Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

Tabé

1Oné mai hi Paulus mendi di Kristus Yésus, ata bénta ciri rasul agu hanang latang te ba Keréba Di’a de Mori Keraéng.

2Keréba Di’a hitu poli rekén Liha bolon, lut sanggéd nabi Diha oné sanggéd surak Nggeluk,

3latang te Anak Diha ata lut weki oné mai waé di Daud,

4maik lorong Nai Nggeluk si’ang le to’o kolé Diha oné mai ata mata, te Hia kéta Anak de Mori Keraéng ata manga kuasan, hi Yésus Kristus Mori dité.

5Ali létang Diha ami tiba tabing te ciri rasul kudut ali ngasang Diha, ngancéng todang sanggéd uku kudut imbi lisé agu lorong.

6Méu kolé cama ného isé situm, méut poli bénta te ciri paéng di Yésus Kristus.

7Latang te sanggés méut ka’éng oné Roma, ata momang le Mori Keraéng, ata bénta agu ciri ata nggelukm: Tabing loréng méu agu hambor-meler oné mai Mori Keraéng, Ema dité agu oné mai Mori Yésus Kristus.

Hi Paulus Nanang Ngo Oné Roma

8Laring cain kéta aku wali di’a oné Mori Keraéng daku, le Yésus Kristus latang te sanggés méu, ai poli wéro-émbon keréba latang te imbi de méu oné temu tana lino.

9Landing Mori Keraéng, hitut aku ata keturu Dihak tu’ung-tu’ung laku ba Keréba Di’a latang te Anak Diha, manga saka-si daku, landing oné ngaji daku, aku nuk molé taung méu:

10Ngaji daku, nahé ali ngoéng de Mori Keraéng, aku cemoln manga leson latang te cumang agu méu.

11Ai aku nanang kéta ita méuk kudut pati widang di’a kudut pandé mberes méu,

12kudut aku manga oné bahi-réha méu agu lut te lémbu ali imbi hitut cama dité, ngong te aku ali imbi de méu agu méu ali imbi daku.

13Asé ka’én, ngoéng daku kudut pecing le méu, te aku poli dongkalin nuk kudut mai cumang méu – maik dengkir te ho’on manga mtaung do’ong agu dungket – kudut oné bahi-réha méu aku ita cir wua, cama ného oné bahi-réha uku situt iwod ata toé Yahudi.

14Aku manga raung gori’g latang te ata Yunani agu sanggéd uku bana, nggitu kolé latang te ata sekola ko ata toé sekola.

15Itu tara aku nanang kudut ba Keréba Di’a latang te méu agu isé situt ka’éng oné Roma.

Keréba Di’a Hitu Mberes De Mori Keraéng

16Ali toé ritak aku latang te ba Keréba Di’a, ai Keréba Di’a hitu mberes de Mori Keraéng hitut pandé selamak néténg ata situt imbi. Keréba di’a hitu laring cain kéta latang te ata Yahudi agu ata Yunani.

17Ai bonén manga toing molor de Mori Keraéng ata pu’ung oné mai imbi agu titong nggere-oné imbi, ného manga tulis: “Ata pandé molor le imbin, te moséy.”

Wahéng De Mori Keraéng Latang Te Sala De Manusia

18Ai rabo de Mori Keraéng toto éta mai Surgan ali sala de manusia, ata pandé rempé toing molor ali rani molé.

19Ai apa ata ngancéng pecing disé latang te Mori Keraéng getas kéta latang te isé, ai Mori Keraéng poli toto molorn agu isé.

20Ai sanggéd gauk de Mori Keraéng situt toé ita, ngong mberes’N agu kuasa’N hitut tédéng lén, ngancéng ita agu pecings oné mai pandé Diha pu’ung du dédék lino, wiga isé toé ngancéng tanjéng kolé.

21Ai koném po isé pecing Mori Keraéng, isé toé bong Hia ného Mori Keraéng ko, wali di’a agu Hia. Ngot nuk disé oké bod agu nai disé hitut bodok ciri nendep.

22Isé pandé néhot penong le nggalasnai, kali po isé poli ciri bodokd.

23Isé lesing mengit de Mori Keraéng hitut toé mosé dokong, le gambar ata cama ného manusia hitut mosé dokong, kaka lélap, kaka wa’i pat, ko kaka ata halal wa tana.

24Ali hitu Mori Keraéng téi isé oné réngkes lorong agu ngoéng de nai rud, wiga isé ngancéng pandé da’at weki rud.

25Bo kali isé lesing Mori Keraéng hitut molor ali io agu hiang pina-naéng oné mori bana, maik hémong Mori Jari ata paka naring tédéng lén. Amén.

26Ali hitu Mori Keraéng téi isé oné belek da’at atat pandé ritak laing. Ai wina disé lesing toko neki ata kopn, le ngoéng ata toé kopn.

27Nenggitu kolé ata rona, lego neki hitut molor agu iné-wai, agu dila ného api belek da’at dihat cengata agu ata bana, wiga isé pandé da’at, ata rona cama agu ata ronad, agu ali hitu isé tiba lékod ata henan lorong agu pandé da’at hitu.

28Agu ali isé toé nuk te imbi Mori Keraéng, wiga Hia téi isé oné nuk besung, ali hitu isé pandé ata toé naun:

29penong ali rani, nanang te pandé copél ata, penong ali beti-nai, nanang te mbelé ata, léwang tau agu nggopét.

30Isé situ ata pocu, laséng loér atad, ata kodo Mori Keraéngs, toé haéng le toings, mésé-nai, seber pandé da’at, toé lorong ata tu’a,

31toé manga utekd, toé junggu, toé manga momang tau.

32Pecing lisé wintuk de Mori Keraéng, te sanggéd ata situt pandé nenggitu naun te wahéng mata muings. Koném po nenggitu pandé kin lisé, toé hanang le weki rud, maik isé kolé lorong agu sanggéd ata situt pandéd. <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran