Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 >> 

Hak Agu Apa Ata Paka Pandé le Rasul

1Toé weli aku ho’o ata toé manga do’ong? Toé weli aku ho’o rasulk? Toé weli aku ho’o poli ita hi Yésus, Mori dité? Toé weli méu wua gori de Mori Yésus lut aku?

2Koném po toé rasulk aku taé data bana, maik latang te méu aku ho’o cengata rasulk. Ai mosé de méu oné Mori Keraéng ciri tanda te aku rasulk.

3Ho’oy kambé daku kamping isét ata toé tiba curup daku:

4Toé weli manga hakgm ami latang te hang agu inung?

5Toé weli manga hakgm ami kudut dadé winagm ata ca imbi lari lakogm, ného pandé de asé-ka’é de Mori Yésus agu sanggéd rasul bana agu hi Pétrus?

6Ko hanang aku agu hi Barnabas kanang ata te kawé hang?

7Céing weli ata bajar le run émé ngo rampas? Céing weli ata weri anggor oné uman, maik toé kolé hang wuad? Ko céing ata wéling jimbal, maik toé kolé inung waé cucu de jimbal situ?

8Apa ata curup daku ho’o, toé hanang nuk de manusia kanang. Toé weli Adak Taurat kolé curup nenggituy?

9Ai oné Adak di Musa, manga tulis: “Hau néka pungkut mu’u de lembu hitut lari rikn!” Lembu kanang ko hitut lélo de Mori Keraéng?

10Ko latang te ité betuan Diha? Io, latang te ité curup ho’o tara tulisn, ngong ata bajak tana paka bajak agu bengkes, agu ata rik paka rik agu bengkes kudut tiba maki dihad.

11Jari, émé ami poli wécak wini ata widang de Nai Nggeluk oné méu, ma’ut toé patun ko, émé ami tiba rocang de lino ho’o oné-mai méu?

12Émé ata bana manga hakd te bengkes apa situ oné-mai méu, toé weli ami kolé manga hakm ata céwé mésén? Maik ami toé papé hak hitu. Ngot ami ta’ong sanggéd susa, tama néka pandé do’ong wéro Keréba Di’a latang te hi Kristus.

13Toé pecing néng le méu ko, te isét keturu laing oné osang nggeluk, tiba moséd oné-mai osang nggeluk hitu, agu isét keturu laing lobo compang takung, tiba moséd oné-mai compang takung hitu.

14Nenggitu kolé néng, poli wérét le Mori Yésus, isét wéro Keréba Di’a paka tiba na’ang bara agu wéngko weki oné-mai gorid hitu.

15Maik aku toé dé’it papé can koé oné-mai hak situ. Aku toé tulis sanggéd so’o kudut te tegi hakg. Céwé di’an aku matak, po pandé nenggitu. Ata tu’ungn, angos daku toé ngancéng pandé mora liong kauty!

16Ai émé aku wéro Keréba Di’a, apa comongn te angos weki rug. Ai wéro Keréba Di’a hitu paka pandé laku. Copélk aku émé toé wéro Keréba Di’a!

17Émé pandé laku lorong ngoéng de rug, aku manga hakg te tiba lahén. Maik pandé daku toé lorong ngoéng rug. Ai Keréba Di’a hitu perénta de Mori Keraéng latang te aku.

18Émé nenggitu gi, apa lahén latang te aku? Ho’oy daku lahén: Té aku ngancéng wéro Keréba Di’a ali toé manga lahén, agu aku toé papé hakg te tiba bajar oné-mai wéro Keréba Di’a hitu.

19Koném po aku toé mendi diong-diong kaut, maik aku tiba te mendi wekig latang te sanggén ata, kudut aku ngancéng bémbéng ata do nggere-oné Kristus.

20Latang te ata Yahudi aku ciri ného ata Yahudik, kudut aku haéng sanggéd ata Yahudi. Latang te ata mosé lorong Adak Taurat, aku cama ného ata siot mosé lorong Adak Taurat, koném po aku toé mosé lorong Adak Taurat kudut aku haéng isé situt mosé lorong Adak Taurat.

21Latang te ata toé mosé lorong Adak Taurat, aku ciri ného ata siot toé mosé lorong Adak Taurat. Koném po aku toé mosé be-pé’ang mai Adak de Mori Keraéng, ai aku mosé lorong Adak di Kristus. Aku pandé nenggitu, kudut aku haéng isét toé mosé lorong Adak Taurat.

22Latang te ata les imbid, aku ciri ného ata les kolék, kudut haéng ata situt les imbid. Jari, aku poli ciri ného sanggen ata, wiga aku ngancéng pandé selamak pisa taun oné-mai isé.

23Sanggéd taung situ pandés laku landing Keréba Di’a, kudut aku kole tiba berkak.

24Toé pecing le méu ko, te oné osang rié sanggén ata lut rié, maik hanang cengata kanang ata tiba koso-nolakn? Landing hitu rié tu’ung-kéta kudut tiba le méu koso nolak hitu!

25Néténg ata te lut oné ci-tau, paka kitep ba wekin oné sanggéd cao-ca. Isé pandé nenggitu kudut rumbu ceca néra de lino ho’o, maik ité rumbu ceca néra latang mosé tédéng lén.

26Landing hitu aku toé rié ata toé manga betuan, agu aku toé kolé ného ata siot racuk pina-naéng kaut.

27Maik aku olong kitep wekig, kudut émé poli wéro Keréba Di’a oné sanggéd ata bana, néka koé doét wekirug.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran