Sakancaning laksana sane ngranayang manusane madosa, dosane punika nenten nempuh sikianipun. Nanging anake sane macecabulan, ipun madosa marep ring deweknyane niri.

19Punapike semeton nenten uning, mungguing sikian semetone punika palinggih Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Roh sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton sane malingga sajeroning semeton. Dadosipun semeton puniki nenten kantun dados druen semetone niri, nanging sampun dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Santukan semeton sampun katumbas tur sampun kataur mael pisan antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinannya, luihangja Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk sikian parasemetone.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Korintus 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran