Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

1Inilah kanjata; an rahasija Tuhan JESUS CHRISTOS, jang Allah sudah memberi kapsa danja, akan bertondjok kapa da hamba-hambanja, apatah dengan segra haros djadi maka surohlah Ija mela

2Jang sudah bersaksi per kata; an Allah dan kasaksian Tuhan JESUS CHRISTOS; akan segala sasawatu, jang ija sudah melihat.

3Maka berontong ada sa-awrang itu jang membatja dan awrang-awrang itu jang menengar segala perkata; an nubuwet ini, dan jang simpan barang jang tersurat di dalam-nja itu; karana waktu sudah damping.

4Joannes kapada katudjoh djama

5Dan deri Tuhan JESUS CHRISTOS, saksi jang satija, dan Anak jang sulong deri antara awrang-awrang mati, dan Panghulu segala radja di bumi! Tuhan itu, jang tjin-ta kami dan jang sudah memba-sohkan kami deri pada dwasa-dawsa kami dengan darahnja,

6Dan jang sudah angkat kami, mendjadi kami akan radja-radja dan imam-imam, berhadapan Allah dan Bapa-nja; padanja djuga adalah ki-ranja kamulija; an dan kawasa sampe segala kakal. Amin.

7Lihat, Ija berdatang deng-an awan-awan, dan sasawatu mata akan melihat Dija, lagi-pawn awrang-awrang itu jang sudah tikam Dija terus; dan samowa bangsa di bumi akan meratah akan Dija, b/ekan Amin.

8Aku ini ada Alfa dan Omega, permula; an dan kasu-dahan, baferman maha besar Tuhan, jang ada, dan jang sudah ada, dan jang nanti da-tang, Tuhan jang maha kawa-sa itu.

9Aku ini Joannes, jang ada lagi kamu punja sudara, dan sama-taman kamu di dalam samowa susah-bahaja dan ka-pada karadja; an dan-segala ka-tahanan Tuhan JESUS CHRISTOS, sudah ada di pulu itu jang denama

10Maka adalah aku di da-lam Roch pada hari maha besar Tuhan, dan dengarlah aku di balakangku sawatu sa-wara besar, seperti satu na-firi,

11Sabdanja: Aku ini ada Alfa dan Omega, jang perta-ma dan Jang terkomedijen: maka sabarang apa jang ang-kaw melihat, hendaklah ang-kaw menjurat itu di dalam sawatu kitab, kirim itu ka-pada katudjoh djama/et, jang ada di Asia, ija itu: ka-Efe-sus, dan ka-Ismirna, dan ka-Pergamus, dan ka-Thyatira, dan ka-Sardes, dan ka-Fila-delfia, dan ka-La

12Maka akupawn berpa-linglah mukaku akan meli-hat kapada sawara itu jang kata-katalah dengan aku. Dan serta b/eta balik muka, b/eta dapat lihat tudjoh kaki dijan ka; amasan.

13Dan pada sama-tengah segala kaki dijan itu, satu awrang, jang sarupa Anak manusija, terpake dengan sa-tu badju pandjang dan teri-kat di dadanja dengan sawatu pengikat ka; amasan.

14Maka kapalanja pawn dan rambotnja adalah putih seperti bulu domba jang pu-tih-putih, sarupa tsaldju, dan mata-matanja seperti njala api,

15Dan kaki-kakinja sarupa timbaga suwasa jang menja-la di dalam forna api; dan sawaranja sabagimana babu-nji ajer-ajer banjak;

16Dan di dalam tangannja kanan adalah tudjoh bintang, dan deri dalam mulutnja kalu-warlah satu pedang jang tadjam sabelah-behad, dan mukanja sabagimana mata-hari, ma-nakala itu bertjahaja dengan sapunoh-punoh kowatnja.

17Dan serta b/eta dapat lihat Dija, b/eta sudah djatoh bertijarap pada kaki-kakinja, sama satu awrang mati; ma-ka tarohlah Ija tangannja ka-nan atas aku, dan katalah: Djangan takot! Aku ini ada jang pertama dan jang ter-komedijen,

18Dan jang hidop; dan Aku ini sudah ada mati, ma-ka sasonggohnja Aku ini ada hidop sampe salama-lama-nja; dan padaku ada anak kontji naraka dan kamatian.

19Bagitupawn tulislah aw-lehmu sabarang apa jang ang-kaw melihat, dan bagimana itu ada, dan apatah nanti djadi komedijen deri pada itu:

20Akan rahasija deri ka-tudjoh bintang itu, jang ang-kaw sudah melihat di dalam tanganku kanan, dan akan katudjoh kaki dijan ka; amasan. Katudjoh bintang, itu ada mela <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran