Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 1 >> 

1Saudara-saudara umma’na Allataala iya monroé ri Filipi, sibawa iya masséddiyénna sibawa Kristus Yésus. Makkuwatoro Saudara-saudara pamimpingngé enrengngé pabbantu jema’é. Iyya Paulus, sibawa Timotius, ata-atanna Kristus Yésus,

2mamménasa tennapodo Allataala Ambo’ta sibawa Puwang Yésus Kristus mabbéré barakka sibawa asaléwangeng lao ri iko.

3Tungke’ uwéngngerakko, mattarima kasi’ka lao ri Allataala.

4Sibawa sises-siseng uwassempajangeng manekko, massempajakka sibawa masennang ati.

5Mattarima kasi’ka lao ri Allataala nasaba sipongenna esso mammulangngé lettu makkekkuwangngé, puraka mubantu pallebbangngi Karéba Madécéng polé ri Allataala.

6Allataala muto pura pammulaiwi jama-jamang iya makessingngéro ri iko, namateppe’ka napatterui matu iyaro jama-jamangngé narapi tépu ri Essona Kristus Yésus polé paimeng.

7Mémeng ri onronna mappunnaika pappénedding pada-padaéro lao ri iko saba’ iya maneng Saudara tuli macawé’i ri atikku. Makkuwatoro nasaba maccowéko tarima silaong iyya, pammasé iya nawéréngngékka Allataala, muwi makkekkuwangngéwé ri laleng tarungkué iyaré’ga wettukku engka ri saliweng untu’ méwaiwi sibawa mattahangengngi Karéba Madécéngngéro.

8Naisseng Allataala makkedaé muddani senna’ka lao ri iko sibawa pappénedding sipammasé-masé polé ri aléna Kristus Yésus.

9Iyanaé sempajakku lao ri iko: tennapodo pédé’ muwamaséiwi Allataala sibawa pada-padammu enrengngé matteru tattamba ri laleng pangissengengngé sibawa pappaita iya mapanré.

10Rimakkuwannanaro muwissengngi piléi iya kaminang makessingngé, namapaccing matu atuwommu polé ri paccallangngé iyaré’ga muwi pattenre aga ri Essona Kristus polé paimeng.

11Tabbollompollongngi matu atuwommu sibawa pangkaukeng iya tonget-tongengngé makessing iya weddingngé bawang napowassélé’ aléna Yésus Kristus, naripakalebbi matu Allataala sibawa ripoji-poji.

12Uwéloriwi muwissengngi, makkedaé gau’-gau’ iya puraé kajajiyang lao ri iyya mala nassabariwi maéga tau méngkalingai sibawa matepperiwi Karéba Madécéngngé.

13Addimonrinna, sininna pengawal saorajaé sibawa sining tau laingngé ri kotaéwé naissengngi makkedaé ritarungkuka nasaba utumaningiwi Kristus.

14Na ri tarungkuéro nassabariwi maéga polé risining tau Kristéngngé ri kotaéwé iya siyatepperengngé pédé’ mateppe’ni ri Puwangngé, angkanna pédé’ baraniwi mennang mabbirittangngi pasenna Allataala sibawa dé’ namétau.

15Mémeng engka siyagangngaré ri yelle’na mennang iya mabbirittangngéngngi Kristus nasaba mangémpurui sibawa maéloi massasa, iyakiya iya laingngé mappunnai akkatta iya mapaccingngé.

16Iyaé sining tauwé napogau’i nasaba namaséiwi Allataala sibawa iyya, saba’ naissengngi makkedaé Allataala pura suroi untu’ mappaitangngi Karéba Madécéng iya tongengngéro.

17Iyakiya tau laingngé mabbirittangngi Kristus sibawa akkatta iya dé’é namakessing; nabbirittangngi mennang untu’ apentingeng paribadinna. Nanallalengiro mamménasai mennang naulléi mébbuka pédé’ masussa ri laleng tarungkué.

18Iyakiya dé’ namagaga! Saba’ muwi maga, muwi napogau’i iyaro sibawa akkatta iya mapaccingngé iyaré’ga sibawa akkatta iya salaé, tette’ towi Kristus riyabbirittang; jaji masennakka. Na tette’ka matu mappénedding makkuwaro,

19saba’ uwissengngi makkedaé nasibawang sining sempajammu enrengngé nasibawang polé ri Rohna Yésus Kristus, ripaleppe’ka matu.

20Iya uwacinnai senna’é sibawa uwamménasaiyé iyanaritu kuwammengngi aja’ sises-siseng nasala jamakku. Sibalé’na mamménasaka kuwammengngi na tungke’ wettu, lebbi-lebbipi makkekkuwangngé, weddikka mappaitang abaraningeng angkanna sininna tubu nyawaku — muwi tuwoka iyaré’ga matéka — ripakalebbii Kristus.

21Nasaba untu’ ri aléku, akkattana atuwokku banna untu’ Kristus! Na maté bettuwanna asarong.

22Iyakiya rékko nasibawang atuwong ri linoéwé, weddikka pogau’i jama-jamang iya lebbi makkégunaé, dé’ uwissengngi kégana harusu upilé.

23Rigettekka polé ri duwa bagiyang. Macinna senna’ka salaiwi linoéwé untu’ lao monro silaong Kristus, saba’ iyanaro kaminang makessing;

24iyakiya, untu’ apentingemmu, iyanaritu lebbi kessing muwi rékko tette’ka monro ri linoé.

25Mateppe’ka lao ri gau’éro. Iyanaro saba’na uwissengngi tette’ka matu monro silaong Saudara maneng, kuwammengngi weddingngi tulukko mancaji lebbi mawatang sibawa lebbi masennang ri laleng atepperengngé lao ri Puwangngé.

26Rimakkuwannanaro, rékko lisuka matti ri iko, iko iya masséddiyénna sibawa Kristus Yésus mappunnai matu lebbi maéga alasang untu’ marasa mingki lao ri iyya.

27Iya pentingngé iyanaritu makkedaé tuwoko situru aga iya natuntu’é Karéba Madécéng passalenna iyaro Kristus. Rimakkuwannanaro, wedding mupaga siruntu’ka iko iyaré’ga dé’, uwéngkalingai matu makkedaé masse’ko masséddi enrengngé massibawa méwa untu’ banna séddi akkatta sibawa séddi pangéloreng; iyanaritu untu’ ateppereng iya sicoco’é sibawa Karéba Madécéng polé ri Allataalaro.

28Sitinajako tuli barani; aja’ mumétau lao risining balimmu. Nanallalengiro muwappaitangngi makkedaé caui matu mennang, na iko pacau matu, nasaba aléna Allataala ritu iya mabbéré apakalang lao ri iko.

29Saba’ Allataala pura mabbéré pammasé lao ri iko tenniya banna untu’ mateppe’ lao ri Kristus, iyakiya manrasa-rasato nasaba Kristus.

30Makkekkuwangngé maccowé tokko ri iyya ri laleng ammusureng iya padaé; iyanaritu iya puraé muwita uperjuwangkang riyolo, sibawa iya tette’é mupa uperjuwangkang lettu makkekkuwangngé, pada-pada iya puraé muwéngkalinga. <<  Filipi 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran