Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 6 >> 

Dane

1Ida Sang Prabu Darius mapakayun jaga ngadegang gubernur satus kalih dasa diri buat ngenterang kaprabon idane makasami.

2Sajawining punika, sang prabu taler nyelik Dane Daniel kasarengin antuk anak tios malih kalih diri mangda dados pangageng paragubernur miwah ngetangang sakancan kaperluan ida sang prabu.

3Irika raris sinah mungguing Dane Daniel nyidayang ngamargiang tugas becikan ring parapangageng miwah gubernure sane tiosan. Santukan dane kalintang wicaksana, sang prabu raris mapakayun jaga ngadegang Dane Daniel dados pamrentah sakuub kaprabon idane.

4Parapangageng sane tiosan kadi asapunika taler paragubernure raris ngrerehin kiwangan Dane Daniel sajeroning ngetangang sakuub kaprabone, nanging nenten mrasidayang, santukan Dane Daniel anak sane andel pisan tur nenten naenin ngamargiang kiwangan wiadin malaksana tan jujur.

5Dane sareng sami raris pada mabaos sapuniki: “Iraga tusing lakar nyidayang makatang pelihne Daniel, buat anggon nalih ia, sajabaning nganggon jalaran aji unduk agamannyane.”

6Sasampune punika dane sareng sami raris tangkil ring Ida Sang Prabu Darius maduluran atur kadi asapuniki: “Oduh ratu sang prabu, mugi iratu dirga yusa.

7Titiang sareng sami sane ngenterang kaprabon druene, inggih parapangageng, paragubernur, parabupati miwah prakangge sane tiosan sampun pada saigum mapinunas mangda iratu ngwedalang prentah sane keras tur tegas. Wedalangja prentah mangda sajeroning tigang dasa rahina, sakancan anake tan wenang mapinunas wiadin ngastawa ring sinalih tunggaling dewa wiadin manusa, sajabaning ring palungguh iratu. Asing-asing anak sane tempal ring prentahe punika patut kentungang ka guane sane bek madaging singa.

8Sane mangkin rarisang palungguh iratu ngwedalang prentahe punika, tur rarisang tanda tanganin, mangda paindikane punika dados prentah sane tegas, inggih punika dados undang-undang wong Media miwah wong Persia sane tan dados ubah.”

9Irika sang prabu tumuli nanda tanganin prentahe punika.

10Rikala Dane Daniel uning mungguing prentah punika sampun katanda tanganin, dane raris budal. Ring kamar danene sane ring loteng, wenten jendela sane mabukak marep ka Yerusalem. Irika ring jendelane sane mabukak biasanipun dane sumungkem ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ping tiga arahina.

11Rikala meseh-meseh Dane Daniel uning mungguing dane ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,

12dane sareng sami raris tangkil ring ajeng ida sang prabu buat nalih Dane Daniel. Dane sareng sami tumuli matur sapuniki: “Singgih ratu sang prabu, palungguh iratu sampun ngwedalang prentah mungguing sajeroning tigang dasa rahina sasampune prentahe punika katanda tanganin, asing-asing anak sane mapinunas ring satunggaling dewa wiadin jadma, sajabaning ring iratu, anake punika patut kentungang ka gua sane bek madaging singa.” Sang prabu tumuli ngandika sapuniki: “Beneh, ento prentah ane keras nah ento undang-undang wong Media muah wong Persia ane tusing dadi ubah.”

13Dane sareng sami malih matur ring sang prabu, kadi asapuniki: “Daniel salah tunggal saking jadmane sane maselong saking Yehuda, nenten ngajiang palungguh iratu tur ipun tan sairing ring titah sane wedalang palungguh iratu. Ipun ngastawa ping tiga sajeroning arahina.”

14Rikala sang prabu mireng indike punika, ida kalintang osek ring kayun tur ida raris ngrereh margi buat ngluputang Dane Daniel. Ida ngindayang mapakibeh kantos surup surya.

15Tan asue, meseh-meseh Dane Daniel raris tangkil malih ring ida sang prabu maduluran atur sapuniki: “Duh ratu sang prabu, palungguh iratu wikan mungguing manut undang-undang wong Media miwah wong Persiane, tan wenten prentah sane kawedalang antuk sang prabu sane dados kubah.”

16Duaning punika, sang prabu raris mrentahang mangda Dane Daniel kejuk tur kapulang ka guane sane bek madaging singa. Sang prabu ngandika ring Dane Daniel sapuniki: “Dumadak Widin pamane ane sungsung paman saha satia lakar ngluputang paman.”

17Bungut bangbange punika katutup antuk batu, tur sang prabu ngecap batune punika antuk cap kaprabon idane ngraga miwah antuk cap parasulinggih idane, mangda tan wenten anak sane mrasidayang ngluputang Dane Daniel.

18Sasampun punika, sang prabu raris mantuk ka puri, tur ida nenten merem awengi mepek, samaliha ida nenten marayunan tur ida nenten ngarsayang panglipur.

19Palimunan pisan ida sang prabu raris matangi tur gegison lunga ka guane punika.

20Sarauhe ring guane punika, ida raris majeritan maduluran resres sapuniki: “Daniel, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane jumeneng langgeng, apake Widi ane sungsung paman saking satia ento nyidayang ngluputang paman uli singa-singane ento?”

21Dane Daniel tumuli matur kadi asapuniki: “Mugi palungguh iratu dirga yusa.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngutus malaekat Idane buat nyamok bungut singa-singane punika, kantos ipun nenten pisan mencanen titiang. Ida ngardi punika, duaning Ida wikan mungguing titiang tan paiwang tur titiang nenten iwang pamantuka ring iratu.”

23Kalintang egar pakayunan ida sang prabu, tur ida raris nitahang mangda Dane Daniel kamedalang saking guane punika. Sang kapangandikayang raris ngamedalang Dane Daniel, tur ipun pada manggihin mungguing Dane Daniel nenten pisan bered angon akidik, duaning dane andel ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

24Sasampun punika sang prabu raris nitahang mangda ngejuk anake sane nalih Dane Daniel makasami, tur ngentungang dane sasarengan ring rabi miwah oka-okan danene sareng sami ka guane sane bek madaging singa punika. Sadereng dane pada nganteg ring dasar guane, singa-singane sampun pada nyagrep dane tur makpak tulang-tulangnyane makasami.

25Sasampune punika Ida Sang Prabu Darius raris ngirim surat ring rakyate saking sakancan bangsa, sorohan miwah basane ring satungkabing rat sane masuara asapuniki: “Suastiastu.

26Gelahe mrentahang ka sakuub kaprabon gelahe apang asing-asing anak ngajiang Widin Daniele. Ida ento maraga Widi ane jumeneng langgeng tur Ida lakar nitah salawas-lawasne. Kaprabon Idane tusing lakar taen uug, tur kawisesan Idane lakar tusing taen rered.

27Ida ngrahayuang tur ngluputang, tur Ida ngardi katawahan muah praciri di suarga muah di mrecapada. Ida ngrahayuang Daniel kanti ia tusing kamatiang baan singa-singane.”

28Dane Daniel muponin gemuh landuh sapanyeneng Ida Sang Prabu Darius miwah sapanyeneng Ida Sang Prabu Kores wong Persiane punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Daniel 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran