Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

1Maka sasoenggoehnja sama itoe perdjandjian jang pertama ada djoega parentah sembajang, dan satoe tampat jang soetji tjara doenia ini.

2{Kel 26:1; 36:1} Karna taroeb jang pertama itoe soedah di-atoer bagini: dalemnja ada kaki-dian, dan medja, dan {Ima 24:5} roti toendjoekan, maka itoelah dinamai tampat jang soetji;

3Maka dibalik klamboe jang kadoewa itoe ada taroeb jang dinamai tampat jang soetji sendiri.

4Maka disana ada medja pedoepaan dari mas, {Kel 25:10} dan peti perdjandjian, jang dilapis berkoeliling sama mas, dan dalem itoe peti ada {Kel 16:33} boeli-boeli dari mas jang berisi manna, dan {Bil 17:10} tongkat Haroen jang soedah berkembang, serta {Kel 34:29; 1Ra 8:9; 2Ta 5:10} papan batoe perdjandjian itoe;

5{Kel 25:22} Dan di-atas itoe ada keroebioen kamoeliaan, jang membajangi toetoepan rahmat itoe: maka sakarang tra-bolih kita berkata-kata lagi dari segala perkara itoe satoe-satoenja.

6Maka kapan segala perkara itoe soedah ditantoeken bagitoe, {Bil 28:3} baroe itoe imam-imam masok slamanja dalem taroeb jang pertama akan melakoeken pakerdjaannja;

7{Ibr 9:25; Kel 30:10; Ima 16:2,34} Tetapi dalem tempat jang kadoewa itoe melainken imam-besar sadja masok kadalemnja sa-tahoen sakali, dengan membawa darah, jang dia bersembahken sebab dirinja sendiri, dan sebab kasalahan orang banjak.

8Maka dengan bagitoe Roh-Soetji soedah menjataken, {Yoh 14:6} bahoea djalan kadalem tampat jang soetji sendiri belom diboekaken, salagi itoe taroeb jang pertama ada berdiri;

9Maka ija-itoe djadi satoe peroempamaan dari perkara jang sakarang ini; maka didalemnja itoe dipersembahken persembahan dan korban, jang tra-bolih menjampornaken angen-angen hati orang jang membawa itoe korban.

10Jang daripada {Ima 11:2} makanan dan minoeman, {Bil 19:7} dan roepa-roepa basohan, ija-itoe tjoema atoeran dari hal badan sadja, jang soedah dipesen sampe kapada djaman, kapan ija-itoe di-obahken.

11Tetapi sebab Kristoes soedah dateng, ija-itoe {Ibr 3:1; 4:14; 6:20; 8:1} Imam-besar atas perkara jang nanti dateng, dengan melaloei satoe taroeb jang terlebih besar dan terlebih samporna, ija-itoe jang tidak diperboewat dengan tangan manoesia, dan boekan dari kadjadian ini.

12Dan boekan djoega dengan dara kambing atawa anak lemboe, {Ibr 10:10; Kis 20:28; Efe 1:7; Kol 1:14; 1Pe 1:19; Wah 1:5; 5:9} melainken dengan darahnja sendiri Toehan soedah, masok sakali sadja dalem tampat jang soetji itoe, dan soedah mengadaken satoe teboesan jang kekel adanja.

13{Ibr 10:4; Ima 16:11; Bil 19:4} Karna kaloe kiranja darah lemboe djantan atawa kambing dan haboe lemboe betina jang diperetjikken sama orang nadjis itoe, dapet menjoetjiken sampe kasoetjian badan;

14Brapa lagi lebih {1Yo 1:7; Wah 1:5} darah Kristoes, {Gal 1:4; Efe 5:2; Tit 2:14} jang soedah mempersembahken dirinja sama Allah olih Roh jang kekel dengan tidak katjelaannja, nanti menjoetjiken angen-angen hatimoe dari pakerdjaan mati, {Luk 1:74; Rom 6:13; Gal 2:20; 1Pe 4:2} sopaja kamoe beribadat sama Allah jang hidoep.

15Maka dari sebab itoe Toehan soedah djadi Pengantara wasiat jang baroe, {Rom 5:6; 1Pe 3:18} maka sebab sakarang kamatiannja soedah djadi teboesan dari dosa, jang soedah diperboewat tatkala dalem wasiat jang lama, sopaja orang jang dipilih itoe bolih trima perdjandjian slamat jang kekel adanja.

16Karna barang dimana ada wasiat, patoet orang jang ampoenja itoe wasiat mati doeloe:

17{Gal 3:15} Karna soeatoe wasiat baroe berkoeasa kaloe orangnja soedah mati; maka kaloe orang jang memboewat itoe wasiat lagi hidoep, soenggoeh itoe wasiat tidak berkoeasa adanja.

18Maka sebab itoe djoega itoe perdjandjian jang pertama tiada didjadiken, melainken dengan darah.

19Karna tatkala soedah nabi Moesa kasih taoe segala pesen toret sama sagenep kaoem, lantas dia ambil darah anak lemboe dan kambing serta dengan ajer, dan boeloe domba jang merah, dan hisop, dan dia peretjikken itoe sama kitab dan sama kaoem,

20Serta katanja: {Kel 24:8; Mat 26:28} "Inilah darah perdjandjian jang diperboewat Allah sama kamoe."

21Dan lagi dia peretjikken dengan darah itoe taroeb tampat sembajang dan segala pekakas kabaktian.

22Maka toeroet boenji toret hampir segala perkara disoetjiken dengan darah, maka dengan tidak menoempahken darah, soenggoeh trada ampoen adanja.

23Maka sebab itoe haroslah segala toeroetan toeladan, jang disorga itoe, disoetjiken bagitoe, tetapi itoe perkara jang disorga sendiri disoetjiken dengan korban jang lebih baik dari ini.

24Karna boekan Kristoes masok dalem tampat soetji, jang soedah diperboewat dengan tangan manoesia, jang mengibaratken sadja itoe barang jang bener: melainken dalem sorga sendiri, akan menghadep Allah sakarang karna kita-orang.

25Maka boekan djoega Toehan patoet mempersembahken dirinja kerep kali, {Ibr 9:7; Kel 30:10; Ima 16:2,34} saperti imam-besar, jang masok dalem itoe tampat jang soetji saben-saben taoen dengan membawa darah lain;

26Karna kaloe kiranja bagitoe, harosnja Toehan menanggong siksa kerep kali dari permoelaan doenia, tetapi sakarang ini sakali sadja pada achir djaman Toehan kalihatan akan menghapoesken dosa dengan mengkorbanken dirinja sendiri.

27Dan lagi saperti soedah ditantoeken sama segala manoesia akan mati sakali djoega, habis bagitoe pahoekoeman,

28{Rom 5:6,8; 1Pe 3:18} Bagitoe djoega Kristoes habis dikorbanken akan menanggong dosanja orang banjak, maka sama orang jang menantiken Dia akan slamatnja Toehan nanti kalihatan pada kadoewa kalinja dengan tidak dosa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran