Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 4 >> 

1MAKA subab kanyataan ada pada kami surohan inilah, maka bagimana kami sudah burulih rahmat, janganlah kami burlulah;

2Tutapi kita sudah mumbuangkan purkara purkara yang tursambunyi yang mundatangkan malu, dan bukannya pula kami mulakukan dungan daya upaya, atau mumakiekan purkataan Allah itu dungan tipu daya; mulainkan dungan kanyataan kabunaran itu kami mungunalkan diri kami kapada purasaan hati sagala manusia dihadapan Allah.

3Akan tutapi jikalau injil kami ada tursalindong, maka iya itu tursalindong kapada sagala orang yang binasa:

4Yang tulah dibutakan ulih punghulu dunia ini mata hati orang yang tiada purchaya itu, asal jangan trang kamulian injil Almasih, yang puta Allah itu, kulak burchaya kapadanya.

5Kurna bukannya kami mumashorkan diri kami, mulainkan Isa Almasih Tuhan kami; maka kami sundiri hamba kamu ulih kurna Isa.

6Kurna Allah yang tulah munyurohkan trang itu burchaya deri dalam glap, maka iya itulah juga yang tulah munurangkan hati kami, akan mumbri trang pungatauan kamulian Allah ulih subab muka Isa Almasih.

7Tutapi adalah kami munaroh bunda yang mulia ini kudalam bukas bukas yang dipurbuat deripada tanah, supaya kalempahan kuasa pulang kapada Allah, bukannya kapada kami.

8Maka adalah kami ini kuna kasukaran kasana kamari, akan tutapi tiada disusahkan; bahwa kami dikuatirkan, akan tutapi tiada juga putus harap kami;

9Kami ini diannyayakan, akan tutapi tiada ditinggalkan; champakkan, tutapi tiada juga binasa.

10Maka adalah pada sudiakala tuboh kami munanggong burkuliling akan kamatian Tuhan Isa, supaya kahidopan Isa itu kulak bulihlah kanyataan dalam tuboh kami.

11Maka kami yang hidop ini slalu disurahkan kapada kamatian ulih kurna Isa, supaya kahidopan Isa itu kulak dapatlah kanyataan dalam tuboh kami yang mati ini.

12Maka subab itulah kamatian itu burlakukan dalam kami, tutapi hidop itu dalam kamu.

13Maka subab adalah pada kami pun jiwa iman sama, sapurti yang tursurat, Bahwa aku sudah purchaya, maka subab itulah aku burkata kata; maka kita pun ada purchaya, maka subab itulah ada kami burkata kata;

14Maka subab kita mungataui bahwa iya yang tulah mumbangkitkan Tuhan Isa, iya juga akan mumbangkitkan kami pun dungan burkat Isa, dan akan munghadapkan kami busurta dungan kamu pun.

15Kurna sagala purkara ini tulah jadi deri kurna kamu, supaya anugrah kamewaan itu bulih burtambah kapada Allah tursubab ulih kabanyakkan orang mumbalas trima kasih.

16Maka subab itulah tiada kami burlulah; tutapi maskipun binasa orang kami yang disublah luar itu, akan tutapi orang yang disublah dalam itu dibahrui pada tiap hari.

17Kurna kasukaran kami, yang ringan pada sa'kutika sahja itu, iya itu kulak mundatangkan bagie kami kamulian yang turlebih lagi lempah surta bratnya;

18Slama kami tiada mumandang akan purkara purkara klihatan itu, mulainkan purkara purkara yang tiada klihatan: kurna purkara yang klihatan itu fana adanya, tutapi sagala purkara yang tiada klihatan itu baka adanya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran