Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ulangan 13 >> 

1Bisa jadi engke aya nabi atawa tukang norah impian-impian, nyebutkeun yen bakal aya mujijat atawa kaahengan,

2anu maksudna rek ngagembang, sangkan maraneh ngabakti ka allah-allah anu samemehna tacan disembah ku maraneh. Kahade, najan upama panorahna bukti oge,

3maraneh ulah kagoda. Eta jelema saenyana keur dianggo jalan ku PANGERAN anu rek nguji kasuhudan hate maraneh ka Mantenna.

4Sing junun ka PANGERAN, sing hormat, sing ngesto jeung tigin kana sagala timbalana-Na, ngabakti sarta satuhu.

5Hukum paeh sakur tukang norah impian, atawa nabi anu ngicuk-ngicuk sangkan maraneh ngalawan ka PANGERAN, anu ngaluarkeun maraneh ti Mesir urut maraneh dibadegakeun. Eta jelema teges doraka, ngagembang ka maraneh ngajak ingkar tina lampah hirup anu dipundut ku PANGERAN. Paehan bae, supaya maraneh luput tina dosa sarupa kitu.

6Bisa jadi malah aya dulur, atawa anak lalaki, anak awewe, pamajikan, atawa sobat dalit, ngajak nyembah ririkipan ka allah-allah sejen, anu ku maraneh jeung ku karuhun maraneh can kungsi disembah.

7Teu mustahil ti antarana aya anu ngagoda ka maraneh, ngajak ngabakti ka allah-allah urang dinya anu deukeut-deukeut ka maraneh atawa anu jauh.

8Ulah kabengbat, ulah didenge. Ka jelema kitu ulah karunya atawa watir, ulah hayang ngabela.

9Paehan! Benturan ku batu, maraneh anu kudu nimpugan ti heula, tuluy ku sarerea.

10Haben timpugan ku batu nepi ka paeh! Sabab ngajak ingkar ti PANGERAN Allah maraneh, anu nyalametkeun maraneh ti Mesir, tempat maraneh dibadegakeun.

11Sina kauar-aer ka sakumna bangsa Israil, sina sarieuneun, supaya ulah aya deui anu migawe kadorakaan saperti kitu.

12Di mana maraneh geus maratuh di kota-kota anu geus dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh, lamun ngadenge beja

13aya bangsa sorangan anu bangkawarah ngamurtadkeun warga kota sina ngabarakti ka allah-allah sejen anu ku maraneh tara disembah,

14dongdon, talengteng sing gemet. Lamun enya aya kajadian kitu,

15jelema-jelemana paehan kabeh katut jeung ingon-ingonna. Kotana tumpurkeun.

16Harta bandana tumpukkeun di alun-alun, duruk kotana jeung sagala eusina, jieun kurban ka PANGERAN Allah maraneh, sina kari urut sapapanjangna. Ulah diadegkeun deui.

17Naon bae anu asal ti dinya kudu diharamkeun, basmi sama sakali. Kade, ulah aya anu dicokot keur diri sorangan. Sangkan PANGERAN lemper benduna, kersaeun mikawelas ka maraneh, kersaeun maparin kurnia ngalobakeun bilangan maraneh, sakumaha jangji-Na ka karuhun maraneh,

18asal maraneh tetep ngestokeun sagala parentah Mantenna, ngalampahkeun sagala pamundut-Na, sakumaha anu ku Bapa ditepikeun poe ieu."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ulangan 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran