Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 : 15 >> 

AVB: Selepas pembacaan Taurat Musa dan Kitab Nabi-nabi, ketua-ketua saumaah itu menghantar orang berkata kepada kedua-dua rasul itu, “Saudara-saudara, sekiranya ada sesuatu nasihat untuk menggalakkan orang di sini, silalah sampaikan.”


AYT: Setelah pembacaan Hukum Taurat dan kitab para nabi, kepala-kepala sinagoge menyuruh orang berkata kepada kedua rasul itu, “Saudara-saudara, jika kamu memiliki kata-kata penghiburan untuk orang-orang ini, katakanlah.”

TB: Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka: "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah!"

TL: Lepas membacakan Taurat dan kitab nabi-nabi, maka penghulu-penghulu rumah sembahyang itu pun menyuruhkan orang kepada rasul-rasul itu mengatakan, "Hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara, jikalau kiranya ada pada kamu suatu perkataan menasehatkan kaum ini, katakanlah."

MILT: Dan setelah pembacaan torat dan para nabi, para pemimpin sinagoga mengutus orang kepada mereka sambil berkata, "Hai para pria, saudara-saudara, jikalau di antara kamu ada suatu perkataan nasihat bagi umat ini, katakanlah!"

Shellabear 2010: Setelah hukum Taurat dan tulisan nabi-nabi dibacakan, pemimpin-pemimpin rumah ibadah itu menyuruh orang menemui kedua rasul itu dan berkata, "Saudara-saudara, kalau Saudara punya sesuatu nasihat bagi jemaah ini untuk membangun dan menghibur mereka, silakan sampaikan."

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah hukum Taurat dan tulisan nabi-nabi dibacakan, pemimpin-pemimpin rumah ibadah itu menyuruh orang menemui kedua rasul itu dan berkata, "Saudara-saudara, kalau Saudara punya sesuatu nasihat bagi jemaah ini untuk membangun dan menghibur mereka, silakan sampaikan."

Shellabear 2000: Setelah Kitab Suci Taurat dan tulisan nabi-nabi dibacakan, pemimpin-pemimpin rumah ibadah itu menyuruh orang menemui kedua rasul itu dan berkata, “Saudara-saudara, kalau Saudara punya sesuatu nasihat bagi jemaah ini untuk membangun dan menghibur mereka, silakan sampaikan.”

KSZI: Selepas pembacaan Taurat Musa dan Surah Nabi-nabi, ketua-ketua saumaah itu menghantar orang berkata kepada kedua-dua rasul itu, &lsquo;Saudara-saudara, sekiranya ada sesuatu nasihat untuk menggalakkan orang di sini, silalah sampaikan.&rsquo;

KSKK: Setelah selesai membaca dari Hukum Taurat dan Kitab Nabi-nabi, kepala rumah ibadat menyuruh orang dengan pesan ini, "Saudara-saudara, jika ada firman untuk membangun jemaat ini, silakanlah!"

WBTC Draft: Setelah membaca hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada mereka, katanya, "Saudara-saudara, sekiranya kamu mempunyai pesan untuk menguatkan orang di sini, bicaralah."

VMD: Setelah membaca hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada mereka, katanya, “Saudara-saudara, sekiranya kamu mempunyai pesan untuk menguatkan orang di sini, bicaralah.”

AMD: Setelah Hukum Taurat Musa dan kitab para nabi dibacakan, pejabat-pejabat rumah ibadah memberikan sebuah pesan kepada Paulus dan Barnabas, “Saudara-saudara, jika kamu memiliki kata-kata nasihat untuk orang-orang di sini, silakan berbicara!”

TSI: Sesudah pembacaan dari Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-pemimpin rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada Paulus dan Barnabas. Kata mereka, “Saudara-saudara, kalau ada di antara kalian berdua yang bisa memberikan suatu nasihat untuk menguatkan kami di sini, silakan sampaikan sekarang.”

BIS: Setelah Buku Musa dan Buku Nabi-nabi dibacakan, pemimpin-pemimpin rumah ibadat itu menyuruh orang bertanya kepada Paulus dan kawan-kawannya, "Saudara-saudara, kalau Saudara punya sesuatu nasihat untuk orang-orang ini, silakan menyampaikan nasihat itu."

TMV: Setelah Taurat Musa dan Kitab Nabi-Nabi dibacakan, para pemimpin rumah ibadat itu menyuruh orang berkata kepada Paulus dan rakannya, "Saudara-saudara, jika ada nasihat untuk menggalakkan orang di sini, silalah katakan."

BSD: Setelah pembacaan itu selesai, pemimpin-pemimpin rumah ibadat itu menyuruh orang bertanya kepada Paulus dan kawan-kawannya, “Saudara-saudara, kami ingin Saudara bicara kepada orang-orang ini, kalau Saudara mempunyai suatu nasihat untuk mereka.”

FAYH: Setelah diadakan pembacaan dari Kitab Taurat dan kitab para nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyampaikan pesan ini kepada mereka: "Saudara-saudara, kalau ada suatu pengajaran yang ingin Saudara sampaikan kepada kami, kami persilakan!"

ENDE: Setelah selesai batjaan dari taurat dan kitab nabi-nabi, kepala sinagoga menjuruh orang memberitahukan kepada mereka: Saudara-saudara, djika ada kiranja perkataanmu untuk mengadjar orang-orang ini, hendaklah kamu bitjara.

Shellabear 1912: Setelah dibaca orang akan taurit dan surat nabi-nabi, maka penghulu-penghulu tempat sembahyang itu menyuruhkan orang kepada kedua rasul serta berkata, Hai saudara-saudara, jikalau ada padamu barang perkataan nasihat bagi kaum ini, hendaklah kamu katakan."

Klinkert 1879: Maka kemoedian daripada pembatjaan torat dan soerat segala nabi disoeroehkan olih penghoeloe masdjid kapada kadoewanja, katanja: Ja toewan, saoedara hamba, kalau kiranja ada pada toewan barang perkataan nasihat, katakanlah dia kapada orang banjak ini.

Klinkert 1863: Maka habis batjaan toret dan soerat nabi-nabi, lantas disoeroehken panghoeloe mesdjid sama dia-orang, katanja: Hei toewan-toewan, soedarakoe! kaloe ada kiranja padamoe barang perkataan nasihat, katakenlah dia sama orang banjak.

Melayu Baba: Bila sudah habis bacha taurit dan surat nabi-nabi, kpala-kpala rumah smbahyang suroh orang pergi k-pada dia-orang, dan kata, "Hei sudara-sudara, jikalau kamu ada nasihat kerna bangsa ini, kamu chakap-lah."

Ambon Draft: Maka komedijen deri pa-da pembatja; an Tawrat dan Nabi-nabi, Panghulu-panghu-lu Kanisa surohlah kapada marika itu, kata: H/e kamu, laki-laki, awrang sudara, dji- kawm, hendoklah kamu katakan!

Keasberry 1853: Maka kumdian deripada bachaan taurit dan surat sagala nabi, maka disuroh ulih punghulu kunisa kapada marika itu, katanya, Hie tuan tuan saudaraku, jikalau ada kiranya padamu barang purkataan nasihat katakanlah ulihmu pada kaum ini.

Keasberry 1866: Maka kumdian deripada bachaan tauret dan surat sagala nabi, maka disuroh ulih pŭnghulu kŭnisa kapada marika itu, katanya, Hie tuan tuan saudaraku, jikalau ada kiranya padamu barang pŭrkataan nasihat, katakanlah ulihmu pada kaum ini.

Leydekker Draft: Maka komedijen deri pada batja`an Tawrat dan surat Nabij 2, Panghulu 2 Kanisah surohlah 'awrang pergi kapada marika 'itu, meng`atakan: hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, djikalaw pada kamu 'ada barang perkata`an panghiboran kapada khawm, hendakhlah kamu meng`utjap.

Iban: Lebuh Bup Adat enggau bup sida nabi udah dibacha, bala pemesai balai gempuru lalu mesanka seduai iya, ku sida, "Menyadi, enti seduai bisi jaku peransang ke orang mayuh, kami minta seduai bejaku."


TB ITL: Setelah <3326> selesai pembacaan <320> dari hukum Taurat <3551> dan <2532> kitab nabi-nabi <4396>, pejabat-pejabat rumah ibadat <752> menyuruh <649> bertanya kepada <4314> mereka <846>: "Saudara-saudara <80>, jikalau <1487> saudara-saudara ada <5100> <1510> pesan <3056> untuk membangun dan menghibur <3874> umat <2992> ini, silakanlah <3004>!" [<1161> <3004> <435> <1722> <5213> <4314>]


Jawa: Sawise angger-anggering Toret lan kitabe para nabi kawaca, para punggawaning papan pangibadah padha kongkonan matur marang sakarone: “Para sadherek, bokbilih panjenengan sami kagungan pangandika minangka pambangun saha panglipur tumrap umat punika, sumangga kula aturi nglairaken.”

Jawa 2006: Sawisé angger-anggering Torèt lan kitabé para nabi kawaca, para punggawaning papan pangibadah padha kongkonan matur marang sakaroné, "Para Sadhèrèk, bokbilih panjenengan sami kagungan pangandika minangka pambangun saha panglipur tumrap umat punika, sumangga kula aturi ngandikakaken."

Jawa 1994: Sawisé rampung maca Torèté Nabi Musa, lan kitabé para nabi, para pinituwané pasamuwan Yahudi mau kongkonan takon marang Paulus lan Barnabas, apa padha dhangan khotbah, tembungé: "Para sedhèrèk! Menawi panjenengan kersa paring pangandika dhateng kula sedaya, sumangga, kula caosi wekdal."

Jawa-Suriname: Sakwisé matya sangka wèt-wèté nabi Moses lan kitabé para nabi, para pinituwané sinaguk terus kongkonan takon marang rasul Paulus lan Barnabas, menawa nduwèni tembung kanggo mbangun wong-wong sing nang kono.

Sunda: Sabada aosan tina Kitab Musa jeung tina Kitab Nabi-nabi, pangurus-pangurus imah ibadah ngahaturanan ka aranjeunna, pokna, "Bilih para Saderek bade maparin amanat atanapi pangdeudeul sumanget, mangga dihaturanan ka payun."

Sunda Formal: Anggeus maca hukum Toret jeung kitab Nabi-nabi, pangurus di dinya nawaran ka aranjeunna, pokna, “Bilih bade masihan amanat geusan ngawangun atanapi ngabeberah ka umat di dieu, mangga dihaturanan.”

Madura: Saellana ebaca’agi Ketab Mosa ban Ketab Bi-nabbi, pin-pamimpinna kennengnganna kabakteyan jareya nyoro oreng atanya ka Paulus ban ca-kancana, "Tan-taretan, mon sampeyan kaagungan petodu se kengeng eparengngagi ka reng-oreng paneka, ngereng eatore dhabuwagi."

Bauzi: Labi oli nusu vou faodam di labe meit usai Yahudi dam labe im im fi hamdati im neàdati laham Im Feàna dat ahamda Musat toedume fi hasi vàmadi esuhu im bolome esuhuna lam ve aame dam bake gagoda. Labi neo dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi labe iho toedume esuhu im bolome esuhuna lam laha neo ve aame dam bake gagoda. Labi aame gagodume neàdi ame num laba oli meedam di labe meia im gagu faheme modiam dam labe meia ab gagoham. “Oho im Yahudi dam meida behàsu Barnabasti Paulusti laham dam laba gagu aile. ‘Uho iba vabedelo gagu iho aim imvat eheo? Ehelemeam làhà uho nasi niba li duzu im vameadam neàte,’ ” lahame ab gagoham.

Bali: Sasampun Pidabdab Torate miwah Cakepan Paranabine puput kawacen, parapamangkun perhyangane irika raris ngandikain anak mangda matur ring Dane Paulus sapuniki: “Inggih semeton, yening wenten pitutur sane ngranayang gargita manah parasemetone iriki, tiang nunas mangda semeton ledang ngandikayang.”

Ngaju: Limbah Surat Moses tuntang Surat Kare Nabi imbasa, kare pamimpin huma sombayang te manyoho oloh misek dengan Paulus tuntang kare kawale, "Pahari handiai, amon ain pahari aton ije auh nasehat akan kare oloh toh, takan ih manyampai auh nasehat te."

Sasak: Sesampun Hukum Taurat dait kitab nabi-nabi tebaceang, pemimpin-pemimpin balẽ ibadah nike suruq dengan beketuan lẽq Paulus dait batur-baturne, "Semeton-semeton, lamun side pade bedowẽ nasẽhat tipaq dengan-dengan niki, silaq sampẽang nasẽhat nike."

Bugis: Puranana nabaca Kitta’na Musa sibawa Kitta’na Nabi-nabié, iyaro sining pamimpinna bola assompangngé nasuroni tauwé makkutana lao ri Paulus sibawa sellao-sellaona, "Saudara-saudara, rékko engka pangajana saudara untu’ sining tauwéwé, tapalettu’ni iyaro pangajaé."

Makasar: Ri wattunna le’ba’ nibaca Kitta’na Musa siagang Kitta’na Na’bi-na’bia, nasuromi pamimping-pamimping balla’ sambayanga akkuta’nang tau niaka hadere’ mae ri Paulus siagang agang-aganna. Nakanamo pamimping balla’ sambayanga mae ri Paulus siagang aganna, "Sikamma sari’battangku, punna nia’ pappakainga’ ero’ nupabattuangi anne taua ngaseng, pabattuammi."

Toraja: Iatonna mangkamo umbasanni tu sura’ Sukaran aluk sia sura’na nabi, mesuami tu mai pangulu banua pa’kombongan lako tinde tau sola duai umpokadai kumua: kamu te siulu’ki, iake denni tu kada la mipa’pakilalan lako te to buda, pokadami.

Duri: Ia tonna mangkamo dibaca sura'na Nabi Musa sola sura' nabi laen, massuami to kapala bola passambajangan ngkuan tau namekutana lako Paulus sola solana. Nakuanni, "Ee todipusile'to! Tulungkan mipaui ke denni kada pangpangngajah lako tee mai tau."

Gorontalo: Tou yilapata mola ayati lo hukum lo Tawurat wawu kitabi lo mongonabi pilobacaliyo, mongotauwa lo bele hepotabiyalo lopoahu mao lohintu ode olimongoliyo odiye, ”Mongowutato, wonu mongowutato o nasehati u momongu wawu mohiburu umati botiye, matoduwolo!”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ Buku lei Musa wau Buku lomongo nabi pilobacalio mao̒, mongo tau̒wa lobele potabiaalo boito lopoa̒hu taa lohintu olei Paulus wolo mongo sahabatilio, "Mongo wutato, wonu mongo wutato bolo o naseehati hitua-tuawua ode tau-tauwalo botie, yi toduwolo umopo tunggulao̒ naseehati boito."

Balantak: Sarataa kitap Musa tia kitap nabii nibasakon, tanaasna laigan bakitumpuan iya'a nomosuu'mo mian bapikirawar ni Paulus tia samba-sambana taena i raaya'a, “Utu-utus, kalu i kuu isian potoomuu bona mian karaani'i, alaka' bantilkon.”

Bambam: Tappana puha dibata illaam mai suha' Pepaondonganna Musa anna illaam mai suha'na ingganna nabi, iya ussuam tau pebaba ada' illaam pa'sambajangam le'ba' lako Paulus sola solana nauaam: "Oa' solasubum, maka' deem la untula'a' kada pepakanännä' la umpalanda' lako tau buda, iya malanna' umpalako."

Kaili Da'a: Naopu nombabasa tesa nggari buku i Musa bo buku-buku nabi-nabi, topanggeniaka-topanggeniaka sapo mpodade etu nompakau tau mompekutana ka i Paulus bo roa-roana, "Sampesuwu-sampesuwu, ane maria tesa komi mompakaroso pomparasaya tau-tau e'i, kami mombawai loga ka komi mombatesa etu ka ira."

Mongondow: Naonda in nopaḷutdon binaca in Hukum i Musa bo Buk in Nabi mita, itoi mita im baḷoi pososambayangan tatua nopotabaí in intau minayak noliboí ko'i Paulus bo kon yobayatnya mita. Nana'a in ḷoliboí monia tua, "Utat mita, aka oyuíonbií ing koyow inta mokoyigon kom pirisaya bo mokohibur kom bayongan umat i Allah tana'a mita, yo pogumandon."

Aralle: Puha dibata yaling mai di suha' pepakuhunna Musa anna yaling mai di suha'na ingkänna nabi, ya' sika nasuong pebulle ada' yaling di pa'sambayangang naoaintee, "Oa' solasohong, ponna aha pepakahanga ang la untula' pano di tau mai'di, ya' tula'i."

Napu: To Yahudi au teruhu inditi mobasahe hangko i Sura Aturana Musa hai hangko i Sura Nabi-Nabi. Roo indo, tadulako sou penombaa motudu bahangkia tauna lao mekune i Baranaba hai Paulu, rauliangaahe: "Halalu, ane ara lolitami au nipeinao nipaturongkai, inde peisatokau mololita."

Sangir: Sarạeng Bukẹ̌ i Musa ringangu Bukẹ̌ u Manga Nabi e nibawasa, manga těmbonangu kanisa e něndolohu taumata pakịbal᷊o si Paulus dingangu manga hapị e, "Manga anạ u sěmbaụ, kereu i kamene piạ manga sasasa pẹ̌sěmbaụ baug'i sire ini e, ute sal᷊amatẹ̌be měmpěhengetangu ene."

Taa: Tempo etu re’e tau to mangabasaka tau boros yako ri buku porenta i Musa pasi yako ri buku-buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah to yusa. Ojo karoonya tau mangabasa buku etu kepala-kepala nto Yahudi to mampasilonga banua etu magombo. Sira mampokau tau yau manganto’oka i Paulus pasi yununya, “A’i-a’i, ane re’e to komi rani mampotundeka mampakaroso raya ntau boros si’i, wali temponya rawaika magombo si’i-si’i.”

Rote: Ala lees basa Musa Susula na, ma Nabi la Susula na boema, uma mamasok ndia mauli-malanga nala ladenu hataholi neu nafa'da Paulus no nonoo nala nae, "Metema tolanoo kala nau tao matetea-mahehele ma kokoe-nanasi hataholi ia la soona, manduku-malosa kana leona."

Galela: Kagena o Gikimoi Awi bobita ma buku o Musa wosilelefoka de o nabi manga buku yabaca qaboloka, de o puji ma tahu ma roriri isulo so o nyawa yagolo o Paulus de o Barnabaska itemo, "O gianongoru o Israelka ma nyawa, nakoso kanaga de nia dupaka o bi nyawa manena niasiduduga, de hino la ngini ona manena niadoto."

Yali, Angguruk: Heriyeg lit weregma sembahyang uruk ibam ngi inap arimanowen Musa wene men atam wene hiyag isaruk latfag inaben haharoho imbibag awene men hiyag isibareg Paulus men Barnabas men kapal isaruk lit, "Nori, hiren ap tuma fahet henele hiyag usulteg komo enebul pehebon wereg halug hiyag nisalihiben in amek," ibag.

Tabaru: Gedagee 'o Musa de 'o Nabii 'iregu manga buku yabacaka, de 'o lo-lomu ma woa ma balu-balusu go'ona yosuloko 'o nyawa yoga'asoko 'o Paulus de wi ma-manaika la yobicara. Yongose 'ato, "'Esa moi, nako naga de ma 'ena 'o kianikia niomau niakidongose ma ngale niakisikuata 'o nyawa no'ona, de niakidongosekau."

Karo: Kenca ioge kitap Undang-undang Musa ras kitap nabi-nabi, emaka isuruh pengulu rumah persembahen sekalak ndahi Barnabas ras Paulus guna ngataken, "O senina-senina, adi lit pedahndu man jelma si nterem enda, ngarap kami maka kam ngerana."

Simalungun: Dob salpu ibasa titah ampa surat ni nabi-nabi, isuruh sintua ni parguruan ai ma mangkatahon bani sidea, “Nasiam sanina, anggo adong hata sihatahonon nasiam bani na mabuei on, hatahon nasiam ma!”

Toba: Alai dung sidung dijaha disi patik i ro di surat ni angka panurirang i, disuru angka sintua ni parguruan i ma na mandok tu nasida: Ale angka dongan, molo adong di hamu hata sipaingot tu natorop on, dok hamu ma!

Dairi: Enggo kessa pul ijaka Bukku si Musa dekket Bukku Nabi-nabi, ipasulak pengendeng perguruun i mo mendokken rana mendahi si Paulus bak taba denganna i bagèen, "Kènè alè dengan, tah lot peddah sinaing dokkenken ndènè taba sipulung èn, dokken kènè mo!"

Minangkabau: Sasudah Kitab Nabi Musa, sarato jo Kitab Nabi-nabi dibacokan, mako pamimpin-pamimpin rumah ibadaik tu, manyuruah urang bi batanyo kabake si Paulus jo kanti-kantinyo, "Kok santano ado taniyaik di Sudaro-sudaro nak ka manasiyaik-i urang-urang ko, mako sampaikanlah nasiyaik angkau tu."

Nias: Me no aefa mubaso Mbuku Moze awõ Mbuku ndra Sama'ele'õ, la'o'ou ira sondrõnia'õ gosali wanofu khõ ndra Faulo ba ira awõnia lamane, "He ira talifusõ, na so niw̃a'õmi famarou dõdõ ba niha sato andre, mifa'ema khõra."

Mentawai: Lepá arabatsa Bukotda tai Nabi, koiniakérangan sia siutéaké uma paniddogat ranou-nou si Paulus sambat saaleinia, pelé nganganda, "Ale kam Sasaraina, ké ai nupaaatu kam masikau panganturat ka tubudda néné, pangantrumuian sia."

Lampung: Radu jak Buku Musa rik Buku Nabi-nabi dibacako, jelma-jelma sai mimpin lamban ibadah ano ngayun ulun betanya jama Paulus rik kantik-kantikni, "Puari-puari, kik Puari ngedok suatu petuah untuk ulun-ulun inji, silako nyampaiko petuah ano."

Aceh: Óh ka lheueh Kitab Nabi Musa dan kitab nabi-nabi jibeuet lé awaknyan, peumimpén-peumimpén rumoh iébadat nyan jiyue ureuëng jijak teumanyong bak Paulus dan rakan-rakan jih, "Syedara-syedara, meunyoe gata na naseuhat keu ureuëng nyoe, kamoe peusilakan syedara peugah naseuhat nyan."

Mamasa: Mangkai dibaca battakadanna Puang Allata'alla illalan mai Sura'na Musa anna illalan mai sura'na nabi, ussuami tau perepi' illalan pa'sambayangan umpellambi'i Paulus sola solana anna kuanni: “Ianna dengangkoa' ade' la umpalanda' pepakatoto' lako inde mai taue, malami mupalanda' temo.”

Berik: Taterisi Nabi Musamana ane taterisi nabi nafis-nafsi jei aa jes ne tulistababilim, seyafter jeiserem jam aa galap ne tabanulurum jam gerabaabistelabe, angtane sanbak-sanbaka jena jemnaiserem aa jep ge betwebuwefaram jei ga aane balbabili, "Am afelen mesna, ke samfer aamei taterisi angtane jem kanautababiliserem jes isa nasbili? Ai taterisi jeiserem ajama sarbisif."

Manggarai: Du poli bacang oné mai Wintuk Taurat agu surak de sanggéd nabi, isét wintuk laing oné mbaru ngaji réi agu isé: “Asé-ka’én, émé manga tombo oné mai méu, kudut pandé mberes ro’éng so’o, tombo ga!”

Sabu: Ta alla peajhe Buku Musa nga Buku Nabi-nabi he, ta lii ke ne kattu-kattu ammu-hebhajha he pa ddau he ta kebhali pa Paulus nga ihi anga no he, "Tuahhu-tuahhu, kinga era tuahhu he nga lua ddhei ta takka lii ko, mai we ma wie ne lira'a-litakka pa ddau-ddau do na hedhe."

Kupang: Itu waktu, dong ada baca dari baꞌi Musa pung tulisan, deng dari Tuhan pung jubir laen dong pung tulisan. Ais, itu ruma sambayang pung bos-bos dong, minta sang Paulus dong bilang, “Bapa dong. Kalo bosong ada pasán kasi botong, na, botong minta deng hormat ko bosong omong kasi kuat kotong samua di sini pung hati.”

Abun: Mo nu ari ne, ye baca sukdu mo Musa si yenabi bok yo o bi buku, orge yekwesu mo nu ari ne syogat ye mu ki sukdu nai Paulus si bi yesyim ne do, "Ji bi nji, nin bi sukduno yo wa ós men more it yo, nin ki mó et."

Meyah: Nou ongga rusnok rifesij jeska surat Musa jera surat nabi-nabi oisa fob, beda ebirfager mod insa koma rubk rusnok jeskaseda rijeka gu Paulus jera Barnabas oida, "Edkorerga, erek goga godou os geisisi joug mar gu memef, beda goga gagot rot ojgomu."

Uma: Hi porumpua toe, ria to mpobasa Atura Musa pai' sura nabi–nabi. Oti toe, pangkeni tomi posampayaa toe mpohubui tauna hilou mepekune' hi Paulus pai' Barnabas, ra'uli'-raka: "Ompi', ane ria lolita-ni doko' mpotudui'-kai, hewa toe lau kipalogai-koi mololita."

Yawa: Arono vatane wo Ananyao Musa muno Ayao Anawae ranauna jewen, umbawe vatano ube akarive yavaro sambaya umaso rai wo vatane inta atutir po Paulus muno Barnabas yanajoare somaisy: “Arakove, ipare ipo ananyao inta raura rako? Weamo ipo raura kai.”


NETBible: After the reading from the law and the prophets, the leaders of the synagogue sent them a message, saying, “Brothers, if you have any message of exhortation for the people, speak it.”

NASB: After the reading of the Law and the Prophets the synagogue officials sent to them, saying, "Brethren, if you have any word of exhortation for the people, say it."

HCSB: After the reading of the Law and the Prophets, the leaders of the synagogue sent word to them, saying, "Brothers, if you have any message of encouragement for the people, you can speak."

LEB: So after the reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent [word] to them, saying, "Men [and] brothers, if there is any message of exhortation by you for the people, say [it]."

NIV: After the reading from the Law and the Prophets, the synagogue rulers sent word to them, saying, "Brothers, if you have a message of encouragement for the people, please speak."

ESV: After the reading from the Law and the Prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them, saying, "Brothers, if you have any word of exhortation for the people, say it."

NRSV: After the reading of the law and the prophets, the officials of the synagogue sent them a message, saying, "Brothers, if you have any word of exhortation for the people, give it."

REB: and after the readings from the law and the prophets, the officials of the synagogue sent this message to them: “Friends, if you have anything to say to the people by way of exhortation, let us hear it.”

NKJV: And after the reading of the Law and the Prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, "Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on."

KJV: And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, [Ye] men [and] brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.

AMP: After the reading of the Law and the Prophets, the leaders [of the worship] of the synagogue sent to them saying, Brethren, if you have any word of exhortation {or} consolation {or} encouragement for the people, say it.

NLT: After the usual readings from the books of Moses and from the Prophets, those in charge of the service sent them this message: "Brothers, if you have any word of encouragement for us, come and give it!"

GNB: After the reading from the Law of Moses and from the writings of the prophets, the officials of the synagogue sent them a message: “Friends, we want you to speak to the people if you have a message of encouragement for them.”

ERV: The Law of Moses and the writings of the prophets were read. Then the leaders of the synagogue sent a message to Paul and Barnabas: “Brothers, if you have something to say that will help the people here, please speak.”

EVD: The law of Moses and the writings of the prophets were read. Then the leaders of the synagogue sent a message to Paul and Barnabas: “Brothers, if you have something to say that will help the people here, please speak!”

BBE: And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the Synagogue sent to them, saying, Brothers, if you have a word of comfort for the people, say on.

MSG: After the reading of the Scriptures--God's Law and the Prophets--the president of the meeting asked them, "Friends, do you have anything you want to say? A word of encouragement, perhaps?"

Phillips NT: After the reading of the Law and Prophets, the leaders of the synagogue sent to them with a message, "Men and brothers, if you have any message of encouragement for the people, by all means speak."

DEIBLER: Someone read aloud from the books Moses had written. Then someone read from what the other prophets had written. [MTY] Then the leaders of the Jewish meeting place gave someone this note to take to Paul and Barnabas: “Fellow-Jews, if one of you wants to speak to the people here to encourage them please speak to us(exc) now.”

GULLAH: De people read fom de Law dat God gii Moses an fom wa de prophet dem done write. Den de rula dem ob de Jew meetin house sen wod ta Paul dem, tell um say, “Bredren, ef oona hab some wod fa courage de people, we wahn oona fa taak ta um.”

CEV: After the reading of the Law and the Prophets, the leaders sent someone over to tell Paul and Barnabas, "Friends, if you have anything to say that will help the people, please say it."

CEVUK: After the reading of the Law and the Prophets, the leaders sent someone over to tell Paul and Barnabas, “Friends, if you have anything to say that will help the people, please say it.”

GWV: After reading from Moses’ Teachings and the Prophets, the synagogue leaders sent a message to Paul and Barnabas. The message said, "Brothers, if you have any words of encouragement for the people, feel free to speak."


NET [draft] ITL: After <3326> the reading <320> from the law <3551> and <2532> the prophets <4396>, the leaders of the synagogue <752> sent <649> them <846> a message, saying <3004>, “Brothers <435> <80>, if <1487> you <5213> have <1510> any <5100> message <3056> of exhortation <3874> for <4314> the people <2992>, speak <3004> it.” <<  Kisah Para Rasul 13 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran