Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 3 >> 

Indik

1Indayangja aksi, boyake kalangkung ageng sih pasuecan Ida Sang Aji marep ring iraga. Amunika ageng sih pasuecan Idane, kantos iraga kawastanin dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa; tur amun sujatinipun iraga dados paraputran Idane. Punika awinanipun jagate tan uning ring iraga, santukan jagate tan uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Duh parasawitran tiange sane sayang, sane mangkin iraga dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging durungja janten, asapunapi jagi panados iragane ring benjang wekas. Nanging iraga uning, mungguing rikalaning Ida Sang Kristus nyinahang raga, iraga pacang dados pateh sakadi Ida, santukan iraga pacang ngantenang Ida sakadi kawentenan Idane sane sujati.

3Sakancan anake sane maderbe pangajap-ajap kadi asapuniki sajeroning Ida Sang Kristus, ipun tansah urip suci nirmala, sakadi Ida Sang Kristus maraga suci nirmala.

4Sapasiraja sane madosa, ipun iwang malantaran ipun nungkasin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa; santukan dosa punika sujatinipun tungkas ring pituduh.

5Semeton uning, mungguing Ida Sang Kristus nyinahang raga buat ngambil dosan manusane, samaliha sajeroning Ida tan wenten dosa.

6Punika awinanipun sakancan anake sane urip sajeroning Ida Sang Kristus, ipun tan kantun malih ngardi dosa; nanging sapasiraja sane tan usan-usan ngardi dosa, anake punika tan naenin ngatonang wiadin uning ring Ida.

7Duh paracening tiange. Sampunangja banggayanga wenten anak sane ngapus-apus semeton. Sapasiraja sane ngardi paindikan sane patut, ipun dados anak patut, sakadi Ida Sang Kristus maraga patut.

8Sapasiraja sane tan usan-usan ngardi dosa, ipun dados druen Ratun Setane, santukan Ratun Setane sampun madosa saking pangawit. Puniki sane dados awinanipun Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang raga, inggih punika buat masmi pakaryan Ratun Setane.

9Sapasiraja dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun usan ngardi dosa; santukan kawentenan Ida Sang Hyang Widi Wasa wenten sajeroning ipun; tur santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika dados Ajinipune, ipun tan mrasidayang malih ngardi dosa.

10Janten pisan binanipun anake sane dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa imbangang ring anake sane dados pianak Ratun Setan: anake sane ngardi paindikan sane tan patut wiadin sane tan tresna ring nyamanipune, anake punika boyaja putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Indik

11Sabda sane sampun pirengang semeton saking pangawit, inggih punika: iraga patut saling tresnain.

12Iraga tan patut sakadi Dane Kain, dane druen I Jaat, samaliha dane nyedayang semeton danene ngraga. Punapike awinanipun Dane Kain nyedayang semeton danene? Santukan sane kardi dane punika paindikan sane tan patut, nanging sane kakardi antuk semeton danene punika paindikan sane patut.

13Duaning asapunika, duh parasawitran tiange, sampunangja semeton tengkejut yening jagate puniki geting ring semeton.

14Iraga uning, mungguing iraga sampun ninggal sang pati tur sampun ngranjing sajeroning urip; iraga uning ring indike punika, santukan iraga tresna ring parasemeton iragane. Sapasiraja sane tan madue kapitresnan, ipun kantun sajeroning patine.

15Sapasiraja geting ring nyamanipune, ipun ngamademang nyamanipune; tur semeton sampun pada uning, mungguing anake sane ngamademang nyamanipune, ipun tan molih urip langgeng.

16Iraga uning indik kapitresnane punika kadi asapuniki: Ida Sang Kristus sampun maicayang urip Idane pabuat iraga. Punika awinanipun iraga taler patut nyerahang urip iragane pabuat parasemeton iragane.

17Yening wenten anak sugih tur manggihin nyamannyane kakirangan, nanging ipun raris dadi ati marep ring nyamannyane punika, sapunapi jagi antukipun maosang, mungguing manahipune astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa?

18Duh parapianak tiange! Tan patut yening kapitresnan iragane wantah ring baos kewanten, nanging kapitresnane punika patut sujati, sane sinah sajeroning laksana.

Prawi

19Malantaran punika iraga pacang uning mungguing iraga dados druen kasujatian. Malantaran punika manah iraga pacang pageh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Yening manah iragane ngiwangang iraga, iraga uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa agungan ring manah iraga, samaliha Ida wikan ring saluiring paindikan.

21Duaning punika, duh parasawitran tiange sane sayang, yening manah iragane nenten ngiwangang iraga, iraga pacang purun ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Iraga nampi saking Ida saluiring sane tunas iraga, santukan iraga ninutin pituduh Idane tur nglaksanayang paindikan sane ledangin Ida.

23Pituduh Idane kadi asapuniki: mangda iraga pracaya ring parab Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus tur saling tresnain ring pantaran iragane, sakadi sane sampun kapituduhang antuk Ida Sang Kristus.

24Sapasiraja ninutin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning ipun. Sane mangkin iraga uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning iraga. Iraga uning ring indike punika malantaran Ida Sang Roh sane sampun paicayang Ida ring iraga.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Yohanes 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran