Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NGAJU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 : 36 >> 

Ngaju: Jete sababe kakare oloh Israel musti katawan toto-toto tahiu Yesus je inyampalaki keton te, Yesus te kea je jari injadian awi Hatalla manjadi Tuhan tuntang Raja Panyalamat!"


AYT: “Oleh karena itu, biarlah semua rumah Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan-Nya Tuhan dan Kristus, inilah Yesus yang telah kamu salibkan.”

TB: Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."

TL: Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin, bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itulah, yang kamu ini salibkan itu."

MILT: Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti, bahwa Allah (Elohim - 2316) telah menjadikan Dia, baik selaku Tuhan maupun Mesias; inilah YESUS yang telah kamu salibkan."

Shellabear 2010: Sebab itu seluruh bani Israil harus tahu bahwa Isa yang kamu salibkan itu, Dialah yang telah diangkat Allah menjadi Junjungan Yang Ilahi dan juga Al Masih!"

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab itu seluruh bani Israil harus tahu bahwa Isa yang kamu salibkan itu, Dialah yang telah diangkat Allah menjadi Junjungan Yang Ilahi dan juga Al Masih!"

Shellabear 2000: Sebab itu hendaklah seluruh bani Israil mengetahui bahwa Isa yang telah kamu salibkan itu, Dialah yang telah diangkat Allah menjadi Junjungan Yang Ilahi dan juga Al Masih!”

KSZI: &lsquo;Oleh itu, hendaklah seluruh orang Israel tahu dengan pastinya, bahawa Allah telah menjadikan Isa, yang kamu salib itu, Junjungan dan al-Masih.&rsquo;

KSKK: Maka hendaklah kaum Israel mengerti dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."

WBTC Draft: "Sebab itu, biarlah semua orang Yahudi mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah menetapkan Yesus, yang kamu salibkan itu, sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan itu."

VMD: Sebab itu, biarlah semua orang Yahudi mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah menetapkan Yesus, yang kamu salibkan itu, sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan itu.”

AMD: "Semua orang Israel harus mengetahui ini dengan pasti, Allah telah menjadikan Yesus, yang sudah kamu salibkan itu, sebagai Tuhan dan Mesias!”

TSI: “Oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus— yang kalian salibkan itu, sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan itu.”

BIS: Itu sebabnya semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat!"

TMV: Oleh itu semua orang Israel harus tahu bahawa Yesus yang saudara-saudara salibkan itu, ialah Dia yang sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Penyelamat!"

BSD: Lalu Petrus melanjutkan khotbahnya. Ia berkata, “Dengarlah, Saudara-saudara, orang Israel! Kalian telah memaku Yesus pada kayu salib, padahal Allah sudah mengangkat Dia menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat yang dijanjikan-Nya!”

FAYH: "Oleh karena itu, dengan tegas saya nyatakan kepada setiap orang di Israel bahwa Yesus, yang kalian salibkan, telah ditetapkan oleh Allah sebagai Tuhan dan Mesias!"

ENDE: Maka hendaklah seluruh kaum Israel mengerti, bahwa Jesus jang telah kamu salibkan itu disahkan oleh Allah sebagai Tuhan dan Kristus.

Shellabear 1912: Sebab itu hendaklah diketahui dengan tentunya oleh sekalian isi rumah Israil, bahwa Allah sudah menjadikan dia Rabb dan al-Maseh pun, yaitu 'Isa yang telah kamu salibkan itu."

Klinkert 1879: Sebab itoe ketahoeilah olihmoe dengan tentoenja, hai segala orang isi roemah Isjrail, bahwa Isa, jang kamoe palangkan ija-itoe didjadikan olih Allah akan Toehan dan Almasih.

Klinkert 1863: Sebab itoe ketaoeilah kamoe, hei segala isi roemah orang Israil, bahoewa dengan sasoenggoehnja Allah soedah djadiken Jesoes, jang kamoe salibken itoe, ija-itoe Toehan dan Kristoes.

Melayu Baba: Sbab itu biar-lah smoa isi-rumah Isra'el tahu dngan tntu yang Allah sudah jadikan dia Tuhan dan Almaseh, ia'itu Isa yang kamu sudah salibkan."

Ambon Draft: Bagitupawn hendaklah saganap rumah Israel katahu-wi dengan songgoh-songgoh; jang Allah sudah djadikan Dija, bajik akan Tuhan, ba-jik akan CHRISTOS: JESUS ini, jang kamu sudah mentsalib-kan.

Keasberry 1853: Subab itu kutauilah hie sagala isi rumah orang Israel, bahwa dungan sa'sunggohnya Allah itu tulah munjadikan Isa, yang tulah kamu salihkan itu, iya itu Tuhan dan Almasih.

Keasberry 1866: Sŭbab itu kŭtahuilah hie sagala isi rumah orang Israil, bahwa dŭngan sŭsungguhnya Allah itu tŭlah mŭnjadikan Isa yang tŭlah kamu salibkan itu, iya itu Tuhan dan Almasih.

Leydekker Draft: 'Arkijen maka hendakhlah saganap 'isij rumah Jisra`ejl meng`atahuwij dengan sasonggohnja, bahuwa 'Allah sudah djadikan dija 'itu maha Tuhan dan 'Elmesehh, jaxnij Xisaj 'ini, jang kamu 'ini sudah mentsalibkan dija.

AVB: Oleh itu, hendaklah seluruh keturunan kaum Israel tahu dengan pastinya, bahawa Allah telah menjadikan Yesus, yang kamu salib itu, Tuhan dan Kristus.”

Iban: "Nya alai, awakka semua orang Israel nemu enggau terang: Jesus ke udah diregang kita, udah digaga Allah Taala nyadi Tuhan enggau Kristus!"


TB ITL: Jadi <3767> seluruh <3956> kaum <3624> Israel <2474> harus tahu <1097> dengan pasti <806>, bahwa <3754> Allah <2316> telah membuat <4160> Yesus <2424>, yang <3739> kamu <5210> salibkan <4717> itu, menjadi Tuhan <2962> dan <2532> Kristus <5547>." [<2532> <846> <5126>]


Jawa: Awit saking punika rakyat Israel sadaya kedah mangretos kalayan saestu, bilih Gusti Allah sampun njumenengaken Gusti Yesus ingkang panjenengan salib punika, dados Gusti lan Kristus.”

Jawa 2006: Awit saking punika, umat Israèl sadaya kedah mangertos kalayan saèstu, bilih Allah sampun njumenengaken Yésus ingkang panjenengan salib punika, dados Gusti lan Kristus."

Jawa 1994: Awit saking menika tiyang Israèl sedaya kedah mangertos kanthi yakin, bilih inggih Yésus ingkang panjenengan salib menika ingkang déning Gusti Allah sampun kajumenengaken Gusti lan Mèsias."

Jawa-Suriname: “Para sedulur, dadiné bangsa Israèl kabèh saiki kudu ngerti, nèk Gusti Yésus sing mbok patèni nang kayu pentèngan, sing didadèkké Gusti lan Kristus karo Gusti Allah.”

Sunda: Ku sabab kitu sakumna urang Israil perlu terang enya-enya, yen anu ku Allah geus dijenengkeun Gusti jeung Jurusalamet teh nya eta Yesus anu disalibkeun ku aranjeun tea."

Sunda Formal: Ku sabab eta, sakumna bangsa Israil kudu terang kalawan pasti, yen Isa anu ku aranjeun geus dihukum gantung teh ku Allah geus dijenengkeun Gusti Jungjunan jeung Al Masih.”

Madura: Ganeka sababba aponapa me’ sadajana oreng Isra’il kodu ngagali onggu ja’ Isa se esalib sampeyan ganeka enggi paneka Isa se sareng Allah epadaddi Pangeran sareng Rato Panyalamet!"

Bauzi: Labihàmu im tai ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam ahebu iho neham bak nasi ozobohudedase. Ame Da Yesus uho gagome ut tetehesuhunaso laba paku dome oteheda lam gi Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda abo uba vuusdam Boehàdateboleheda Am am bak.” Lahame Petrusat ab vameadaham.

Bali: Dadosipun sawatek bangsa Israel patut sami pada tatas uning, mungguing Ida Hyang Yesus, sane sampun pentang tur pacek semeton ring salibe punika, Ida sane sampun kadegang dados Panembahan miwah Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

Sasak: Keranaq nike selapuq dengan Israel harus nenaoq pacu-pacu bahwe Deside Isa saq side pade pakuq lẽq kayuq salib nike, Ie ẽndah saq sampun tejanjiqang siq Allah jari Junjungan Saq Mulie dait Almasih!"

Bugis: Iyanaro saba’na sininna tau Israélié harusu’i naisseng tonget-tongeng makkedaé iyaro Yésus iya musallié, Yésus éttonaro pura napancaji Allataala mancaji Puwang sibawa Arung Pappassalama’é!"

Makasar: Iaminjo saba’na namusti naasseng tojeng-tojeng sikontu bansa Israel angkanaya anjo Isa, le’baka nusalli’, Iatommi anjo Isa le’baka Naangka’ Allata’ala a’jari Batara siagang Karaeng Tumappasalamaka!"

Toraja: Iamoto la naissan tongan mintu’ to ma’rapu Israel kumua Puang Matuamo umpadadiI Puang sia Kristus tu Yesu, tu mia’ta’.

Duri: Mpatarruh omi kadanna Petrus nakua, "Iamo joo naparallu kamu' to-Israel nnissen tonganni kumua ia to Puang Isa mangka mipampang, Iamo napilei Puang Allataala menjaji Puang na menjaji too Raja Mangpasalama'."

Gorontalo: Wolo uodito, timongoli tawu lo Israel nga'amila mowali motota deu Allahuta'ala ta ma lopowali mao oli Isa ta ma silalipu limongoli boyito, lowali Eya wawu Olongiya ta pilojanjiya lo Allahuta'ala!” Odito u yiloiya le Petrus.

Gorontalo 2006: Uito sababuulio ngoa̒amila taulo Isirai̒lu musi motota otu-otutuulo mao̒ deu̒ ti Isa tasilalipu limongoli boito, ti Isa boitolo olo tamaa pilowali lo Allahu Taa̒ala lowali Eeya wau Olongia Tamoo-poa̒ahua!"

Balantak: Mbali' iya'a giigii' samba Israel tio tuutuu' minginti'i se' Alaata'ala nangawawaumo i Yesus men kuu saliip iya'a nosidamo Tumpu ka' Tomundo' Pansalamatkon.”

Bambam: Dadi pahallu muissam si'da-si'da inggammua' to Israel muua indo Puang Yesus to puhaa' umpatei yabo kaju sitambem naäkä'um Puang Allataala mendadi Debata anna To puha dilanti' la mepasalama'."

Kaili Da'a: Pade Petrus nompakaopu tesana ante nanguli, "Jadi kana ranjani pura-pura to Israel natantumo Yesus e'i to nipaku komi ri kayu parika, I'amo to nionggotaka Alatala majadi Pue pade Magau to Mompakasalama!"

Mongondow: Manangka intua bayongan intau Israel musti monota'au totok kong ki Yesus inta aim pinopopakuí monimu kong kayu pinoyotalempang binalií bidon i Allah Tuhan bo Raja Mopoposaḷamat!"

Aralle: Dahi pahallu ungnginsang si'da-si'da ingkämmua' to Israel dianto Puang Yesus ang puha umpapetoke'a', naängkä'mi Puang Alataala mendahi Dehata anna To Dilanti' la Mepasalama'."

Napu: Hangko inditi, napahopomi Peturu lolitana, nauli: "Mewali, ido hai ikamu to Yahudi, hangangaa nipakanoto i lalumi apa au kuuli ide: Yesu au nipaku i kau, Iami au napilei Pue Ala mewali Amputa hai Datu Topehompo."

Sangir: Kai ual᷊ingu ene hakịu patikụ taumatan Israelẹ̌ e hinong masingkạ kahěnga-hěngang u kai i Yesus nikuruis'i kamene, Mawu Yesus ene e mal᷊aing seng nirianding Duata makoạ Mawu ringangu Ratu Mananal᷊amatẹ̌!"

Taa: “Wali a’i-a’ingku to Israel, aku mampaponsanika komi samparia see manasa kojo i Yesu to nupaku ngkomi ri kaju pasape etu, Ia semo to naokotaka i mPue Allah mawali Pue pasi mawali Makole to naparajanjikaNya.”

Rote: Hu ndia de basa hataholi Israe la muse ala bubuluk te'e-te'e, te Yesus fo emi lona nggangek ndia, Manetualain taon da'di Lamatuak, ma Mane Mana Fe So'dak!"

Galela: So o gianongoru de o baba-baba ningodu, bilasu komagena la ngone o Israelka ma nyawa inangodu panako igogou de itiai, ma ngale o Yesus ngini niwisidodasangahadika, Una magena o Gikimoi wisidadi to ngone nanga Jou de nanga Salamati ma Kolano."

Yali, Angguruk: Allahn amloho Yesus hiren e fam teloho ware feserikibon ino Honowe Mesias amag ulug palimu unduhuk ferisiyon fahet hit Israel hinap obog toho honoluk amag," ibag.

Tabaru: Ma sababu ge'enau so 'o Israel ma nyawa salingou nianako ma gou-goungu, ma ngale 'o Yesus gee winisidelokau 'o salipoka, 'unau ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wisitedene wodadi Jou de wiiriki wodadi Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha!"

Karo: Dage, kerina min kalak Israel metehsa maka Jesus si ipakuken ku kayu persilang e, Ia itetapken Dibata jadi Tuhan dingen Raja si engkelini BangsaNa."

Simalungun: Ase torang ma ibotoh haganup bangsa Israel: Ia Jesus na pinarsilangkon nasiam in, domma ipabangkit Naibata gabe Tuhan anjaha Kristus.”

Toba: Antong, tangkas situtu ma diboto sandok bangso Israel: Jesus na pinarsilangkonmuna, i ma bangkit Tuhan jala Kristus dibahen Debata!

Dairi: Jadi bettoh kènè mo, karina kènè alè bangsa Israel, ukum Jesus sienggo nipersilangken ndènè i, ia ngo ipebangkit Dèbata gabè Tuhan janah Raja Sipaluah!"

Minangkabau: Itulah sababnyo, kasadonyo urang Israel musti sabana-bana tawu andaknyo, baraso Isa Almasih nan angku-angku salibkan tu, Baliau tu pulolah nan lah dijadikan dek Allah, manjadi Tuhan sarato Rajo Panyalamaik!"

Nias: Da'õ wa lõ tola lõ'õ la'ila fefu niha Gizera'eli wa Yesu niforõfami andrõ no Yesu nifabu'u Lowalangi si tobali So'aya ba Razo Sangorifi!"

Mentawai: Iaté lulunia itukukua bulé buítá raagai nia sipulelelek sangamberidda tai Israel, Jesus sipattáakenenmui ka loiná siliktenga, nia té nenda aipaudet Taikamanua bailiu Tuhan samba Rimata Sipaarau!"

Lampung: Reno sebabni sunyinni ulun Israel harus pandai temon-temon bahwa Isa sai keti salibko udi, Isa udido juga sai radu dijadiko ulih Allah jadi Tuhan rik Raja Penyelamat!"

Aceh: Nyang kheueh sabab jih mandum ureuëng Israel harôh jiteupeue that bahwa Isa nyang gata saleb nyan, Isa nyan cit teuma nyang ka geupeujeuet lé Po teu Allah jeuet keu Tuhan dan Raja Peuseulamat!"

Mamasa: Dadi parallua' muissanan tongan anggammua' to Israel kumua inde Puang Yesus to mangkaa' mupopetoke'e naangka'mi Puang Allata'alla mendadi Dewatanta anna nabasseii bayu-bayu la umpasalama'ki'.”

Berik: Jega jem temawer angtane Israelmana seyafter gemerserem, aamei ga jam isa towaswena bunarsusfer enggame, Yesus ijesa daktanswenantam ti salibibe, Yesus jeiserem Uwa Sanbagiri ba Jesam destabana Tuhanf, ane Mesiasf gwefe."

Manggarai: Jari, sanggéd wa’u Israél paka getok kéta pecingd te Mori Keraéng poli pandé Mori Yésus hitut panggol de méu, ciri Mori Keraéng agu hi Kristusy.”

Sabu: Ri do mina harre ke, do jhamma ke ta toi tarra ri hari-hari do Israel, ta Yesus do alle peketoe peabbha-rappa ne ri mu, No ke ne do alle pepejadhe ri Deo ta Muri nga Duae ma'i-Mone golo ne!"

Kupang: Andia ko samua orang Israꞌel musti tau batúl-batúl soꞌal itu Yesus yang bosong su paku bekin mati di kayu palang. Dia tu, Kristus yang Tuhan Allah su pili memang dari dolu. Deng Dia yang hak parenta sang kotong ju!”

Abun: Petrus ki o do, "Sa ndo sa, nin ye Israel ne sino jam do, Yefun Yesus gato nin gu kwop mo kwesukwin ne, Yefun Allah bes tepsu men bi Yekwesu. Yefun Allah anato bes Yefun Yesus gum Kristus, Ye gato Yefun Allah syogat ma mo bur ré wa nai men yetu kadit sukye ete jowa men ne."

Meyah: Jefeda memef modou os jeskaseda iwa ongga rusnok Israel nomnaga ijginaga rot tenten oida, Yesus ongga iwa intob tumu mega salib, Ofa koma bera ongga Allah ofra fob erek rusnok nomnaga rerin ebirfaga egens ongga erek Tuhan. Noba Ofa tein erek Kristus ongga eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok."

Uma: Jadi', toe pai' hawe'ea to Israel kana mpo'inca mpu'u–mpu'u: Yesus to niparika'-e, Hi'a toe-mi to napelihi Alata'ala jadi' Pue' pai' Magau' Topetolo'."

Yawa: Maisyare omai ti, sya arakovo Israel, syo rauranara wananta rai, ayaowe somamo tugae: Yesus wepirati wapo auseo sawa inyo kapite rai, Yesus napiso Amisye po aijaseo be akarive vatane mansai tenambe muno Opamo wama Mesiasa pije, wepirati Amisye po atayao wansai.”


NETBible: Therefore let all the house of Israel know beyond a doubt that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ.”

NASB: "Therefore let all the house of Israel know for certain that God has made Him both Lord and Christ—this Jesus whom you crucified."

HCSB: "Therefore let all the house of Israel know with certainty that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah!"

LEB: Therefore let all the house of Israel know beyond a doubt, that God has made him both Lord and Christ—this Jesus whom you crucified!

NIV: "Therefore let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ."

ESV: Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified."

NRSV: Therefore let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified."

REB: Let all Israel then accept as certain that God has made this same Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah.'

NKJV: "Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ."

KJV: Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.

AMP: Therefore let the whole house of Israel recognize beyond all doubt {and} acknowledge assuredly that God has made Him both Lord and Christ (the Messiah)--this Jesus Whom you crucified.

NLT: So let it be clearly known by everyone in Israel that God has made this Jesus whom you crucified to be both Lord and Messiah!"

GNB: “All the people of Israel, then, are to know for sure that this Jesus, whom you crucified, is the one that God has made Lord and Messiah!”

ERV: “So, all the people of Israel should know this for certain: God has made Jesus to be Lord and Messiah. He is the man you nailed to the cross!”

EVD: “So, all the Jewish people should know this truly: God has made Jesus to be Lord and Christ. He is the man you nailed to the cross!”

BBE: For this reason, let all Israel be certain that this Jesus, whom you put to death on the cross, God has made Lord and Christ.

MSG: "All Israel, then, know this: There's no longer room for doubt--God made him Master and Messiah, this Jesus whom you killed on a cross."

Phillips NT: "Now therefore the whole nation of Israel must know beyond the shadow of a doubt that this Jesus, whom you crucified, God has declared to be both Lord and Christ."

DEIBLER: Peter concluded, “So I want you and all other Israelites [MTY] to acknowledge that God has caused this Jesus to be both our Lord/Ruler and the Messiah. But God considers that you are the ones who nailed Jesus to a cross.”

GULLAH: “So den, leh all de Israel people know fa sho dat God done mek dis Jedus fa be Lawd an Christ! An e de same one dat oona done nail ta de cross.”

CEV: Everyone in Israel should then know for certain that God has made Jesus both Lord and Christ, even though you put him to death on a cross.

CEVUK: Everyone in Israel should then know for certain that God has made Jesus both Lord and Christ, even though you put him to death on a cross.

GWV: "All the people of Israel should know beyond a doubt that God made Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ."


NET [draft] ITL: Therefore <3767> let all <3956> the house <3624> of Israel <2474> know <1097> beyond a doubt <806> that <3754> God <2316> has made <4160> this <5126> Jesus <2424> whom <3739> you <5210> crucified <4717> both <2532> Lord <2962> and <2532> Christ <5547>.” <<  Kisah Para Rasul 2 : 36 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran