Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAMBAM]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 2 : 12 >> 

Bambam: Wattu eta too tä'pokoa' sakalebu Kristus anna disangai to sulibam, taia to Israel battu diua taia umma'na Puang Allataala. Tä'koa' iko nakala' pa'dandiam indo nadandi Puang Allataala lako umma'na. Tubokoa' illaam inde lino tä' deem pahhannuammu anna tä' deem kasilombungammua' Puang Allataala.


AYT: Ingatlah saat itu kamu hidup tanpa Kristus, terpisah dari kewargaan Israel dan orang-orang asing bagi ikatan perjanjian yang dijanjikan, tidak memiliki pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia ini.

TB: bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia.

TL: Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus, asing daripada hak orang Israel, dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, dengan tiada berpengharapan dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini.

MILT: bahwa kamu adalah tanpa Kristus pada saat itu, yang terasing dari kewargaan Israel dan asing terhadap perjanjian ikrar, yang tidak memiliki pengharapan dan tanpa Allah (Elohim - 112) di dalam dunia.

Shellabear 2010: Pada waktu itu kamu hidup tanpa Al-Masih, tidak termasuk umat pilihan Allah, orang asing dalam kaitannya dengan perjanjian yang dijanjikan Allah, tidak mempunyai pengharapan, dan tidak mengenal Tuhan dalam dunia ini.

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada waktu itu kamu hidup tanpa Al-Masih, tidak termasuk umat pilihan Allah, orang asing dalam kaitannya dengan perjanjian yang dijanjikan Allah, tidak mempunyai pengharapan, dan tidak mengenal Tuhan dalam dunia ini.

Shellabear 2000: Pada waktu itu kamu hidup tanpa Al Masih, tidak termasuk umat pilihan Allah, orang asing dalam kaitannya dengan perjanjian yang telah dijanjikan Allah, tidak mempunyai pengharapan, dan tidak mengenal Tuhan dalam dunia ini.

KSZI: Pada masa itu kamu tanpa al-Masih, terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah, tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini.

KSKK: Pada waktu itu kamu hidup tanpa Kristus dan tidak termasuk umat Israel; perjanjian Allah dan janji-janji-Nya tidaklah diperuntukkan bagi kamu; kamu tidak mempunyai harapan dan hidup tanpa Allah di dunia ini.

WBTC Draft: Ingatlah bahwa dahulu kamu hidup tidak bersama Kristus. Kamu tidak termasuk warga Israel. Dan kamu tidak mendapat bagian dalam perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya. Kamu hidup di dunia ini dengan tidak berpengharapan dan kamu tidak mengenal Allah.

VMD: Ingatlah bahwa dahulu kamu hidup tidak bersama Kristus. Kamu tidak termasuk warga Israel dan kamu tidak mengenal perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya. Kamu hidup di dunia ini dengan tidak berpengharapan dan kamu tidak mengenal Allah.

AMD: Ingatlah, dulu kamu hidup tanpa Kristus. Kamu bukan warga negara Israel dan tidak tahu tentang perjanjian yang dibuat Allah untuk umat-Nya Israel. Di dalam dunia, kamu tidak mempunyai harapan dan kamu tidak mengenal Allah.

TSI: Sebelum kalian mengenal Kristus, kalian tidak bisa berharap untuk menjadi warga kerajaan Allah— yang sekarang secara rohani merupakan umat Israel yang baru. Dan kalian sama sekali tidak ikut ambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah kepada umat-Nya. Jadi kalian hidup di dunia ini tanpa harapan dan tanpa mengenal Allah.

TSI3: Sebelum kalian mengenal Kristus, kalian tidak punya harapan untuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu umat Israel yang baru secara rohani. Waktu itu kalian sama sekali tidak ikut ambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah kepada umat-Nya, sehingga kalian hidup di dunia ini tanpa harapan dan tanpa mengenal Allah.

BIS: Pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus, kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umat-Nya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah.

TMV: Pada masa itu kamu tidak mengenal Kristus. Kamu orang asing, yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kamu tidak mempunyai bahagian dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umat-Nya berdasarkan janji-janji-Nya kepada mereka. Kamu hidup di dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah.

BSD: Dulu kalian belum mengenal Kristus, kalian bukan umat pilihan Allah, dan tidak mendapat bagian dalam janji-janji-Nya. Kalian hidup tanpa harapan dan tanpa Allah.

FAYH: Ingatlah bahwa waktu itu hidup Saudara sama sekali terpisah dari Kristus. Saudara memusuhi anak-anak Allah dan Allah tidak menjanjikan suatu pertolongan apa pun kepada Saudara. Saudara tersesat, tanpa Allah, tanpa harapan.

ENDE: Ingatlah bahwa dahulu kamu hidup tanpa Kristus, terasing dari hak kewargaan Israel, diluar lingkungan perdjandjian dengan djandji-djandjinja, tanpa harapan, tanpa Allah didunia ini.

Shellabear 1912: adapun pada masa itu kamu jauh dari pada Al Masih, diasingkan dari pada hak orang Israil; dan akan hal perjanjian yang dijanjikan Allah itu maka kamu itu orang dagang, dengan tidak menaruh harap, dan tidak ada bagimu Tuhan dalam dunia ini.

Klinkert 1879: Maka pada masa itoe kamoe tidak berAlmasih, lagi djaoeh daripada hak orang Isjrail dan kamoe orang dagang bagai segala wad perdjandjian dengan tidak menaroh harap dan dengan tiada Allah dalam doenia.

Klinkert 1863: Maka pada masa itoe kamoe tiada poenja Kristoes, kamoe djadi orang asing bagi kamardahekaan orang Israil, dan lagi orang dagang bagi {Rom 9:4} segala waad perdjandjian, dan trada poenja harap, dan dengan tiada poenja Allah dalem doenia.

Melayu Baba: itu waktu kamu ada jauh deri-pada Almaseh, di-asingkan deri-pada orang Isra'el punya hak anak-negri, dan fasal sgala perjanjian yang Allah sudah janjikan kamu ini jadi orang dagang, dngan t'ada satu harap, dan dngan t'ada Allah sama kamu dalam dunia ini.

Ambon Draft: Jang pada tatkala itu kamu sudah ada djawoh deri Tuhan CHRISTOS, dan tijada bahagian dengan pengatoran parenta awrang-awrang Isra; el, dan djawoh lagi deri pada sega-la djandjian itu, dengan tijada barang pengharapan dan tijada barang Allah di dalam dunja.

Keasberry 1853: Maka pada masa itu kamu dungan tiada burAlmasih, subab munjadi orang orang asing kapada pumrentahan orang Israel, dan lagi orang orang dagang bagie sagala waad purjanjian, ta'da mumpunyai harap, dan dungan tiada burAllah dalam dunia:

Keasberry 1866: Maka pada masa itu kamu dŭngan tiada bŭrAlmasih, sŭbab mŭnjadi orang orang asing deripada bilangan orang Israil; dan lagi orang orang dagang bagie sagala waad pŭrjanjian, ta’da mŭmpunyai harap, dan dŭngan tiada bŭrAllah dalam dunia.

Leydekker Draft: Bahuwa pada masa 'itu djuga 'adalah kamu lepas deri pada 'Elmesehh, 'awrang kaluwaran jang djawoh deri pada kabejbasan 'awrang Jisra`ejl, lagi 'awrang 'asing jang djawoh deri pada segala perdjandji`an, jang tijada berpunja barang 'asa djandji`an 'itu, dan jang lepas deri pada 'Allah didalam dunja.

AVB: Pada masa itu kamu tanpa Kristus, terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah, tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini.

Iban: Ingat: dulu suba kita nadai Kristus, diseraraka ari bansa orang Israel, nadai ungkup dalam sempekat, nadai pengadang, lalu nadai Allah Taala di dunya tu.


TB ITL: bahwa <3754> waktu <2540> itu <1565> kamu <1510> tanpa <5565> Kristus <5547>, tidak termasuk <526> kewargaan <4174> Israel <2474> dan <2532> tidak <3361> <0> mendapat bagian <2192> dalam ketentuan-ketentuan <1242> yang dijanjikan <1860>, tanpa <0> <3361> pengharapan <1680> dan <2532> tanpa Allah <112> di dalam <1722> dunia <2889>. [<3581>]


Jawa: manawa nalika samana kowe tanpa Sang Kristus, ora klebu warga Israel lan ora oleh panduman tumrap prasetya kang kajanjekake, tanpa pangarep-arep lan tanpa Gusti Allah ana ing donya.

Jawa 2006: Nalika samana kowé tanpa Kristus, ora klebu warga Israèl lan ora olèh panduman tumrap prasetya kang kaprasetyakaké, tanpa pangarep-arep lan tanpa Allah ana ing donya.

Jawa 1994: Nalika semana kowé padha pisah karo Sang Kristus. Kowé biyèn wong-wong manca, lan ora klebu umat pilihané Gusti Allah. Kowé padha ora klebu ana ing prejanjian-prejanjiané Gusti Allah marang umaté. Nalika semana kowé padha urip ing donya iki tanpa pengarep-arep lan tanpa Allah.

Jawa-Suriname: Lah mbiyèn-mbiyèné kowé kepriyé? Mbiyèné kowé pada pisah sangka Kristus, kowé wong liya bangsa, dudu bangsa Israèl sing dipilih lan dikèki prejanjian karo Gusti Allah. Dadiné enggonmu urip ing donya kéné mauné kowé ora nduwé apa-apa, ora nduwé pengarep-arep lan ora nduwé Gusti Allah.

Sunda: Harita mah aranjeun teh pisah ti Kristus, teu kaasup umat pilihan Allah, teu kasebut dina perjangjian-perjangjian ti Allah ka umat-Na, tuna harepan jeung teu baroga Allah.

Sunda Formal: Sing inget, harita mah, hirup aranjeun teh jauh ti Al Masih; aranjeun teh, luareun warga Israil keneh, nya eta acan kawengku ku katangtuan-katangtuan anu ku Allah dijangjikeun ka bangsa Israil tea. Hirup aranjeun teh, aya dina hiji alam anu sama sakali teu ngandung harepan tur tanpa Allah.

Madura: E bakto ganeka sampeyan gi’ ta’ daddi settong sareng Almasih, sampeyan gi’ daddi oreng manca se ta’ tamaso’ ommat peleyanna Allah. Sampeyan ta’ tamaso’ e dhalem parjanjiyan se ebadhi Allah sareng ommadda. Sampeyan odhi’ e dunnya paneka ta’ gadhuwan pangarebban ban ta’ asareng Allah.

Bauzi: Labi laha ame di lam Alat Yahudi dam bake olulo gagohoda Kristus lam um Yahudi damat modem vab dam lamti ba vou ali vahem bak vabak. Um amu di ium gi vei vabi esdam damat modem bak. Gi Alat Aho fi hasi gagu vadaha Yahudi dam debu abo Israel labe aba aho vou faat ledaha dam debu lam um tau modem vab labe gi, “Dam mei debu,” lahadam bak. Alat ba uba tau vuusu vabiedam vabak. Labi laha Alat amu Aba Aho fi hasi gagu vadaha dam lam abo Yahudi dam debu laba Aho neha, “Eho neà bak nehasu meeda tame. Neà bak nehasu meeda tame,” lahame amu fet ot vameaidume ahu vàmadi ahumdehe im lam Alat ba umti vameame ahumdehe vab labe ame neà bak lam ba uba modehe vabak. Labi laha ame di labe uho ame Yahudi dam labe ibi iho vou baedam Ala imboda lam um gi vabilehe labe ba, “Alat iba vuusdam bak,” lahame tu vi ozodam vab damat gi vabi bak niba goom bak.

Bali: Duk punika semeton doh saking Ida Sang Kristus. Semeton dados wong sunantara, sane tan sareng ketang ring pantaran bangsa pepilihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun semeton tan polih duman sajeroning prajanjian, sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kaulan Idane. Tur semeton tan maderbe pangajap-ajap miwah urip tan pa-Widi ring jagate puniki.

Ngaju: Hong katika te keton dia hinje dengan Kristus, keton metoh te oloh luar je dia tame ungkup je iintih Hatalla. Keton dia tame huang peteng janji je inampa Hatalla dengan ungkup Ayue. Keton belom huang kalunen toh jaton huang kaharap tuntang jaton huang Hatalla.

Sasak: Lẽq waktu nike side pade idup jaoq lẽman Almasih, side pade dengan pendateng saq ndẽq termasuk umat pilẽqan Allah, Israel. Side pade ndẽq termasuk lẽq dalem iketan perjanjian saq tepiaq siq Allah kance umat-Ne. Side pade idup lẽq dunie niki ndẽqne bedowẽ harepan dait ndẽqne bedowẽ Allah.

Bugis: Iyaro wettué dé’ muwasséddi sibawa Kristus, tau polé-poléko iya dé’é nauttama umma’ napiléna Allataala. Dé’ namumattama ri laleng assisiyoreng assijancingngé iya naébbué Allataala sibawa umma’-Na. Tuwoko ri laleng linoéwé temmaddennuwang sibawa temmakké Allataala.

Makasar: Anjo wattua tena nusse’re siagang Almasi; a’jariko tau maraeng, tenaya nantama’ ri umma’ Napilea Allata’ala. Tena nuntama’ ri janji le’baka Napare’ Allata’ala siagang umma’Na. Tena panrannuannu siagang tena Allata’alanu ammantang ri anne linoa.

Toraja: Attu iato salian rindingkomi dio mai Kristus sia tae’ mitamai katongananna to Israel sia butung to saekomi tu diona basse Naallu’ Puang Matua sia tae’ mima’rannuan sia tae’ miposande’ Puang Matua lan te lino.

Duri: La miingaran kumua ia joo wattu te'dapa mimemmesa' sola Almaseh. Te'dapa midireken tonapilei Puang Allataala. Te'dapa nabasse kamu' Puang Allataala susi to pura nabasse lako umma'-Na to-Yahudi. Lan tee lino te'dapa rannummi la dipasalama', na te'da toopa miissen Puang Allataala.

Gorontalo: To wakutu boyito timongoli dipo motota li Isa Almasih, dila lemaso to umati ta tilulawoto Allahuta'ala wawu timongoli dila lemaso ta mo'otapu bahagiyangi to delomo u pilojanjiya lo Allahuta'ala ode tawu lo Israel. Diyaluwo u heharapuwo limongoli wawu timongoli olo dila o Allahuta'ala to delomo duniya.

Gorontalo 2006: Tou̒ boito timongoli diila lotituwau woli Almasi, timongoli yito tau deli tadiila leituwoto umati tilulaoto Allahu Taa̒ala. Timongoli diila leituwoto tobuuhuta lo daantia upilohutu lo Allahu Taa̒ala wolo umati-Lio. Timongoli tumutumulo todelomo dunia botie lou̒ dia halapani wau lou̒ dia Allahu Taa̒ala.

Balantak: Na tempo iya'a ai kuu sian moto kantang tii Kristus. Kuu taasi' mianna Israel, mbali' sianta tonsoop mian men ia ruruki Alaata'ala, ka' i kuu sian tonsoop mantausi barakaat men ia toonkon Alaata'ala bona mian-Na. Kuu tumuo' na dunia kani'i sianta minginti'i Alaata'ala ka' sianta upa-upa men bo ooskononmuu.

Kaili Da'a: Toramo, nokolu komi da'apa nangginjani Kristus, komi da'anipaloga mosanggani-nggani ante tau-tau to Israel to najadi todea nu Alatala. Pojanji nu Alatala ka todeana da'a nalaku riara nggatuwu komi. Komi aga natuwu riara dunia e'i ante da'a nangginjani Alatala, da'a riapanjarumaka komi nuapa-nuapa.

Mongondow: Kon wakutu intua mo'ikow diaípa notobatuí i Kristus, yo mo'ikow nion intaubií mita mokokiaíngoi inta diaí no'itakin kon umat inta pinilií i Allah. Bo mo'ikow in diaíbií doman no'ibonu kon dodandian inta inaidan i Allah takin umat-Nya. Mo'ikow nobiag kon dunia na'a takin diaí koharapan bo diaí doman ko Allah.

Aralle: donetoo dakangkoa' sikente Kristus, anna disangaikangkoa' "tau senga'," tadia to Israel, petauanna Puang Alataala. Daia' dio aha tahamu yaling yato di pa'dandiang ang nadandi Puang Alataala pano di petauanna. Daia' dio la unghannuang anna dai aha kasikenteammua' Puang Alataala, ampo' tuho kalekoa' dio yaling inde di lino.

Napu: Hangkoya, bara manikau mohintuwu hai Kerisitu. Ikamu nodo tauna au tepairaoa, barakau hamporangaa hai to Yahudi au napilei Pue Ala mewali taunaNa. Bara ara kirami i lalu dandina Pue Ala i to Yahudi. I lalu katuwomi i dunia ide, bara ara peharungami, hai karaokau hangko i Pue Ala.

Sangir: Su tempo ene i kamene mamben tawe nasěmbaụ dingang i Kristus, i kamene e kai taumata raghị tawe nasowa pinilen Duata. I kamene tawe nasowa su ral᷊ungu kal᷊ahěmpukangu pẹ̌dariandi kinoạ u Ruata ringangu umat'E. I kamene nẹ̌biahẹ̌ su ral᷊ungu dunia ini e tawẹ harap'i kamene ringangu tawẹ Duatang kamene.

Taa: Pei pobuuka katuwu ngkomi tempo etu. Ane tempo etu komi tawa samba’a pei i Kerisitu. Komi tempo etu ewa tau to rata ri lipu nsa’e pasi tare tila ngkomi ri parajanji anu to naparajanjika i mPue Allah to Israel, apa komi si’a to Israel. Wali tempo etu katuwu ngkomi ri lino si’i tare kesaa to masipato rasarumaka pasi komi taa mangansani i Pue Allah.

Rote: Nai lelek ndia, emi ta da'di esa mo Kristus fa. Emi nde bee na, hataholi manamai, fo emi ta masok nai Manetualain hataholi kamahehele nala dalek fa. Emi ta masok nai Manetualain hehelu-balataan fo Ana taon no hataholi kamahehele nala dalek fa. Emi maso'da nai daebafa ka, ta no namahehenak ma ta no Manetualain.

Galela: O orasi magenaka de ngini gena kanaga de ma Kristus nimarimoi waasi, so maro o nyawa ma duduno so nimatingaka de o Yahudika ma nyawa, ona gena o Gikimoi Awi nyawa wahihirika. De o kia naga Una Awi nyawa wajajajika gena moi lo ngini niamake waasi, sababu ngini de Una gena nimakitingaka so upa he niongongano bai!

Yali, Angguruk: Indam hit Kristus apma uwan kuk fug angge wereg lit Allahn numalikisi og isahuk ulug sali palfag ane hit hununggul unuk Israel elegma selma welatikip. Ap san fanowap nenebuhu ulug hinindi nonghong uruken kinangma tuma ninikni eke eleg peruk lit welatikip.

Tabaru: Ma 'orasi ge'ena ngini konimarimoiwa de ma Kristus, ge'enau so ngini konisido-doimuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kawasaka gee wakiiri-iriki. So ma rai ngini 'isoka 'o nyawa ma dudunino. Ngini konisido-doimuwa gee naga ma Jo'oungu ma Dutu wosijaji-jajiokau 'awi 'umatika, de ngini nio'ahu 'o duniaka ne'ena 'ania singina nganono koi'iwa, de kowininakowa ma Jo'oungu ma Dutu.

Karo: Paksa e nai kam sirang ras Kristus. Nai kam kalak tandang-tandang si la atan i bas warga Israel si terpilih. La lit baginndu i bas iketen padan si erpalasken padan Dibata man anak-AnakNa. Kam nggeluh i doni enda la erpengarapen, dingen la er-Dibata.

Simalungun: “Ijia sirang do nasiam humbani Kristus; i darat ni warga Israel do nasiam, seng marulih bani padan bagah-bagah, seng marpangarapan, anjaha seng adong Naibata bani nasiam i tanoh on.

Toba: Ndang parjambar di Kristus hamu uju i; dibalian ni harajaon Israel do hamu, jala ndang taruli di angka parpadanan bagabaga; soada sihirimon jala soada Debata di hamu di tano on.

Dairi: Ukum tikanna idi oda mersada dèng kènè dekket Kristus, kalak sidèban dèng ngo kènè siso mbengket mi ummat si nipilih Dèbata. Oda dekket dèng kin kènè sidasa bulaban nibaing Dèbata bak ummatna. Nggelluh kènè i dunia èn, oda lot pengharapen ndènè janah oda itandai kènè dèng Dèbata sibennar i.

Minangkabau: Dikutiko itu angku-angku alun basatu lai jo Isa Almasih, angku-angku adolah urang asiang, nan indak tamasuak umaik piliahan Allah. Angku-angku indak tamasuak doh dalam ikatan janji nan dibuwek dek Allah jo umaik-Nyo. Angku-angku iduik di dunia ko, indak ado doh nan di arokkan, sarato indak ba Tuhan Allah.

Nias: Me luo da'õ lõ si sambua ami Keriso, no niha bõ'õ ami si lõ farahu ba mbanua Lowalangi andrõ si no mutuyu. Lõ si te'u'u ami ba gamabu'ula li andrõ, nilau Lowalangi ba mbanua-Nia. No si lõ tõtõnafõ ami ba gulidanõ andre ba si lõ Lowalangi.

Mentawai: Ka tetret nenda, tá anai pusaraatmui ka tubut Kristus, aipoí taitoi lé kam, tá atuaddeaké kam sapaamian sipiliy Taikamanua. Tá anai kam, ka apparat pakerekat baga, sibaraakenen Taikamanua ka paamiannia. Aipoí puririmanuamui ka polak néné, sitá karoniet baga sambat sitá Taikamanua.

Lampung: Waktu seno keti mak besatu jama Almasih, keti ulun asing sai mak kuruk umat pilihan-Ni Allah. Keti mak kuruk delom ikatan perjanjian sai disani Allah jama umat-Ni. Keti hurik delom dunia inji tanpa harapan rik tanpa Allah.

Aceh: Bak watée nyan gata hana meusaboh ngon Almaseh, gata na kheueh ureuëng aséng nyang hana jitamong lam umat nyang geupiléh lé Allah. Gata hana jitamong lam ikatan janji nyang geupeugot lé Allah ngon umat Gobnyan. Gata udeb lam donya nyoe ngon hana harapan dan hana Allah.

Mamasa: Attu iatoo ta'pokoa' mesa kappa' Kristus anna disangapokoa' to salian, tangngia to Israel petauanna Puang Allata'alla. Tae'koa' la mangngala tawa dio mai pa'dandinna Puang Allata'alla lako petauanna. Tae' dengan kaparannuammua' tuo illalan lino anna tae'koa' ummissanan Puang Allata'alla.

Berik: Sa sarbabistaabon, aamei nalef Kristus ijama tebayan, aamei jes galapserem Kristus ga ijama bijautana. Angtane Yahudimana jeiba safna daamfennam, jengga aamei ijama suruyon safna jeiserem jebe. Uwa Sanbagiri ga fwater bilipmil angtane Yahudimanfe enggame, "Bunarsus Ai aamei isAs batobaabili." Jengga aamei jebe fas safna jeiserem, ane aamei ijama domolyan Uwa Sanbagiri aa jes bilipmilim jebe. Aamei imsa gwena ogiri aaiserem jebe, Uwa Sanbagiri ijama towaswebayan. Ane aamei ijama fibiyen enggalfe waakenaiserem ip gas etamwemini ibe.

Manggarai: Du hitu méu toé nai ca anggit agu hi Kristus. Méu ata long agu toé rékéng ného ro’éng ata pilé le Mori Keraéng, agu toé manga tiba maki oné wérét hitut poli rekén, toé manga bengkes agu toé manga Mori Keraéng oné lino ho’o.

Sabu: Pa dhara awe do naanne, adho dae mu do peheujhu-headde nga Kristus, mu ddau-rai do wala ko, do dho maho dae ta kejie annu-niki do jhujhu-do pidhi ri Deo. Hakku adho dae mu do maho la dhara lijaji do tao ri Deo nga annu-niki No he. Ne muri mada mu pa raiwawa dhe, do dho bhule nga lua henao, do muri mada nga do dho bhule Deo.

Kupang: Waktu bosong balóm parcaya sang Yesus Kristus, bosong sonde ada pung hak ko maso jadi Tuhan Allah pung orang. Te dolu, bosong balóm maso dalam Tuhan pung janji yang Dia su ika memang deng Abraham, deng dia pung turunan dong. Itu waktu, bosong tenga di ini dunya deng sonde bisa baharap sang Tuhan Allah, tagal bosong masi jadi orang luar,

Abun: Suga nyim, nin yewis yi jam Yesus Kristus nde tó, ye Yahudi ki nin gum ibit mo sunat re. Sugane nin gum yo sok mo yewis gato Yefun bes tepsu ye Yahudi ne nde, nin jam nde suk gato Yefun Allah tom su yewis ne. Nin kem mo bur ré, nin ku os nde, nin ku Yefun dom nde.

Meyah: Gij mona insa koma bera yeyin idou enerek egens jera Yesus Kristus enesi. Noba iwa irek rusnok ongga rusodosa jeska rua ongga Allah oncunc fob. Noba Ofa enagot eimofoj rot oida Ofa omofij iwa tein si guru. Tina iwa ingker gu mebif erek rusnok ongga riseiseifa ojgomu. Noba iwa bera erek rusnok ongga runoisum gij Allah rot mar egema tein guru.

Uma: Nto'u toe, ko'ia ria posidaia'-ni hante Kristus. Hewa to hi mali-nako-koina, uma-koi hampodooa hante to Yahudi to napelihi-ramo Alata'ala jadi' ntodea-na. Uma ria bagia-ni hi rala pojanci to nababehi Alata'ala hi to Yahudi. Uma ria poncarumakaa-ni hi rala dunia' toi, apa' molaa-koi ngkai Alata'ala.

Yawa: Arono wusyinoe wapantatukambe Kristus ai muno wasato siso Amisye apa kawasae Israel matavone ramu, yara wana marambe. Muno wapantatukambe Amisye apa urairije rai, wemirati Po raokaisyo Apa kawasae mai to. Arono naije weana no mine somamo wasanave Amisye amene meweno wasai muno Amisye pamo peweno wasai tavon.


NETBible: that you were at that time without the Messiah, alienated from the citizenship of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.

NASB: remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.

HCSB: At that time you were without the Messiah, excluded from the citizenship of Israel, and foreigners to the covenants of the promise, with no hope and without God in the world.

LEB: that you were at that time apart from Christ, alienated from the citizenship of Israel, and strangers to the covenants of promise, not having hope, and without God in the world.

NIV: remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world.

ESV: remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.

NRSV: remember that you were at that time without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.

REB: You were at that time separate from Christ, excluded from the community of Israel, strangers to God's covenants and the promise that goes with them. Yours was a world without hope and without God.

NKJV: that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world.

KJV: That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:

AMP: [Remember] that you were at that time separated (living apart) from Christ [excluded from all part in Him], utterly estranged {and} outlawed from the rights of Israel as a nation, and strangers with no share in the sacred compacts of the [Messianic] promise [with no knowledge of or right in God's agreements, His covenants]. And you had no hope (no promise); you were in the world without God.

NLT: In those days you were living apart from Christ. You were excluded from God’s people, Israel, and you did not know the promises God had made to them. You lived in this world without God and without hope.

GNB: At that time you were apart from Christ. You were foreigners and did not belong to God's chosen people. You had no part in the covenants, which were based on God's promises to his people, and you lived in this world without hope and without God.

ERV: Remember that in the past you were without Christ. You were not citizens of Israel, and you did not know about the agreements with the promises that God made to his people. You had no hope, and you did not know God.

EVD: Remember that in the past you were without Christ. You were not citizens of Israel. And you did not have the agreements with the promise {that God made to his people}. You had no hope, and you did not know God.

BBE: That you were at that time without Christ, being cut off from any part in Israel’s rights as a nation, having no part in God’s agreement, having no hope, and without God in the world.

MSG: had no idea of any of this, didn't know the first thing about the way God works, hadn't the faintest idea of Christ. You knew nothing of that rich history of God's covenants and promises in Israel, hadn't a clue about what God was doing in the world at large.

Phillips NT: You were then without Christ, you were utter strangers to God's chosen community, Israel, and you had no knowledge of, or right to, the promised agreements. You had nothing to look forward to and no God to whom you could turn.

DEIBLER: You should constantly remember these things: Formerly you did not have any relationship with Christ. You did not belong to the people of Israel, the people whom God chose. You did not know about the things God promised in his agreements with his people. You did not confidently expect that God would save you. You did not lived in this world without knowing God.

GULLAH: Oona memba dat back den, oona ain been one wid Christ. Dey ain been count oona mongst de Israel people wa God done pick. An so oona been jes like come yah people. Back den, oona ain hab no paat een de cobnant dem wa God mek wid e people. Dem cobnant been God promise ta e people fa mek um God own. Een dat time, oona been jes dey een de wol. Oona ain bleebe pon God, an oona ain hab no hope.

CEV: At that time you did not know about Christ. You were foreigners to the people of Israel, and you had no part in the promises that God had made to them. You were living in this world without hope and without God,

CEVUK: At that time you did not know about Christ. You were foreigners to the people of Israel, and you had no part in the promises that God had made to them. You were living in this world without hope and without God,

GWV: Also, at that time you were without Christ. You were excluded from citizenship in Israel, and the pledges God made in his promise were foreign to you. You had no hope and were in the world without God.


NET [draft] ITL: that <3754> you were <1510> at that <1565> time <2540> without <5565> the Messiah <5547>, alienated <526> from the citizenship <4174> of Israel <2474> and <2532> strangers <3581> to the covenants <1242> of promise <1860>, having <2192> no <3361> hope <1680> and <2532> without God <112> in <1722> the world <2889>. <<  Efesus 2 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran