Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 28 >> 

Prent

1Ida Sang Prabu Daud mrentahang parapangageng Israele sami mangda paum ring Yerusalem. Duaning punika sami parapangageng suku, parapangageng sane ngamong pamrentahan, parapamimpin palingsehan, parapangenter arta brana miwah ingon-ingon druen ida sang prabu miwah paraputran idane, kadi asapunika taler paraprakangge purine, paraprajurit sane sura dira miwah parasulinggihe pada paum ring Yerusalem.

2Ida sang prabu raris ngadeg tur ngandika ring dane sareng sami sapuniki: “Paranyama bangsan tiange, padingehangja raos tiange. Tiang makeneh ngae tongos buat linggih Peti Prajanjiane, minakadi tatakan cokor Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Tiang suba nyediang lakar buat ngwangun Perhyangan Agung buat ngluihang Ida,

3nanging Ida tusing nglugrain tiang ngwangun Perhyangane ento, sawireh tiang ene prajurit ane suba liu ngecorang getih.

4Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele, suba nyelik tiang muah katurunan tiange buat mrentah bangsa Israel salawas-lawasne. Ida nyelik suku Yehuda buat nyawisang soroh pamimpin tur uli pantaran suku Yehuda, Ida nyelik kulawargan ajin tiange. Uli kulawargane ento Ida ledang nganggon tiang tur ngamanggehang tiang dadi ratu buat bangsa Israele makejang.

5Ida ngicen tiang pianak liu, tur uli pantaran pianak tiange ento Ida nyelik icening Salomo buat mrentah Israel, kaprabon Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika teken tiang, kene: ‘Pianak kitane Salomo ane lakar ngwangun Perhyangan Ulune. Ulun suba milih ia dadi putran Ulune, tur Ulun lakar dadi ajinnyane.

7Ulun lakar ngamanggehang kaprabonnyane kanti salawas-lawasne yening ia pageh teleb nglaksanayang sakancan pidabdab muah pituduh Ulune, buka ane jalananga jani.’

8Ento krana ane jani, ih bangsan tiange, dini di ayun Widin iragane muah di arepan pauman sawatek wong Israel kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang ngidih nyama apanga nyama pageh nglaksanayang sakancan ane kapituduhang teken iraga baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane, apanga nyama kalugra terus ngelahang tanahe ane melah ene, tur apanga nyama kalugra matamiang tanahe ento teken pianak cucun nyamane turun-temurun.”

9Samaliha ring Ida Salomo, ida ngandika asapuniki: “Ih cening, bapa mapangidih teken cening, apang cening nawang Widin bapane tur ngancangin Ida aji saguluking ati muah pepineh ceninge. Ida wikan teken apa ane pinehin iraga muah ane edotang iraga. Yening cening ngulati Ida, Ida lakar nrima cening. Nanging yening cening ninggal Ida, Ida lakar ngutang cening salawas-lawasne.

10Cening patut nawang mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyelik cening buat ngwangun Perhyangan Idane ane suci. Ane jani laksanayangja ento aji nekeng ati.”

11Ida Sang Prabu Daud raris maicayang rencana wewangunan Perhyangan Agunge punika ring Ida Salomo, luire rencana wewangunan gudang miwah kamar-kamar sane lianan, miwah rencana wewangunan Genah Sane Maha Suci, genah anake sane nunas pangampuraning dosa.

12Ida taler nyerahang ring putran idane rencana sane sampun kapikayun ngeniang indik natar miwah kamar-kamar sane ngilehin natare punika, miwah ngeniang indik gudang-gudang genah nyimpen prabot Perhyangane, lan barang-barang sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

13Ida Sang Prabu Daud taler maicayang ring putran Idane rencana indik nabdab tetegenan parapandita miwah wong Lewi buat ngamargiang pakaryan ring Perhyangan Agunge miwah melihara sakancan prabot Perhyangane.

14Ida ngicen pituduh ngeniang indik akehipun perak miwah mas sane kagunayang buat makarya prabot-prabot,

15luire lampu-lampu miwah tatakannyane,

16buat makarya meja-meja perak miwah makarya meja-meja mas sane dados genah aturan roti sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Ida taler ngicen pituduh ngeniang indik akehipun mas murni sane kagunayang buat makarya garpu, bokor, jun miwah mas sane patut kagunayang buat makarya piring,

18samaliha akeh mas murni sane patut kagunayang makarya pasepan genah morbor menyan miwah sane kanggen makarya kreta buat malaekate sane ngebatang kampidnyane ring duur Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Ida Sang Prabu Daud ngandika asapuniki: “Ene makejang suba ada direncanane ane matulis satinut teken pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa teken aji ane patut kalaksanayang.”

20Ida Sang Prabu Daud ngandika ring Ida Salomo, putran idane, sapuniki: “Pracaya tur entegangja keneh ceninge. Kawitinja magae, tur eda kanti ada paundukan ane ngandeg cening. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ajine, ane iring aji lakar ngiangin cening. Ida tusing lakar ngutang cening, nanging Ida lakar tansah ngiangin cening kanti pragat gegaene ngwangun Perhyangan Idane.

21Parapandita muah wong Lewi suba kapisara nyalanang pangubakti di Perhyangan Agunge. Paratukang magenepan makejang pada dot nulungin cening, buina rakyate makejang muah pamimpin-pamimpinnyane, ento cening ane ngwawa.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran