Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1Bagitupawn, h/e anakku! hendaklah angkaw djadi ko-wat, awleh nimet di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS,

2Dan sabarang apa ang-kaw sudah dengar deri pa-daku berhadapan banjak sak-si, hendaklah angkaw sarah-kan itu pada manusija-ma-nusija jang satija, jang akan bawleh kasi adjaran lagi pada awrang lajin-lajin.

3Dan hendaklah angkaw menderita susah sama-sama, sabagimana haros pada sa; aw-rang paparangan jang patut deri Tuhan JESUS CHRIS-TOS.

4Barang sa; awrang pawn jang masok paparangan, tijada manisu dengan hal kahidopan, sopaja ija bawleh berkenan pada panghulu paparangan.

5Tetapi maski djuga barang sa; awrang baku-mangurebe sa-ma-sama, ija tijada dapat ma-kota, melajinkan djikalaw ija sudah baku-mangurebe turut atoran jang tantu.

6Sapatutnja sa; awrang ba-kardja kabon, ija djuga makan bowa-bowa lebeh di-hulu.

7Taroh kira bajik-bajik apa b/eta bilang, karana maha Tuhan akan kasi padamu akal jang bajik di dalam segala sasawatu.

8Simpan didalam pengingat-anmu JESUS CHRISTOS, jang sudah debangkitkan deri an-tara awrang-awrang mati, jang sudah djadi deri dalam beneh Daud, menurut b/eta punja Indjil;

9Awleh karana sijapa aku merasa sangsara, sampe di tali-tali pengikat, seperti satu awrang djahat; tetapi perka-ta; an Allah tijada terikat.

10Tagal itu aku menahan segala sasawatu awleh karana segala awrang pilehan, sopaja dija awrang itu djuga bawleh mendapat salamat di dalam Tuhan JESUS CHRISTOS dengan kamulija; an jang kakal.

11Karana songgoh dan be-nar ada perkata; an itu: Djika-law kami mati sertanja, kami djuga akan hidop dengan Dija;

12Djikalaw kami menahan susah, kami djuga akan sama berkaradja; an; djikalaw kami menjangkal Dija, Ija djuga akan menjangkal kami:

13Djikalaw kami kurang satija, Ija satija djuga, ka-rana tijada Ija sampat me-njangkal sendirinja.

14Maka hendaklah angkaw mengingatkan itu pada dija awrang berhadapan maha Tu-han, dan djangan dija awrang baku-baku-lawan tagal per-kata; an-perkata; an jang tijada berguna akan sabarang apa-apa, melajinkan sadja akan bikin bingon awrang jang dengar-dengar itu.

15Meradjinkanlah dirimu akan bertondjok dirimu sama satu awrang jang sudah dapat tertjoba bajik-bajik, seperti sa-awrang bakardja jang tijada u-sah malu, jang berbahagikan perkata; an kabenaran dengan betul.

16Tetapi berlawan-lawan awlehmu itu mulut-mulut banjak jang sija-sija dan tijada berguna sabarang apa, kara-na lebeh lama lebeh djawoh dija awrang akan kamuka di dalam kadjahatan.

17Dan perkata; annja akan makan lebeh lama lebeh dja-woh, seperti penjakit pakong, antara jang mana ada Hime-neus den Filetus,

18Jang sudah ondor deri pada kabenaran, katanja jang kabangkitan awrang-awrang mati m/eman sudah djadi, sam-pe dija awrang sudah bikin bingon iman deri pada barang awrang.

19Tetapi pengalasan Allah ada berdiri dengan togoh, dan padanja itu ada alamet ini: Maha besar Tuhan mengenal jang Dija punja, dan: Ba-rang sijapa menjebut nama Tuhan CHRISTOS, hendaklah ija lalu deri kadjahatan.

20Tetapi di dalam satu ru-mah besar bukan sadja ada pagawe pagawe amas dan pe-rak, tetapi lagi deri kaju dan tanah, satengah pawn akan hor-mat, dan jang lajin akan tijada hormat.

21Maka djikalaw barang sa; awrang sudah sutjikan di-rinja deri pada itu, ija djuga akan ada sawatu bakas akan hormat, jang desutjikan dan jang bawleh berguna akan sa-sawatu kaharosan deri pada tu-wan rumah, terlangkapakan sa-sawatu pakardja; an jang bajik.

22Tetapi hendaklah angkaw djaga diri deri pada sega-la ka; inginan awrang-awrang muda; tetapi tjahari awleh-mu dengan radjin-radjin ada-let, iman pengasehan, dame, dengan segala awrang itu, jang menjebut nama maha besar Tuhan, dengan hati jang sutji.

23Tetapi djangan bertjam-por dirimu dengan segala rupa pertanja; an sija-sija dan jang tijada berguna, karana ang-kaw tahu jang itu beranak perbantahan.

24Maka sa; awrang hamba maha besar Tuhan tijada baw-leh suka bakalahi, tetapi lombot manis akan segala aw-rang, suka kasi adjaran dan tsabar-tsabar;

25Dan awrang-awrang pe-lawan itu, hendaklah angkaw beradjar dengan lombot manis, kalu-kalu barangkali Tuhan Allah satu hari akan bawleh karunjakan pada dija awrang akan membawa tawbat, itu-pawn akan pengenalan kabe-naran;

26Dan bawleh dapat ta-kadjoh bangun deri dalam da-desu-dadesu Iblis itu, dalam jang mana marika itu sudah dapat tertangkap akan ber-bowat kahendaknja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel