Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 >> 

1Tá poi sirimanua sipuuja aku kaku néné? Tá poi apostel aku kaku néné? Tápei poi akuitsó nia Jesus, Tuhanta? Tápoi buat sigalaiakenenku kam néné, kaunen kai Tuhan?

2Kenanen baí tá anai sia siobá masimuneng'aké puaapostelku, tápoi simatatánia kam imumuneng'aké nia! Aipoí ka puririmanuamui siripot pu-Kakariten te masipatotoilá puaapostelku.

3Ké ai sia sisusui matakku, néné lé alegiatku ka tubudda:

4Tá pá anai hakku masisiló kan elé ló kalulut galajetku néné?

5Tá pá momoi kupaabbit sinanalepku tai Kariten ka puenungananku, kelé sigalaiakenenda ka sia sasarainan Tuhan Jesus, elé kelé siperúra ka sia tai apostel, elé kelé kai Petrus leú?

6Elé sarat kai lé pá ruamai si Barnabas tukukua buítá kumomoaké kai tubumai masigaba purimanuaiatmai?

7Bulat tá te anai sia tai tentera, sia saradda lé ibubulagani tubudda mutentera! Elé tá te anai sia sipangu-ngurep anggur sitaipuuktungi buat anggur siuremannia ka monenia! Iageti mitsá, tá te anai sia sipasijajago terimeu, sitailó suat tot-tot jaui siuragatda!

8Sikuakku néné tá sarat masiloulogi siripot simarei-rei taitsó ka purimanuaiatta si senen gogoi, beri leú et ka Buko Sipunenan, ai leú et atusurat'aké pagalaiat néné.

9Ka Bukot Mose ai leú et atusurat'aké kisé, "Buí ituratsat ngu-ngun jaui, ké ai nia masingingitit ottit gandum." Jauian lé pá ipasisikeli Taikamanua?

10Elé nenda lé pá ikukua ka tubutta? Kirénangan tedda uktukta aitusurat'aké néné. Aipoí sia sipasigagalai moné samba sipasigagabui gandum, bulat airakakaroni baga rasiló sangarubeiat buat sigalaiat kabeira.

11Akukarap'akéan kai karamen puketsanan ka purimanuaiatmui. Oto ké kumonei kai panukanan, sipuoni bibilet ka tubumui, taleú nukukuangan lé kam, makopéan lé iginia kutitiddou kai ka tubumui?

12Ké beringan sia sabagei ai hakra rakaroni baga néné ka tubumui, sarapeite kai ka kai kopénia kababarat hakmai, masikaroni baga, belé peilé ka sia? Tápoi tápei akuenung'aké siripot hakku. Siobáku geti kaku, aku lé masitataroi tubukku, sarat buílé kubaraaké sisaila galajet masipararat Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Kristus.

13Kelé siagaimui, sibara ka Uman Taikamanua lé ibabara kanda sipugagalai ka Uman Taikamanua. Beri leú et ka sia sipugagalai ka kudduat pasibuluat, rasisiló sangarubeiat sibara ka buluakenen sibuluakenenda sedda.

14Oto kisedda leú te ka sia kai Tuhan aiteúakéan, buítá ka pugagalaira masipakakra Katuareman Simaerú leú et rasisiló purimanuaiatda.

15Tápoi beri pei sara akuenung'aké hakku néné. Tápoi tá te masikua bulé nugalaiaké kam nia ka tubukku kineneiget, akugalai suratku néné ka tubumui. Bulat maerú peilé kumatei; sarat buí lé rarau-rau ka tubukku umun'akenenku simaerú.

16Aipoí ké sarat pagalaiat masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua lé baí nia, tá anai ronku masiumun tubu, aipoi galajetku lé néné. Babara kamateiatku ké tá kupaarep Katuareman Simaerú néné!

17Ké ka teúku lé baí nia kugalai galajet néné, mateú kungenaaké tubukku kusiló upa. Tápoi néné geti kupakakra Katuareman Simaerú, kalulut aikua lé ka tubukku Taikamanua buítá kugalai galajet néné. Elé aiaké lé ka kabeiku Taikamanua kugalai galajet néné.

18Oto apa upakku? Néné lé upakku: iaté momoi kupakakra Katuareman Simaerú, tápoi tá aikugegejaaké bagadda kasei pá rabaluti aku; aipoí tá aikututuntut hakku sipuoni sipakakra Katuareman Simaerú.

19Tá airapagugugulet'aké aku kasei pá; ai lé aku ka uujaat. Tápoi kenanen kisedda, akukauan lé tubukku néné pagugulet'akenenda sangamberi sirimanua. Kugagalaiaké nia geti kelé néné, bulé ramigi sirimanua kuabbit ka tubut Kristus.

20Ka tubudda tai Jahudi, perúkungan tubukku kelé tai Jahudi, bulé ramigi tai Jahudi kuabbit ka tubut Kristus. Iageti ka tubudda situt surukat Taikamanua siaket Mose, perúkungan tubukku kéan lé simaré-ré ka surukat. Kugagalai kelé néné geti, bulé kuabbit sia ibailiu sia sipasiului Kristus.

21Ka tubudda leú taú sipuoni tai Jahudi, kaukungan tubukku kelé taú sipuoni tai Jahudi, sikukuddu ka kupkumen surukat Taikamanua siaket Mose. Kugagalaiaké nia geti kelé néné, bulé ioi kuabbit sia néné bailiu sipasiului Kristus. Tápoi tá tebaí masikua, aku kaku néné, tá kurereddet surukat Taikamanua; ai lé ikukup-kup'aké aku surukat Kristus.

22Ka talagadda simagulai tonem baga ka tubut Kristus, perúkungan galai tubukku kéan lé simagulai tonem baga, bulé ioi kuabbit sia ibailiu sia sipasiului Kristus. Kiséan lé baí takua; bulat kipa aku perú tubukku néné kupakeréaké sia sangamberi sirimanua, kubesíaké sene ngamata enungan, ioi ituarauake sangarubeiat ka talagadda.

23Kugagalaiaké sangamberinia néné, kalulut Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, bulé ipanukani aku kaku Taikamanua.

24Anuagaian kam, ka patakaiat, sangamberi sipatatakai pabalau, tápoi sarat sara lé sia masisisiló hadia. Oto kau bulat pababalau nugagalai kam, pat oi nusiló kam hadiania.

25Sangamberi sipulalatian, bulat masurú tubudda ka sangamberinia apa pá. Igagalaiaké kelé néné, kalulut kababarat ka paatuatnia bulé rasaggaaké kalung ogó ka lolokkatnia, iaté ogó simaruei malajú, kele sara toggaiat kamamanangnia. Tápoi tasusurú geti tubutta ka sita, ka sangamberinia apa pá, kalulut bebesíakéta rasaggaaké kalung ogó sitaimalajuket ka lolokkatta.

26Iaté lulunia kaku kupababalau masiailiaké ailiakenen bulat simakolou. Kelé ka patakaiat pabukup, kaku kupabukup, tá kugagalai tenan lé aku pabukup kabeiku ka sitá galai.

27Bulat kuom'aké tubukku néné bulat itupaddai simakopé, teret oi nia kupasikeli tubukku. Kugagalaiaké nia kelé néné geti, kalulut taiobáku ipuaili ka tubukku kelé néné, babara lepána lé kunáná sabagei bulé raoi ka patakaiat néné, taiobárangan aku kaku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran