Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

1Karana Tawrat itu, pada jang mana ada sadja satu sombar-bajang deri segala harta-benda, jang nanti da-tang, dan bukan ka; ada; an jang songgoh deri pada barang-barang sendiri, punja umor tijada bawleh sempornakan, aw-leh persombahan-persombah-an jang de; ulang-lang sasata-hon, dan jang depersombahkan bagitu-bagitu djuga, segala awrang, jang menghampirkan dirinja kapadanja itu.

2Kalu tijada, bukankah awrang sudah berhenti akan bowat persombahan, deri se-bab segala awrang itu jang bijasa bowat persombahan jang sakalipawn sudah dapat desutjikan, tijada akan rasa-rasa barang dawsa lagi di dalam satahu hatinja?

3Tetapi awlehnja itu, sa-satahon djuga, djadi sawatu pengingatan akan dawsa-daw-sa.

4Karana tijada bawleh dja-di, jang darah deri pada lem-bu-lembu djantan dan kam-bing-kambing djantan, meng-hapuskan dawsa-dawsa.

5Tagal itu, manakala Ija datang, masok di dalam du-nja, Ija katakan: "Persom-bahan dan pemberian tijada Angkaw kahendaki, tetapi satu tuboh Angkaw sudah sadijakan bagiku;

6Persombahan tunu-tunu; an dan persombahan dawsa-daw-sa; an, tijada Angkaw suka.

7Bagitupawn Aku sudah katakan: Lihat, Aku sudah datang, di dalam gulongan Kitab sudah djadi tersurat akan Daku, akan berbowat kahendakmu, ja Allah."

8Sedang di-hulu Ija ka-ta: "Persombahan-persombah-an dan pemberian-pembe-rian dan persombahan per-sombahan tunu-tunu; an dan persombahan dawsa-dawsa; an tijada Angkaw kahendaki dan tijada Angkaw suka" (mas-ki djuga itu djadi depersom-bahkan atas bunji Tawrat)

9Bagitu djuga komedijen deri pada itu, Ija katakan: "Lihat, Aku sudah datang akan berbowat kahendakmu." Ija mentijadakan jang per-tama, sopaja Ija menogohkan jang kaduwa.

10Maka di dalam kahen-dak itu, kami sudah dapat dekuduskan, awleh persom-bahan tuboh Tuhan CHRISTOS jang pada satu kali djuga sudah depersombahkan.

11Adapawn sasawatu imam berdiri sasahari akan mela-kukan pakardja; an kabaktian, danakan persombahkan banjak kali, sawatu djenis persom-bahan djuga, jang punja u-mor tijada bawleh angkat ge-ser dawsa-dawsa;

12Tetapi Ija ini, sedang I-ja sudah persombahkan sawatu djuga persombahan awleh ka-rana dawsa-dawsa, ada ber-dudok sabelah tangan kanan Allah pada salama-lamanja;

13Dengan bernanti-nan-ti; "sampe segala saterunja dapat detarohkan akan tampat pengalas, pada kaki-kakinja."

14Karana dengan sawatu djuga persombahan Ija sudah sempornakan sampe salama-lamanja, segala awrang jang dapat dekuduskan.

15Maka itu lagi bersaksi pada kami Roch Kudus.

16Karana sedang di-hulu Ija sudahlah katakan: "Ini-lah Perdjandjian itu, jang komedijen deri pada hari-hari itu Aku akan angkat dengan marika itu", bafirman maha besar Tuhan: "Segala ondang-ku Aku memberi di dalam hati-hatinja, dan di dalam budi-akalnja Aku akan me-njurat itu;

17Dan akan dawsa-dawsa-nja dan akan segala kasalah-annja, tijada Aku akan ing-at-ingat lagi."

18Maka di mana ada ka-amponan deri pada itu, di situpawn sudah tijada barang persombahan lagi awleh kara-na dawsa.

19H/e sudara-sudara! deri sebab sakarang ada pada ka-mi kaluwasan hati, akan ka-masokan di dalam tampat jang maha sutji awleh darah Tuhan JESUS,

20Jang Ija baharu sudah buka bagi kami, seperti satu djalan jang baharu dan jang hidop awleh kalambu dinding-an, ija itu awleh dagingnja;

21Dan deri sebab ada pada kami satu Imam jang besar atas rumah Allah,

22Bagitupawn hendaklah kami datang hampir dengan hati jang tulus, dengan ka-punohan iman, dan hati-hati kami desutjikan deri satahu hati jang djahat, dan tuboh-tuboh kami terbasoh dengan ajer jang bressi;

23Dan bejar kami berpe-gang dengan tijada bimbang kapada ikrar-pengharapan itu, karana Tuhan itu, jang sudah berdjandji itu satija adanja.

24Dan hendaklah kami taroh kira bajik-bajik sa; aw-rang akan sa; awrang, akan karadjinan di dalam pengaseh-an dan akan bowatan-bowat-an jang bajik;

25Dan djangan kami me-ninggalkan perhimponan sa-awrang dengan sa; awrang, sa-bagimana barang awrang bi-jasa bowat; tetapi hendaklah kami bernatsihetkan sa; awrang akan sa; awrang; dan terlebeh-lebeh itu, awleh karana kamu melihat, jang hari itu sudah hampir.

26Karana djikalaw kami bowat dawsa, dengan tahu-tahu itu, sedang kami sudah tarima pengenalan kabenar-an, bagitupawn bukan lagi ada barang persombahan aw-leh karana dawsa-dawsa.

27Tetapi sawatu kanantian hukum, jang beri takotan ter-lalu amat, dan sawatu api jang sangat-sangat, jang nanti makan habis segala pelawan jang durhaka itu.

28Barang sijapa sudah rom-bak Tawrat Musa, saharos-nja mati, di-luwar barang sajang, atas kasaksian deri duwa ataw tiga saksi;

29Akan barapa banjak siksa terlebeh barat, kamu sang-ka, jang akan dekira-ki-rakan mutsahak sa; awrang itu, jang sudah indjak Anak Allah, dan jang sudah membilang nedjis darah perdjandjian itu, awleh jang mana ija sudah dapat dekuduskan, dan jang sudah hodjat Roch nimet itu?

30Karana kami mengenal Dija itu, jang sudah kata-kan: "Ampunja Aku ada pem-balasan, Sku ini akan mem-bajar;"dan kombali: "Ma-ha besar Tuhan akan putus hukum atas kawmnja."

31Terlalu amat takotan akan djatoh kadalam tangan deri pada Allah jang hidop!

32Tetapi hendaklah kamu ingat-ingat akan hari-hari jang sudah ada lebeh di-hulu, an-tara jang mana, pada tatka-la kamu telah detarangkan, sudah menahan satu paparang-an sangsara jang demikijen besar.

33Pada saparaw bahagi; an deri sebab awleh katjela; an dan kasusahan besar-besar, kamu sendiri sudah djadi akan satu barang tertawa-tertawa pada saparaw bahagian, deri sebab kamu bertsobat-tso-bat dengan awrang jang sudah dapat sabagitu.

34Karana kamu sudah ra-sa sajang dengan awrang terpandjara, dan rampasan harta-harta kamu sudah ta-rima djuga dengan kasuka-suka; an, sedang dekatahuwi awleh kamu, jang ada bagi kamu satu harta-benda jang lebeh bajik deri itu dan jang tinggal tatap.

35Bagitupawn djanganlah kamu membowang kaluwasan hati kamu, pada jang mana ada sawatu upah-pembalas-an jang demikijen besar.

36Karana saharosnja pada kamu peri tsabar, sopaja, sedang kamu berbowat ka-hendak Allah, kamu sampat berawleh djandjian itu.

37"Sedikit, sedikit waktu la-gi, maka Dija itu jang sudah ha-ros datang, nanti datang dan tijada bernanti lama-lama lagi.

38Jang adil itu, akan hi-dop awleh iman, dan djika-law barang sa; awrang loroh-loroh, akan dija itu djiwaku tijada suka."

39Tetapi kami ini tijada bahagian dengan segala aw-rang itu jang toroh-toroh ondor akan kabinasa; an, teta-pi dengan segala awrang itu, jang pertjaja dan jang pali-harakan djiwanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel