Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 13 >> 

Pidab

1Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa miwah ring Dane Harun pidabdab-pidabdab sane kadi asapuniki:

2Yening wenten anak keni pinakit ring kulitnyane, upaminipun magentil wiadin berung wiadin macebleng putih, sane nyidayang dados pinakit kulit sane raat, anake punika patut katangkilang ring ajeng sang pandita katurunan Dane Harun.

3Sang pandita patut nureksain genah sane keni pinakit ring kulit anake punika. Yening bulun kulitnyane ring genahe punika putih, tur sane keni pinakit punika cekok, anake punika keni pinakit kulit sane raat. Kenginan sang pandita patut nyinahang mungguing anake punika leteh.

4Nanging yening genahe sane keni pinakit punika putih warnanipune, tur nenten cekokan ring kulite sane tiosan tur bulunnyane taler nenten putih, sang pandita patut nganehang anake punika pitung rahina suenipun.

5Ring rahina sane kaping pitu, sang pandita patut nureksain malih anake punika. Tur yen manut pamanggih sang pandita mungguing pinakit ipune pateh sakadi sane sampun-sampun, tur nenten nglinggahang, dane patut nganehang anake punika malih pitung rahina suenipun.

6Ring rahina sane kaping pitu, sang pandita patut malih nureksain anake punika. Yening pinakitipune sampun rered tur nenten nglinggahang, sang pandita patut nyinahang mungguing anake punika bresih. Pinakitipune wantah pinakit sane nenten raat. Anake punika patut ngumbah panganggenipune, tur ipun kabaos bresih.

7Nanging yening ipun kasinahang bresih antuk sang pandita, raris pinakitipune nglinggahang, anake punika patut malih tangkil ring sang pandita.

8Sang pandita patut malih nureksain ipun. Yening wiakti pinakitipune punika sampun nglinggahang, anake punika patut kasinahang dados leteh. Ipun keni pinakit kulit sane raat.

9Yening wenten anak keni pinakit kulit sane raat, ipun patut katangkilang ring ajeng sang pandita.

10Sang pandita patut nureksain anake punika. Yening kulit sane keni pinakit punika putih rupanipune, tur bulunipune taler putih, samaliha kulite punika berung,

11punika mapiteges mungguing anake punika keni pinakit kulit. Sang pandita patut nyinahang mungguing anake punika leteh. Nenten perlu malih nganehang ipun, santukan sampun sinah mungguing ipun leteh.

12Yening sane macebleng putih punika nglinggahang, kantos nglikub anake punika saking batis ngantos rauh ka sirahipune,

13sang pandita patut malih nureksain anake punika. Yening cingak dane mungguing pinakite punika sampun ngleplep ipun makaukud, tur kulitipune makasami dados putih, anake punika kasinahang dados bresih.

14Nanging yening ring genahe punika wetu berung, sang pandita patut malih nureksain ipun, tur yening wiakti punika berung, anake punika patut kasinahang dados anak leteh, santukan berunge punika nyinahang pinakit kulit sane raat.

15(13:14)

16Nanging yening berunge punika was, tur malih dados putih, anake punika patut tangkil malih ring ajeng sang pandita

17mangda ipun malih katureksain. Yening sampun sinah mungguing berunge punika sampun dados putih, sang pandita patut nyinahang mungguing anake punika bresih.

18Yening wenten anak keni busul, tur busulipune punika sampun was,

19nanging ring laad busule punika wetu beseh sane putih warnanipune, wiadin macebleng putih masawang barak, anake punika patut tangkil ring ajeng sang pandita,

20mangda ipun katureksain. Yening ceblenge punika cekok, tur bulunipune taler sampun putih, sang pandita patut ngwastanin anake punika leteh. Busule punika makadados pangawit pinakit kulit sane raat.

21Nanging rikala sampun katureksain antuk sang pandita sinah mungguing bulunipune ring ceblenge punika nenten putih, tur ring ceblengane punika nenten cekok, nanging warnanipune putihan ring sane lianan, sang pandita patut nganehang anake punika pitung rahina suenipun.

22Yening ceblenge punika nglinggahang, sang pandita patut ngwastanin anake punika leteh, santukan ipun keni pinakit kulit sane raat.

23Nanging yening ceblenge punika nenten nglinggahang tur tetep sakadi jati mula, punika wantah laad busul kewanten, kenginan anake punika patut kawastanin bresih.

24Yening wenten anak kebus, tur kulitipune matatu, raris kulit sane ring tatunipune punika putih wiadin masawang barak,

25ipun patut katureksain antuk sang pandita. Yening bulun kulitnyane ring tatu punika putih, tur tatunnyane daleman ring kulit sane ring sisinnyane, indike punika mapiteges mungguing tatunipune punika sampun kalahlahin antuk pinakit kulit sane raat. Duaning punika sang pandita patut ngwastanin ipun leteh.

26Nanging yening bulun kulitnyane ring tatu punika nenten putih, tur tatunipune nenten daleman ring kulit sane ring sisinnyane, nanging warnanipune cedangan, sang pandita patut nganehang anake punika pitung rahina suenipun.

27Ring rahina sane kaping pitu sang pandita patut nureksain malih anake punika. Yening kapanggihin mungguing pinakit anake punika sampun nglinggahang, punika cihnanipun mungguing anake punika sampun keni pinakit kulit sane raat. Duaning punika, ipun patut kawastanin leteh.

28Nanging yening ceblenge punika tetep sakadi jati mula, tur nenten nglinggahang tur warnannyane sada cedang punika boyaja pinakit kulit sane raat. Sang pandita patut ngwastanin anake punika bresih, santukan pinakitipune wantah tatu laad kebus kewanten.

29Yening wenten anak lanang wiadin anak istri sane keni pinakit kulit ring sirah wiadin ring jagutnyane,

30anake punika patut katureksain antuk sang pandita. Yening sane keni pinakit punika cekok, daleman ring kulit sane ring sisinnyane, tur bulunnyane masawang kuning tur aas, indike punika nyinahang pinakit kulit sane raat. Anake punika patut kawastanin leteh.

31Rikala ipun katureksain antuk sang panditae, raris kapanggih mungguing sane keni pinakit punika nenten cekok miwah daleman ring kulit sane ring sisinnyane, tur rambutnyane nenten seger, anake punika patut kanehang pitung rahina suenipun.

32Ring rahina sane kaping pitu, sang pandita patut malih nureksain anake punika. Yening pinakitipune nenten nglinggahang tur nenten wenten rambutnyane sane masawang kuning ring genahe punika, samaliha tatunnyane nenten daleman ring kulitnyane sane ring sisinnyane,

33kulit sane wenten ring sisin tatune punika patut kakurisin. Sasampune punika sang pandita patut nganehang anake punika pitung rahina suenipun.

34Ring rahina sane kaping pitu, sang pandita patut malih nureksain anake punika. Yening pinakitipune nenten nglinggahang, samaliha pinakite punika pakantenanipun nenten daleman ring kulit sane wenten ring sisinipune, anake punika patut kawastanin bresih, tur ipun ngumbah panganggen ipune.

35Nanging yening sasampune ipun kawastanin bresih, raris pinakitipune nglinggahang,

36ipun patut malih katureksain antuk sang pandita. Yening mula wiakti pinakitipune punika nglinggahang, sang pandita nenten perlu malih nureksain napike bulunnyane kuning punapi tan, santukan sampun sinah mungguing anake punika leteh.

37Nanging yening manut pamanggih sang pandita, pinakitipune punika nenten nglinggahang, tur tumbuh bulu seger irika, kenginan pinakitipune punika sampun was, tur sang pandita patut ngwastanin ipun bresih.

38Yening wenten anak lanang wiadin istri sane macebleng-cebleng putih ring kulitnyane,

39ipun patut katureksain antuk sang pandita. Yening sane macebleng putih punika sada putih saru rupanipune punika mapiteges mungguing ipun keni pinakit kurap, tur ipun dados kawastanin bresih.

40Yening wenten anak lanang sane lengar ring gidat wiadin ring kuncirnyane, indike punika nenten ngawinang ipun leteh.

41(13:40)

42Nanging yening wenten macebleng putih masawang barak ring lengare, anake punika keni pinakit kulit sane raat.

43Ipun patut katureksain antuk sang pandita, tur yen wantah wiakti wenten macebleng putih masawang barak,

44ipun patut kawastanin leteh, santukan ipun keni pinakit kulit sane raat ring sirahipune.

45Anake sane keni pinakit kulit sane raat, ipun patut nganggen pangangge sane setset pasranting, tur boknyane mangda nenten naenin kasuahin. Ipun patut nekep muanipune atenga, inggih punika saking cunguh ngantos ka bibih, sinambi jerit-jerit sapuniki: “Leteh, leteh.”

46Sakantun ipun keni pinakit punika, anake punika kawastanin leteh. Ipun patuh magenah ring jabaan pakemahane, mangda doh saking anake sane lianan.

Pidab

47Yening wenten pangangge wiadin wastra napija luiripun, sane malakar antuk wol wiadin lenen sane mawong,

48wiadin barang-barang sane malakar antuk blulang,

49samaliha yening warnan wonge punika mawasang gadang wiadin masawang barak, indike punika nyinahang mungguing wonge punika sampun ngleplep, tur patut digelis katurang ring sang pandita.

50Barange punika patut katureksain antuk sang pandita, raris kanehang pitung rahina suenipun.

51Ring rahina sane kaping pitu, barange punika malih katureksain, tur yen cingak dane wonge punika sampun ngleplep, kenginan barange punika leteh.

52Sang pandita patut nunjel barange punika, santukan wonge punika wong sane ngleplep, punika awinanipun patut kageseng antuk geni.

53Nanging yening sang pandita sane nureksain barange punika ngaksi, mungguing wonge punika nenten ngleplep ring barange punika,

54dane patut ngandikayang mangda barange punika kumbah tur kanehang malih pitung rahina suenipun.

55Sasampune punika sang pandita patut malih nureksain barange punika. Yening wonge punika kantun tetep sakadi jati mula, yadiastun ipun nenten ngleplep, barange punika kawastanin leteh. Punika awinanipun patut kageseng, yadian ring sisin dijane jua genah wonge punika.

56Nanging ritatkala sang pandita ngwawanin nureksain barange punika, raris kacingak mungguing wonge punika sampun buu, dane patut ngebes sane mawong punika saking wastra wiadin blulange punika.

57Sasampune punika yen malih mawong, punika mapiteges mungguing wonge punika malih ngleplep, kenginan sang maderbe barange punika patut nunjel barange punika.

58Yening sasampun barange punika kumbah, wongnyane punika ical, barange punika patut wawanin umbah, sasampun punika patut kawastanin bresih.

59Kadi asapunika pidabdab ngeniang indik pangangge sane malakar antuk lenen wiadin lianan sane mawong, wiadin barang-barang sane malakar antuk blulang sane mawong. <<  Imamat 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran