Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 >> 

1Iageti panibonangan Jesus ka matadda sirimanua simigi sambat ka matadda sipasiuluinia, pelé nga-ngania,

2"Ka sia ka tai guru paamian sambat ka tai Parise ai atukau gege masibagaaké surukat Mose.

3Oto kau nureddet samba nugalaiaké kam nia sangamberi sikuadda ka matamui. Sarat bá lé uului kam galai tubudda. Aipoí ka sia néné, sangamberi sikuadda, tá ragagalaiaké.

4Simabesí tugalaiaké lé rakakau galaiakenenda sirimanua, samba surukat simabesí tureddet lé rakukua ragalaiaké sirimanua, tápoi bulat beri goisó tá rarorop'aké sia, bulé ioi ragalaiaké nia.

5Sangamberinia sigalaira, sarat bulé ibara igbungen sirimanua lé ragagalai nia. Teúra lé ralilioaké talit paniddoura, samba rapanananta sipujajai saraubára!

6Rapipiliy lé kudduat simakopé erú ka pupunenan, sambat ka kudduat sikokoiakenen ka sauté lé rapuuuddet ka uma paniddogat.

7Bulat igegeilauan lé sia raparoroaké sia sirimanua ka pasar, sarapei rakua sia, 'Guru.'

8Tápoi kam geti ka kam, buí nuobá kam rakua kam, 'Si Guru'. Aipoí sarat sara lé Gurumui; iageti kam ka kam, musaraina lé nugagalai kam.

9Samba leú et, buí nupuukkui kam kasei pá ka polak néné; aipoí sarat sara lé Ukkuimui, iaté Ukkui sikuddu ka manua.

10Samba leú et buí nuobá kam rakua kam 'Sauté'; aipoí sarat sara lé puuteketmui iaté Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua.

11Siabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu nia sipuukú kam.

12Aipoí kasei sipabuak tubunia, nia té tuparerepé, samba kasei siparepé tubunia, nia té tububuak'aké."

13"Mateimuian te, kam tai guru paamian samba kam tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Nukekekreaké lé kam sia siobá moi muladdou ka paamian Taikamanua. Kam ka kam, tá nuobá kam ibailiu kam saladdou paamian Taikamanua, tápoi ké bara sia siobá tugurú, pasailajimuian leú et sia.

14[Mateimuian te, kam tai guru paamian samba kam tai Parise: Aipoí sipatataju lé kam néné. Nupatataju lé kam sia tailumang, samba nupararauragi lé kam bibiletda. Oto bulé tá ituagai kataínia sigalaimui, nantaakémuian paniddogatmui. Iaté lulunia imakokopé sanénia ukuman siloketmui!]

15Mateimuian te, kam tai guru paamian samba kam tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Tá malelegre nuei kam, pat talipokimuian koat, samba pat salú nubokkó kam polak nubesíaké kam ioi sara sirimanua muarat ka aratmui. Tápoi kelé aioi muarat ka aratmui, bailiuakémuian nia ribbaiakenen ka api narako. Bailiu niangan lé mitsá simakopé kataí paraboat, ka tubumui!

16Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Anugelaiaké kam ka tubudda sirimanua, kisé, 'Ké musuppa nia ka onin Uman Taikamanua, tá iaappra nia ka suppania; tápoi ké geti ka onin mas ka Uman Taikamanua ipusuppa, iapeité iaappra nia suppania.'

17Bulat sitaiagai paatuat lé kam, simapeset matat paatuat! Kaipa bulat siabeu: mas nenda pá, elé Uman Taikamanua sikau mas néné maliná?

18Samba singantruakenenmui leú bagei, kisé, 'Ké musuppa nia ka onin pasibuluat, tá iaapra nia suppania; tápoi ké geti ka onin buluakenennia ka uddut pasibuluat ipusuppa, iapeité iappra nia suppania.'

19Bulat apanganté peset nia matat paatuatmui! Kaipa poi bulat abeu? Buluakenen, elé pasibuluat sipaliná buluakenen?

20Aipoí ké baí ka onin pasibuluat ipusuppa, oto ka onin pasibuluat sambat sangamberi buluakenen ka uddutnia lé aipusuppa.

21Samba ké ka onin Uman Taikamanua ipusuppa, oto ka onin Uman Taikamanua sambat ka onin Taikamanua sikukuddu sedda lé aipusuppa.

22Samba leú et, ké ka onin manua ipusuppa, oto ka onin uddenan purimataat Taikamanua samba ka onin Taikamanua sipuuuddet ka uddenan purimataat lé, aipusuppa.

23Bulat mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Pasare-sarei, kelé laigá, kiniu, sambat raro, nukakau kam persepuluhanmui ka Taikamanua. Tápoi bulat siabeunia, sipuoni bulat besíakenen tugalaiaké ka surukat geti, kelé pasikatnia: Masigalai simaerú ka saalei, punununtut baga, samba putotopit, bulat beri puletseimui nia. Oto bulat nenda peité mateú nugagalaiaké kam, tápoi buí nujajak'aké kam bagei.

24Bulat kam néné ka kam, sauté simapeset paatuat lé kam! Legú ka lómui nukakarungi peilé kam, tápoi onta geti, tenan lé kam guk!

25Mateimuian te kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Sarat tei-tei pulokat samba mangkómui lé bulat nupaliliná kam, tápoi bagania geti bulat lolit lepá, kalulut aipalolit nia sialakat gegemui, nuparauragi kam sia, kalulut puaalau bagamui sikataí.

26Bulat ale, kam tai Parise simapeset paatuat! Bui kam boikí bagat pulokat sambat mangkómui, pat liná, bulé imaliná leú ka sia tei-teinia!

27Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Kam néné ka kam, makeré lé galai tubumui kelé ka tubut ratei sicat, cat kapur; bulat malainge ituitsó ka uddut, tápoi ka bagania geti, asut'an patola-tolat samba sangamberi sianagat simabuté.

28Bulat kelé kisedda te galai tubumui ka kam. Taitsó kam, bulat kéan lé simaerú baga ka tubudda sirimanua; tápoi ka bagat paatuatmui geti, asut'an patajuat sambat pajoat."

29"Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Bulat simalainge lé nugagalai kam rateira tai nabi, samba kasei nuagai kam simaerú puririmanua, palatsatmuian tugudda.

30Ai pei bagei nuumun'aké kam tubumui, nukua kam, 'Bulat aian baí kai ka tetretda taikebbukatmai, tá kututut'aké kai sia masimateiaké tai nabi.'

31Oto sené, kolou bulat tubumuian amasimuneng'aké pukakam nia néné, sapunuteteura sipasimamateiaké tai nabi!

32Kauan poí, riu-riuakéan kam nuusut'aké kam jo sitaddaakenenda taikebbukatmui!

33Oto bulat sikataí lé baí kam néné. Niníra sikataí paraboat! Kipangan lé iooi nukatsliaké kam tubumui ka ukuman ka api narako?

34Lelek'aké kam sikuakku néné: Kukokoiniaké te ka kam tai nabi, simasiku paatuat, samba tai guru paamian; sabagei numateiaké kam, iageti sabagei nusiliktengaaké kam. Ai sabagei nupaorei kam ka uma paniddogat, iageti sabagei nukukru kam, barania ka laggai sara, pat aili ka laggai bagei.

35Oto bulat tuuukum'aké lé kam, kalulut pasimamateiakémui sirimanua sitá selet tubu, iaté barania ka pasimateiat Abel sitá selet tubu, pat aili ka pasimateiat Sakarias togat Berekia, simateiakenenmui ka paoggangan Uman Taikamanua sambat pasibuluat.

36Bulat kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: ka tubudda reddenan néné te, ipuaaili sangamberinia néné!"

37"Jerusalem, Jerusalem! Sipasimamateiaké tai nabi. Sipabaijungi sapakoiniet Taikamanua pat matei. Piga ngamitsáan pá kugelai kukup-kup'aké sia sangamberi taikalaggaiatnu kelé ikau tatogania goú-goú ka tei kappónia, tápoi bulat beri bolotmui nia!

38Oto buji bagamui ipaalei kam Taikamanua.

39Bulé nuagai kam nia: Barania kineneiget táan te nuiitsó kam mitsá matakku, teret kuam, 'Tupapanukani te nia siooi ka onin Tuhan.'"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran