Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

Yesus po saumane raunanto vatano gwanen inta ai

1Arono masyoto sambaya inta, Yesus poroto pisyi no akarijo Parisije inta apa yavar. Vatane wo Yesus apa ana daveye ranyanyuti.

2Umba vatano gwaneno anakea mbambanaije inta de tet no Amun.

3Umba Yesus po raura nanto vatano Parisije nawe, kuruno Yahudi makari mbaro Ananyao Musa raije nawe mai pare, “Animaisye mi Ananyao Musa mo raura mare: Wamo saumane raunande no masyoto sambaya rai rako jewena e?”

4Weramu umanin bayave. Weti Yesus po vatano gwanene umawe aneme raijar umba Po saumane raunanto ai, umba Po atutir pare, “Nin kai.”

5Umba Yesus po raura mai pare, “Weapamo inta nya arikainye dako, nya sapije inta dako, temasyo no ateme raijo masyoto sambaya rai, wea indati nyavave nyo aijaseo rako jewena e? Wasaemeno wapa arikainye muno wapa sapije mai, yara wabeanimaibe wasaemeno vatano ugwanene maije jewen?”

6Weramu vatane wato wo ayao inta rasakinav akananto kakai, yara umanin bayave.

Yesus po vatano akokoe muno vatano mamaun maura

7Yesus po raen vatane inta ude wo kursijo ntuna usye raije rakani indamu vatane wo maen ware wenawamo vatano akokoe nawije. Weti Yesus po ananeneae inta raura mai pare,

8“Arono vatane inta po nawain ti nto no ono vauname rai, weamo vemo winyo ntuna usye raije rakani jinya. Weye ranivara vatano panakoeve po nakivane inta de, weamo akarijo one de nai, po raura nai pare,

9‘Arakove, nseo ra nyakato ntuna no ratuije, weye vatano panakoeve umaso pare de tuna no nya uma ntuna raije wato rai.’ Weti indati winyamo nsamane rave nyakato ntuna no aruri bo rai.

10Yara arono vatane inta po nawainde apa one rai, weamo nyoronto kai, weramu vemo nyo ntuna raije ratayao nora, yara ntuna no aruri omamo ngko tenambe. Umba naije akarijo one umawe de nai, po raura nai pare, ‘Arakove, winde nyaje ntuna no usyo kove so rai.’ Maisyare omaisy, po naijaseo titive no vatano una no naije mansamun.”

11Umba Yesus po ananeneae umaso ama ine raura kakavimbe pare, “Are pirati po taune aijaseo titive no mine vone so, opamo indati Amisye po apaaje, yara are pirati po taune anuga raveti mpaaje no mine vone so, indati Amisye po aijaseo titive.”

12Umba Yesus po raura akananto vatano po awainde apa one umaso raije ai pare, “Arono nyare nyo vatane mawainde nya one rai, vemo nyo nya arakove nawe vatano awa ananuge manuije nawe obo mawain inya. Weye indati wo nawainde awa one rai jakato, weti wo nya kove umawe ranigwan akare.

13Yara nyare nyo one rave, weamo syare nyo vatano awa ananuge meweno maije nawe, vatano manakea mamai kobe jewene nawe, vatano tunaive nawe, vatano mamije ntuba nawe, mawainde.

14Indati winyamo nyaura kove rai, weye vatane umaso wo nya kove ranigwane kakai. Yara Amisye bo pirati po kove ratayao ti mo nanyut no munije ama akari arono Po vatano awa ana wo rave mamai no Amun maijasea ukovakato no wene rai.”

Ananeneaeyo ono akoe

15Arono naije vatane inta pisyisyo Yesus atavon dani nanto po Apa ayao umawe ranaun, po raura pare, “Are pirati tavono one rai no munijo Amisye be akarive raije rai, tugae opamo apaura kove rai.”

16Umba Yesus po ananeneae inta raura pare, “Vatane inta po ono akoe inta rave, umba po vatano wanuije mansawainde rai.

17Masyoto apa one umaso ndea mamai kobe, po vatano panapatambe aije atutir indamu po vatane umawe mawainde pare, ‘Wade wanta one rai! Anaisye mamo ratayaowa mawesa ntuna to.’

18Weramu vatane umaso wonayo ude raiji vintabo. Vatano manasyine po raura pare, ‘Risyamo syo kopa inta ramavun kai ti syare ito syo raen, weti mpari jinya weye syoreye ramu.’

19Inta po raura akanande ai jakato pare, ‘Risya umba syo sapije abusyin mamavun kai ti syare syo mauga damu syo maeno wo sya anakere raija dako jewene. Weti mpari jinya weye syoreye ramu.’

20Inta po raura akananto ai pare, ‘Risya umba ibaunam kaijoe, weti risyoreye ramu.’

21Vatano panapatambe one umaso raije pakato po ayao umaso raura apa akarije ai. Weti apa akarije umaso po ranaun, pari rave. Umba po raura nakananto vatano panapatambe aije umaso ai pare, ‘Nyavave nyoronto no unanuijo kota ama radirije raito, nyo vatano awa ananuge meweno maije nawe, vatano manakea mamai kobe jewene nawe, vatano mamije ntuba nawe, vatano tunaive nawe, maugavere no so indamu utavondijo sya one so rai.’

22Umba vatano panapatambe aije umawe tavondijo apa akarije umaso apa ayaowe rai. Arono pakare po raura pare, ‘Injae, nya ana ndaura mamo syo raura mai to, ti ude tenambe. Weramu tantuna raije so inta ntami vayavea nene.’

23Weti akarije umaso po raura vatano panapatambe aije umawe ai jakato pare, ‘Nyoronto no unanuijo akoe muno unanuijo mamaune raito, muno nyoronto no unat, umba nyo vatane mantitidi ra ude sya one so rai, weye syare sya one so ama tantuna raije so ntairijo vatane mai.

24Syo raura tugaive: vatano uma syo mawain wusyimbe onawamo inta de ra po anaisye so raisye jewen bayave!’”

Wamo anakotaro rui vayave rapaya ntami umba wantavondijo Yesus ai

25Vatano wanuije wanya Yesus atavono apa unanui anya rai, weti Yesus sarirae akare po raura mai pare,

26“Are pirati de Rinai muno bekobe irati akoya me aja pe apa anamu me apa arikainye nawe, apa arakovo anya, wanya nawe, muno taune anasine raija manakoe, yara bekobe irati Rinaije mamaun, opamo Sya arakovo tavondi inaije pe ramu. Yara are pirati bekobe irati Rinaije manakoe rave, tugae opamo tavondi Rinaije pijep.

27Are pirati po taune apa inyo kapite ranawan ara tavondi Rinaije ramu, weaveti opamo Sya arakove waino aije ramu.

28Vatane inta pare po yavare inta ranari, weaveti tuna po ama doijo veano ranarije ratoro wusyimbe rati, inda po raen pare mamai dako jewena rako.

29Yara po kangkamano nteto yavare ama ruke rai raugasya wusyimbe weramu apa doije meweno ai, weaveti mamaisye ramu, ti vatano kaijinta wugoeno ai,

30ware, ‘Vatane sopamo po yavare so rauseo nte damu po ranari tutir da mewene ramu.’

31Maisyare omai tavon, akarijo titi inta pare to marovave akarijo kaijinta ai, weamo po ratantona wusyimbe pare, ‘Sya naite ribuge abusyin wenawamo awa vambunine mamaisyo sya marova apa naito ribuge tename awa vambunine raija rako jewena rako?’

32Ranivara po ratantona pare awa vambunine mamaisye ramu, weamo arono apa marova pe apa naite nawe ude ra umarovave rainy yara una ugwaravaimbea nene, pare po apa vatane inta atutir to po ana raura apa marova umaso ai indamu yo yaneme raijar bayave, yara imarovave jewen kai.”

33Umba Yesus po raura kakavimbe pare, “Syare weapamo maisyare wemai tavon. Vatano wapare watavondi Rinai, syare wapo anakotaro rui vayave rapaya ntami tenambe umba watavondijo Rinai. Yara are pirati ponae po anakotaro rui vayave rapaya ntami, opamo Sya arakove waino aije ramu.”

Ananyao garam

34“Weapamo wasaurata irati garame rai. Garam omamo ngkov, wapo rataopono anaisye rai, wea umba manavan. Weramu ranivara garame umaso ngkurude to, weamo ngkov akatoe ramu.

35Wea indati vatane wo ramauta vayave. Wadanide! Are pirati amarikoame rasakinavo Sya ayao rai, weamo po ranaun.” <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran