Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 15 >> 

Pitud

1Wusan punika raris wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi miwah paraguru agama rauh saking kota Yerusalem tangkil ring Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki:

2“Napi awinanipun parasisian ragane tan ngamanggehang paurukan sane kapatamiang antuk anake lingsir-lingsir? Ipun tan masehin lima sadurunge ipun nunas.”

3Pasaur Ida Hyang Yesus ring anake punika sapuniki: “Napi awinan ragane taler purun nungkasin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ninutin paurukan ragane niri?

4Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda: ‘Tresna baktija teken meme bapan ragane,’ maliha sabdan Idane: ‘Nyenja nemah bapanne wiadin memenne, ia wenang kadanda pati.’

5Nanging ragane ngurukang: Nyenja ngraos teken bapannyane wiadin teken memennyane kene: ‘Napi sane dados pagelahan tiange sane patut anggen tiang miara bapa, punika sami sampun anggen tiang aturan mantuk ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,’

6anake punika tan perlu malih nyalanang kapitresnan marep ring wong tuannyane. Malantaran antuk punika sinah sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa kutang ragane, mangdane ragane mrasidayang ninutin paurukan ragane niri.

7Ih anak sane mapi-mapi, madaging pisan pangandikan Nabi Yesaya ngeniang indik ragane sapuniki:

8‘Bangsane ene ngluihang Ulun aji bibihne, nanging kenehne joh pesan teken Ulun.

9Precuma ia mabakti teken Ulun, sawireh ia ngurukang pidabdab manusa tan bina buka ngurukang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa!’”

Paind

10Ida Hyang Yesus raris ngandikain anake akeh punika, tur mawecana ring ipun sapuniki: “Padingehang tur resepangja pitutur Tiange!

11Tusing ada barang ane macelep ka bibihe ane ngranayang anake cemer, nanging ane pesu uli di bibihe ento ane ngranayang anake cemer.”

12Parasisian Idane raris rauh tur matur asapuniki: “Punapike Guru wikan, mungguing baos Gurune iwau punika ngawinang paraanggota golongan Parisine sekel ring manah?”

13Pasaur Ida Hyang Yesus: “Asing-asing pamula-mulaan ane tusing katandur baan Ajin Gurune ane di suargan, ento lakar kabut kayang akahne.

14Depangja ia keto! Ia pada dadi pamimpin buta; yen anak buta nandanin anak buta, pedas lakar bareng-bareng maclempung ka bangbange.”

15Dane Petrus raris matur: “Nawegang Guru, ndikayangja ring titiang piteges pangande punika iwau.”

16Pasaur Ida Hyang Yesus: “Apake cening masih tonden pada ngresep?

17Apa cening tusing nawang mungguing sabatek ane macelep ka bibihe, ento terus macelep ka basange, laut pesu uli awake.

18Nanging apa ane pesu uli bibihe ento kawitne uli di ati. Ento ane ngranayang anake cemer.

19Sawireh uli di atine wetu pepineh ane corah, keneh ngamatiang, keneh mamitra, macecabulan, mamaling, mogbog muah misunayang anak.

20Ento ane ngranayang anake cemer. Nanging madaar aji lima ane tonden mabasehan, ento tusingja ngranayang anak cemer.”

Anak

21Ida Hyang Yesus raris kesah saking irika ngungsi wewengkon sane nampek kota Tirus miwah kota Sidon.

22Raris wenten anak eluh bangsa Kanaan sane magenah irika, rauh katulung-tulung matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: “Olasinja titiang duh Ratu, sentanan Sang Prabu Daud; pianak titiange eluh karangsukan setan samaliha ipun mataanan banget pisan.”

23Nanging Ida Hyang Yesus nenten masaur. Raris parasisian Idane pada matur: “Guru nikayangja ipun mangda makaon, santukan ipun terus nutug sambilang ipun jerit-jerit.”

24Pasaur Ida Hyang Yesus: “Tiang ene kutus buat biri-biri ane ilang uli pantaran bangsa Israele dogen.”

25Irika anake eluh punika raris ngarepang tur nyumbah sapuniki: “Ratu, tulungja titiang!”

26Pasaur Ida Hyang Yesus: “Tusing beneh dedaaran cerik-cerike kajemak laut kentungang baang cicing.”

27Atur anake eluh punika: “Yuakti madaging pisan pawecanan Palungguh Ratu, nanging asu sane ring sor mejane jagi neda plispisan alit-alite sane ulung saking mejane.”

28Ida raris masaur tur ngandika ring ipun: “Ih meme, gede pesan kapracayan memene. Apa ane tunas meme ene suba kadagingan!” Daweg punika ugi pianakipune jeg seger.

Ida H

29Ida Hyang Yesus raris kesah saking irika, mamargi nuut pasisin Danu Galileane. Ida raris munggah ka bukite, irika Ida malinggih.

30Raris akeh jadmane pada rauh tangkil ring Ida. Wenten sane makta anak rumpuh, anak perot, anak buta, anak kolok miwah sane tios-tiosan. Anake sakit punika kagenahang ring ajeng Idane tur sami pada kasegerang.

31Anake sami pada angob duk ngantenang anak kolok nyidayang mabaos, anak perot seger, anak rumpuh mrasidayang mamargi, anak buta mrasidayang ngeton. Raris samian anake punika ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin bangsa Israele.

Ida H

32Ida Hyang Yesus raris ngandikain parasisian Idane tur mawecana sapuniki: “Kangen pesan keneh Gurune, nepukin anake liu tenenan. Suba makatelun makelonne ia pada nututin Guru, ane jani tusing ada apa-apa ane bakal daara. Keneh Gurune tusing lila nunden ia mulih ngaba basang seduk, takut yen ia kasereb di jalan.”

33Atur parasisian Idane: “Genahe puniki suung, sapunapi antuk jaga mapaica dedaaran buat jadma amunika akehipun?”

34Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Akuda cening ngelah roti?” Pasaur danene: “Wenten roti pitung bungkul miwah ulam alit-alit akidik.”

35Ida raris ngandikayang mangda anake pada negak ring tanahe.

36Sasampune punika Ida raris ngambil rotine pitung bungkul miwah ulame punika. Ida tumuli ngastawa matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wus punika Ida raris ngompes-ngompes roti miwah ulame punika tur kapaicayang ring parasisiane, tur dane tumuli nyacarang ring anake akeh punika.

37Ipun sami pada madaar kantos waneh. Sisa-sisan rotine raris kapunduhang antuk parasisiane, polih pitung sok bek-bek.

38Sane sareng-sareng nunas rotine punika wenten sareng petang tali, durung ketang anake istri-istri miwah anake alit-alit.

39Ida Hyang Yesus raris ngandikayang anake punika mangda budal. Ida tumuli munggah ka jukunge malayar ngungsi wewengkon Magadan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran