Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

1Adapawn djikalaw ada barang natsihat di dalam Tuhan CHRISTOS; djikalaw ada barang penghiboran di dalam pengasehan, djikalaw ada ba-rang persakutuwan Roch, dji-kalaw ada barang pertjinta; an hati dan sajang;

2Bagitupawn hendaklah kamu sempornakan kasuka; an hatiku awleh itu, jang kamu ada bersama-sama hati, satu djuga djiwa, satu djuga suka;

3Dengan tijada bowat sa-barang apa-apa dengan per-bantahan ataw awleh karana hormat jang sija-sija, tetapi jang dengan karindahan hati, sa; awrang kira-kirakan sama-tamaanja lebeh bajik deri dija punja diri sendiri.

4Dan djangan sasa; awrang lihat-lihat atas dija punja, tetapi sasa; awrang lagi atas jang awrang lajin punja.

5Karana saharosnja, jang di dalam kamu ada satu rasa hati, sabagimana sudah ada lagi di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS.

6Jang sudah tijada sangka, mawu merampas sama-ka; a-da; an Allah, maski djuga Ija sudah ada di dalam ka; ada; an Ilahi;

7Tetapi, jang sudah meng-hampakan dirinja, sedang Ija sudah pake ka; ada; an hamba, dan sudah djadi menurut ka; a-da; an manusija dan terdapat di dalam rupanja seperti sa-awrang manusija.

8Songgoh, Ija sudah me-rindahkan sendirinja, dan su-dah bertondjok dengar-deng-aran sampe di dalam kamati-an; bekan, sampe di dalam mawt tsalib.

9Maka sebab itu lagi Al-lah sudah meninggikan Dija maha-maha tinggi, dan sudah karunjakan kapadanja satu nama jang ada ka; atas nama-nama sakalijen.

10Itupawn sopaja di dalam nama Tuhan JESUS, sasa-watu lutut berlipat, bajik de-ri pada jang ada di dalam sawrga, bajik deri pada jang ada di bumi, bajik deri pada jang ada di bawah bumi.

11Dan sasawatu lidah meng-akaw, jang Tuhan JESUS ada maha Tuhan, itupawn akan hormat Allah Bapa.

12Sebab itu, h/e kekaseh-kekasehku, sabagimana kamu santijasa sudah dengar-deng-aran, bukan sadja pada tat-kala aku sudah hadlir di an-tara kamu, tetapi terlebeh lagi sedang sakarang aku ada djawoh, hendaklah kamu ber-usaha salamat kamu dengan takotan dan gomitar.

13Karana Allah djuga ada Dija itu, jang mengardjakan di dalam kamu, baji jang kamu kahendaki, bajik jang kamu berusaha, itupawn aw-leh karana kamurahan.

14Hendaklah kamu bowat segala sasawatu di-luwar ber-sungut dan di-luwar kabim-bangan hati.

15Sopaja kamu bawleh ada di-luwar kasalahan dan di-luwar noda, seperti anak-anak Allah jang tijada bertjoring pada sama-tengah satu bangsa jang bengkok dan putar ba-lik, antara jang mana kamu bertjahaja seperti penarangan-penarangan di dalam dunja.

16Sedang kamu berpegang perkata; an kahidopan, itu-pawn akan sawatu kapudji-an bagiku pada hari Tuhan CHRISTOS, agar djangan b/eta sudah balari pada tjumah-tju-mah dan sudah bakardja pada tjumah-tjumah sadja.

17Dan maski djuga b/eta ini djadi tertuwang akan sa-watu persombahan dan guna pakardja; an agama iman ka-mu, bagitu djuga b/eta ber-suka-suka dan minta salamat pada kamu sakalijen.

18Dan kamu djuga hen-daklah kamu bersuka sama-sama, dan minta salamat ber-ontong kapadaku.

19Tetapi b/eta harap di da-lam maha Tuhan JESUS, akan suroh datang Timotheus deng-an lakas djuga kapada ka-mu, sopaja b/eta lagi bawleh rasa hati sedap, kalu b/eta dapat chabar, bagimana ada dengan kamu.

20Karana tijada padaku barang sa; awrang jang bagitu sama-hati dengan aku, dan jang di-luwar barang tjulas, akan bawleh bersusah tjahari tahu, bagimana ada dengan kamu.

21Karana samowanja dju-ga tjahari jang dija awrang punja sendiri, bukan jang punja Tuhan CHRISTOS JESUS.

22Tetapi dija punja katu-lusan kamu tahu, jang, saba-gimana satu anak pada bapa, ija sudah bakardja sama-sama dengan b/eta di dalam pakar-dja; an Indjil.

23Maka dija itu aku ha-rap suroh datang, serta b/eta tahu, bagimana akan djadi dengan b/eta.

24Tetapi aku berharap di dalam maha Tuhan, jang tijada lama lagi, b/eta sendiri djuga akan datang.

25Tetapi b/eta sudah sang-ka, jang saharosnja b/eta su-roh datang kapada kamu Epa-froditus, sudaraku itu, jang ada sama-pengardjaku dan sa-ma-taman paparanganku, dan kamu punja surohan dan pen-djawat kakuranganku.

26Terlebeh lagi deri se-bab ija adalah bagitu amat berrindu-dendam akan ka-mu sakalijen dan bersusah hati awleh karana kamu, aw-leh karana kamu sudahlah da-pat dengar jang ija sakit.

27Maka songgoh-songgoh ija sudah ada sakit, hampir-hampir mati; tetapi Allah sudah sajang akan dija; dan bukan sadja akan dija, tetapi lagi akan b/eta ini, agar djang-an akan ada padaku kadu-ka; an atas kaduka; an

28Bagitupawn dengan se-gera djuga, aku sudah suroh dija datang, sopaja djikalaw kamu dapat lihat dija, kamu bawleh bersuka kombali, dan b/eta djuga bawleh kurang berduka.

29Sebab itu hendaklah ka-mu tarima dija di dalam maha Tuhan dengan sapunoh-pu-noh kasuka; an, dan hendaklah kamu pandang dengan hormat awrang-awrang jang sabagitu.

30Karana tagal pakar-dja; an Tuhan CHRISTOS, ham-pir-hampir ija mati, dan su-dah hagah-hagah djiwanja, itu-pawn sopaja ija mengganapi apatah jang kurang lagi pada kamu punja djawatan penga-sehan akan daku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran