Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 9 >> 

Ida S

1Sedek rahina anu Ida Sang Prabu Daud mataken asapuniki: “Enuke ada kulawargan Ida Sang Prabu Saul ane nyeneng? Yening ada, tiang makeneh nyalanang kapitresnan ulihan Ida Yonatan.”

2Wenten parekan kulawargan Ida Sang Prabu Saul, sane mawasta Siba. Ipun kapangandikayang tangkil ring Ida Sang Prabu Daud. Ida sang prabu tumuli ngandika: “Caike ane madan Siba?” Atur ipune: “Inggih titiang, ratu.”

3Pangandikan ida sang prabu: “Apake ada kulawargan Ida Sang Prabu Saul ane enu nyeneng? Sawireh gelahe makeneh nyinahang kasatian muah kapitresnan gelahe teken ida, buka janjin gelahe teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Aturipune sapuniki: “Kantun wenten asiki putran Ida Yonatan. Sakewanten ida perot.”

4Pangandikan idane: “Dija ida jani?” Aturipune sapuniki: “Ida wenten ring jeron Dane Makir okan Dane Amiel ring Lodebar.”

5Ida Sang Prabu Daud tumuli ngutus utusan idane jaga mendakin Ida Mepiboset.

6Rikala Ida Mepiboset, putran Ida Yonatan, putun Ida Sang Prabu Saul rauh ring puri, ida tumuli sumungkem ring ajeng Ida Sang Prabu Daud. Pangandikan Ida Sang Prabu Daud sapuniki: “Cening Mepiboset.” Atur idane: “Inggih titiang ratu.”

7Ida Sang Prabu Daud ngandika malih: “Edaja cening takut, bapa lakar ngedengang kapitresnan teken cening, sawireh kamelahan ajin ceninge, Ida Yonatan. Bapa lakar ngulihang makejang tanah duen kakiang ceninge, Ida Sang Prabu Saul teken cening, tur cening setata kalugra ngajeng dini ajak bapa.”

8Ida Mepiboset tumuli sumungkem, sarwi matur asapuniki: “Inggih ratu, titiang puniki jadma tan paji, kawentenan titiange pateh sakadi asune sane sampun padem. Napi awinannya iratu kalintang asung lugraha ring dewek titiange?”

9Sasampun punika, Ida Sang Prabu Daud raris ngesengin Siba parekan Ida Sang Prabu Saule sarwi ngandika asapuniki: “Gelahe lakar maang icening Mepiboset, putun gustin caine, duen Ida Sang Prabu Saul muah kulawargan idane.

10Cai muah pianak caine muani-muani, aketo masih anake ane mamarekan teken cai, apanga ngarap tanahe ento pabuat kulawargan Ida Sang Prabu Saul, gustin caine. Asil tanahe ento anggon nyukupin pangan kinum pabuat kulawargan idane. Nanging cening Mepiboset lakar setata bareng-bareng marayunan ajak gelahe.” (Siba madue pianak muani-muani limolas diri miwah parekan kalih dasa diri.)

11Aturipun I Siba ring ida sang prabu: “Titiang jaga ngiringang sapatitah cokor iratu ring titiang.” Kadi asapunika Ida Mepiboset raris setata marayunan ngiring ida sang prabu, sakadi sinalih tunggaling putra-putran idane.

12Ida Mepiboset madue putra lanang asiki sane mapesengan Mika. Tur makasami kulawargan Sibane ngaula ring Ida Mepiboset.

13Kadi asapunika Ida Mepiboset sane perot cokor idane makakalih raris jenek ring Yerusalem. Ida tansah marayunan ngiring Ida Sang Prabu Daud. <<  2 Samuel 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran