Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 8 >> 

1Ca’na reng-oreng Efraim ka Gideyon, "Aponapa kaula sadaja me’ ta’ eajak e bakto panjennengngan mangkat aperranga sareng oreng Midian? Aponapa kaula sadaja me’ epasapaneka sareng panjennengngan?" Kantha jareya ngo’ngo’na oreng Efraim ka Gideyon.

2Tape Gideyon nyaot, "Apa se la elakone sengko’ ta’ saapa artena mon ebandhingngagi ban se elakone ba’na kabbi. Sanajjan se elakone ba’na pera’ sakone’, tape se sakone’ jareya argana alebbiyan dhari pa-apa se la elakone sakabbinna pasukanna tang kaom.

3Ba’na se eparenge kobasa bi’ Allah sampe’ bisa mate’e Oreb ban Ze’eb, pamimpin Midian se kadhuwa rowa! Mon ebandhingngagi bi’ jareya, apa tang jasa?" Saellana Gideyon adhabu kantha jareya, oreng Efraim gella’ ta’ peggel pole.

4E bakto jareya Gideyon ban tantarana se tello ratos oreng bannya’na alengka Songay Yordan. Reng-oreng jareya la ce’ lessona tape gi’ terros bai nyerser moso.

5Sanapa’na ka kottha Sukot, Gideyon adhabu ka reng-oreng e kottha jareya, "Mara, ra tolong tang tantara reya berri’i kakanan sakone’. Tantara reya la ce’ lessona, mangkana gi’ nyerserra Zebah ban Salmuna, to-rato Midian."

6Tape pamimpinna pandhudhu’ Sukot padha ngoca’ kantha reya, "Ja’ reng Zebah ban Salmuna gi’ ta’ ekenneng tangkep balakka’, aponapa’a me’ tantarana sampeyan eatorana teddha’an?"

7Daddi Gideyon adhabu, "Iya, ella! Mon bi’ PANGERAN sengko’ eparenge mennang ka Zebah ban Salmuna, bi’ sengko’ ba’na epeccoda ban dhuri sarta carang dhari sagara beddhi!"

8Gideyon pas nerrossagi parjalananna sampe’ ka Pnuwel. E jadhiya Gideyon nyo’onnagi kakanan kaangguy tantarana keya. Tape saodda reng-oreng e Pnuwel padha ban saodda reng-oreng e Sukot.

9Daddi Gideyon adhabu, "Samarena perrang sengko’ abaliya dha’ enna’ kalaban baras salamet. Mon sengko’ la abali dha’ enna’, manarana kottha reya bi’ sengko’ epagujura."

10Sabatara jareya Zebah ban Salmuna ban sakabbinna pasukanna teppa’na badha e Karkor. Dhari sakabbinna pasukan reng-oreng sagara beddhi, pera’ kare lema bellas ebu oreng se gi’ odhi’; saratos dhu polo ebu tantarana la mate.

11Gideyon lebat e salanjangnga batessa sagara beddhi e temorra Nobah ban Yogbeha, pas nyerrang moso daksakala.

12Zebah ban Salmuna, ratona bangsa Midian se kadhuwa rowa pas padha buru, tape bi’ Gideyon terros eserser sampe’ ekenneng tangkep, daddi angkadan perrangnga Midian pas padha tako’ ban bingong.

13Pabalina dhari aperrang Gideyon lebat ga’-ongga’an Heres.

14E jadhiya Gideyon nangkep oreng dha-ngodha dhari Sukot kasorang, oreng jareya etanyae ma-nyamana pamimpin e Sukot. Oreng gella’ nolessagi ma-nyama jareya, se bannya’na pettong polo petto’ oreng, pas eatorragi ka Gideyon.

15Saellana jareya Gideyon manggi’i para pamimpin e Sukot gella’, pas adhabu, "Tanto ba’na gi’ enga’ kabbi ja’ ba’na tao ta’ endha’ aberri’ bantowan ka sengko’, polana sengko’ gi’ ta’ ahasel nangkep Zebah ban Salmuna. Ba’na ta’ endha’ aberri’ kakanan ka tang tantara; mangkana e bakto jareya tang tantara teppa’ ce’ lessona. Mara abas, areya’ Zebah ban Salmuna!"

16Saellana jareya Gideyon mondhut dhuri ban carang dhari sagara beddhi, pas ebet-sebettagi ka para pamimpin Sukot gella’ menangka okoman.

17Neng e Pnuwel manarana epagujur, ban lalake’anna epate’e kabbi.

18Saellana jareya Gideyon atanya ka Zebah ban Salmuna, "Kantha pasera reng-oreng se epate’e sampeyan e Tabor ka’issa’?" Saodda Zebah ban Salmuna, "Padha sareng sampeyan sadaja, akadi toronan bangsawan."

19"Ganeka tan-taretan kaula, tra-pottrana ebu kaula," dhabuna Gideyon. "Ja’ sakenga sampeyan ta’ mate’e tan-taretan kaula ganeka, mandar mateya kaula ta’ kera mate’e sampeyan."

20Gideyon pas adhabu ka Yeter, pottra sareyangnga, "Pate’e reng-oreng jareya!" Tape Yeter gi’ kana’, atena tako’, daddi ta’ bangal ngangguy peddhangnga mate’e rato se kadhuwa jareya.

21Zebah ban Salmuna mator ka Gideyon, "Mon sampeyan pajat lalake’, tore pate’e kaula bi’ tanangnga sampeyan dibi’." Daddi rato se kadhuwa jareya pas epate’e bi’ Gideyon, rarengganna le’erra ontana epondhut.

22Saellana jareya ommat Isra’il mator ka Gideyon, "Panjennengngan ampon mabebas bangsa Isra’il dhari kakobasa’anna bangsa Midian. Daddi ngereng samangken panjennengngan se daddi pamimpinna Isra’il, panjennengngan sareng toronanna."

23Saodda Gideyon, "Enja’, sengko’ ta’ daddiya pamimpinna ba’na, bariya keya tang ana’. PANGERAN pamimpinna ba’na."

24Tape Gideyon pas adhabu pole, "Badha settong se epenta’a sengko’; teng-antengnga ba’na ollena arampas dhari moso rowa, passra’agi ka sengko’ kabbi." (Oreng Midian biyasana ngangguy teng-anteng emmas, akantha oreng laenna se odhi’ e sagara beddhi.)

25"Sae," ca’na saodda reng-oreng jareya, "kaula ehlas ngatorragiya teng-anteng ka panjennengngan." Reng-oreng jareya pas ngampar kaen, saellana jareya laju padha nyander pas nyaba’ e kaen jareya antengnga bang-sebang ollena arampas dhari moso.

26Teng-anteng emmas se eatorragi ka Gideyon e bakto jareya berra’na para’ dhu polo kilo, gi’ ta’ kaetong pareyasan laenna, kalong, kaen bungo terrong se eagem to-rato Midian, sarta long-kalong se ekala’ dhari le’erra ta-ontana.

27Emmas jareya bi’ Gideyon ekagabay arca se esaba’ e disana, iya areya disa Ofra. Oreng Isra’il padha entar ka disa jareya, nyemba ka arca jareya, daddi kabbi pas padha ta’ parduli ka Allah. Jareya padha ban jira’ ka Gideyon sabala.

28Oreng Midian ta’ ngenneng aguli pole; la epakala bi’ bangsa Isra’il. Daddi nagara jareya aman pa’ polo taon abidda, iya areya saabidda Gideyon gi’ odhi’.

29Samarena perrang, Gideyon abali ka kampongnga sarta pas neptep e jadhiya.

30Pottra lake’na pettong polo oreng, sabab rajina bannya’.

31Neng e Sikhem badha sellerra keya; dhari seller jareya Gideyon kaagungan pottra lake’ se enyamae Abimelekh.

32Saellana ce’ towana Gideyon pottrana Yowas jareya seda, pas esareyagi e pasareyanna Yowas, eppa’na. Pasareyan jareya kennengnganna e Ofra, iya areya kotthana kaom Abiyezer.

33Saellana Gideyon seda, ommat Isra’il ta’ atoro’ ka dhabuna Pangeran pole. Reng-oreng jareya nyemba ka ba-diba Ba’al; Ba’al-Berit ekagabay dibana.

34Ommat Isra’il jareya ta’ endha’ abakte ka GUSTE Allahna pole, Pangeranna se la mabebas bangsa jareya dhari kakobasa’anna moso e sabingkerra nagarana.

35Reng-oreng jareya ta’ endha’ males kabecce’anna Gideyon ka la-balana Gideyon, sanajjan Gideyon jareya la abillai bangsa jareya sampe’ padha salamet.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran