Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

1Bagitupawn berdatanglah ija lagi di Derbe dan di Lu- stra; maka kadapatan di si-tupawn sa; awrang murid, ber-nama Timotheus, anak laki-laki deri sa; awrang parampu-wan Jehudi jang pertjaja, tetapi bapanja sa; awrang Hel-las,

2Pada sijapa adalah nama bajik, deri sudara-sudara di Lustra dan di Ikonia.

3Dija ini Paulus mawu, jang ija haros bertaman dija, lalu ambillah dan bersunat-lah dija, awleh karana aw-rang- awrang Jehudi, jang di negeri-negeri itu, karana dija awrang samowanja tahu, jang bapanja ada sa; awrang Hel-las.

4Maka sedang marika itu adalah berdjalan-djalan terus segala negeri itu, dija awrang sarahkanlah pada marika itu ondang-ondang, jang te-lah detantukan awleh Rasul-rasul dan Penatuwa-penatuwa di Jersualem, akan p/egang ikot itu.

5Bagitupawn segala dja-maet itu dapat detogohkan di dalam pertjaja; an, dan hari-ha-ri djuga djadi detambahi pa- da bilangannja.

6Tetapi marika itu adalah berdjalan-djalan terus tanah Farigia dan benowa Galatia. awleh karana marika itu de- tagahkan awleh Roch udus akan mengchotbatkan perka-ta; an di Asia.

7Dan sedang marika itu sudahlah datang di Misia, tjawba- lah marika itu berdja-lan terus Bithinia; tetapi Roch itu tijada luluskanlah itu pada dija awrang.

8Dan sedang marika itu berdjalan langgar Misia, ber- datanglah marika itu sampe di Tero; as.

9Maka djadilah sawatu pengalihatan pada Paulus an-tara waktu malam; ija itu, sa; awrang Makedonia adalah berdiri dan mintalah padanja, kata; berdatanglah awlehmu kasabelah di Makedonia, dan tulonglah kami.

10Dan serta ija sudahlah melihat pengalihatan ini, ba- gitupawn pada sabantar itu djuga, tjawbalah kami ber-angkat ka-Makedonia, dengan tahu bajik-bajik, jang maha Tuhan sudahlah panggil ka-mi akan mengchotbatkan In-djil pada marika itu.

11Bagitupawn berlajarlah kami deri Teroas, dan pontar- lah kami betul-betul ka-Samo-trake dan pada hari esoknja ka- Ne; apolis;

12Dan deri sana ka-Fi-lippi, jang ada negeri jang pertama deri pada bahagian ini tanah Makedonia, satu negeri baharu taperusah. Ma-ka antara babarapa hari la-manja, kami berbo- watlah pa-kardja; an kami di sana.

13Adapawn pada hari sab-bat pergilah kami di luwar negeri, di ajer batang di sana, di mana awrang bijasa bowat- lah sombajang; dan berdu-doklah di sana san berkata- katakanlah kami kapada par-ampuwan-parampuwan itu, jang sudahlah berhimpon di sana.

14Dan satu parampuwan bernama Lidia, jang pentjaha- riannja mendjuwal kajin-kajin purpur, deri negeri Thiatira dan jang takotlah akan Allah, dija itu dengar-dengarlah; dan maha besar Tuhan membu-kakanlah hatinja akan taroh kira atas itu, jang dekatakan awleh Paulus.

15Maka pada tatkala dija itu dan isi rumahnja sudahlah tarima permandi; an, mintalah ija, kata: Djikalaw kamu kira- kirakan b/eta ini satu aw-rang jang pertjaja, bagitu-pawn hendaklah kamu ma-sok rumahku dan tinggal di situ. Maka paksa-paksalah ija akan kami.

16Adapawn djadilah, se-dang kami adalah pergi ka- sombajang, jang satu ham-ba parampuwan baku-dapatlah deng an kami, pada sijapa a-dalah satu djin mawi-mawi, dan jang, dengan dija punja mawi-mawi, kasi banjak on-tong pada tuwan-tuwannja.

17Dan dija ini ikotlah Paulus dan kami, dan ba- tareaklah, kata: Manusija-manusija ini ada hamba-ham-ba Allah jang maha tinggi itu, jang kasi tahu pada ka-mi djalan salamat.

18Bagitupawn bowatlah ija banjak-banjak hari. Te-tapi Paulus, jang fastiu deri pada itu, baliklah dirinja, dan katalah pada roch itu: B/eta bertitah padamu dengan nama JESUS CHRISTOS, ka-luwarlah deri padanja itu! Dan pada djam itu djuga ka-luwarlah ija deri dalamnja.

19Tetapi sedang tuwan-tuwannja dapat lihat, jang pengharapan kaontongannja sudah habis, dija awrang me- nangkaplah Paulus dan Silas dan h/elah tariklah marika itu di pasar di muka Kapala-ka-pala negeri;

20Dan sedang marika itu membawakanlah dija-awrang berha- dapan Panghulu-pang-hulu itu, katalah marika itu: Manusija- manusija ini bikin takaruwan negeri kami, dan marika itu ada awrang-aw-rang Jehudi,

21Dan adjar-adjar istiadet-istiadet, jang tijada patut pa-da kami, jang ada awrang-awrang Rawmawi, akan ta-rima dan akan berbowat itu.

22Lagipawn kabanjakan awrang itu djadilah baribut mela- wan dija awrang, dan Panghulu-panghulu itu mera-belah pak/ean deri badannja dan bertitahlah akan mentjo-mokkan dija awrang.

23Dan manakala marika itu sudah dapat detjomokkan ban- jak-banjak, dija awrang membowanglah marika itu di pandjara, dan bertitahlah pa-da djuru pasongan akan djaga dija awrang bajik-bajik.

24Maka dija ini, dengan mendapat titah jang sabagitu, membowanglah marika itu di pandjara, jang sakali dalam, dan kantjinglah kaki-kakinja di tarungku.

25Tetapi pada tengah ma-lam bersombajanglah Paulus dan Silas, dan menjanjilah pudji-pudjian bagi Allah, dan segala awrang terbulonggu adalah dengar-dengar itu.

26Maka dengan sakunjong-sakunjong djadilah satu ta-nah gojang besar sampe se-gala pengalasan pandjara itu djadilah tergarak; dan pada sabantar itu djuga samowa pintu djadilah terbuka dan rante-rante deri awrang samo-wanja terlepaslah.

27Maka djuru pasongan itu takadjoh bangunlah, dan serta ija dapat lihat pintu-pintu pandjara terbuka, ija tjabotlah pedang, mawu bu-noh diri, sedang ija sangka jang awrang terpandjara itu sudahlah lari.

28Tetapi batareaklah Pau-lus dengan sawara besar, ka-ta: Djangan mengadakan dja-hat bagimu, kami samowa ada di sini.

29Dan sedang ija sudahlah minta satu tarang, balumpat- lah ija masok, dan dapatlah gomitar dan bertijaraplah ber- hadapan Paulus dan Silas;

30Dan bawalah marika itu kaluwar, dan katalah: Ja Tu-wan-tuwan, apatah haros b/eta bowat, akan dapat depaliha- rakan?

31Katalah marika itu: Per-tjajalah awlehmu di dalam Tuhan JESUS CHRISTOS, ba-gitu djuga angkaw, baserta dengan isi rumahmu, akan mendapat salamat.

32Dan mengatakanlah ma-rika itu kapadanja perkata; an Allah, dan pada samowa aw-rang jang di rumahnja.

33Maka ija mengambillah marika itu pada djam malam itu djuga, dan basohlah luka-ulka rotangnja; dan pada sa-bantar itupawn tarimalah ija permandijan, dija itu dan sa-ganap isi rumahnja.

34Dan membawakanlah ija dija awrang di dalam ru-mahnja, dan sadijakanlah satu makanan pada dija awrang, dan bersuka- suka; anlah amat sangat, jang ija baserta deng-an saganap rumahnja sudah-lah djadi pertjaja.

35Dan manakala sudahlah djadi sijang, Panghulu-pang-hulu itu surohlah mata-ma-ta, kata: Kasi lepas manusija-manusija itu.

36Maka djuru pasongan itu kasi tahu segala perka-ta; an ini kapada Paulus: Pang-hulu-panghulu sudah suroh bilang, jang kamu haros da-pat terlepas; bagitupawn hen-daklah kamu kaluwar dan berdjalan pergi dengan dame.

37Tetapi berkatalah Pau-lus kapada marika itu: Di-lu-war barang pariksa dija aw-rang sudah mentjomokkan ka-mi dengan njata-njata dan sudah membowang kami di dalam pandjara sedang kami ini ada awrang-awrang Raw-mawi; dan sakarang dija aw-rang akan mawu bowang kami kaluwar dengan dijam- dijam djuga? Djangan bagitu, te-tapi hendaklah marika itu sendiri datang, menghentar kami kaluwar.

38Bagitu djuga mata-mata itu kasi tahu segala perkata; an ini kapada Panghulu-panghu-lu iti; dan dija awrang itu mendapatlah takot, awleh ka-rana marika itu dengar jang itu ada awrang-awrang Raw-mawi.

39Dan dija awrang datang-lah minta ampon dan mem-bawalah marika itu kaluwar, dengan minta, jang dija aw-rang bawleh berangkat deri dalam negerinja.

40Bagitu djuga kaluwarlah marika itu deri dalam pan- djara dan pergilah marika itu kapada Lidia; dan manakala marika itu sudahlah melihat sudara-sudara itu dan sudah menghiborkan dija awrang, marika itu berangkatlah pergi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran