Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 5 >> 

Iraga

1Sapasiraja sane pracaya, mungguing Ida Sang Kristus punika, Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sapasiraja sane tresna asih ring salah tunggaling bapa, anake punika taler tresna asih ring pianak bapane punika.

2Iraga prasida uning, mungguing iraga tresna asih ring paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ninutin pituduh-pituduh Idane.

3Santukan iraga dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa punika mapiteges, mungguing iraga ninutin pituduh-pituduh Idane. Tur pituduh-pituduh Idane punika nentenja abot pisan pabuat iraga,

4santukan sakancan putran Ida Sang Hyang Widi Wasa mrasidayang ngaonang jagate. Iraga prasida ngaonang jagate antuk kapracayan iragane.

5Sapasirake sane mrasidayang ngaonang jagate? Wantah anake sane pracaya, mungguing Ida Hyang Yesus punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Kasak

6Ida Hyang Yesus Kristus punika Ida Sang Sane Rauh; Ida rauh kadulurin antuk toya panglukatan Idane miwah antuk rah sane medal duke Ida seda. Rauh Idane boyaja kadulurin antuk toya kewanten, nanging kadulurin antuk paindikan kekalih: inggih punika toya miwah rah. Roh Ida Sang Hyang Widi ngraga sane sampun ngicen kasaksian, mungguing paindikane punika sujati, santukan Roh Idane punika maraga kasujatian.

7Wenten saksi tetiga,

8inggih punika: Ida Sang Roh, toya miwah rah, samaliha kasaksian sang tiga punika saadung.

9Iraga pracaya ring kasaksian manusane; kasaksian Ida Sang Hyang Widi Wasa langkungan ring kasaksian manusane, tur kadi asapunika kasaksian Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik Putran Idane.

10Punika awinanipun, sapasiraja pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, kasaksian Idane punika wenten sajeroning manahipune; nanging sapasiraja sane tan pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sampun nadosang Ida Sang Hyang Widi Wasa mobab, santukan ipun tan pracaya ring sabdan Idane, sane sampun dados makasaksi ngeniang indik Putran Idane.

11Kasaksian punika kadi asapuniki: Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang urip langgeng ring iraga, tur uripe punika wenten sajeroning Putran Idane.

12Sapasiraja sane madue Ida Sang Putra anake punika muponin uripe punika; sapasira sane tan madue Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika tan muponin urip punika.

Indik

13Tiang nyuratang paindikane puniki ring semeton, mangdane semeton prasida uning, mungguing semeton muponin urip langgeng, inggih punika, semeton sane pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

14Iraga tan malih jejeh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan iraga pracaya, mungguing Ida miarsayang pinunas iragane, yening iraga nunas ring Ida paindikan sane manut ring pakarsan Idane.

15Ida miarsayang pinunas iragane, sabilang iraga mapinunas ring Ida; santukan iraga uning ring paindikane puniki sujati, iraga taler uning, mungguing Ida maicayang ring iraga paindikan sane tunas iraga ring Ida.

16Yening wenten anak sane manggihin nyamannyane ngae dosa sane tan ngawinang ipun padem, anake punika patut ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane jaga maicayang urip ring ipun. Indike puniki ngeniang indik anake sane dosannyane tan ngawinang ipun padem. Nanging wenten dosa sane ngawinang padem, tiang tanja maosang mangdane semeton ngastawayang indike punika.

17Sakancan laksanane sane iwang punika dosa, nanging wenten dosa sane tan ngawinang padem.

18Iraga uning, mungguing tan wenten putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane terus-tumerus ngardi dosa, santukan Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin ipun, samaliha I Jaat tan mrasidayang nyengkalen ipun.

19Iraga uning, mungguing iraga dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadiastun sakuub jagate kareh antuk I Jaat.

20Iraga uning, mungguing Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun rauh tur sampun maicayang kaweruh ring iraga, mangdane iraga prasida uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sujati. Urip iragane wenten sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sujati inggih punika sajeroning Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus. Ida Hyang Yesus punika maraga Widi sane sujati miwah urip langgeng sane sujati.

21Duh paracening tiange, edohangja ragan semetone saking sawatek dewa-dewane sane palsu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Yohanes 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Yohanes 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran