Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 

Pamid

1Sang Pandita Agung raris mataken ring Dane Stepanus, sapuniki: “Apake saja buka keto?”

2Irika Dane Stepanus matur kadi asapuniki: “Inggih parasemeton miwah parapanglingsir titiange, pirengangja atur titiange puniki. Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luih sampun makantenang raga ring Dane Abraham leluur iragane duk dane kantun malinggih ring tanah Mesopotamia, sadurung dane lunga tur jenek ring tanah Haran.

3Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring dane, sapuniki: ‘Kalahinja panyamaan muah gumin kitane, tur kemaja kita luas ka gumi ane lakar patujuhang Ulun teken kita!’

4Punika awinannya dane kesah saking jagat Kasdime tumuli jenek malinggih ring tanah Haran. Sasampun ajin danene seda, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang dane magingsir saking irika, ka jagate puniki, genah linggih parasemeton miwah paraida danene sane mangkin.

5Duk punika Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten mapaica tanah angan atampak, sane jaga dados duen danene ngraga, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa majanji jaga maicayang tanahe puniki ring Dane Abraham, tur jaga dados druen danene miwah saparisentanan danene. Duk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi prajanjian punika, Dane Abraham durung madue putra.

6Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane: ‘Parisentanan kitane lakar nongos di gumin anake, ditu ia dadi panjak tur lakar kasangsarain samas tiban makelonne.

7Nanging Ulun lakar nyisipang bangsane ane manjakang ia, tur sasubane keto ia ajaka makejang lakar magedi uli di gumine totonan, tur lakar mabakti teken Ulun di gumine ene.’

8Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mapaica upakara sunat ring Dane Abraham, pinaka dados pikukuh prajanjian punika. Punika awinanipun Dane Abraham raris nyunat Dane Ishak, sasampune dane mayusa kutus rahina; Dane Ishak nyunat Dane Yakub miwah Dane Yakub nyunat panglingsir leluur iragane makaroras.

9Santukan parapanglingsir leluur iragane iri ati ring Dane Yusup, dane tumuli kadol dados panjak ring Mesir. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin dane,

10tur ngluputang saking saananing kasangsaran. Rikala Dane Yusup tangkil ring ajeng Sang Piraun, sang madeg prabu ring Mesir, Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kawicaksanan tur ngiangin dane, ngantos dane kaledangin olih Sang Piraun. Sang Piraun tumuli ngadegang dane dados gubernur buat ngenterang jagat Mesire miwah sadaging purin sang prabune.

11Irika raris wenten sayah ageng ring jagat Mesir miwah ring jagat Kanaan, kantos akeh jadmane keni sayah. Paraleluur iragane taler tan mrasidayang molih ajeng-ajengan.

12Duaning punika ritatkala Dane Yakub mireng wenten gandum ring Mesir, dane raris ngutus putra-putran danene, paraleluur iragane. Punika pamargin danene sane kaping pisan ka Mesir.

13Ring pamargin danene ka jagat Mesir sane kaping kalih, Dane Yusup raris nyinahang raga ring parasemeton danene. Sang prabu Mesire raris wikan ring palelintihan Dane Yusup.

14Irika Dane Yusup raris ngwentenang utusan tangkil ring Dane Yakub, ajin danene, ngaturin mangda dane sakulawarga ledangja rauh ka Mesir. Kulawargan danene makasami wenten tigang benang diri.

15Dane Yakub tumuli lunga ka jagat Mesir. Irika dane miwah paraleluur iragane seda.

16Layon danene makasami kagingsirang ka kota Sikem, tur kapendem ring setrane sane pecak katumbas antuk Dane Abraham, saking parisentanan Dane Hemor. Setrane punika pecak katumbas antuk jinah perak.

17Rikala sampun sayan nampek rauh panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngamargiang janjin Idane, sane sampun janjiang Ida ring Dane Abraham, sayan mawuwuh akehipun bangsan iragane ring jagat Mesir.

18Pamuputipun wenten sang prabu siosan jumeneng prabu ring jagat Mesir, sane tan uning ring Dane Yusup.

19Sang prabu punika masangang pangindrajala marep ring bangsan iragane tur nyangsaren leluur iragane miwah kapaksa kapangandikayang ngentungang rare-rarennyane mangda padem, mangdane bangsan iragane puceh.

20Duk masane punika Dane Musa embas, inggih punika anak alit sane kalintang bagus. Tigang sasih suennya dane kapatiningin ring jeroan danene.

21Tur ritatkala dane kentungang, dane raris kaduduk antuk okan Sang Prabu Piraun sane istri, tur kapatiningin kadadosang putran idane ngraga.

22Irika dane polih paurukan indik saluiring kaweruh wong Mesire, tur dane mawibawa sajeroning bebaos miwah pamargin danene.

23Sasampune Dane Musa mayusa petang dasa taun, irika wetu pakayunan danene jaga macecingak ring semeton-semeton danene, inggih punika bangsa Israel.

24Daweg punika cingak dane wenten satunggiling anak Israel kaala-ala olih anak Mesir adiri. Irika dane tumuli nulungin tur melanin anak Israele punika malantaran ngamademang anak Mesir punika.

25(Pitaenang dane, bangsan danene pacang ngresep, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang mrabotang dane buat jaga mebasang bangsan danene. Nanging dane sareng sami pada tan ngresep.)

26Benjangipun malih dane ngaksi wenten anak Israel magerengan sareng kalih tur dane ngindayang nyapsap anake sareng kalih punika. Pangandikan danene sapuniki: ‘Inggih semeton indayang pirengang baos tiange. Ragane sareng kalih pada masemeton. Napi awinane semeton magerengan ngajak timpal?’

27Nanging anake sane nuunin ngajak timpalnyane magerengan punika raris nuludang dane ka samping, sarwi mabaos sapuniki: ‘Sapasira sane nadosang ragane pamrentah miwah hakim ring pantaran tiange sareng kalih?

28Punapike ragane taler mapakayunan jaga ngamademang tiang, sakadi ragane ngamademang anak Mesire dibi?’

29Wau Dane Musa mireng baos anake punika, dane raris makaon tan papamit saking Mesir, tumuli jenek malinggih ring tanah Midian. Irika dane madue putra lanang kekalih.

30Sasampune maletan petang dasa taun, tumuli wenten salah tunggil malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa makantenang raga ring Dane Musa, ring tengah bet ketket sane ngendih murub, ring tegal melakange sane nampek saking Gunung Sinai.

31Dane Musa kalintang angob manggihin paindikane punika, tumuli nganampekin bete punika mangda tatas antuk dane nyingakin. Irika raris dane mireng sabdan Ida Sang Panembahan, sapuniki:

32‘Ulun Widin leluur kitane, Widin Abraham, Ishak muah Yakub.’ Irika Dane Musa jejeh ngetor tur tan purun malih maliat.

33Ida Sang Panembahan malih masabda ring dane, sapuniki: ‘Embusja sandal kitane sawireh tongos kitane majujuk ene tanah suci.

34Ulun suba nyingak kasangsaran ane tandangina baan kaulan Ulune di tanah Mesir. Ulun suba ningeh sesambatannyane, tur Ulun lakar tumurun mebasang ia. Ane jani Ulun lakar ngutus kita ka tanah Mesir.’

35Dane Musa punika, sane katulak antuk bangsa Israel antuk baos kadi asapuniki: Sapasira sane nadosang ragane pamrentah miwah hakim, dane punika sane kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran sang malaekat sane sampun makantenang raga ring bete sane ngendih murub, buat dados pamrentah miwah juru rahayu.

36Dane nuntun bangsane punika medal saking jagat Mesir, ngadakang makudang-kudang praciri miwah katawahan ring jagat Mesir, ring Segara Abang miwah ring tegal melakange, kantos petang dasa taun suenipun.

37Dane Musa puniki sane sampun mapidarta ring bangsa Israele puniki: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngadegang nabi adiri pabuat semeton sane pateh sakadi tiang, sane metu saking pantaran semetone.’

38Dane Musa puniki sane sampun sareng-sareng bangsa Israel ring tegal melakange, irika dane sinarengan ring paraleluur iragane miwah sang malaekat sane pecak ngandika ring dane ring Gunung Sinai. Dane sane sampun nyuun sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngrauhang sabda punika ring iraga.

39Nanging paraleluur iragane tan kayun ninutin dane, tur dane kasampingang, tur leluur iragane meled mawali ka jagat Mesir.

40Punika awinan dane sareng sami matur ring Dane Harun sapuniki: ‘Karyanangja tiang dewa sane pacang mamargi ring arep tiange. Santukan tiang tan uning yen paindikan napi sane sampun nibenin Dane Musa, sane sampun nuntun tiang medal saking jagat Mesir.’

41Irika paraleluur iragane makarya arca godel banteng asiki, raris kaupakarain, tur dane ngwentenang karya ageng miwah masuka rena malarapan pakaryan danene punika.

42Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa raris matinggal saking dane, tur manggayang dane mabakti ring bintang-bintang ring langite sakadi sane sampun kasurat ring cakepan paranabine, sapuniki: ‘Ih bangsa Israel! Buron apa ane suba tampah tur aturang kita teken Ulun, dugase di tegal melakange, kanti petang dasa tiban makelonne.

43Aukudko tusing ada. Buina kita suba negen palinggih Dewa Moloke muah arca bintang Dewa Repane. Ento makejang arca ane gae tur sumbah kita. Wireh keto Ulun bakal ngentungang tur ngutang kita kanti ka gumi Babele.’

44Palinggih Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah wenten ring pantaran paraleluur iragane, rikala dane ring tegal melakange. Palinggihe punika kawangun manut sakadi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa, tur sapaut ring conto sane sampun kedengang ring dane.

45Sasampune punika paraleluur iragane sane ngwarisin palinggihe punika saking wong tuannyane, kapimpin antuk Dane Yosua ngaug tanahe puniki. Tanahe puniki sane keni kajarah saking bangsa-bangsane sane sampun katundung saking arepan danene, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Daweg punika palinggihe punika taler kategen tur kadegang iriki, ngantos rauh ring masan panyeneng Ida Sang Prabu Daud.

46Ida Sang Prabu Daud kalintang kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika ida raris mapinunas mangda kalugra ngwangun perhyangan buat linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Dane Yakub.

47Nanging Ida Sang Prabu Salomo sane ngwangun Perhyangan pabuat linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

48Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, nentenja malingga ring perhyangane sane kakardi antuk imanusa, sakadi pangandikan nabine sapuniki:

49‘Kene sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa: Langite ento dadi palinggih Ulune muah gumine dadi tatakan batis Ulune. Perhyangan ane buka kenken ane gae kita buat Ulun? Buina tongos ane buka apa ane dadi tongos Ulun masandekan?

50Tusingke ene makejang Ulun ane ngadakang?’

51Inggih parasemeton! Ambate bengkung parasemetone! Ambate punggung pakayunan parasemetone miwah ambate bongol karnan semetone marep ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pateh sakadi leluur parasemetone, parasemeton taler tansah nulak Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

52Wentenke nabi-nabi sane tan kasangsarain olih leluur parasemetone? Dane nyedayang parautusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane duke nguni sampun nartayang indik pacang rauh Parekan Idane sane sujati, tur sane mangkin sampun tilas tur sedayang semeton.

53Parasemeton sampun nampi pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane karauhang antuk paramalaekate, nanging parasemeton nenten kayun ninutin pituduhe punika!”

Dane

54Riwau paraanggota Majelis Agamane mireng baos Dane Stepanuse kadi asapunika, sami pada duka pisan saha giet-giet.

55Nanging Dane Stepanus sane kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris nulengek ka langite tur cingakin dane teja kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Hyang Yesus ngadeg ring genah sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

56Raris dane mabaos sapuniki: “Cingakinja, tiang manggihin langite mampakan, miwah Sang Putraning Manusa ngadeg ring genahe sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

57Paraanggota Majelis Agamane sami pada jerit-jerit tur nekep karna tumuli sami mabriuk ngejuk Dane Stepanus,

58kapaid kabakta medal saking kotane tur kencurin antuk batu. Parasaksine pada ngembus baju jubahnyane tur kagenahang, katongosin antuk anak adiri sane mapesengan Saulus.

59Rikala Dane Stepanus kencurin antuk batu, raris dane ngastawa ring Ida Sang Panembahan, sapuniki: “Inggih Ratu Hyang Yesus, trimaja roh titiange.”

60Sambilang dane matedoh, dane matur saha jangih sapuniki: “Inggih Ratu Sang Panembahan, sampunangja dosane puniki kapategenang ring ipun sareng sami.” Wus mabaos kadi asapunika, dane raris seda.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 7):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran