Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 >> 

Panga

1Surat puniki saking tiang Paulus, sane wit saking pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa dados utusan Ida Sang Kristus Yesus miwah saking semeton iragane Timotius,

2katur ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane wenten ring kota Kolose, inggih punika parasemeton sane satia tuu sajeroning Ida Sang Kristus. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iraga maicayang sih pasueca miwah sutrepti rahayu ring semeton sinamian.

Atur

3Sabilang tiang sareng kalih ngastawayang semeton, tiang tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Ajin Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane.

4Santukan tiang sampun miragi indik kapracayan parasemetone ring Ida Sang Kristus miwah indik kapitresnan parasemetone marep ring sakancan kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Rikala sabdane sujati, inggih punika Orti Rahayune punika katiba ring semeton, semeton sampun pada mireng indik pangajap-ajap, sane karauhang malantaran Orti Rahayune punika. Punika awinan kapracayan miwah kapitresnan semetone ring Ida Sang Kristus kadasarin antuk pangajap-ajape punika, sane sampun kacawisang ring suarga buat parasemeton.

6Orti Rahayune punika ngrauhang merta tur sumebar ka sakuub jagate, sakadi sampun sumebar ring pantaran semetone, ngawit saking rahina daweg semeton miragi indik sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos prasida uning ring kawiaktiannyane.

7Semeton sampun uning ring paindikane punika saking semeton iragane Epapras sane sayang, sane nyarengin tiang ngaturang ayah; ipun satia tuu ngayah ring Ida Sang Kristus pabuat karahayuan iragane.

8Ipun nuturang ring tiang indik sih kapitresnan sane sampun kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton.

9Duaning asapunika tiang sareng kalih tan rered-rered ngastawayang semeton ngawit saking tiang miragi indik semetone. Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ngebekin semeton antuk pangresepan ngeniang indik pakarsan Idane miwah antuk sakancan kawicaksanan sane kapaicayang malantaran Roh Idane.

10Mangdane semeton mrasidayang urip satinut ring pakarsan Ida Sang Panembahan, tur tansah nglaksanayang paindikan sane ngledangin Ida. Samaliha urip semetone pacang ngwetuang woh, inggih punika saluiring laksanane sane ayu, tur pangresepan semetone ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa sayan maweweh-weweh.

11Dumadak semeton kadadosang kukuh bakuh malantaran kakuatan sane wetu saking kawisesan Idane sane luih, mangdane semeton mrasidayang sabar nandangin saluiring paindikan.

12Aturangja panyuksma saking lianging ati ring Ida Sang Aji, sane sampun nadosang semeton pantes buat nampi duman sajeroning paindikan sane sampun cawisang Ida ring kaprabon galange buat parakaulan Idane.

13Ida sampun mebasang iraga saking kakuasan petenge tur saha rahayu nuntun iraga ngaula ring Putran Idane sane sayang,

14sane sampun mebasang iraga, inggih punika sane sampun ngampurayang dosa-dosan iragane.

Indik

15Ida Sang Kristus punika maraga lawat Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tan katon. Ida dados putra sane pinih duur, sane utamaan ring saluiring sane wenten.

16Santukan malantaran Ida, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang saluiring sane wenten ring ambarane miwah ring jagate, saluiring sane katon miwah sane tan katon, asapunika taler kawisesan, pangreh, pamrentah miwah panguasa sane niskala. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi buanane puniki malantaran Ida tur pabuat Ida.

17Ida sampun wenten riinan ring sane wenten makasami, samaliha sajeroning patunggilan ring Ida, saluiring sane wenten makasami polih tegak suang-suang sakadi patutipun.

18Ida punika dados Ulu pabuat anggan Idane, inggih punika pasamuan sane kadrue antuk Ida; Ida punika dados empul kauripan pabuat anggan Idane; Ida punika putra sane pinih duur, sane sampun katangiang saking pantaran anake padem, mangdane Ida prasida dados sane pinih utamana ring pantaran saluiring sane wenten.

19Santukan mula sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing kasampurnan Idane punika ngebekin Ida Sang Putra.

20Punika awinan malantaran Ida Sang Putra, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mastiang buat ngwaliang buanane puniki ka ayun Idane. Malantaran sedan Putran Idane ring salibe, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nameang tur ngwaliang ring ayun Idane, saluiring paindikan sane wenten ring jagate miwah sane wenten ring suargan.

21Sane riin semeton doh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha mameseh ring Ida malantaran pakardi miwah parimanah semetone sane corah.

22Nanging sane mangkin, malantaran sedan Putran Idane, Ida Sang Widi Wasa sampun ngamanggehang semeton dados sawitran Idane, mangdane semeton prasida suci nirmala miwah tan paceda ring ayun Idane.

23Punika awinan semeton patut tansah kukuh bakuh sajeroning pracaya ring Ida Sang Kristus, sampunang onyah-anyih, kantos nilas pangajap-ajape sane sampun sungkemin semeton, rikala semeton mireng Orti Rahayune punika. Malantaran Orti Rahayune, sane sampun kaortiang ka sakuubing rat, tiang puniki Paulus sampun dados pangangcang Orti Rahayune punika.

Pakar

24Sane mangkin, tiang rumasa liang ring manah malantaran sangsara sane tandangin tiang pabuat semeton. Santukan malantaran kasangsaran tiange punika, tiang sareng negepang kasangsaran Ida Sang Kristus sane kantun kirang ring anggan Idane, inggih punika pasamuan sane kadrue antuk Ida.

25Samaliha tiang sampun kamanggehang dados pangancang pasamuan antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maicayang ring tiang pakaryane punika, sane patut laksanayang tiang pabuat karahayuan semetone. Pakaryane punika tan lian wantah midartayang sabdan Idane sategepnya,

26inggih punika pepingitan sane sampun pingit Ida marep ring imanusa makasami ring masane sane sampun lintang, nanging sane mangkin sampun werayang Ida ring parakaulan Idane.

27Pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika kadi asapuniki: inggih punika, mangda parakaulan Idane prasida uning ring pepingitan Idane, sane wibuh tur luih pabuat parabangsane sami. Pepingitane punika, kadi asapuniki: Ida Sang Kristus malingga ring urip semetone, punika mapiteges, mungguing semeton pacang polih duman ring kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

28Punika awinane tiang midartayang Ida Sang Kristus ring manusane makasami. Tiang mituturin miwah ngurukang sawatek jadmane punika saking saguluking idep miwah kawicaksanan, mangdane tiang prasida ngaturang jadmane punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakadi jadma sane sampun kelih sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus.

29Mangdane paindikane punika prasida mamargi, punika awinane tiang ngusahayang miwah matuyuhin dewek, antuk kakuatan sane mawisesa paican Ida Sang Kristus sane malingga ring sikian tiange.Download Audio MP3 (Kolose 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kolose 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran