Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 8 >> 

1Tatkala 'itu katalah segala laki-laki 'awrang 'Efrajim 'itu kapadanja; 'apatah perkara 'ini, jang sudah kawkardja pada kamij, bahuwa tijadalah kawpanggil kamij, tatkala kawpergi berparang lawan 'awrang Midjan? maka berbantahlah marika 'itu karas-karas dengan dija.

2Hanja katalah 'ija kapadanja: 'apakah kubowat sakarang, seperti kamu? bukankah tandan-tandan bowah 'angawr 'Efrajim 'itu lebeh bajik deri pada penuwijan bowah 'angawr 'Abiszezer 'itu?

3Kadalam tangan kamu 'Allah kawnun sudah berikan kaduwa Panghulu 'awrang Midjan, Xawrejb dan Ze`ejb 'itu; 'apakah 'aku sudah bawleh bowat, seperti kamu? tatkala 'itu hilanglah 'amarah marika 'itu deri 'atasnja, bilamana 'ija meng`atakan perkata`an 'ini.

4'Adapawn satelah DJidszawn sudah datang kapada Jardejn, maka menjabaranglah 'ija 'ini, dan katiga ratus laki-laki 'itu, jang sertanja, 'ada lelah, dan 'ada meng`usir djuga.

5Maka berkatalah 'ija kapada 'awrang laki-laki 'isij Sukawt; berikan 'apalah barang 'ontal-ontal rawtij pada raszijet 'itu, jang turut tapakh kaki-kakiku: karana 'ada lelah marika 'itu, dan 'aku 'ini 'ada meng`usir balakang Zebah dan TSalmunasz, Radja-radja 'awrang Midjan 'itu.

6Tetapi katatah Panghulu-panghulu Sukawt; 'adakah tapakh tangan Zebah dan TSalmunasz 'itu sakarang 'ini dalam tanganmu, sopaja kamij berikan rawtij pada tantaramu paparangan?

7Tatkala 'itu berkatalah DJidszawn; sebab 'itu, manakala Huwa memberij Zebah dan TSalmunasz 'itu kadalam tanganku, maka kalakh 'aku meng`irikh daging kamu dengan durij-durij guron, dan dengan 'unakh-unakh.

8Maka mudikhlah 'ija deri sana kapada Penu`ejl, dan katalah kapada marika 'itu bagini djuga: maka sahutlah 'awrang laki-laki 'isij Penu`ejl 'itu padanja, seperti segala 'awrang laki-laki 'isij Sukawt 'itu sudahlah menjahut.

9Sebab 'itu lagi berkatalah 'ija pada 'awrang laki-laki 'isij Penu`ejl 'itu, 'udjarnja: manakala 'aku pulang dengan sadjahatara, maka 'aku kalakh merobohkan tjandij 'ini.

10'Adapawn Zebah dan TSalmunasz 'adalah di-KHarkhawr, dan tantara-tantaranja 'itu sertanja, sakira-kira lima belas ribu 'awrang banjakhnja, sakalijen jang sudah tinggal deri pada saganap tantara benij meljrikh 'itu: maka segala jang sudah berhamba langan terbunoh 'itu 'adalah saratus duwa puloh ribu 'awrang laki-laki, jang sudah menghunus pedang.

11Lagi mudikhlah DJidszawn sapandjang djalan 'awrang, jang meng`adijamij barong-barong, kasabelah timor deri pada Nawbah dan Jodjbeha: maka 'ija pawn memarang pitjah tantara 'itu pawn memarang pitjah tantara 'itu, karana tantara 'itu 'adalah terlalu lalej.

12Maka berlajijanlah Zebah dan TSalmunasz, tetapi 'ija djuga meng`usirlah balakangnja, lalu tangkaplah kaduwa Radja-radja 'awrang Midjan, Zebah dan TSalmunasz 'itu, sambil degantarinja saganap tantara 'itu.

13'Adapawn manakala DJidszawn 'anakh laki-laki Jaw`alj, 'itu pulang deri pada paparangan, dihulu deri pada najik mataharij;

14Maka 'ija tangkaplah sawatu budakh deri pada segala 'awrang laki-laki 'isij Sukawt 'itu, dan bertanja padanja: maka menjuratlah 'ija kapadanja segala Panghulu SUkawt Penatuwah-penatuwahnja, tudjoh puloh tudjoh 'awrang laki-laki 'itu.

15Satelah sudah 'ija datang kapada 'awrang laki-laki 'isij Sukawt 'itu maka katalah 'ija; lihat 'awleh kamu Zebah dan TSalmunasz 'itu 'akan sijapa kamu sudah bangkilkan 'atasku, sambil 'udjarmu: 'adakah tapakh tangan Zebah dan TSalmunasz 'itu sakarang 'ini dalam tanganmu, sopaja kamij berikan rawtij pada segala 'awrangmu laki-laki, jang lelah 'itu?

16Maka de`ambilnja segala Penatuwah negeri 'itu, dan durij-durij guron, dan 'unakh-unakh, lalu de`adjarinja 'akan segala 'awrang laki-laki 'isij Sukawt dengan dija 'itu.

17Lagipawn tjandij Penu`ejl 'itu derobohkannja, dan debunohnja segala laki-laki 'isij negeri 'itu.

18Komedijen katalah 'ija kapada Zebah dan TSalmunasz; sijapatah membunoh di-Tabawr? maka sombahlah marika 'itu; seperti 'angkaw, bagitulah 'awrang 'itu, sama-sama djuga, seperti rupa 'anakh-anakh Radja-radja 'itu.

19Satelah 'itu maka katalah 'ija; marika 'itulah sudara-sudaraku laki-laki, 'anakh-anakh 'ibuku: hidop Huwa! djikalaw sudahlah kamu menghidop marika 'itu, tijadalah 'aku 'akan membunoh kamu.

20Lagi sabdalah 'ija kapada Jeter, 'anakhnja laki-laki jang sulong; bangonlah 'angkaw, bunohlah marika 'itu: tetapi budakh 'itu tijadalah menghunus pedangnja, sebab 'ija takot, deri karana lagi muda 'adanja.

21Tatkala 'itu sombahlah Zebah dan TSalmunasz; bangonlah 'angkaw sendirij, dan sarbulah kapada kamij, karana seperti laki-laki, demikijen lagi gahinja: maka bangonlah DJidszawn membunoh Zebah dan TSalmunasz 'itu, lalu meng`ambil segala bulan-bulan, jang 'ada pada lejher-lejher segala 'ontanja.

22Sudah 'itu maka katalah segala laki-laki 'awrang Jisra`ejl 'itu pada DJidszawn; hendakhlah 'angkaw 'ada depertuwan di`atas kamij, bajik 'angkaw 'ini, bajik 'anakhmu laki-laki, bajik tjutjumu laki-laki: 'awleh karana sebab 'angkaw sudah melepaskan kamij deri pada tangan 'awrang Midjan 'itu.

23Hanja DJidszawn bersabdalah kapada marika 'itu; bukan 'aku 'ini 'akan 'ada depertuwan di`atas kamu, dan bukan 'anakhku laki-laki 'akan 'ada depertuwan di`atas kamu: Huwa djuga 'akan 'ada depertuwan di`atas kamu.

24'Arkijen maka katalah DJidszawn kapada marika 'itu: sawatu perminta`an djuga 'aku 'akan minta deri pada kamu; berikan 'apalah sasa`awrang padaku sawatu taparam-taparam deri pada rampasannja: karana taparam-taparam 'amas 'adalah pada marika 'itu, sedang 'awrang Jisjmaszejlij 'adanja.

25Maka sombahlah marika 'itu, bajiklah, kamij suka memberij 'itu maka dehamparkannja sawatu salimot, lalu delimparkannja sasa`awrang di`atasnja sawatu taparam deri pada rampasannja.

26'Adapawn timbangan segala taparam 'amas, jang telah depintanja, 'itulah saribu tudjoh ratus tzikhal 'amas baratnja, lajin deri pada segala bulan-bulan, dan tjumbul-tjumbul, dan pakajin-pakajin jang 'unguw warnanja, jang telah depakej 'awleh Radja-radja Midjan, dan lajin deri pada segala talij lejher, jang pada segala lejher 'onta-ontanja 'itu.

27Maka DJidszawn pawn berbowatlah deri padanja sawatu badju hejat, lalu mendirikanlah 'itu didalam negerinja, di-Xofra: maka berkandakhlah segala 'awrang Jisra`ejl 'itu menurut dija disana, 'arkijen maka djadi 'itu pada DJidszawn, dan pada 'isij rumahnja 'itu 'akan djurat.

28Dengan demikijen maka 'awrang Midjan 'itu derindahkan dimuka benij Jisra`ejl, dan tijada marika 'itu kombali meng`angkat kapalanja: maka bersenanglah tanah 'itu 'ampat puloh tahon lamanja, pada segala harij DJidszawn 'itu.

29Bermula Jerubaszal, 'anakh laki-laki Jaw`alj, 'itu pergilah dan tinggallah dudokh didalam rumahnja.

30'Adapawn pada DJidszawn 'adalah tudjoh puloh 'anakh laki-laki, jang sudahlah terpantjar deri pada pinggangnja: karana bini-bini banjakh 'adalah padanja.

31Maka gondikhnja 'itu, jang 'adalah di-SJikem, 'ija djuga ber`anakhlah lagi padanja sa`awrang 'anakh laki-laki: maka 'ija pawn tarok namanja 'Abimelek.

32Maka matilah DJidszawn, 'anakh laki-laki Jaw`alj 'itu, tatkala sangat putih 'ubannja: lalu terkhuburkanlah 'ija didalam khubur Jaw`alj bapanja, di-Xofra, 'awrang 'Abiszezrij 'itu.

33Bermula djadi, satelah sudahlah mati DJidszawn, bahuwa benij Jisra`ejl 'itu palinglah dirinja, dan berkandakhlah meng`ikot Baszalim: maka detarohnjalah Baszal Berit 'akan Dejwata baginja.

34Kalakijen maka benij Jisra`ejl 'itu tijadalah terkenang 'akan Huwa 'Ilahnja, jang sudahlah meluputkan marika 'itu deri pada tangan sakalijen sataruw-sataruwnja berkuliling,

35Dan marika 'itu tijadalah berbowat barang kamurahan pada 'isij rumah Jerubaszal, 'ija 'itu DJidszawn: satara dengan segala kabajikan, jang telah sudah debowatnja pada 'awrang Jisra`ejl 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran