Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 9 >> 

1Sanyatana ta’ parlo pole kaula asoradan ka sampeyan parkara bantowan se teppa’na ekerem ka ommadda Allah e Yudea.

2Kaula oneng ja’ sampeyan lebur nolong oreng, ban kaula ampon ngalem sampeyan ka reng-oreng e Makedoniya. Kaula ngoca’ ka reng-oreng e ka’issa’, ja’ molae taon se kapongkor tan-taretan e Akhaya ampon asadhiya se ngatorana sombangan. Ban samangadda sampeyan ampon marabbang jugan samangadda sabagiyan e antarana reng-oreng ganeka.

3Samangken kaula ngotos Titus ban taretan se kadhuwa ganeka ka sampeyan, sopaja pa-ponapa se ealem kaula sadaja parkara sampeyan ja’ kantos katon caca malolo. Daddi, sampeyan kodu ampon asadhiya, sabab kaula ampon ngoca’ ka reng-oreng e ka’issa’ ja’ sampeyan ampon asadhiya.

4Kaula kobater tako’ badha reng-oreng Makedoniya se noro’ asareng kaula dhaggi’ e bakto kaula entar ka sampeyan. Ban mon reng-oreng Makedoniya ganeka pas oneng ja’ sampeyan gi’ ta’ asadhiya, adhu, saponapa todhussa kaula sadaja dhaggi’, sabab kaula sadaja ampon ngoca’ ja’ ce’ parcajana ka sampeyan! Ban sampeyan dibi’ bakal todhusa jugan.

5Lantaran ganeka kaula arassa parlo ngotos tan-taretan ganeka, epamangkat kaadha’ kaangguy ngoros sombangan se ejanjiyagi sampeyan ganeka. Kaula nyoro tan-taretan ganeka mangkat kaadha’ sopaja dhaggi’ mon kaula dhateng, sombanganna sampeyan ampon esadhiya’agi. Kalaban sapaneka nyata ja’ paparengnga sampeyan ganeka kalowar dhari kasokanna sampeyan dibi’, banne polana epaksa.

6Kaemodi! Oreng se nabur ne-bine gan sakone’ bakal molonga hasel sakone’ jugan. Nangeng oreng se nabur ne-bine sabannya’na, hasella tanto bannya’ jugan.

7Saneyap oreng kodu apareng menorot kaehlasanna atena. Mon aberri’ ja’ ka-sengka otabana polana tapaksa, sabab Allah neser ka oreng se aberri’ kalaban ate ehlas.

8Allah kobasa marenge sampeyan berkat se ta’ sakera-kera, sopaja sampeyan ros-terrosan gadhuwan ponapa se ekabuto sampeyan; la’-mala’ sampeyan bakal bi-talebbiya sopaja sampeyan bisa’a ngalakone barang se bagus sareng ngalakone amal.

9E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka parkara Allah, "Salerana apareng bi-talebbi ka oreng mesken, kasaeyanna langgeng salanjangnga."

10Allah se nyadhiya’agi ne-bine kaangguy oreng se nabura, ban teddha’an kaangguy sampeyan sareng kaula sadaja. Salerana jugan bakal nyadhiya’agiya sareng mabannya’a pa-ponapa se etabur sampeyan, sopaja hasella kamora’anna atena sampeyan atamba’a jugan.

11Kalaban sapaneka sampeyan bakal ta’ onenga kakorangan e dhalem parkara ponapa saos, kantos sampeyan ros-terrosan bisa apareng kalaban ate lamba’. Ban paparengnga sampeyan se egi-bagiyagi bi’ kaula sadaja, andaddiyagi bannya’ oreng se asokkor ka Allah.

12Sabab lalakon bagus se elakone sampeyan paneka banne namong kaangguy nyokobi kakoranganna ommadda Allah saos, nangeng jugan bakal daddiya sababba bannya’ oreng asokkor ka Allah.

13Ban dhari kabecce’an se eduduwagi sampeyan ganeka, bannya’ oreng Kristen e Yudea bakal amolja’agiya Allah polana nengale kaestowanna sampeyan ka Kabar Bagus parkara Almasih se eereng sampeyan ganeka. Jugan, reng-oreng ganeka amolja’agi Allah, polana sampeyan ce’ lamba’na, gi-magi dhi’-andhi’na sampeyan ka reng-oreng ganeka ban ka sadajana oreng laen.

14Daddi reng-oreng ganeka bakal adu’a'agiya sampeyan kalaban parasa’an taresna polana Allah talebat sae ka sampeyan.

15Tore padha asokkor ka Allah polana paparengnga se talebat rajana!Download Audio MP3 (2 Korintus 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran