Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

Comongn Tombo

1Ho’oy si’ang de Mori Yésus Kristus ata widang le Mori Keraéng, kudut toi oné sanggéd mendiN apa ata kudut gélang jiri laing. Mori Yésus poli widang si’ang hitu oné mendiN hi Yohanés lut malékatN hitut wuat Liha.

2Hi Yohanés tombo sanggéd cao-ca situt poli itad oné uré, ngong tombo de Mori Keraéng ata téing mberesy li Yésus Kristus lut saka-siN.

3Mosé di’a isé situt bacang agu séngétn pedé ho’o, agu lorong apa ata tulis bonén, ai ruis’g cekengn.

Tabé Latang Te Pitu Liup Weki Serani

4Oné-mai hi Yohanés latang te weki serani situt pitu liupd oné propinsi Asia Koé. Widang agu hambor-libur loréng méu, oné-mai Mori Keraéng, ngong Hia hitut manga agu poli mangan agu te maiy. Tabé kolé oné-mai pitud nai situt manga olo-mai seriga Diha.

5Tabé kolé oné-mai hi Yésus Kristus, Saka-si hitut junggu, atat laring cain to’o oné-mai ata mata agu hitut manga kuasan latang te sanggéd raja oné lino ho’o. Hi Kristus poli momang ité agu poli céla ité oné-mai ndékokd ali daraN.

6Hia kolé poli wintuk ité ciri ca wa’u latang te imam kanang, te gori keturu latang te Mori Keraéng, Ema Diha. Latang te Hiay mengit agu kuasa dengkir lén. Amén.

7Lélo dé, Hia mai lobo rewungy, agu néténg mata te lélo Hia, nggitu kolé isét poli jelok Hia. Sanggéd wa’u oné lino te jéjéngs landing Hia. Yo, toé celan! Amén!

8“Aku dé Du Wangkan agu Du Cemoln,” curup de Mori Keraéng, hitut manga, poli mangan, hitut kudut maiy, agu pu’un kuasa.

Uré Di Yohanés Oné Patmos

9Aku, hi Yohanés asé-ka’és ca imbi ata lut cama oné susa, oné ca tana de adak agu oné gepek géréng Mori Yésus. Aku poli okég oné nuca Patmos, landing wéro pedé de Mori Keraéng ata mberesy le Mori Yésus lut saka-siN.

10Du leso de Mori Keraéng, aku kuasa le Nai Nggeluk agu aku dengé musi mai tonig, ca reweng ata nilor kétay, ného runing de terompét.

11Nenggo’oy reweng hitu, “Tulis di’a-di’as apa ata ita le hau, agu katus tulis de hau situ latang te pitu liup weki serani: Oné Éfésus, Smirna, Pérgamus, Tiatira, Sardis, Filadélfia agu oné Laodikia.”

12Itu kali holésg aku kudut lélo, reweng diong hitu. Du poli holésg, ita laku pitud wa’i lampu emas.

13Oné bahi-réha wa’i de lampu situ manga cengata cama ného Anak Manusia, paké juba léwé haéng wa’in wa, agu oné berambangn wolét le kendik emas.

14WukN bakok ného wulu jimbal, cama ného bakok de bua, agu mataN cama ného dila de api.

15Wa’iN, mbilar cama ného tembaga wara oné api; rewengN cama ného ngangut de waé wa’ay.

16Oné limé wanangN cau pitud ntala, oné-mai mu’uN losa ca keléwang harat bali, agu rangaN gérak kétay ného cias de leso lésak.

17Du poli itan Hia laku, sujuk aku wa wa’iN, cama ného ata matak. Maik Hia témba limé wanangN lobo aku, agu mai taéN, “Néka rantang! Aku dé ata Du Wangkan agu Du Cemoln.

18Aku dé Hia hitut Mosé. Aku poli matag, maik lélo ga, Aku mosék dengkir lén. Aku ata cau kuasa latang te mata agu kuasa latang te lino data mata.

19Landing hitu tulis apa ata poli itad le hau, so’ot mangad te ho’on ko situt jiri laingd tai.

20Ho’os pété ceha ntala situt pitu ata poli ita le hau oné limé wanang Daku, agu pété ceha pitud wa’i lampu emas situ: Pitu ntala situ ngong malékat de pitu liup weki serani, agu pitu wa’i lampu situ ngong pitu liup weki serani.” <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran