Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1Adapawn di Ka; isaria a-dalah satu laki-laki, bernama Kornelius, Pengratus deri pa-da pasukan itu, jang dena-ma; i: punja Italia;

2Sa; awrang mutaki dan jang takot akan Allah, dengan sa-ganap isi rumahnja, dan jang berilah banjak derma pada kawm, dan bersombajanglah pada Allah, pada santijasa waktu.

3Dija itu melihatlah deng-an terus tarang dalam satu pengalihatan, sakira-kira pa-da djam jang kasembilan sijang hari, satu mela; ikat Al-lah, jang masoklah padanja, dan katalah padanja: Korne-lius!

4Maka sedang ija melihat-melihat dija, ija mendapat ta-kot, dan katalah: Apatah itu, ja Tuwan? Tetapi katalah ija padanja: segala sombajangmu dan derma-dermamu sudah najik di dalam pengingatan berhadapan Allah.

5Dan sakarang pawn hen-daklah angkaw suroh barang awrang ka-Joppe, dan panggil Simon, jang denama; i lagi Pe-trus.

6Ija ini ada tinggal ber-sama-sama dengan sa; awrang jang bernama Simon, tukang kulit itu, jang rumahnja di pante; ija itu akan bilang pa-damu, apatah angkaw haros bowat.

7Dan manakala melaikat itu, jang berkata-katalah deng-an Kornelius, sudahlah pergi, panggillah ija duwa deri pa-da hamba-hambanja dan satu awrang paparangan jang ta-kot akan Allah, deri pada se-gala awrang itu, jang santija-sa bersama-sama dengan dija.

8Dan sedang ija tutor-me-nutorlah segala sasawatu pa-da dija awrang, ija surohlah marika itu ka-Joppe.

9Pada /esok harinja, se-dang dija awrang itu adalah berdjalan-djalan, dan meng-hampirlah kapada negeri itu najiklah Petrus di bilik di atas, akan bersombajang; sa-kira-kira pada djam jang ka-anam.

10Maka mendapatlah ija lapar, dan suka makan. Dan sedang awrang sadijakanlah itu padanja, berlakulah atas dija satu ka; angkatan djiwa.

11Dan melihatlah ija langit terbuka, dan turon atas dija satu tampat, sa; awleh-awleh satu kajin besar, jang terikat pada ka; ampat djikunja, jang datang turon di tanah;

12Dalam jang mana ada-lah segala binatang jang ber-kak i ampat di dunja, dan bi-natang-binatang hutan dan jang merajak, lagipawn bu-rong-burong di langit.

13Dan berdatanglah pa-danja satu sawara: Bangun-lah awlehmu Petrus, bunoh, makan!

14Tetapi berkatalah Pe-trus: Bukan sakali, ja Tu-han! karana bulom sakali b/eta sudah makan sabarang apa jang haram ataw nedjis.

15Dan kombali berdatang-lah padanja satu sawara: A-patah Allah sudah sutjikan, djangan angkaw kira-kirakan itu nedjis!

16Samowa itu djadi sampe tiga kali; baharu tampat itu terangkat kombali di dalam langit.

17Adapawn, sedang Petrus adalah dengan bersusah hati, apa artinja pengalihatan itu, jang baharu-baharu ija sudah malihat, takadjoh! segala laki-laki itu, jang tersuroh awleh Kornelius, bertanja akan ru-mah Simon, dan adalah ber-diri di muka pintu.

18Dan dija awrang panggil tanja, kalu-kalu Simon, jang bernama Petrus, tinggal di sana?

19Adapawn sedang Petrus kasi berdjalan kira-kira, ber-katalah Roch kapadanja: Li-hat, ada tiga laki-laki, jang mentjahari angkaw.

20Tetapi bangunlah aw-lehmu dan turonlah, dan per-gilah bersama-sama dengan dija awrang, tijada dengan barang bimbang, karana Aku sudah suroh dija awrang.

21Bagitu djuga turonlah Petrus pada laki-laki itu, jang tersuroh awleh Kornelius ka-padanja, dan katalah: Lihat, aku ini ada dija itu, jang kamu tjahari; apatah sebab-nja, jang kamu ada di sini?

22Berkatalah marika itu: Kornelius, Pengratus itu, sa-tu laki-laki mutaki dan jang takot akan Allah, pada sijapa ada kasaksi; an jang bajik bagi saganap kawm awrang Je-hudi, sudah mendapat satu kanjata; an Illahi, awleh sa-watu mela; ikat jang kudus, a-kan panggil angkaw datang masok rumahnja dan meneng-ar barang perkata; an salamat deri padamu.

23Bagitupawn ija panggil-lah marika itu masok dan kasi dija awrang bertinggal ser-tanja. Maka pada esok harinja berdatanglah ija, bersama-sa-ma dengan dija awrang, dan satu duwa deri pada segala sudara laki-laki di Joppe, per-gilah sama-sama dengan dija.

24Dan pada esok harinja masoklah marika itu di Ka; i-sarija. Adapawn Kornelius a-dalah bernanti-nanti dija aw-rang, dan sudahlah panggil berhimpon atsal-atsalnja dan tsobat-tsobatnja.

25Adapawn djadilah, ma-nakala Petrus datanglah ma-sok, jang Kornelius pergilah tarima dija, dan pertijaraplah pada kaki-kakinja dan me-njombahlah.

26Tetapi Petrus angkatlah dija, dan katalah: Bangunlah! b/eta djuga ada manusija.

27Dan sedang ija berkata-kata dengan dija, masoklah ija, dan mendapatlah banjak awrang, jang adalah bakom-pol di situ.

28Maka berkatalah ija pa-da dija awrang: Kamu ada tahu, bagimana tijada patut pada satu awrang Jehudi akan bakampong dan berta-man dengan sa; awrang deri bangsa jang lajin; tetapi ka-padaku Allah sudah tomdjok, akan djangan panggil barang manusija haram ataw nedjis.

29Sebab itu lagi sudah tijada ku-anggan akan berda-tang, sedang b/eta sudah da-pat panggil. Bagitupawn b/eta tanja, apa sebab kamu su-dah suroh panggil b/eta.

30Maka berkatalah Korne-lius: Sakarang sudah lalu am-pat hari, b/eta adalah berpowa-sa sampe djam ini, dan pada djam jang kasembilan b/eta bersombajanglah di rumahku.

31Dan takadjoh! satu laki-laki adalah berdiri berhadap-anku dengan satu pakean jang bakilap, dan katalah: Kornelius! perminta; anmu su-dah terdenga dan segala der-mamu sudah datang akan pengingatan berhadapan Al-lah.

32Sebab itu, surohlah aw-lehmu ka-Joppe, dan suroh panggil Simon jang denama; i Petrus; dija ini ada tinggal sama-sama di rumah Simon, tukang kulit itu, dekat lawut; dan ija djuga akan datang, berkatakan dengan angkaw.

33Maka pada sabantar itu djuga b/eta suda suroh ka-padamu, dan angkaw sudah bowat bajik, jang angkaw sudah datang. Sakarangpawn kami samowa ada di sini ber-hadapan Tuhan Allah akan menengar, barang jang Allah sudah bertitah padamu.

34Bagitupawn Petrus mem-bukakanlah mulutnja, dan ka-talah: Dengan kabenaran, b/e-ta dapat mengarti, jang bu-kan ada ka; angkatan muka awrang berhadapan Allah.

35Tetapi, jang di antara sasawatu bangsa, barang sija-pa djuga takot akan Dija dan mengardjakan barang jang adil, Ija djuga berkenan ka-padanja.

36Perkata; an itu, jang Ija sudah suroh bawa kapada a-nak-anak Isra; el, dengan meng-chotbatkan dame awleh Jesus Christos; Dija itu ada Tu-han atas segala sasawatu.

37Kamu ada tahu penga-djaran itu, jang sudah djadi di dalam saganap tanah Jehu-da, mulanja deri Galilea, ko-medijen deri pada permandian itu, jang dechotbatkan awleh Joannes:

38Jesus deri Nazareth, ba-gimana Allah sudah mengu-rapi Dija dengan Roch Kudus dan kowat; jang sudah ber-djalan terus tanah, dengan ber-bowat bajik, dan sudah som-bohkan segala awrang jang desangsarakan awleh iblis; karana Allah adalah baserta dengan Dija.

39Dan kami ini ada saksi-saksi deri segala sasawatu, jang Ija sudah bowat di tanah awrang-awrang Jehudi dan di Jerusalem; dan marika itu sudah membunoh Dija, dan sudah gantong Dija di kaju.

40Dija itu Allah sudah membangkitkan pada hari jang katiga, dan sudah memberi Dija, djadi kalihatan dengan njata-njata.

41Itu bukan pada saganap kawm, tetapi pada saksi-saksi itu, jang deri di-hulu terpi-leh awleh Allah; kapada kami ini, jang sudah makan dan minom sertanja, komedijen deri pada Ija sudah bangun hidop, deri antara awrang-awrang mati.

42Dan Ija sudah bertitah-kan pada kami akan meng-chotbatkan pada kawn dan akan bersaksi, jang Ija ada hakim itu, jang tertantu aw-leh Allah, atas awrang-awrang jang hidop dan awrang-aw-rang mati.

43Padanja djuga segala Nabi memberi kasaksi; an, ba-huwa sasa; awrang jang per-tjaja di dalam Dija, mendapat ka; amponam dawsa-dawsa aw-leh namanja.

44Maka sedang Petrus a-dalah berkata-kata lagi se-gala perkata; an ini, Roch Ku-dus itu turonlah atas saka-lijen awrang itu jang dengar-lah perkata; an itu.

45Maka samowa awrang jang pertjaja, jang punja su-nat itu, barapa-barapa sudah-lah datang sama-sama dengan Petrus, heran-heranlah, jang pemberi; an Roch Kudus itu ter-tuwanglah atas awrang-aw-rang chalajik.

46Karana dengarlah ma-rika itu dija awrang berka-ta-kata dengan lidah-lidah, dan pudji-memudji Tuhan Allah. Bagitu djuga menja-hutlah Petrus:

47Bawlehkah barang sa-awrang tagahkan ajer, jang dija awrang ini tijada tarima permandi; an, segala awrang ini jang sudah tarima Roch Kudus sarupa kami?

48Bagitu djuga bertitahlah ija, akan permandikan ma-rika itu di dalam nama maha Tuhan. Habis itu mintalah marika itu, jang dija awrang bawleh tinggal barang-barang hari baserta dengan dija aw-rang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran