Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 4 >> 

1Dhari ka’imma asalla keket sareng tokar e antarana sampeyan? Asalla gu ta’ dhari pangaterro-pangaterro se terros saos aperrang e dhalem aba’ paneka kaangguy nyare kasennengngan e dunnya?

2Sampeyan terro, tape ta’ bisa ngaolle, daddi sampeyan pas mateyana oreng! Sampeyan samangat, tape ta’ ahasel ngaolle se ekaterrowe, sampeyan laju atokar ban akeket. Sampeyan ta’ olle pa-ponapa, sabab ta’ nyo’on ka Allah.

3Ban sanare sampeyan nyo’on, sampeyan ta’ kera eparenge, sabab tojjuwanna parmenta’anna sampeyan juba’; se epenta sampeyan pera’ kaangguy kapentinganna dibi’.

4Sampeyan oreng se ta’ esto! Sampeyan ba’ onenga ja’ mon sampeyan akanca sareng dunnya sampeyan daddi mosona Allah?

5Sampeyan ja’ ngera Alketab tadha’ dhasarra nyebbuttagi, "E dhalem manossa Allah mamaso’ erroh se kerras pangaterrona."

6Maske sapaneka, rahmadda Allah se eparengngagi ka manossa akowadan dhari pangaterrona erroh ganeka. Ganeka sababba e dhalem Alketab esebbuttagi jugan, "Allah nangtang oreng se sombong, tape sabaligga neser ka oreng se andhap asor."

7Daddi tore pata’at ka Allah, laban Iblis; tanto Iblis ganeka buru dhari sampeyan.

8Semma’e Allah, ban Allah bakal nyemma’ana sampeyan. Berse’e tanangnga sampeyan, reng-oreng se dusa! Ban paberse atena sampeyan, reng-oreng se acangka atena!

9Sampeyan kodu atobat ban nanges pakaja; gella’na sampeyan gante’e tangesan, ban kagumbira’anna sampeyan gante’e kasossa’an!

10Sampeyan kodu marendha e ajunanna Pangeran, sopaja sampeyan epatenggi sareng Pangeran.

11Tan-taretan, sampeyan ja’ saleng cale ban ja’ saleng sala’agi. Oreng se nyale ban nyala’agi tan-taretanna se padha Kristen, padha ban nyale sarta nyala’agi hokomma Allah. Ban mon sampeyan nyala’agi hokomma Allah, artena sampeyan ta’ atoro’ ka kom-hokom ganeka, tape daddi hakimma.

12Mangkana pera’ settong se kaagungan ha’ apareng hokom ka manossa ban ngadili manossa. Enggi paneka Allah se kobasa masalamet sareng matompes. Daddi, pasera sampeyan paneka me’ nyala’agiya sasama manossa?

13Tan-taretan se ngoca’, "Are teya sengko’ entara ka kottha ano ban ennengnga e jadhiya sataon abidda kaangguy adagang ban nyare pesse," — peyarsa’agi babala’an kaula paneka.

14Ponapa se bakal kadaddiyana ka odhi’na sampeyan lagguna, sampeyan dibi’ ta’ oneng! Sampeyan paneka pera’ padha sareng okos se sakejja’ etangale ban sakejja’ aggi’ elang.

15Masthena sampeyan adhabu sapaneka, "Mon daddi kasokanna Pangeran, sengko’ bariya’a otaba bariya’a."

16Nangeng samangken sampeyan sombong ban asebbal. Sadajana sebbal ganeka sala.

17Daddi, oreng se oneng ponapa se bagus se kodu elakone tape ta’ ngalakone ganeka, oreng ganeka dusa.Download Audio MP3 (Yakobus 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yakobus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran