Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Adapawn di Antiochia, di dalam djamaet itu, ada-lah Nabi-nabi dan Pengadjar-pengadjar:Ija itu, Barnabas dan Simon, jang denamai Ni-ger, dan Lukius deri Kirene dan Manahen, jang terpijara sama-sama dengan Herodes, Tetrarchus itu, dan Saulus.

2Maka sedang marika itu adalah mengardjakan djawat-an maha Tuhan dan berpo-wasa, katalah Roch Kudus: Pilch kaluwar padaku Bar-nabas dan Saulus, akan pa-kardja; an itu, pada jang mana Aku sudah panggil dija aw-rang.

3Bagitu djuga dija awrang, berpowasalah dan bersomba-janglah dan tarohlah tangan atas marika itu, dan mele-pas-kanlah dija awrang pergi berdjalan.

4Adapawn dija awrang itu, tersuoh awleh Roch Kudus, turonlah ka-Selekia, dan deri sana berlajarlah marika itu ka-Kipros.

5Dan manakala marika itu sudahlah sampe di Salamis, dija awrang mengchotbatkan-lah perkata; an Allah di Ka-nisa-kanisa awrang Jehudi; dan lagi adalah pada marika itu Joannes akan sa; awrang pendjaga.

6Dan sedang marika itu sudahlah berdjalan terus pulu itu, sampe di Pafos, menda-patlah marika itu di sana sa-awrang mawi-mawi, satu na-bi dusta, awrang Jehudi, ber-nama Barjesus,

7Jang adalah dengan Bang-sawan, Sergius Paulus; satu laki-laki jang berbudi-meng-arti Dija itu panggillah Bar-nabas dan Saulus, minta deng-ar perkata; an Allah.

8Bagitupawn berlawanlah dengan marika itu Elimas, awrang mawi itu (karana demikijen tersalin namanja) dan tjaharilah akan tagahkan Bangsawan itu, djangan ija pertjaja.

9Tatkala itu, Saulus, jang denamai Paulus lagi, depu-nohi dengan Roch Kudus, dan sedang ija memata-matailah dija, berkatalah:

10H/e angkaw, jang punoh dengan rupa-rupa perlente dan tipu anak Iblis, sataru segala adalet! tijadakah angkaw a-kan berhenti putar-balik se-gala djalan maha besar Tuhan, jang betul itu?

11Maka sakarangpawn, li-hat awlehmu, tangan maha besar Tuhan ada di atas ang-kaw; dan angkaw akan ada buta, dan tijada melihat ma-tahari barang waktu lamanja. Dan pada sabantar itu djuga djatohlah atas dija satu ka-bur dan kagalapan, dan raba-rabalah ija, tjahari awrang, jang bawleh djadi pemimpin-tangan padanja.

12Dan manakala Bangs-awan itu melihatlah apatah sudah djadi, ija pertjajalah dan heran-heranlah awleh ka-rana pengadjaran maha besar Tuhan.

13Habis itu, Paulus dan segala awrang jang basertanja, berlajarlah deri pada Pafos, dan berdatanglah di Perge, negeri Pamfulia; tetapi Jo-annes ondorlah dirinja deri dija awrang, dan pulanglah ka-Jerusalem.

14Maka berangkatlah mar-ika itu deri pada Perge, dan sampelah di Antiochia, negeri Pisidia; dan pada hari sabbat marika itu masoklah di Ka-nisa dan berdudoklah.

15Maka komedijen deri pa-da pembatja; an Tawrat dan Nabi-nabi, Panghulu-panghu-lu Kanisa surohlah kapada marika itu, kata: H/e kamu, laki-laki, awrang sudara, dji- kawm, hendoklah kamu katakan!

16Bagitupawn berdirilah Paulus dan gamelah dengan tangan, dan katalah: H/e, ka-mu laki-laki, awrang Israel, dan kamu ini jang takot a-kan Allah, hendaklah kamu dengar!

17Ilah kawm ini sudah memileh bapa-bapa kami, dan sudah meninggikan marika itu pada waktu perasingannja di tanah Mitsir dan dengan tangan jang tinggi Ija sudah eng-hentarkan marika itu kaluwar.

18Dan sakira-kira ampat puloh tahon lamanja, Ija pija-rakanlah marika itu di hutan pasunji; an.

19Dan manakala Ija telah menghapuskan, deri dalam tanah Kana; an, tudjoh chalika, Ija berbahagilah tanah itu, pa-da marika itu, menurut onde.

20Dan komedijen deri pa-danja itu, Ija berilah pada marika itu Hakim-hakim, sa-kira-kira ampat ratus lima puloh tahon lamanja, datang sampe Nabi Samuel.

21Maka deri pada tatkala itu, menontutlah marika itu satu radja; dan Allah berilah pada marika itu Saul, anak laki-laki Kis, sa; awrang deri dalam hulu-bangsa Benjamin, ampat puloh tahon lamanja.

22Dan manakala Ija telah melepaskan dija ini, Ija mem-bangkitkanlah pada marika itu Daud, mendjadi radja, akan sijapa lagi Ija berilah kasaksi; an, katanja. Sudah kudapat Daud, anak laki-laki Jessai, sa; awrang laki-laki me-nurut hatiku, jang akan bo-wat kahendakku di dalam segala sasawa-tu.

23Maka deri dalaam ben/eh-nja itu, Allah sudah menda-tangkan JESUS, menurut djan-djian itu akan pembawa sa-lamat bagi Israel.

24Sedang Joannes, di-hulu deri pada kanjata; annja, su-dah mengehotbatkan, pada sa-ganap kawm Israel, permandian taw-bat.

25Dan pada tatkala Joan-nes putuslah djawatannja, berka-talah ija; Sijapatah ka-mu sangka b/eta ada? Bu-kan b/eta ada Dija itu, te-tapi lihatlah awleh kamu, komedijen deri padaku ber-datang satu jang lajin, akan sijapa b/eta ini tijada musta-hak membuka tarompa ka-ki-kakinja.

26H/e kamu laki-laki, aw-rang sudara-sudara, anak-a-nak bangsa Abra; am, dan ba-rang sijhapa di antara kamu jang takot akan Allah! bagi kamu ini sudah terkirim per-kata; an salamat ini.

27Kayrana awrang-awrang itu, jang mengadijami di Je-rusalem dan segala Panghu-lunja, sedang marika itu su-dah tijada mengenal Dija, mengganapi sawara Nabi-nabi itu, jang bjasa debatjakan pada sasawatu hari sabbat, pada tatkala marika itu su-dah putus hukum atas Dija.

28Dan maski tijada deda-patnja persalahan kamatian dalam Dija, marika itu sudah menontut djuga deri Pilatus akan membunoh Dija.

29Dan manakala marika itu sudahlah mengganapi se-gala sasawatu jang tersurat akan Dija, marika itu sudah angkat kasi turon Dija deri pada kaju, dan sudah taroh Dija dalam kubur.

30Tetapi Allah sudah mem-bangkitkan Dija deri antara awrang-awrang mati.

31Dan lama-lama hari Ija sudah kalihatan kapada dija awrang itu, jang sudahlah berangkat datang sertanja deri saksi-saksinja pada kawm itu.

32Dan kami ini mengehot-batkan pada kamu djandjian itu, jang sudah djadi pada bapa-bapa jang Allah sudah memunohi itu pada kami, a-nak-anaknja itu, sedang Ija sudah membang-kitkan Tuhan JESUS;

33Sabagimana lagi tersu-rat di dalam masmur jang ka-duwa:" Angkawlah Anakku laki-laki, hari ini Aku sudah perana-kan Angkaw"

34Dan jang Ija sudah mem-bangkitkan Dija deri antara awrang-awrang mati, akan djangan pulang lagi pada ka-binasa; an, Ija katakan demi-kijen:" Aku akan memberi pada kamu segala pemberian jang kudus deri pada Daud, jang benar adanja."

35Sebab itu lagi di dalam masmur jang lajin Ija kata-kan: "Tijada angkaw akan memberi, jang Kudusmu itu, melihat kabinasa; an."

36Adapawn, akan Daud, manakala pada waktu kahi-dopannja, ija sudahlah meng-ganapi bitjara Allah, sudah mati dan detambahi pada ba-pa-bapanja, dan sudah meli-hat kabinasa; an;

37Tetapi Dija itu, jang Allah sudah membangkitkan, sudah tijada melihat kabina-sa; an.

38Bagitupawn hendaklah dekatahuwi awleh kamu, h/e kamu laki-laki awrang suda-ra-sudara! jang awleh Dija ini, de-chotbatkan pada kamu ka-amponan dawsa-dawsa.

39Dan jang deri segala sa-sawatu, deri jang mana kamu tijada sampat dapat desutji-kan awleh Tawrat Musa, sa-sa; awrang djuga jang pertjaja dapat de; adilkan di dalam Dija ini.

40Bagitupawn hendaklah djaga lihat, agar djangan ber-datang atas kamu, jang dekata-kan di dalam Nabi-nabi itu:

41"Lihat, h/e kamu awrang-awrang pembintji, heran-he-ranlah awleh kamu, dan dja-dilah linnjap, karana Aku ber-bowat satu pakardja; an pada hari-hari kamu, jang kamu tijada akan pertjaja, djikalaw barang sa; awrang bilang itu pada kamu."

42Maka pada tatkala aw-rang-awrang Jehudi kalu-warlah deri dalam Kanisa, bagitu djuga mintalah awrang chalajik itu, jang pada hari sabbat jang datang, perka-ta-kata; an ini djuga bawleh dekatakan pada dija awrang.

43Adapawn manakala su-dahlah kaluwar kanisa itu, banjak awrang Jehudi dan banjak awrang kapindahan agama, ikotlah Paulus dan Barnabas; dan dija awrang ini berkata-katalah dengan ma-rika itu, dan bernatsihetkan-lah dija awrang akan tinggal tatap di dalam nimet Allah.

44Dan pada hari sabbat jang berikot itu, hampir sa-ganap negeri datanglah ba-kompol akan menengar per-kata; an Allah.

45Tetapi pada tatkala aw-rang-awrang Jehudi melihat kabanjakan awrang itu, depu-nohilah marika itu dengan dangke, dan melawanlah ba-rang jang dekatakan awleh Paulus, dan bowatlah perban-tahan dan hodjat.

46Tetapi Paulus dan Barna-bas berkata-katakanlah deng-an kaluwasan: Sudah haros, jang terdihulu perkata; an Al-lah dechotbatkan pada kamu, tetapi deri sebab kamu mem-bowangkan itu dan tijada ki-ra-kirakan sendiri kamu mu-stahak kahido-pan kakal; ba-gitupawn, kami berpalingkan diri kami kapada awrang-aw-rang chalajik.

47kyami:Aku sudah taroh angkaw, akan sawatu pena-rangan bagi segala chalajik, akan ada sawatu salamat sam-pe di hudjong bumi.

48Bagitupawn awrang-aw-rang chalajik, jang dengarlah itu, bersuka-suka; anlah dan memudjilah perkata; an maha Tuhan; dan sabarapa-barapa jang tertantu akan kahido-pan kakal, marika itu sudah pertjaja.

49Maka perkata; an maha Tuhan djadilah dekatahuwe di dalam saganap benuwa itu.

50Tetapi awrang-awrang Jehudi itu bertusuk-tusuk-lah parampuwan-parampuwan jang beragama dan jang ber-hormat dan Panghulu-pang-hulu negeri itu, dan mengada-kanlah sawatu perhambatan melawan Paulus dan Barna-bas, dan membowanglah ma-rika itu kaluwar deri dija aw-rang punja bahagian tanah.

51Tetapi marika itu ka-baskanlah abu tanah deri pa-da kaki-kakinja melawan dija awrang, dan berangkatlah per-gi ka-Ikonion.

52Tetapi murid-murid itu depunohilah dengan kasuka; an dan dengan Roch Kudus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran