Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 24 >> 

1Sabermula maka kaluwarlah Xisaj deri dalam kaxbah, dan pergilah berdjalan: maka berdatanglah murid 2 nja menondjokh padanja segala per`usahan kaxbah 'itu.

2Maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: bukankah kamu melihat sakalijen perkara 'ini? 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, barang sabowah batu tijada 'akan detinggalkan tersuson 'atas batu, jang tijada 'akan derombakh.

3Maka satelah 'ija dudokh di`atas bukit Zejtun, berdatanglah murid 2 kapadanja sakuw 2, sombahnja: katakanlah kiranja pada kamij, manakala segala perkara 'ini 'akan djadi? dan 'apatah tanda kadatanganmu dan kaputusan xalam?

4Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah pada marika 'itu: 'ingatlah, djangan barang sa`awrang menjasatkan kamu.

5Karana banjakh 'awrang 'akan datang dengan pakej namaku, katanja: 'aku 'ini 'ada 'Elmesehh, dan 'ija 'akan menjasatkan banjakh 'awrang.

6Maka kamu nanti dengar hhal paparangan dan chabar paparangan. Hubaja 2 djangan kamu gantar: karana tadapat tijada samowa perkara 'ini djadi, tetapi bulom pej 'ada kasudahan.

7Karana chalikhah 'akan berbangkit lawan chalikhah, dan karadja`an lawan karadja`an: sjahdan 'akan djadi babarapa kalaparan, dan sampar, dan gompah bumi pada bagej 2 tampat.

8Tetapi sakalijen perkara 'itu permula`an segala persakitan djuga.

9Tatkala 'itu marika 'itu 'akan sarahkan kamu kapada kasukaran, dan membunoh kamu, maka kamu 'akan 'ada terbintjij 'awleh sakalijen chalajikh deri karana namaku.

10Maka tatkala 'itu banjakh 'awrang 'akan kena sjak, dan sarahkan sa`awrang 'akan sa`awrang, dan bintjikan sa`awrang 'akan sa`awrang.

11Maka banjakh Nabij dusta 'akan berdirij, dan menjasatkan banjakh 'awrang.

12Dan sebab thoghjan 'akan taperbanjakh, maka muhhabet 'awrang banjakh 'akan kadinginan rasanja.

13Tetapi barang sijapa tinggal tzabit sampej kapada tamat, 'ija 'akan dechalatskan.

14Maka 'Indjil karadja`an 'ini 'akan dechothbatkan pada saluroh tanah maxmur 'akan kasjaksijan pada sakalijen chalajikh: maka tatkala 'itu 'akan datang kasudahan.

15'Apabila kalakh kamu 'akan melihat makruhat jang berbinasa, jang telah tersebut 'awleh Danijejl Nabij 'itu berdirij dalam dajirat bejtu-'lmukhadas (sijapa jang membatja 'itu, hendakhlah 'ija meng`ejling.)

16Tatkala 'itu hendakhlah 'awrang 'isij tanah Jehuda 'itu berlarij kapada gunong 2.

17Sijapa jang 'ada di`atas 'atap rumah, djanganlah 'ija turon meng`ambil 'apa 2 deri dalam rumahnja.

18Dan sijapa jang 'ada pada bendang, djanganlah 'ija balikh pulang 'akan meng`ambil pakejan 2 nja.

19Tetapi wa`j bagi segala parampuwan jang bonting, dan jang menjuluwij pada harij 2 'itu djuga.

20Tetapi hendakhlah kamu berdoxa, 'agar djangan djadi palarijanmu 'itu pada musim dingin, dan djangan pada harij sabtu.

21Karana tatkala 'itu 'akan djadi kasukaran jang besar, jang sabagejnja bulom penah djadi deri pada permula`an dunja, sampej sakarang 'ini, dan sakali 2 tijada 'akan djadi.

22Dan djikalaw harij 2 'itu djuga tijadalah deperhinggakan, nistjaja barang daging pawn tijada 'akan terpalihara: tetapi 'awleh karana sebab 'awrang pilehan harij 2 'itu djuga 'akan deperhinggakan.

23Tatkala 'itu djikalaw barang sijapa 'akan berkata pada kamu: lihatlah, 'Elmesehh 'ada desini, 'ataw disana, djanganlah kamu pertjaja.

24Karana babarapa Mesehh dusta, dan Nabij 2 dusta 'akan berdirij, dan 'akan meng`adakan tanda besar 2, dan babarapa 'uxdjubet, hhataj maka (djikalaw bawleh) 'ija 'akan menjasatkan lagi 'awrang pilehan.

25'Ingatlah, 'aku terdihulu sudah memberij natsihhat pada kamu.

26DJikalaw kalakh 'awrang berkata pada kamu, bahuwa sasonggohnja 'ija 'ada dalam padang bel`antara, djanganlah kamu kaluwar bahuwa sasonggohnja 'ija 'ada dalam bilikh 2, djanganlah kamu pertjaja.

27Karana seperti kilat terbit deri pada mesjrikh, dan taperling sampej kapada meghrib, bagitu lagi tangan 'Anakh 'Insan 'akan 'ada lakunja.

28Karana barang dimana bangkej 'akan 'ada terhentar, kasana djuga burong 2 nasar 'akan dehimponkan.

29Sabantar djuga komedijen deri pada kasukaran harij 2 'itu, maka mataharij 'akan dekalamkan, dan bulan tijada 'akan memberij tjahajanja, dan bintang 2 'akan gugor deri dalam langit, dan segala tantara dilangit 'akan degarakhkan.

30Maka tatkala 'itu 'akan kalihatan tanda 'Anakh 'Insan didalam langit, dan tatkala 'itu samowa bangsa debumi 'akan menangis, dan melihat 'Anakh 'Insan datang di`atas 'awan 2 dilangit dengan peng`awasa`an dan kamulija`an besar.

31Maka 'ija 'akan menjuroh Mela`ikatnja bawa sertanja nafirij jang bahejna bunjinja, maka marika 'itu 'akan menghimponkan segala 'awrang pilehannja datang deri sabelah ka`ampat 'angin, deri pada hudjong langit sampej kapada hudjongnja.

32Bermula hendakhlah kamu bel`adjar deri pada pohon 'ara per`upama`an 'ini, 'apabila baharu dahannja djadi basah, dan dawon 2 nja bertomboh, kamu tahu bahuwa hampirlah musim kamaraw.

33Bagitu lagi kamu 'ini, 'apabila kamu 'akan melihat sakalijen perkara 'ini, katahuwilah, bahuwa 'itu 'ada hhadlir dimuka pintu.

34'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bangsa 'ini tijada 'akan luput, sahingga samowa 'ini 'akan djadi.

35Langit dan bumi 'akan luput, tetapi perkata`an 2 ku tijada 'akan luput.

36'Adapawn 'akan harij, dan djam 'itu tijada dekatahuwij sa`awrang, dan tijada Mela`ikat jang disawrga, melajinkan bapaku sa`awrangnja djuga.

37Maka seperti 'adalah harij 2 Nohh, bagitu lagi kadatangan 'Anakh 'Insan 'akan 'ada lakunja.

38Karana seperti 'awrang 'adalah pada harij 2 jang dihulu deri pada 'ampuhan 'itu makan dan minom, kahawin dan memberij kahawin, sampej kapada harij 'itu, pada jang mana Nohh sudah masokh kadalam bahtara.

39Dan tijadalah meng`akaw, sabulom datang 'ampuhan menghilangkan sakalijennja: bagitu lagi kadatangan 'Anakh 'Insan 'akan 'ada lakunja.

40Tatkala 'itu duwa 'awrang 'akan 'ada pada bendang, maka saleh sawatu 'akan desambotkan, dan saleh sawatu 'akan detinggalkan.

41Duwa parampuwan 'akan berkisar didalam panggilingan, maka saleh sawatu 'akan detinggalkan.

42Sebab 'itu hendakhlah kamu berdjaga, karana tijada kamu tahu pada djam jang mana Tuhanmu 'akan datang.

43Tetapi hendakhlah kamu meng`atahuwij hhal 'ini, bahuwa djikalaw Tuwan jang 'ampunja rumah sudahlah tahu pada taboh jang mana pentjurij 'akan datang, sudahlah 'ija berdjaga, dan tijadalah memberij rumahnja degarokh turus.

44Tagal 'itu hendakhlah lagi kamu 'ini 'ada langkap, karana pada djam 'itu, jang tijada desangka kamu, 'Anakh 'Insan 'akan datang.

45Sijapa kalakh 'ada hamba satjawan dan bidjakhsana, jang Tuwannja sudah meng`angkat 'atas sakej 2 nja, 'akan memberij padanja rezikhij pada wakhtunja?

46Berbahagijalah hamba 'itu djuga, jang Tuwannja serta datangnja 'akan mendapat berbowat demikijen 'ini.

47'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'ija 'akan meng`angkat dija 'atas sakalijen bendanja.

48Tetapi djikalaw hamba jang djahat 'itu 'akan berkata didalam hatinja, Tuwanku berlambatan datangnja:

49Lalu 'ija mula`ij memukol sama hamba 2 nja, sambil makan dan minom dengan 'awrang pemabokh.

50Maka Tuwan hamba 'itu djuga 'akan datang pada harij, dalam jang mana tijada denantikannja dija, dan pada djam, jang tijada dekatahuwinja.

51Dan 'ija 'akan menjabelahkan dija, dan meng`adakan bahagijannja sama 2 dengan 'awrang munafikh. Disana 'akan 'ada tangisan dan peng`aratan gigij 2.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran