Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 >> 

1Tenniyaka’ga tau maradéka’? Tenniyaka’ga rasul? Dé’paga naengka uwitai Yésus, Puwatta? Dé’ga na iko wassélé jama-jamakku untu’ Puwangngé?

2Namuni sining tau laingngé dé’ namaélo mangakuika selaku rasul, kaminang céddé’na muwakuiwi iyaro! Saba’ atuwommu selaku tau Kristéng iyanaritu butti makkedaé iyya séddika rasul.

3Rékko nacellaka tauwé, maéloka baliwi makkuwaéwé:

4Dé’ga gaga ha’ku tarimai anrékanré sibawa énungeng nasaba jama-jamakku?

5Dé’ga gaga ha’ku tiwi séddi bainé Kristéng sibawakka ri laleng allalengekku, pada-pada iya napogau’é saudara-saudarana Puwang Yésus sibawa rasul-rasul laing-laingngé, muttama’ toni Pétrus?

6Iyaré’ga banna Barnabas sibawa iyya bawang iya riharusu’kangngé sappai nanréna muto?

7Dé’gaga anggota tentara iya harusu’é mongkosokiwi aléna ri laleng atentarangngé! Dé’gaga patani iya mattaneng anggoro’é ri dare’na nainappa dé’ nanréi wassélé anggoro polé ri dare’éro! Dé’gaga pakkampi iya piyaraé bimbala’, nainappa dé’ naénung susu polé ri bimbala’-bimbala’naro!

8Upangoloi iyaro tenniya bawang situru iya biyasaé ri laleng pangalamang esso-essoé, iyakiya nasaba Kitta’é napangolo towi gau’éro.

9Ri laleng Kitta’na Musa tarokii, "Rékko mattengngangngi sapingngé rése’i gandongngé untu’ malleppessangngi gandongngé polé ri olina, aja’ na ringong pannyoro’na." Sapingngégga najampangi Allataala?

10Iyaré’ga iyaro akkattana untu’ idi? Mémeng tarokii iyaro untu’ idi. Saba’ tau iya jamaéngngi dare’é sibawa tau iya pancajiyéngngi gandonna mémeng sitinajai majjama nasibawang amménasang untu’ tarimai sibagiyang polé ri wassélé jama-jamanna.

11Purani’ mampo biné rohani ri laleng atuwo-tuwonna saudara-saudara. Narékko méngngalaki barakka-barakka maddupa barab-barangngé polé ri iko, aga iyaro bettuwanna maéga senna’ rituntu’ polé ri iko?

12Rékko sining tau laingngé mappunnai ha’ mamménasaiwi iyaé polé ri iko, dé’ga talebbi mappunnai ha’ naiya mennang? Iyakiya iyya dé’ uwakkégunangngi iyaro ha’é. Sibalé’na lebbi upojiwi tanggungngi sining-sininnaé naiya paompoé séddi gau’ iya halangiyéngngi appallebbangenna Karéba Madécéngngé passalenna Kristus.

13Tentu naisseng Saudara makkedaé tau iya majjamaé ri laleng Bolana Allataala natarimai inanréna mennang polé ri Bolana Allataala. Sibawa sining tau iya murusu’éngngi onrong akkasuwiyangeng akkarobangengngé, lolongengngi sibagiyang polé ri akkarobangeng iya nakkasuwiyangengngé kuwaro.

14Makkuwatoro Puwangngé pura pattentui makkedaé tau iya mabbirittangngéngngi iyaro Karéba Madécéngngé harusu’i lolongeng inanré polé ri appallebbangennaro.

15Iyakiya dé’pa naengka upakéi muwi séddi ha’ku polé ri ha’-ha’éro. Nauwokii iyaé sure’éwé tenniyato akkattana kuwammengngi gau’-gau’éro rigaukekka makkekkuwangngé. Lebbi kessing muwi matéka naiya ateddéngekka gau’ iya uwammingkikengngéro.

16Nasaba, rékko iyaro banna persoalang mabbirittangngi Karéba Madécéng polé ri Allataala, tentu iyya dé’ gaga ha’ku mingkiingki, saba’ Allataala pura paréntakka untu’ pogau’i. Cilakana iyya, rékko dé’ uwabbirittangngi iyaro Karéba Madécéngngé!

17Akkalarapanna upajoppai jama-jamakkuro nasaba éloku, tentu weddikka mamménasa untu’ lolongeng saro. Iyakiya uwabbirittangngi Karéba Madécéngngéro mala nasaba riwaji’kangnga. Risuroka ri Allataala untu’ pogau’i iyaro.

18Rékko makkuwaitu, aga saroku? Iyanaé saroku: makkedaé weddikka mabbirittangngi Karéba Madécéngngéro sibawa dé’ utanekiwi muwi séddié tau untu’ mongkosokika, nasaba dé’ utuntu’i ha’-ha’ku selaku pabbiritta Karéba Madécéngngéro.

19Iyya’é tenniyaka atanna muwi niga; maradékaka. Namuni makkuwaro, upancajiwi iyaé aléku ata lao ri sininna tauwé. Upogau’i iyaro kuwammengngi uwulléi malangngi tau singngéga-égana untu’ Kristus.

20Lao ri tau Yahudi, kédoka selaku tau Yahudié kuwammengngi weddikka tiwii ri Kristus tau Yahudié. Lao risining tau iya tuwoé situru hukkunna Musa, kédoka samanna tassiyoka ri hukkungngéro, namuni sitongenna dé’ utassiyo ri hukkungngéro. Upogau’i iyaro, kuwammengngi weddikka tiwii ri Kristus iyaro sining tauwé.

21Lao ri tau tenniyaé Yahudi, kédoka pada-pada séddié tau tenniya Yahudi, iyaé tauwé ri saliwennai hukkunna Musa. Upogau’i iyaro kuwammengngi weddikka tiwii ri Kristus iyaro sining tauwé. Iyakiya tenniya bettuwanna iyaro makkedaé dé’ umatinulu lao ri parénta-paréntana Allataala; mala rikuwasaika ri parénta-paréntana Kristus.

22Ri tengnga-tengngana sining tau iya maléré teppe’na, kédo tokka pada-pada tau iya maléré teppe’na kuwammengngi weddikka gettengngi mancaji ana’ gurunna Kristus. Rippe’na, mancajika sini-sininnaé untu’ sininna tauwé kuwammengngi nallalengi muwi pékkugi weddikka passalama’i sibagiyang polé ri mennang.

23Iya manennaro upogau’i untu’ iyaro Karéba Madécéng polé ri Allataala, kuwammengngi maccowé tokka ribarakkaki.

24Tentu naisseng Saudara makkedaé ri laleng akkalaringngé sininna tomaccowéé lari manengngi, iyakiya banna séddi tau bawang tarima hadiya. Rimakkuwannanaro larino pékkugi carana angkanna Saudara tarimai hadiyana.

25Tungke’ tau iya mattengngangngé ri laleng latihangngé, tahangngi aléna ri laleng sininna passalengngé. Napogau’i iyaro nasaba macinnai ripaggénoi bunga apakalang, iyanaritu bunga iya dé’é namaitta namakelle. Iyakiya idi’é ritahangngi alé ri laleng sininna gau’é nasaba macinnaki ripaggénoi sibawa bunga apakalang iya dé’é namakelle matu.

26Iyanaro saba’na ulari sibawa akkatta iya mattentué. Pada-pada ri laleng attandingeng sijagguru’é, dé’ uwajjagguru sembarangeng.

27Uleppessangngi watakkaléku riwinru sibawa matedde narapi weddikka kuwasaiwi. Upogau’i makkuwaéro, saba’ dé’ umaélo narapi kajajiyang makkedaé purani uwéra tau laingngé maccowé ri laleng akkalaringngéro, na aléku risampéyang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran