Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 12 >> 

Penganut2 Dawud jang pertama

1Inilah orang2, jang datang kepada Dawud di Siklag, ketika ia masih terdjarak dari hadapan Sjaul bin Kisj; mereka itu orang2 jang gagah-perkasa, penolong dalam pertempuran,

2jang bersendjatakan busur; dengan tangankanan maupun tangankiri mereka melontarkan batu dan melepaskan anakpanah dengan busur, jakni dari antara saudara2 Sjaul, dari suku Binjamin:

3Kepala mereka ialah Ahi'ezer dan Joasj, bani Hasjama'a orang Gibe'a; Jeziel dan Pelet, bani 'Azmawet; Beraka dan Jehu dari 'Anatot;

4Jisjma'ja dari Gibe'on, seorang pahlawan diantara Ketigapuluh itu, jang mengepalai Ketigapuluh; (12-5) Jirmija, Jahaziel, Johanan dan Jozabad dari Gedarot;

5(12-6) Ele'uzai, Jerimot, Be'alja, Sjemarjahu dan Sjefatjahu dari Harif;

6(12-7) Elkana, Jisjijahu, 'Azarel, Jo'ezer dan Josjobe'am, dari kaum Korah;

7(12-8) Jo'ela dan Zebadja, bani Jeroham, dari Gedor.

8(12-9) Dari kaum Gad membelot kepada Dawud, ketempat jang tak terhampiri digurun itu, beberapa orang jang gagah-perkasa, orang2 bala-tempur, jang berlengkapkan djebang dan seligi. Mereka menjerupai singa dan laksana kidjang dipegunungan tjepatnja, jakni:

9(12-10) 'Ezer, kepala mereka; 'Obadja, jang kedua; Eliab, jang ketiga;

10(12-11) Misjmana, jang keempat; Jirmija, jang kelima;

11(12-12) 'Atai, jang keenam; Eliel, jang ketudjuh;

12(12-13) Johanan, jang kedelapan; Elzabad, jang kesembilan;

13(12-14) Jirmejahu, jang kesepuluh; Makbanai, jang kesebelas.

14(12-15) Mereka itu dari bani Gad, kepala tentara; jang satu mengepalai seratus orang, djika ketjil, dan jang besar mengepalai seribu orang.

15(12-16) Mereka itulah, jang dalam bulan pertama menjeberangi sungai Jarden, ketika sungai itu penuh2, sampai keluar sepandjang tepinja. Mereka memaksa lari semua (penduduk) lembah2 disebelah timur dan barat.

16(12-17) (Sekali peristiwa) datanglah beberapa orang dari bani Binjamin dan Juda kepada Dawud, ketempat jang tak terhampiri itu.

17(12-18) Dawud keluar menghadap mereka, angkat bitjara dan berkata kepada mereka: "Djika kalian datang dengan maksud damai, untuk menolong aku, maka hatikupun bersedia untuk bersatu dengan kalian. Tetapi djika kalian datang untuk mengchianati aku pada musuh2ku, walaupun tiada kelaliman satupun melekat pada tanganku, biarlah Allah nenek-mojang kita melihat itu dan membantah".

18(12-19) Maka 'Amasai, kepala Ketigapuluh itu, diselubungi roh dan berteriak: "Bagimu, hai Dawud, bagimu, hai bin Jisjai, (kami ini) Selamat, selamat denganmu, selamat dengan jang menolong engkau! Sebab pertolonganmulah Allahmu." Mereka disambut Dawud dan ditaruh diantara kepala2 pasukannja.

19(12-20) Djuga dari Menasje ada beberapa orang, jang berbelot kepada Dawud, ketika ia mara ber-sama2 dengan orang2 Felesjet lawan Sjaul hendak bertempur. Tetapi mereka tidak djadi menolong orang2 itu, karena wali2 Felesjet, setelah berembuk, melepaskan mereka, karena katanja: "Dengan petaruh kepala kitalah ia nanti akan membelot kepada Sjaul, tuannja."

20(12-21) Ketika ia pergi ke Siklag, berbelotlah kepadanja dari Menasje: 'Adnah, Jozabad, Jedi'ael, Mikael, Jozabad, Elihu dan Siletai, kepala2 seribu orang dari Menasje.

21(12-22) Mereka menolong Dawud lawan perampok, sebab mereka semua adalah orang jang gagah-perkasa dan mendjadi punggawa balatentara.

22(12-23) Sungguh, tiap2 hari datanglah orang2 kepada Dawud untuk menolong dia, sehingga perkemahannja mendjadi besar-raksasa.

Peradjurit2 jang meradjakan Dawud

23(12-24) Inilah djumlah orang jang ber-siap2 untuk dinas tentara, jang datang kepada Dawud di Hebron untuk memindahkan keradjaan Sjaul kepadanja, sesuai dengan firman Jahwe:

24(12-25) Bani Juda, jang membawa djebang dan seligi, berdjumlah enam ribu delapan ratus orang, jang ber-siap2 untuk dinas tentara;

25(12-26) dari bani Sjime'on, orang2 jang gagah-perkasa untuk angkatan perang: tudjuh ribu seratus orang;

26(12-27) dari bani Levi empat ribu enam ratus orang,

27(12-28) dan djuga Jojada', pembesar kaum Harun, dan sertanja tiga ribu tudjuh ratus orang.

28(12-29) Sadok, seorang pemuda jang gagah perkasa, serta keluarga bapaknja, duapuluh dua punggawa;

29(12-30) dari bani Binjamin tiga ribu orang, saudara2 Sjaul, tetapi kebanjakan hingga itu masih tetap berbakti kepada wangsa Sjaul;

30(12-31) dari bani Efraim duapuluh ribu delapan ratus orang, jang gagah-perkasa, tersohor dalam keluarga bapaknja;

31(12-32) dari separuh suku Menasje delapanbelas ribu orang, jang terdaftar namanja, untuk meradjakan Dawud;

32(12-33) dari bani Isakar, orang jang mahir untuk membedakan ketika guna mengetahui, apa jang harus diperbuat Israel: duaratus kepala dengan semua saudaranja, jang diperintahkan mereka;

33(12-34) dari Zebulun limapuluh ribu orang, jang mampu untuk dinas tentara dan mengikat perang dengan seluruh kelengkapan tempurnja dan jang siap untuk berbaris tanpa ragu2;

34(12-35) dari Naftali seribu punggawa dan sertanja tigapuluhtudjuh ribu orang dengan djebang dan tombak;

35(12-36) dari Dan duapuluh delapan ribu enamratus orang, jang mengikat perang;

36(12-37) dari Asjer empatpuluh ribu orang, jang mampu untuk dinas tentara dan jang mengikat perang;

37(12-38) dari seberang Jarden, dari Ruben, Gad dan separuh suku Menasje seratus duapuluh ribu orang, jang berlengkapan tempur.

38(12-39) Mereka semua adalah peradjurit, jang ber-kelompok2 teratur datang dengan sebulat hati ke Hebron untuk meradjakan Dawud atas seluruh Israil. Orang2 Israil lainnjapun bersehati untuk meradjakan Dawud.

39(12-40) Tiga hari lamanja mereka tinggal disana dan makan-minum ber-sama2 dengan Dawud, sebab saudara2 mereka telah menjediakan itu bagi mereka.

40(12-41) Djuga orang2, jang tinggal didekatnja sampai Isakar, Zebulun dan Naftali, menghantarkan redjeki dengan keledai, unta, bagal dan sapi, jakni: tepung untuk makanan, kue buah ara, kue buah anggur, anggur, minjak, sapi dan banjak domba, sebab Israil bersukatjita.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran