Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 5 >> 

Pesta

1Sedek rahina anu rikalaning wengi Ida Sang Prabu Belsasar ngundang parasulinggih sareng siu diri mangda ngrauhin pestan idane sane ageng. Irika ida dane pada nginum anggur.

2Rikala ida dane sedek pada mainum-inuman, Ida Sang Prabu Belsasar raris ngandikayang mangda ngamedalang cangkir miwah jembung-jembung perak wiadin mas sane kabakta antuk Ida Sang Prabu Nebukadnesar ajin idane saking Perhyangan Agunge ring Yerusalem. Sang Prabu ngarsayang barang-barange punika, mangda ida, parasulinggih idane, pararabi miwah selir idane mrasidayang nginum nganggen cangkir miwah jembung-jembunge punika.

3Sakancan cangkir miwah jembunge punika raris kamedalang, tur ida dane raris nginum anggur nganggen prabote punika,

4sinambi muji dewa-dewa sane malakar antuk mas, perak, prunggu, besi, taru miwah batu.

5Tan pararapan jeg wenten tangan kanten tur nulis ring tembok purine, ring genah lampu-lampune pada masunar galang pisan. Sang prabu ngaksi tangane punika sedekan nulis.

6Prarain idane pramangkin kembang lemlem tur ida rumasa ajerih pisan kantos lulud idane ngetor.

7Ida tumuli nyerit ngandikayang mangda paratukang sihir, juru tenung, balian miwah paraahli bintange katangkilang. Sasampune dane pada rauh tangkil, sang prabu ngandika ring dane sapuniki: “Nyenja bisa maca tulisane ento tur bisa nerangang artinne teken gelahe ia lakar kasalukin busana kagungan sang prabu ane mawarna tangi, tur ia lakar kakalungin kalung kaluihan, buina kicen tegak muah kakuasan dadi anak ane nomer telu di kaprabone ene.”

8Parapangabih idane raris pada nganampekin tulisane punika, nanging tan wenten sane midep ngwacen sesuratane punika, wiadin ngaturang tegesipun ring sang prabu.

9Kabatek antuk ajerih idane, swabawan Ida Sang Prabu Belsasar sayan kembang lemlem, tur parasulinggih idane pada kablegbegan tan uning ring indik sane patut kamargiang.

10Ibun ida sang prabu mireng uyute sane kakardi antuk sang prabu miwah parasulinggih idane, raris ida ngranjing ka genah pestane punika. Ibun idane mabaos ring sang prabu sapuniki: “Dewa sang prabu, mugi idewa dirga yusa. Sampunangja idewa tengkejut tur kembang lemlem kadi asapunika.

11Ring kaprabon idewane wenten anak adiri sane kalinggihin antuk roh dewa-dewa sane suci. Rikala ajin idewane jumeneng nata, anake punika nyinahang kapradnyanan, kaweruhan miwah kawisesan sakadi kawicaksanan paradewane punika. Ida Sang Prabu Nebukadnesar, ajin idewane sampun ngadegang dane dados pangageng juru tenung, paratukang sihir, tukang sulap miwah paraahli bintang-bintange.

12Dane madue kaweruhan sane ngangobin, tur dane wicaksana, saha polih panugrahan buat ngartiang sakancan sumpena, nebag cecimpedan miwah nyinahang indik-indik sane pingit. Duaning punika rarisang esengin anake punika, inggih punika Daniel, sane kapesengin Beltsasar antuk ida sang prabu. Dane jaga ngaturang ring idewa teges tulisane punika makasami.”

Dane

13Dane Daniel tumuli digelis katangkilang ring ajeng ida sang prabu, tur sang prabu raris ngandika ring dane, kadi asapuniki: “Apa paman ane madan Daniel, wong Yahudi ane katawan tur abana mai teken ajin gelahe uli tanah Yehuda?

14Gelahe ningeh paman kalingganin baan roh dewa-dewane ane suci, kantos paman dadi anak ane ririh, ngelah kaweruhan muah wicaksana.

15Parapangabih gelahe muah ahli sihire makejang suba pada tangkil buat mamaca tulisane ento tur nerangang artinne teken gelahe, nanging ia ajaka makejang tusing nawang artinne.

16Ane jani gelahe suba ningeh mungguing paman nawang unduk ane singid tur bisa nerangang unduk ane pingit. Yening paman bisa mamaca tulisane ento tur nyidayang nerangang artinne teken gelahe, paman lakar kasalukin busana kaprabon ane tangi, tur kakalungin kalung mas makatanda kaluihan, buina lakar kadadiang anak ane ngisi kakuasan nomer telu di kaprabone ene.”

17Dane Daniel tumuli matur kadi asapuniki: “Banggayang sampun paicane punika mantuk ring ragan palungguh iratu, wiadin paicayangja paicane punika ring anak sane tiosan. Titiang pacang ngwacen tulisane punika pabuat iratu tur titiang pacang ngaturang tegesipun.

18Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur sampun ngadegang ajin iratune Ida Sang Prabu Nebukadnesar dados ratu sane agung tur sampun maicayang ring ida kamulian miwah kawisesan.

19Ida kalintang luih kantos rakyat sakancan bangsa, sorohan miwah basane pada ajerih ring ida tur pada ngetor. Yening ida mapakayun ngamademang satunggiling anak, indike punika pacang kasidan, tur yening ida mapakayun manggayang anake kantun urip, punika taler kasidan. Ida kuasa nginggilang wiadin nganistayang anak manut pakarsan idane.

20Nanging santukan ida raris sumbung, bengkung tur wirosa, singasanan idane raris kagingsirang tur ida kicalan kaluihan idane.

21Ida sampun kasepekang saking pagubugan manusane, tur pakayunan idane dados sakadi pepineh satone. Ida urip sareng-sareng ring keledae alasane, ida ngrayunang padang sakadi banteng, tur ida merem maraab langit kantos damuhan. Pamuputipun ida raris ngangkenin mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur nguasain sakancan kaprabon manusane tur Ida wenang maicayang kaprabone punika ring anak sane selik Ida.

22Nanging palungguh iratu, sane dados putran idane nenten kayun ngandapang raga, yadiastu palungguh iratu uning indike punika makasami.

23Palungguh iratu malaksana nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ring suargan, tur iratu sampun ngambil sakancan cangkir miwah jembung sane sampun kambil saking Perhyangan Agung Idane. Palungguh iratu, parasulinggih druene, pararabi miwah paraselir iratune sampun nginum nganggen cangkir miwah jembung punika, sinambi nyumbah dewa-dewa sane malakar antuk mas, perak, prunggu, besi, taru miwah batu, inggih punika dewa-dewa sane buta, bongol tur tan uning ring punapa-punapi. Nanging palungguh iratu nenten ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kuasa nguripang wiadin nyedayang iratu tur sane ngaksi saparilaksanan iratune.

24Punika awinanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngutus tangane punika buat nulis kruna-krunane puniki.

25Sesuratane punika masuara asapuniki: ‘Kitung-itung, katimbang, kadum.’

26Raris teges ipun sapuniki: Kitung-itung mapiteges mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngetang indik masan kaprabon iratune tur jaga kapuputang.

27Katimbang, mapiteges palungguh iratu sampun katimbang ring timbangane tur kakeniang ingan pisan.

28Kadum mapiteges mungguing kaprabon iratune pacang kaepah tur kapaicayang ring wong Media miwah Persia.”

29Irika digelis Ida Sang Prabu Belsasar raris nitahang paraparekan idane mangda Dane Daniel kasalukin busana kaprabon sane tangi, tur kantan danene kakalungin antuk kalung mas tanda kaluihane. Samaliha ida raris nglinggihang dane ring linggih sane nomer tiga ring kaprabon idane.

30Ring wengine punika ugi Sang Prabu Belsasar, ratune ring Babel kasedayang,

31tur Ida Sang Prabu Darius wong Midiane sane mayusa nem dasa kalih taun raris ngrampas kaprabon idane. <<  Daniel 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran