Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 : 26 >> 

TB: Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu."


AYT: Allah, setelah membangkitkan hamba-Nya, mengirimkan-Nya kepadamu lebih dahulu untuk memberkatimu dengan membuat setiap orang dari antaramu berbalik dari kejahatan.”

TL: Maka bagi kamulah terutama sekali Allah sudah menerbitkan hamba-Nya itu, serta menyuruhkan Dia akan memberi berkat kepadamu, supaya masing-masing kamu bertobat daripada kejahatanmu."

MILT: Pertama-tama bagimu, Allah (Elohim - 2316), yang telah membangkitkan Putra-Nya, YESUS, Dia mengutus-Nya untuk memberkati kamu, ketika setiap orang dari antaramu berbalik dari kejahatan-kejahatan."

Shellabear 2010: Jadi, bagi kamulah pertama-tama Allah mengangkat dan mengutus Sang Anak yang datang daripada-Nya, supaya Ia melimpahkan berkah-Nya kepadamu dengan membuat kamu bertobat dari cara hidupmu yang jahat."

KS (Revisi Shellabear 2011): Jadi, bagi kamulah pertama-tama Allah mengangkat dan mengutus Sang Anak yang datang daripada-Nya, supaya Ia melimpahkan berkah-Nya kepadamu dengan membuat kamu bertobat dari cara hidupmu yang jahat."

Shellabear 2000: Jadi, bagi kamulah pertama-tama Allah mengangkat dan mengutus Sang Anak yang datang daripada-Nya, supaya Ia melimpahkan berkah-Nya kepadamu dengan membuat kamu bertobat dari cara hidupmu yang jahat.”

KSZI: Pertama sekali kepada kamu, Allah telah membangkitkan Hamba-Nya Isa dan menghantar-Nya untuk memberkatimu dengan memalingkan kamu sekalian daripada kejahatanmu.&rsquo;

KSKK: Dan bagi kamulah pertama-tama Allah mengutus Hamba-Nya; Ia membangkitkan Dia untuk memberkati kamu supaya kamu masing-masing bertobat dari segala kejahatanmu."

WBTC Draft: Ketika Allah membangkitkan Hamba-Nya, pertama-tama Ia mengutus-Nya kepada kamu. Allah mengutus Yesus untuk memberkati kamu. Dia melakukan itu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari kejahatanmu."

VMD: Ketika Allah membangkitkan Hamba-Nya, pertama-tama Ia mengutus-Nya kepada kamu. Allah mengutus Dia untuk memberkati kamu. Dia melakukan itu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari kejahatanmu.”

AMD: Allah telah membangkitkan hamba-Nya, Yesus, dengan pertama-tama mengutus-Nya kepadamu untuk memberkatimu. Ia memberkatimu dengan memimpin setiap kamu untuk kembali dari jalan hidupmu yang jahat.”

TSI: Jadi, ketika Allah mengangkat dan mengutus Yesus ke dunia sebagai Hamba-Nya dan Raja Penyelamat, pertama-tama Allah mengutus Dia untuk memberkati kita umat-Nya, asalkan kita masing-masing bertobat dari kejahatan kita.”

BIS: Itu sebabnya Allah memilih Hamba-Nya, lalu menyuruh Dia datang kepada kalian terlebih dahulu, supaya Ia memberkati kalian. Caranya Ia memberkati ialah dengan membuat Saudara-saudara sekalian bertobat dari cara hidupmu yang jahat."

TMV: Demikianlah Allah memilih dan mengutus Hamba-Nya kepada saudara-saudara terlebih dahulu untuk memberkati saudara sekalian. Dia berbuat demikian dengan menyebabkan saudara sekalian bertaubat daripada cara hidup yang jahat."

BSD: Itu sebabnya Allah memilih Yesus sebagai Hamba-Nya dan menyuruh Dia datang kepada kalian terlebih dahulu untuk memberkati kalian. Cara Ia memberkati kalian ialah dengan membuat kalian berhenti melakukan hal-hal yang jahat dalam hidupmu.”

FAYH: Dan segera setelah Allah membangkitkan Hamba-Nya, mula-mula Ia mengutus-Nya kepada Saudara-Saudara, umat Israel, untuk memberkati Saudara dengan memalingkan Saudara dari dosa."

ENDE: Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan HambaNja, dan Ia telah diutusNja menjampaikan berkat kepadamu, supaja kamu masing-masing bertobat dari segala kedjahatan.

Shellabear 1912: Maka Allah sudah menerbitkan anaknya itu, lalu menyuruhkan dia terdahulu kepadamu akan memberkati kamu, dalam ia memalingkan masing-masing kamu dari pada kejahatanmu."

Klinkert 1879: Maka telah dibangkitkan Allah akan Anaknja, ija-itoe Isa, disoeroehkannja mendapatkan kamoe dehoeloe akan memberkati kamoe, ija-itoe soepaja ija membalikkan kamoe masing-masing daripada kadjahatannja.

Klinkert 1863: Maka Allah soedah membangoenken Anaknja, ija-itoe Jesoes, dan menjoeroehken dia sama kamoe doeloe, akan memberkati kamoe, sopaja dia membalikken masing-masing kamoe dari kadjahatannja.

Melayu Baba: Allah sudah angkatkan Hamba-nya, dan hantarkan dia pada kamu terlbeh dhulu, spaya bawa berkat pada kamu dalam hal dia balekkan kamu masing-masing deri-pada kjahatanmu."

Ambon Draft: Di-hulu bagi kamu dju-ga, Allah sudah membang-kitkan Anaknja laki-laki JE-SUS, dam sudah suroh datang Dija, membawa salamat bagi kamu, sopaja sasa; awrang de-ri pada kamu balik pulang deri pada segala kadjahatan-nja.

Keasberry 1853: Maka Allah tulah munurbitkan anaknya iya itu Isa, munyurohkan dia kapada kaum ini turdahulu, akan mumburkati kamu, supaya mumbalikkan kamu masing masing sa'orang deripada kajahatannya.

Keasberry 1866: Maka Allah tŭlah mŭnŭrbitkan Anaknya iya itu Isa, mŭnyurohkan dia kapada kamu ini tŭrdahulu akan mŭmbŭrkati kamu, supaya mŭmbalekkan kamu masing masing sa’orang deripada kŭjahatannya.

Leydekker Draft: Pada kamu djuga 'Allah, jang sudah membangkitkan 'Anakhnja Xisaj, dihulu sudah menjuroh dija memberkatij kamu, pada hhal 'ija meng`ombalikan masing 2 sa`awrang deri pada kamu deri pada segala kadjahatanmu.

AVB: Pertama sekali kepada kamu, Allah telah membangkitkan Hamba-Nya Yesus dan menghantar-Nya untuk memberkatimu dengan memalingkan kamu sekalian daripada kejahatanmu.”

Iban: Lebuh Allah Taala udah ngangkatka Nembiak Iya, Iya lalu ngirumka Iya ngagai kita dulu, ngambika Iya merekatka kita lebuh Iya nguingka genap iku kita ari penyai kita."


TB ITL: Dan bagi kamulah <5213> pertama-tama <4412> Allah <2316> membangkitkan <450> Hamba-Nya <3816> <846> dan mengutus-Nya <649> <846> kepada kamu, supaya Ia memberkati <2127> kamu <5209> dengan <1722> memimpin kamu masing-masing <1538> kembali <654> dari <575> segala kejahatanmu <4189> <5216>."


Jawa: Lan ingkang rumiyin inggih kagem panjenengan sadaya punika anggenipun Gusti Allah njumenengaken Abdinipun saha ngutus Panjenenganipun nuweni panjenengan sadaya, supados panjenengan sami kabarkahan saha nuntun panjenengan piyambak-piyambak saking piawon panjenengan.”

Jawa 2006: Lan ingkang rumiyin inggih kanggé panjenengan sadaya punika anggènipun Allah njumenengaken Abdinipun saha ngutus Panjenenganipun nuwèni panjenengan sadaya, supados panjenengan sami kabarkahan saha nuntun panjenengan piyambak-piyambak nilar sakathahing piawon panjenengan."

Jawa 1994: Kados mekaten Gusti Allah sampun milih lan ngutus Abdinipun, supados ngrawuhi panjenengan rumiyin, mberkahi panjenengan lan nuntun panjenengan sedaya supados nilar margining piawon ingkang panjenengan ambah."

Jawa-Suriname: Yakuwi mau jalarané enggoné Gusti Allah wis milih lan ngongkon Peladèné nekani kowé ndisik, mberkahi lan nuntun kowé kabèh, supaya kowé pada ninggal dalan sing ala.”

Sunda: Eta sababna, Allah ngutus Abdi-Na teh ka aranjeun heula, pikeun nobatkeun aranjeun sangkan ninggalkeun kalakuan anu jahat, supaya bisa meunangkeun berkah Mantenna."

Sunda Formal: Nya pikeun kasalametan aranjeun, utamana mah, Allah ngagugahkeun sarta ngutus Abdi-Na ka aranjeun teh; supaya Anjeunna iasa mingpin ka aranjeun masing-masing, malar bisa tarobat tina sagala kalakuan anu jahat.”

Madura: Ganeka sababba aponapa Allah me’ mele Abdiepon, laju eotos ka sampeyan dhimen, me’ olle sampeyan eberkadi. Carana Salerana aberkadi sampeyan, enggi paneka sampeyan epatobat dhari carana odhi’na se juba’."

Bauzi: Alat iba Yahudi dam bake im neàna meedalo modemu Am na meedamda Yesus iba Yahudi dam bake nasi ab oluham bak. Ame Da Yesus labe Aho iba vi tau modi iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadem labe Aho iba neàna meedam bak am bak,” lahame Petrusat ab vameadaham.

Bali: Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa nyelik tur ngutus kaulan Idane pinih riin ngrauhin semeton, buat ngamertanin tur nuntun semeton suang-suang mabalik saking pamargin semetone sane corah.”

Ngaju: Jete bukue Hatalla mintih reware, palus manyoho Ie dumah manalih kare pahari labih helo, mangat Ie mamberkat pahari. Cara je ihapae mamberkat iete dengan manjadian kare pahari samandiai hobah bara cara belom pahari je papa."

Sasak: Jari, umaq side penembẽqne Allah ngidupang Hambe-Ne dait ngutus Ie tipaq side, adẽq Ie ngicanin side pade berkah siq care miaq side pade sopoq-sopoq bebalik lẽman selapuq kejahatan side pade."

Bugis: Iyanaro saba’na Allataala piléi Atan-Na, nainappa nasuro lao ri iko lebbi riyolo, kuwammengngi nabarakkakiko. Carana mabbarakkaki iyanaritu naébbui Saudara-saudara toba’ polé ri atuwo-tuwommu majaé."

Makasar: Iaminjo saba’na naNapattantumo Ana’Na Nasuro rolong battu mae ri kau, sollanna naNabarakkakiko. Ia bateNa ambarakkakiko, iamintu Napa’jari tobakko battu ri kaja’dallanga lalang ri katallassannu."

Toraja: Kamumo tu ma’iringanna Napamalimbangunan Puang Matua tu TaunNa sia ussuaI la umbenkomi kamasakkean, kumua mipantan mengkatoba’ dio mai kakadakeammi.

Duri: Iamo joo napatuo pole'i Puang Allataala to Puang Isa, kaunan-Na, nasuai male lako kamu' jolo', dikua nabarakka'i kamu', napupengkatoba' kamu', ammipada mpatorroi to panggaukan gaja'mi."

Gorontalo: Allahuta'ala ma lopotatapu mayi lo Wato-Liyo, deuwitoyito ti Isa Almasih, wawu lopoahu mayi o-Liyo bohuliyo ode olimongoli mongohi barakati, alihu timongoli nga'amila molola mao huhutu moleto.”

Gorontalo 2006: Uito sababuulio Allahu Taa̒ala lolulaoto Wato-Lio, lapatao̒ lopoa̒hu mai o-Lio leimulo ode limongoli, alihu Tio mobalakati olimongoli. Dudelo-Lio u Tio mobalakati yito wolo mohutu to Mongo wutato ngoa̒amila molilihu monto pohuli lo tutumulumu u moleeto."

Balantak: Ya'a mbali' Alaata'ala nungururuki mian-Na ka' nomosuu' i Ia taka na ko'omuu olukon kada' i kuu barakaation-Na. Barakaat-Na koi kani'imari: Ia minsidakon i kuu monsosoli ka' mangkadarai wawaumuu men ba'idek.”

Bambam: Iam too anna umpake'de'um Sabua'na Puang Allataala anna nasuai tama alla'-alla'mua', ikoa' handam yolo napalambi'i la natamba'. Indo diuaam natamba', la natettekoa' messubum illaam mai lalam kakadakeam.”

Kaili Da'a: Etumo sabana Yesus to nipelisi Alatala nipakauna narata ri ja'ita to Yahudi nokolu, ala I'a mombawai rasi ka kita. Rasina etumo mompowia kita pura-pura majea nggari pokainggu to naja'ana."

Mongondow: Tuamai ki Allah nomilií kon simpaḷ-Nya, bo nopotabaí ko'i-Nia namangoi muna ko'i monimu, simbaí Sia momarakat ko'i monimu. Nana'a in cara-Nya nomarakat ko'i monimu, pinogogai-Nyadon im mo'ikow komintan mogaid kom mora'at naí inta biasamai aidan monimu."

Aralle: Aka' yato Sabua'na Puang Alataala, napaaha yaling mai di alla'mua' anna dioa' ang handang dolu napalambi'i. Napanoa anna malakoa' nabehe, natehte mensohong yaling mai di lalang kakarakeang."

Napu: Ido hai Pue Ala mopatuwo hule Yesu AnaNa. Nguru-nguruna Yesu Natudu mai irikita to Yahudi, bona Nawatike hai Naninike mampenosoi hinangkana babehianta au kadake."

Sangir: Hakịu ene Mawu Ruata e němile Ěllang'E, bọu ene rimoloh'i Sie apạděnta sol᷊ong anun kamene kal᷊imona, tadeạu i Sie měngal᷊amatẹ̌ si kamene. Kakakoạ u i Sie měngal᷊amatẹ̌ e ute tadeạu i kamene kai mẹ̌tobatẹ̌ bọu kararal᷊akị u pẹ̌bawiah'i kamene."

Taa: Wali i Pue Allah mangampilis to PapolaongiNya, i Yesu, panewa mampokau Ia ma’i resi kita ruyu, damampakasanang kita. Wali ewa si’i nikaNya mampakasanang kita, Ia mangansawang kita samba’a pei samba’a see kita rani mangandolika tangonta yako ri palaong ngkita to maja’a.”

Rote: Hu ndia de Manetualain hele Ata na fo nadenun Ana mai nakahuluk neu emi, fo ela Ana fe baba'e-papalak neu emi. Ana fe baba'e-papalak ndia, eno na nde, Ana tao na tolanoo kala tukatei-saledale neme emi maso'da mangalau ma eno dalan mai."

Galela: Ma ngale komagena o Gikimoi o Yesus wihiri maro Awi Leleani moi, so wahino woqomano ma ngale ngini o Yahudika, la komagena o Gikimoi Awi laha winisidumu nginika la ngini ningodu aku nimatoba de niodongosa nia manara moi-moi qatotorou magena."

Yali, Angguruk: Hiren siyag ane turuk lahebon umbusuhupmu Aren hi henebuhu ulug Allahn amingmingangge unduhuk ferisiyon ino atam hit fahet monde ferisi," ulug Petrusen hiyag isibag.

Tabaru: Sababu ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wigoraka 'awi Ro-riwo wosingou-ngounu, de wisuloko wosirano nginino la winisibarakati. Winisibarakati ma ngekomo winisi'asa niomaogoro 'o dorou niodiai de niolio ma Jo'oungu ma Dutuka."

Karo: Emaka man bandu lebe isuruh Dibata Persuruhen si IangkatNa, guna nehken pasu-PasuNa alu ngajari kam sekalak-sekalak gelah kam jera i bas si jahat nari."

Simalungun: Bani nasiam do parlobei ipapuho Naibata juakjuak-Ni, anjaha isuruh do ia, mamasu-masu nasiam, sagala na mulak humbani hajahatonni bei.”

Toba: Jumolo do di hamu dipahehe Debata Naposona i, disuru do Ibana mamasumasu hamu, angka na mulak sian hajahatonmuna be.

Dairi: Kemulihkenna idi ngo, asa ipilih Dèbata NaposoNa, janah ipasulak lebbèen mendahi kènè, asa ipasu-pasu kènè. Ukum pasu-pasuna idi, imo maing kènè gabè tobat ibas nggelluh ndènè jahat idi nai."

Minangkabau: Itulah sababnyo Allah mamiliah Pisuruah-Nyo, mako disuruah-Nyo lah Pisuruah tu datang kabake angku-angku talabiah dawulu, supayo buliah Baliau mambarakaik-i angku-angku. Caro Baliau mambarakaik-i iyolah, Baliau jadikan kasadonyo angku-angku batobaik dari caro iduik angku-angku nan jahek."

Nias: Da'õ mbõrõ wa Ifili Genoni-Nia Lowalangi, ba Ifatenge we'amõi khõmi si fõfõna, ena'õ Ifahowu'õ ami. Ba wamahowu'õ-Nia andrõ wa mifalalini gera'erami ba mirõi lala wa'aurimi si lõ sõkhi."

Mentawai: Iaté lulunia aipiliy Paguguletnia, lepá koiniakénangan nia itaget'aké kam boikí, bulé isukat'aké kam. Galai pasisusukat nia ka sia Taikamanua, iaté ibauaké paatuatmui ka puparaboananmui sikataí."

Lampung: Udi sebabni Allah milih Jelma Sai Ngebantu-Ni, raduni ngayun Ia ratong jama keti lebih mena, in Ia ngeberkati keti. Carani Ia ngeberkati yakdo nyani Puari-puari sunyinni betubat jak cara hurikmu sai jahat."

Aceh: Nyang kheueh sabab jih Allah geupiléh hamba Gobnyan, laju geuyue awaknyan mangat geujak ubak gata leubeh ilée, mangat Gobnyan geubri beureukat keu gata. Cara jih Gobnyan geubri beureukat keu gata na kheueh ngon cara geupeujeuet Gata banmandum meutobat nibak cara udeb gata nyang sisat."

Mamasa: Napolalan ummangka' Sabua'na Puang Allata'alla anna bunga'-bunga'na nasua lako kalemua', annu la natamba'koa' natette dio mai lalan kakadakean.”

Berik: Jega jem temawer, Uwa Sanbagiri Jei Tane Jemna ga Jen destabal, Jei imnip gwanan Jei foryaf, jega Jei waakena Jelemanaiserem ibe is gase golmini. Aamei seyafter etam-etama kapkaiserem jewer ijewera tikwenaram, Uwa Sanbagiri waakena Jelemanaiserem is jem kitulmini ibe."

Manggarai: Latang te méu muing laring cain Mori Keraéng pandé mosé kolé Mendi-Run agu wuat Liha latang te méu, kudut Hia berkak méu agu pandé holés kolé méu oné mai sanggéd da’at.”

Sabu: Ri do mina harre ke, alle ke pepidhe ri Deo ne Annu No ne, jhe pepue, jhe pepue no uru jhara ma nga mu, mita ie ke ta wie ri no ne lua tarro ie nga menyarro mangngi ne tu mu. Ne loro jhara ne, wala dho ke ti lua ma bhari-ma rihu mu mita jharra mu ngati dhara murimada do apa do kerewe ne."

Kupang: Tuhan Allah utus Dia pung Ana yang Dia su pili tu, ko kasi tunju jalan ko biar bosong kasi tenga bosong pung sala-sala dong. Deng bagitu, Dia kasi tunju Dia pung hati bae sang bosong. Tuhan kirim itu Ana lebe dolo kasi sang bosong, baru Dia kirim kasi sang suku-bangsa laen dong. Itu jadi berkat kasi kotong samua.”

Abun: Sane Yefun Allah bes Yefun Yesus tepsu pakwerut wa ben Yefun Allah bi suk-i. Yefun Allah syogat Yefun Yesus ma ku nin nyim, subere Yefun Yesus ben sukndo su nin. Yefun Yesus ben sukndo su nin anato An ós nin brek kadit os ibit."

Meyah: Erek koma jefeda Allah onocunc Yesus noba obk Ofa skoita mimif rot sismeni jeskaseda Ofa eita oufamofa eteb gu mimif. Ofa oncunc efen oufamofa eteb gu mimif fogora mimif mimeesa joug mifmin mar ongga oska."

Uma: Jadi' ompi'–ompi', toe pai' Alata'ala mpotuwu' nculii' Yesus Batua-na, pai' nahubui-i tumai lomo'–lomo'-na hi kita' to Yahudi, bona mpogane'-ta. Pompogane'-na toe, mpomedea-ta ngkai kehi-ta to dada'a."

Yawa: Weti Amisye po apa Arikainyo panapatambe Aije, Wepirati Yesus, atutir de vatano Israel wasai manasyimbe, indamu Po kove raugaje wasai. Kove umaso mamo mo wasasarirae indamu wasakinavo wapa ana wadave ti ngkakai rai.”


NETBible: God raised up his servant and sent him first to you, to bless you by turning each one of you from your iniquities.”

NASB: "For you first, God raised up His Servant and sent Him to bless you by turning every one of you from your wicked ways."

HCSB: God raised up His Servant and sent Him first to you to bless you by turning each of you from your evil ways."

LEB: God, [after he] had raised up his servant, sent him to you first, to bless you by turning each [of you] back from your wickedness!

NIV: When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways."

ESV: God, having raised up his servant, sent him to you first, to bless you by turning every one of you from your wickedness."

NRSV: When God raised up his servant, he sent him first to you, to bless you by turning each of you from your wicked ways."

REB: When God raised up his servant, he sent him to you first, to bring you blessing by turning every one of you from your wicked ways.”

NKJV: "To you first, God, having raised up His Servant Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities."

KJV: Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.

AMP: It was to you first that God sent His Servant {and} Son {Jesus,} when He raised Him up [provided and gave Him for us], to bless you in turning every one of you from your wickedness {and} evil ways.

NLT: When God raised up his servant, he sent him first to you people of Israel, to bless you by turning each of you back from your sinful ways."

GNB: And so God chose his Servant and sent him to you first, to bless you by making every one of you turn away from your wicked ways.”

ERV: God has sent his special servant Jesus. He sent him to you first. He sent him to bless you by causing each of you to turn away from your evil ways.”

EVD: God has sent his special servant (Jesus). God sent him to you first. God sent Jesus to bless you. He does this by making each of you turn away from doing bad things.”

BBE: To you, first, God sent his servant, blessing you by turning every one of you from his sins.

MSG: But you are first in line: God, having raised up his Son, sent him to bless you as you turn, one by one, from your evil ways."

Phillips NT: It was to you first that God sent his servant after he had raised him up, to bring you great blessing by turning every one of you away from his evil ways."

DEIBLER: Peter concluded, “So when God sent to the earth …Jesus, the one who always obeys him/his servant Jesus†, he sent him first to you Israelites to bless you. God will enable you to stop doing what is wicked and to start doing what pleases him.”

GULLAH: Wen God sen Jedus, e saabant, eenta dis wol, God sen um ta oona, de people ob Israel, fus. E sen um fa bless oona, fa tell bout God so dat all ob oona could ton fom oona wickity way.”

CEV: God sent his chosen Son to you first, because God wanted to bless you and make each one of you turn away from your sins.

CEVUK: God sent his chosen Son to you first, because God wanted to bless you and make each one of you turn away from your sins.

GWV: God has brought his servant back to life and has sent him to you first. God did this to bless you by turning every one of you from your evil ways."


NET [draft] ITL: God <2316> raised up <450> his <846> servant <3816> and sent <649> him <846> first <4412> to you <5213>, to bless <2127> you <5209> by <1722> turning <654> each <1538> one of you from <575> your <5216> iniquities <4189>.”Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 3 : 26 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel