Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 11 >> 

1SAbermula djadilah, manakala khawm 'itu meng`adohlah, bahuwa 'itu djahat 'adanja pada telinga-telinga Huwa: karana Huwa dengarlah 'itu, sahingga berhangatanlah morkanja, dan 'anguslah didalam marika 'itu 'apij Huwa, dan makanlah habis, pada hudjong patantara`an 'itu.

2Tatkala 'itu berterijakhlah khawm 'itu kapada Musaj: maka Musaj pawn memohonkanlah kapada Huwa, dan terpadamlah 'apij 'itu.

3Sebab 'itu desebutnja nama tampat 'itu djuga Tabszejra; 'awleh karana sudah 'angus didalam marika 'itu 'apij Huwa.

4Maka katjokan 'awrang kabanjakan, jang 'ada di`antaranja, 'itu ber`ingin-inginanlah: sahingga kombalilah marika 'itu, dan menangislah lagi benij Jisra`ejl 'itu, lalu katalah marika 'itu; sijapatah 'akan memberij kamij makan daging?

5Kamij terkenang 'akan 'ikan-ikan, jang kamij makan di-Mitsir sakaseh-kaseh; 'akan timon-timon, dan 'akan labuw-labuw, dan 'akan hidjuw-hidjuwan, dan 'akan bawang mejrah, dan 'akan bawang putih.

6Hanja sakarang lusulah njawa kamij, tijada 'ada sasawatu; melajinkan sadja Man 'itu dihadapan mata-mata kamij.

7'Adapawn Man 'itu 'adalah rupanja, seperti bidjij katombar, dan warnanja, seperti warna mutijara.

8KHawm 'itu pergilah pusing kasini sana, lalu memungutlah 'itu, dekisarnja didalam kisaran, 'ataw detombokhnja didalam lesong, dan demasakhnja didalam parijokh, dan dekardjakannja 'itu 'akan djaradikh-djaradikh: maka 'adalah rasanja seperti rasa kowah minjakh jang ter`utama.

9Dan tatkala katuronan 'ombon ka`atas patantara`an pada malam, maka turonlah Man 'itu ka`atasnja.

10Demi dengarlah Musaj 'akan khawm 'itu bertangis-tangisan dengan 'isij rumahnja, masing-masing sa`awrang pada pintu pondokhnja; maka berhangatanlah morka Huwa terlalu 'amat sangat, lagipawn 'adalah 'itu djahat pada mata-mata Musaj.

11Maka sombahlah Musaj kapada Huwa: karana 'apa 'angkaw sudah djadikan kasukaran kapada hambamu, dan karana 'apa patek tijada dapat peng`asijan pada mata-matamu; bahuwa 'angkaw buboh tanggongan saganap khawm 'ini 'atas patek?

12Sudahkah patek 'ini meng`andong saganap khawm 'ini? sudahkah patek 'ini per`anakh dija? bahuwa 'angkaw 'akan bersabda kapada patek; 'asohlah dija pada riba`anmu, saperij de`asoh sa`awrang laki-laki peng`asoh 'akan 'anakh jang menjusuwij, hendakh bawa dija kapada daratan, jang 'angkaw sudah bersompah pada nejnekh mawjangnja?

13Deri mana garangan datang pada patek daging 'akan memberij pada saganap khawm 'ini? karana marika 'itu menangis 'atasku, sambil 'udjarnja; berilah pada kamij daging, sopaja kamij dapat makan:

14Patek 'ini sa`awrang tijada sampat 'akan menanggong saganap khawm 'ini; sedang terlalu barat 'adanja 'itu 'atas patek.

15Maka djikalaw sabagitu 'angkaw 'ini 'ada berbowat pada patek, bajik djuga 'angkaw kiranja bunoh patek dengan sakali bunohmu, lamawn patek sudah mendapat peng`asijan pada mata-matamu, sopaja patek djangan memandang tjelaka patek.

16Maka bafermanlah Huwa kapada Musaj: kompollah bagiku tudjoh puloh laki-laki deri pada segala Penatuwah 'awrang Jisra`ejl, jang 'angkaw meng`atahuwij, bahuwa 'adanja Penatuwah-penatuwah khawm 'itu, dan Peng`arah-peng`arahnja; dan 'ambillah bawa marika 'itu kapada taratakh himpon-himponan, sopaja 'ija berdirij disana sertamu.

17Tatkala 'itu 'aku mawu turon, dan berkata-kata sertamu desitu, lagi 'aku hendakh menjakukan deri pada Roh 'itu, jang 'ada di`atasmu, dan buboh ka`atas marika 'itu: maka 'awrang 'itu 'akan menanggong sertamu barang tanggongan khawm 'itu, sopaja djangan 'angkaw sa`awrangmu menanggong dija.

18Dan kapada khawm 'itu hendakh 'angkaw berkata-kata; 'akan 'ejsokh harij hendakhlah kamu mengkhuduskan dirimu, dan kamu 'akan makan daging; karana sudah kamu menangis pada telinga-telinga Huwa, sambil 'udjarmu; sijapatah 'akan memberij kamij makan daging? karana sudah kamij ber`ontong di-Mitsir: sebab 'itu Huwa nanti memberij daging pada kamu, dan kamu 'akan bawleh makan.

19Bukan saharij hendakh kamu makan, dan bukan duwa harij, dan bukan lima harij, dan bukan sapuloh harij, dan bukan duwa puloh harij:

20Sampej sontokh sabulan, sahingga maka kaluwar 'itu deri dalam hidong kamu, dan 'ada 'itu bagi kamu 'akan mowalan; 'awleh karana kamu sudah membowang Huwa, jang 'ada dalam penengahan kamu, dan kamu sudah menangis dihadapan hadlretnja, sambil 'udjarmu: 'apakah gunanja 'itu, jang kamij sudah kaluwar deri dalam Mitsir?

21Maka sombahlah Musaj; 'anam ratus ribu 'awrang bakaki samowa khawm 'inilah, jang ditengahnja patek 'ini 'ada: maka 'angkaw 'ini sudah bersabda; 'aku mawu karunjakan daging pada marika 'itu, dan marika 'itu 'akan makan sontokh sabulan.

22Kambing domba-dombakah, dan lembuw-lembuwkah 'akan dibantej kapada marika 'itu, sahingga tjukoplah padanja? segala 'ikan dilawut 'itukah 'akan dikompol kapada marika 'itu, sahingga tjukoplah padanja?

23Tetapi bafermanlah Huwa kapada Musaj: masa tangan Huwa 'itu sudah kakurangan? sakarang pawn kalakh 'angkaw lihat, kalu-kalu djadi padamu barang titahku, 'ataw tijada.

24Maka Musaj pawn kaluwarlah, dan katalah kapada khawm segala titah Huwa 'itu: lalu 'ija kompollah tudjoh puloh laki-laki deri pada segala Penatuwah khawm 'itu, dan berdirikanlah marika 'itu pada perkulilingan taratakh.

25Tatkala 'itu turonlah Huwa dalam sabowah 'awan, dan bersabdalah kapadanja, desakukannja deri pada Roh 'itu, jang 'adalah di`atasnja, dan debubohnja ka`atas katudjoh puloh laki-laki Penatuwah 'itu: maka djadilah, tatkala berhentilah Roh 'itu di`atas marika 'itu, bahuwa 'ija bernubuwetlah, dan tijadalah 'ija putus.

26Maka tinggallah duwa 'awrang laki-laki dalam patantara`an; nama sa`awrang 'itu 'Eldad, dan namanja jang kaduwa 'itu Mejdad; dan berhentilah Roh 'itu di`atasnja (karana marika 'itu 'adalah 'antara segala 'awrang 'itu, jang tapersurat 'adanja, djikalaw sakalipawn tijadalah 'ija kaluwar kapada taratakh) maka marika 'itu bernubuwetlah dalam patantara`an.

27Tatkala 'itu larilah sa`awrang budakh laki-laki memberita pada Musaj: dan sombahlah 'ija, 'Eldad dan Mejdad 'itu 'ada bernubuwet dalam patantara`an.

28Maka sahutlah Jehawsjusza 'anakh laki-laki Nun, sakej Musaj 'itu, sa`awrang deri pada segala pilehannja, lalu sombahlah 'ija: Tuwanku Musaj, tagahkanlah marika 'itu.

29Tetapi sabdalah Musaj padanja: 'adakah 'angkaw 'ini tjemburuw karanaku? hej kiranja saganap khawm Huwa 'itu 'adalah Nabij-nabij, bahuwa deberij Huwa Rohnja ka`atasnja!

30Satelah 'itu, maka berkompollah Musaj kapada patantara`an, 'ija djuga, dan segala Penatuwah 'awrang Jisra`ejl 'itu.

31Tatkala 'itu berangkatlah sawatu 'angin deri sabelah Huwa, depindahkannja babarapa salwaj deri pada lawut: lalu dehompaskannja dekat pada patantara`an, sakira-kira djalan saharij kamarij, dan sakira-kira djalan saharij kasana djawohnja, pada perkulilingan patantara`an: dan tingginja sakhadar duwa hasta di`atas muka tanah.

32Maka bangonlah khawm 'itu pada saganap harij 'itu djuga, dan pada saganap malam, dan pada saganap harij 'ejsokhnja, dan berkompollah babarapa salwaj 'itu; 'awrang jang pungut sedikit, 'ija sudah bakompol sapuloh sukatan hawmer: dan marika 'itu menghamparlah baginja babarapa hamparan pada perkulilingan patantara`an.

33Daging 'itu lagi 'adalah 'antara gigi-giginja, dihulu deri pada termamah 'adanja, maka morka Huwa 'itu hangatlah pada khawm 'itu, dan Huwa pawn palulah khawm 'itu dengan 'amat besar palunja.

34Sebab 'itu desebutlah 'awrang 'akan nama tampat 'itu djuga KHibrawt Ta`awa; karana desitu 'awrang mengkhuburkanlah khawm 'itu, jang sudah 'ada ber`ingin.

35Deri pada KHibrawt Ta`awa ber`angkatlah khawm 'itu ka-Hatsejrawt; dan tinggallah marika 'itu di-Hatfejrawt. <<  Bilangan 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran