Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

Pamah

1Cakepan puniki mamuat paindikan sane kasinahang antuk Ida Hyang Yesus Kristus, inggih punika paican Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kapaicayang ring Ida, mangdane Ida nyinahang ring paraparekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngeniang paindikan sane pacang gelis rauh. Ida Sang Kristus nyinahang paindikane puniki ring parekan Idane Yohanes, malantaran Ida ngutus malaekat Idane, ngrauhin dane.

2Tur Dane Yohanes nuturang saluiring paindikan sane sampun panggihin dane punika. Puniki tutur danene ngeniang indik pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ngeniang indik kasujatian sane kasinahang antuk Ida Sang Hyang Yesus Kristus.

3Bagia anake sane mamaosin cakepan puniki miwah bagia taler anake sane miragiang pawarah-warah ngeniang paindikan sane jaga rauh puniki, saha ninutin sawatek sane sampun tinulis ring cakepane puniki. Santukan kala masan paindikane puniki jaga kalaksanayang sampun nampek.

Panga

4Surat saking tiang Yohanes katur ring pasamuane makapepitu sane wenten ring tanah Asia Alit. Sih pasueca miwah sutrepti rahayu saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten mangkin, tur sane riin sampun wenten miwah sane taler wenten ring wekasan miwah saking rohe sane pepitu, sane nyadpada wenten ring ajeng singasanan Idane,

5miwah saking Ida Hyang Yesus Kristus, saksi sane satia tuu, Sang Putra sane pinih duur, sane sampun katangiang saking pantaran anake padem, tur sane taler mrentah pararatune ring jagate puniki, nyarengin semeton. Ida asih sueca ring iraga, tur malantaran sedan Idane, Ida sampun mebasang iraga saking dosa-dosan iragane.

6Tur Ida sampun nglugrain iraga mrentah sakadi pararatu, tur ngaturang ayah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin Idane, sakadi parawiku. Wantah Ida Hyang Yesus Kristus kewanten sane nruenang kaluihan miwah kakuasane kantos salami-laminnya. Amin!

7Pada cingakinja, Ida rauh maduluran mega. Sakancan anake pacang ngantenang Ida, kadi asapunika taler anake sane sampun numbak Ida. Tur sawatek parabangsane ring jagate pacang mangelingin Ida. Sampun janten kadi asapunika. Amin.

8“Ulun ene ane pangawit muah ane panyuud,” kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Panembahan Sane Maha Kuasa, sane riin sampun wenten, sane wenten mangkin miwah sane wenten ring wekasan.

Sipta

9Tiang puniki Yohanes, semeton ragane, tur sajeroning patunggilan ring Ida Hyang Yesus, tiang sareng-sareng nandang kakewuhan ring semeton miwah sareng-sareng sajeroning Pamrentahan Idane miwah sajeroning kapagehan. Tiang kaselong ring pulo sane mawasta Patmos, santukan tiang midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kasujatian sane kasinahang antuk Ida Hyang Yesus.

10Ring rahina Reditene, tiang marasa kakuub antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Raris tiang miragi suara jangih, sane suarannyane tan bina kadi suaran trompet, mabaos ring ungkur tiange.

11Sapuniki baosne: “Apaja ane tepukin kita, suratangja di bukune, tur papetangja bukune ento ka pasamuane ane pepitu ento, ane ada di kota-kota Epesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Piladelpia muah Laodikia.”

12Tiang raris matolihan mamanah uning ring anake sane mabaos ring tiang punika. Irika kantenang tiang wenten tatakan lampu pepitu sane malakar antuk mas.

13Ring basa tengah tatakan lampune sane pepitu punika panggihin tiang wenten anak sane pakantenannyane sakadi manusa, nganggen jubah sane lambihne rauh ka cokor, tur dadan Idane kabedbed antuk pepetet mas.

14Prabu miwah rambut Idane putih sakadi bulun biri-birine wiadin sakadi saljune, tur panyingakan Idane ngendih tan bina sakadi genine.

15Cokor Idane makilap sakadi temagane sane wusan masepuh raris kakosot ngantos gumilap, tur suaran Idane sakadi grudugan toya ageng ngecor ring grembengane.

16Tangan Idane sane tengen ngamel bintang pepitu miwah saking cangkem Idane medal pedang sane marai kekalih tur mangan pisan. Prarain Idane masunaran sakadi suryane sedeng tengai tepet.

17Rikala tiang ngantenang Ida, tiang jeg bah makakeb ring ajeng cokor Idane, tan bina sakadi anak padem. Ida raris ngusud tiang antuk tangan Idane sane tengen tur kadulurin pangandika sapuniki: “Edaja takut! Ulun ene ane panyumu muah ane panyuud.

18Ulun ene anak ane maraga idup. Ulun suba mati, nanging pedasinja, Ulun suba idup kanti salawas-lawasne. Ulun mrentah Sang Pati muah Pati Lokane.

19Ento awanane, suratangja apa ane tingalin kita, nah ento ane ada jani muah ane bakal teka manian.

20Artin bintange ane pepitu di liman Ulune di kenawan muah tatakan lampu mase ane pepitu ento kene: Bintange ane pepitu, mateges paramalaekat pasamuane ane pepitu muah tatakan lampune ane pepitu, mateges pasamuane ane pepitu ento.”Download Audio MP3 (Wahyu 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran