Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Paulus, hi Silwanus agu hi Timotéus. Latang te weki serani ata Tésalonika ata manga oné Mori Keraéng Ema agu oné Mori Yésus Kristus. Tabing agu hambor-libur loréng méuy.

Wuad Keréba Di Paulus

2Ami wali di’a mtaung oné Mori Keraéng landing sanggés taung méu agu caro méu oné ngaji dami.

3Ai ami nuk mtaung gori de imbi, rébok de momang agu mésén bengkes de méu oné Mori dité Yésus Kristus olo-mai ranga de Mori Keraéng agu Ema dité.

4Agu pecing lami, oé asé-ka’én ata momang le Mori Keraéng, te Hia poli pilé méun.

5Ai Keréba Di’a ho’ot wéro dami oné méu, toé ali curup kanang, maik ali mberes de Nai Nggeluk hitut derek kétay. Bo kali pecing le méu, co’oy gori dami oné bahi-réha méu.

6Agu méu lorong toming dami agu toming de Morin. Koném po méu ta’ong susa mésé, maik méu tiba Keréba Di’a hitu ali nisang nais. Nisang nai de méu hitu le widang de Nai Nggeluk.

7Ali hitu méu ciri toming laing latang te sanggén ata situt imbi oné tana Makédonia agu Akhaya.

8Ai pu’ung oné-mai méu reweng de Mori Keraéng éngan toé hanang oné Makédonia agu Akhaya, maik oné sanggéd osang situt poli wéro Keréba Di’a latang te imbi de méu oné Mori Keraéng. Ami toé sékék te tombo kolé Keréba Di’a hitu oné méu.

9Ai weki rud isé tombo, co’o méu tiba ami du ami lété ho’o mai oné méu. Tombo kolé lisé, co’o méu ledo imbi pina-naéng ciri imbi oné Mori Keraéng hitut mosé agu molor latang te keturu Hia.

10Tombo kolé lisé, co’o méu bengkes te cai Anak de Mori Keraéng éta-mai Surga, ngong Mori Yésus hitut poli pandé to’o kolén le Moti Keraéng oné-mai mata. Mori Yésus hitu dé ata pandé selamak ité tai oné-mai rabo de Mori Keraéng. <<  1 Tesalonika 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran