Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Adapawn Saulus, sedang ija menijoplah lagi amangan dan kabunohan melawan mu-rid-murid maha Tuhan, per-gilah kapada Iman besar,

2Dan mintalah deri pada-nja surat-surat kapada Kani-sa-kanisa di Damaskus; sopa-ja, djikalaw ija akan men-dapat di sana barang awrang jang ada deri pada djalan ini, ija bawakan marika itu ka-Jerusalem; bajik laki-laki, ba-jik parampuwan.

3Dan sedang ija adalah berdjalan-djalan bagitu, dja-dilah jang ija berdatang ham-pir di Damaskus; maka deng-an sakunjong-sakunjong ber-tjahajalah kuliling dija satu penarangan deri dalam langit.

4Bagitu djuga djatohlah ija bertijarap di tanah, dan dengarlah sawatu sawara, jang katalah padanja: Sa; ul! Sa; ul! mengapa angkaw ada bowat djahat padaku?

5Tetapi katalah ija: Sija-patah Angkaw, ja Tuhan? Ber-katalah Tuhan: Aku ini ada Jesus pada sijapa angkaw ada bowat djahat; akan djadi susah padamu s/epah tumit kapada penikam.

6Maka katalah ija dengan takotan dan gomitar: Ja Tu-han! apatah Angkaw mawu, jang b/eta haros bowat? Ka-talah Tuhan padanja: Ba-ngunlah awlehmu, dan ma-soklah di dalam negeri itu; di situ akan dekatakan pada-mu, apatah angkaw haros bo-wat.

7Tetapi segala laki-laki itu, jang bertaman dija, adalah berdiri dengan bingon-bingon; sedang marika itu dengarlah djuga sawara itu, tetapi tija-da melihat barang sa; awrang.

8Maka berdirilah Saulus bangun deri tanah, dan tat-kala djadilah terbuka mata-matanja, tijada melihatlah ija sabarang apa-apa. Bagitu dju-ga marika itu berpeganglah tangan-tangannja, dan bawa-kanlah dija masok di Damas-kus.

9Maka adalah ija tiga ha-ri, jang tijada ija melihatlah dan tijada makan dan tijada minom.

10Adapawn adalah di Da-maskus satu murid jang ber-nama Ananias; dan maha Tu-han katalah padanja di dalam satu pengalihatan: Ananias! Dan katalah ija: Ada b/eta di-sini, ja Tuhan!

11Bersabdalah Tuhan pa-danja: Bangunlah awlehmu, dan pergilah di djalan kam-pong itu, bernama Jang Be-tul, dan tanjakanlah di rumah Judas akan satu awrang, ber-nama Saulus, deri Tarsis; karana lihat, ija ada bersom-bajang.

12Dan ija sudah melihat satu laki-laki, bernama Ana-nias, jang datang masok pa-danja taroh tangan atas dija, sopaja ija akan bawleh dapat melihat.

13Menjahutlah Ananias: Ja Tuhan! deri banjak awrang b/eta sudah dengar akan laki-laki ini, bagimana banjak dja-hat ija sudah bowat pada se-gala mutakimu di Jerusalem.

14Dan di sini djuga ada ka-wasa padanja deri pada Kapa-la-kapala Imam, akan meng-ikatkan sakalijen awrang jang menjebutkan namamu.

15Katalah Tuhan padanja: Pergilah awlehmu! Karana dija ini ada sawatu pagawe jang terpileh padaku, akan membawa namaku kahadap-an awrang-awrang chalajig, dan radja-radja dan anak-anak Isra; el.

16Karana Aku ini akan me-nondjok padanja bagimana banjak-banjak saharosnja ija menahan tagal namaku.

17Dan Ananias pawn per-gilah dan masoklah rumah itu; dan sedang ija tarohlah tang-an atas dija, katalah ija: Su-dara Saul! maha Tuhan su-roh b/eta datang, jani Tuhan Jesus itu, jang sudah kali-hatan padamu di djalan, jang angkaw sudah datang; sopa-ja angkaw dapat melihat, dan depunohi dengan Roch Kudus.

18Dan pada sabantar itu djuga gugorlah deri pada ma-ta-matanja sama sisik-sisik, dan djadilah ija melihat; maka bangunlah ija dan berikanlah dirinja depermandikan.

19Dan sedang ija sudahlah santap makanan, ija menda-patlah kowat. Tetapi tinggal-lah Saulus barang waktu la-manja dengan murid-murid di Damaskus.

20Maka pada sabantar itu pawn ija mengehotbatkanlah di Kanisa-kanisa akan Jesus, jang Dija itu ada Anak Allah.

21Tetapi samowa awrang jang dengarlah itu, heranlah sangat, dan katalah: Bukan-kah ini dija, jang di Jerusa-lem sudah mengamaw mela-wan segala awrang jang me-njebut nama itu, dan jang su-dah datang kamari akan mem-bawa marika itu terikat ka-pada Kapala-kapala Imam?

22Tetapi Saulus deperko-watkan makin lama makin lebeh, dan baku-lawanlah dengan awrang-awrang Jehu-di, jang mengadijami di Da-maskus, dengan bertondjok terus-tarang, jang Ija ini ada Christos itu.

23Adapawn manakala su-dahlah lalu lampoh babarapa banjak hari, awrang Jehudi baku-fakatlah sama-sama a-kan membunoh dija.

24Tetapi Saulus tahulah dija awrang punja bitjara ra-hasija. Maka berdjagalah ma-rika itu di pintu-pintu negeri sijang dan malam, sopaja dija awrang dapat bunoh dija.

25Bagitupawn murid-mu-rid itu ambillah dija pada waktu malam, dan kasi turon dija deri atas pagar batu da-lam satu bakol.

26Maka manakala Saulus sudahlah sampe di Jerusalem, tjawbalah ija akan bawleh bertaman dengan murid-mu-rid itu, dan samowanja takot-lah akan dija, dan tijadalah pertjaja jang ija adalah sa-awrang murid.

27Tetapi Barnabas tarima-lah dija dan bawalah dija ma-sok pada Rasul-rasul, dan me-nutorlah pada marika itu, bagimana di antara djalan ija sudah dapat lihat maha Tuhan, dan jang Ija sudah kata-katakan padanja, dan ba-gimana, di Damaskus, ija sudah mengchotbatkan deng-an kaluwasan hati di dalam nama Tuhan Jesus.

28Maka adalah ija masok kaluwar dengan dija awrang di Jerusalem.

29Sedang ija mengchotbat-kanlan dengan kaluwasan di dalam nama maha Tuhan. La-gipawn berkatalah ija dan ba-ku-lawanlah dengan awrang-awrang Helleni; tetapi dija awrang adalah tjahari mawu bunoh dija.

30Tetapi manakala sudara-sudara itu dapat tahu itu, marika itu bawalah dija, tu-ron ka-Ka; isaria dan suroh dija pergi ka-Tarsis.

31Adpawn berdamelah djama; et itu di dalam saganap tanah Jehuda, dan Galil/ea dan Samari; a, dan dapat de-perusah; dengan berdjalam-djalan di dalam takijet maha besar Tuhan dan depunohi dengan Roch Kudus.

32Maka djadilah, sedang Petrus mengondjongi dija aw-rang samowanja, jang ija ber-datanglah lagi pada awrang-awrang mutaki, jang menga-dijami di Ludda.

33Maka mendapatlah ija di sana satu manusija berna-ma A; in/eas, jang sudahlah tinggal di tampat tidor du-lapan tahon lamanja, jang a-dalah mati-badan.

34Dan katalah Petrus pa-danja: A; in/eas! Tuhan Jesus Christos djadikan angkaw somboh; bangunlah awlehmu dan bukakanlah tikar patidor-an bagimu sendiri. Dan pa-da sabantar itu djuga bangun-lah ija.

35Dan samowanja jang mengadijami di Ludda dan Sarona melihatlah dija, dan dija awrang itu djuga taw-batlah kapada maha Tu-han.

36Tetapi adalah di Joppe satu murid parampuwan ber-nama Tabitha, jang tersalin artinja: Rusa-betina. Dija itu adalah punoh dengan perbo-wat-bowatan jang bajik dan derma-derma, jang debowat-nja.

37Tetapi djadilah pada ha-ri-hari itu, jang ija menda-patlah sakit, dan matilah; dan sedang awrang sudahlah mem-basohkan dija, marika itu ta-rohlalr dija di bilik di atas.

38Maka awleh karana Lud-da dengan Joppe baku-ham-pir, dan murid-murid itu da-pat dengar, jang Petrus ada di sana, bagitu djuga suroh-lah marika itu duwa laki-laki kapadanja, dengan minta dja-ngan berlambatam datang ka-pada marika itu.

39Bagitu djuga bangunlah Petrus dan pergilah dengan dija awrang; dan manakala marika ita sudahlah sampe, dija awrang bawakanlah dija di bilik di atas itu; maka ber-datanglah kapadanja samowa parampuwan-parampuwan ba-lu itu, dengan menangis-me-nangis, dan tondjoklah kapa-danja segala badju-badju dan kajin-kajin itu, jang Rusa-betina sudahlah kardjakan, pada tatkala ija bersama-sama dengan dija awrang.

40Maka sedang Petrus su-dahlah suroh dija awrang sa-mowanja kaluwar, berlutut-lah ija dan bersombajanglah dan balik muka kapada bang-ke itu, dan katalah: Tabitha, bangunlah awlehmu! Bagitu djuga membukakanlah ija ma-ta-matanja, dan serta ija da-pat lihat Petrus bangun du-doklah ija.

41Tetapi ija djuga kasi tang-an padanja dan mendirikan-lah dija, dan sedang ija me-manggillah awrang-awrang mutaki dan parampuwan-par-ampuwan balu itu, ija men-dirikanlah dija hidop-hidop berhadapan dija awrang.

42Maka djadilah dekata-huwi itu di dalam saganap Joppe, dan awrang banjak-banjak pertjajalah kapada ma-ha Tuhan.

43Maka djadilah, jang ija bertinggallah barapa banjak hari di Joppe dengan satu tu-kang kulit, Simon nama-nja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel