Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

1Komedijen deri padanja, maha Tuhan adalah pileh lagi tudjoh puloh awrang jang lajin, dan surohlah marika itu berhadapannja, dan duwa-duwa awrang akan pergi ka-segala negeri dan kampong-kampong, kamana Ija sendiri ada mawu datang.

2Dan katalah Ija pada ma-rika itu: Songgohpawn penu-wian sampe besar, tetapi aw-rang bakardja ada kurang; sebab itu hendaklah kamu minta pada Tuhan jang am-punja penuwian, kalu-kalu Ija bawleh suroh kaluwar awrang-awrang bakardja kapada penuwiannja.

3Pergilah kamu! lihat, sakarang Aku suroh kamu sa-rupa anak-anak domba pada sama-tengah gurk-gurk.

4Djanganlah kamu mem-bawa pondi-pondi, djangan tampat-bakal; djangan taripu-taripu dan djangan kasi tabe; a pada barang sa; awrang antara djalan.

5Dan di dalam barang sa-rumah kamu masok, hendak-lah kamu terdihulu katakam: Djadilah kiranja dame pada rumah itu!

6Maka djikalaw di sana ada barang anak perdame; an, bagitu djuga perdamean kamu akan berdijam atasnja itu; dan djika tijada, perdame; an kamu akan balik pulang kapada kamu.

7Dan hendaklah kamu ting-gal di rumah itu, dan makan dan minom apa ada ma-rika itu, karana patutlah upa-hannja pada sa; awrang-bakar-dja. Djanganlah kamu pindah deri rumah karumah.

8Dan djikalaw kamu ma-sok barang negeri, dan awrang tarima kamu, hendaklah kamu makan apatah marika itu taroh pada kamu.

9Dan sombohkanlah awrang-awrang sakit jang ada di situ dan katakanlah bagi marika itu: Karadja; an Allah sudah datang hampir bagi kamu!

10Tetapi di mana-mana kamu masok barang negeri, dan dija awrang tijada tari-ma kamu, bagitu djuga hen-daklah kamu kaluwar di dja-lan-djalan negerinja lalu ka-takan:

11Lagipawn abu tanah deri pada negeri kamu, jang ter-lekat pada kami, kita awrang kabaskan atas kamu; tetapi katahuwilah awleh kamu, jang karadja; an Allah sudah ada hampir pada kamu.

12Maka B/eta bilang pada kamu, pada negeri Sodoma akan djadi lebeh sajang pada hari itu, deri pada negeri jang sabagitu.

13Tjilaka padamu, h/e Cho-rasin! tjilaka padamu, h/e Beth-sa; ida! Karana djikalaw di Tirus dan Sidon sudahlah djadi segala tanda kowat itu, jang sudah djadi di dalam kamu, lama-lama marika itu sudahlah dudok dengan pa-ke; an kaduka; an dan di dalam abu, akan membawa tawbat.

14Dan lagi lebeh sajang akan djadi pada Tirus dan Sidon di dalam kukum itu, deri pada akan kamu.

15Dan angkaw, h/e Kapernaum, jang detinggikan sampe di langgit, angkaw akan djadi terbowang kabawah sampe di maraka!

16Barang sijapa dengar kamu, ija djuga dengar B/eta; dan barang sijapa bowang kamu, ija bowang B/eta; ma-ka barang sijapa bowang B/eta, ija djuga bowang Dija itu, jang sudah suroh B/eta datang.

17Adapawn katudjoh-pu-loh itu pulanglah dengan kasuka; an, dan katalah: Ja Tuhan, lagipawn djin-djin itu ada dengar-dengar akan kami dengan namamu.

18Berkatalah Ija pada ma-rika itu: B/eta sudah lihat setan djatoh deri dalam langit sarupa satu kilap!

19Lihat, Aku sudah mem-beri pada kamu kawasa akan djak ular-ular bisa dan kala-djinking-kaladjinking, danatas segala kowat saturu itu; dan sabarang apa-apa pawn tijada akan mengadakan djahat bagi kamu.

20Tetapi djanganlah kamu bersuka-suka; an deri sebab se-gala djin-djin itu dengar-dengaran akan kamu; tetapi hendaklah kamu bersuka-suka; an deri sebab nama-nama kamu sudah tersurat di dalam sawrga.

21Adapawn pada djam itu djuga, bersuka-suka; anlah Tuhan JESUS di dalam roch, dan katalah: Segala pudji bagi-mu, ja Bapa, Tuhan langit dan bumi, jang Angkaw su-dah sembunjikan itu deri pa-da segala awrang jang berbudi dan jang pande mengarti, dan sudah menjatakan itu pada kana; ak-anak; b/ekan, ja Bapa! karana demikijen sudah ada kahendak jang kudus ba-gimu.

22Segala sasawatu sudah deberikan kapadaku awleh Bapaku; dan sa; awrang pawn tijada tahu sijapatah Anak laki-laki itu, melajinkan Bapa; dan sijapatah Bapa itu, melajinkan Anak laki-laki; dan kapada sijapa Anak laki-laki akan mawu menjatakan itu.

23Maka sedang Ija mem-baliklah mukanja pada murid-muridnja sendiri, katalah Ija; Salamat berontong mata itu jang melihat barang jang ka-mu melihat!

24Karana B/eta bilang ka-pada kamu; banjak Nabi dan Radja-Radja sudah suka lihat barang jang kamu melihat, dan sudah tijada melihat itu, dan menengar barang jang kamu dengar, dan sudah tija-da dengar itu.

25Maka takadjoh berdiri-lah sa; awrang Pengadjar Taw-rat akan mentjawba Dija, dan katalah: H/e Guru, apa-tah haros b/eta bowat sopaja b/eta berpusaka; i kahidopan kakal?

26Maka katalah Tuhan ka-padanja: Apatah tersurat di dalam Tawrat? bagimana ang-kaw membatja?

27Menjahutlah ija, kata: Saharosnja angkaw tjinta Tu-han Huwa Ilahmu, dengan saganap hatimu, dengan sa-ganap djiwamu, dengan sa-ganap kowatmu, dan dengan saganap budi-akalmu, dan sa-mamu manusija sarupa sen-dirimu.

28Katalah Tuhan JESUS padanja: Angkaw sudah me-njahut betul; bowatlah demi-kijen, dan angkaw akan hi-dop.

29Tetapi, sedang dija itu mawu mengadilkan sendiri-nja, katalah ija pada Tuhan JESUS: Sijapatah b/eta punja sama-manusija?

30Bagitu djuga menjahut-lah Tuhan JESUS, kata: Sa-awrang manusija turonlah deri Jerusalem pergi ka-Jericho, dan djatohlah antara awrang-awrang badjak hutan; maka dija awrang itu tjabotlah pa-keannja dan pukollah dija banjak-banjak; habis itu dija awrang pergi, kasi tinggal dija satengah mati.

31Maka, dengan ukor berontong, sa; awrang Imam berdatanglah langgar djalan ini; dan manakala ija dapat lihat dija, ija berdjalanlah langgar.

32Bagitu lagi sa; awrang Lewi berdatanglah di tampat itu, dan sedang ija melihat dija, ija berdjalanlah langgar.

33Tetapi sa; awrang Samaria, jang adalah antara per-djalanannja, berdatanglah ka-sana padanja, dan serta ija dapat lihat dija, ija sajanglah akan dija.

34Dan berdatanglah kapa-danja, dan berubatlah luka-lukanja, dan salinlah dalam-nja itu minjak dan ajer ang-gawr, lalu angkat taroh dija di atas binatang kandara; an-nja, dan bawakanlah dija di rumah negeri; lalu faduli dija.

35Maka sedang pada esok harinja, ija mawu berangkat, kaluwarlah ija duwa dinar dan kasi itu pada pendjaga rumah negeri itu, dan katalah padanja: Djaga-pijara dija bajik-bajik, dan djika-law angkaw balandjakan sa-barang apa-apa lebeh pada-nja, b/eta akan bajar itu pada-mu manakala b/eta pulang.

36Sijapa deri katiga ini, angkaw sangka, sudah ada sama manusija bagi dija itu, jang terdjatoh dalam tangan awrang badjak hutan itu?

37Katalah ija: Sa; awrang itu, jang sudah tondjok sajang hati padanja. Bersabdalah Tuhan JESUS padanja; bagi-tupawn hendaklah angkaw pergi dan berbowat demikijen!

38Maka djadilah antara perdjalanannja, jang Ija masok kadalam satu kampong; dan satu parampuwan, ber-nama Martha, tarimalah Dija di rumahnja.

39Dan padanja itu adalah satu sudara parampuwan, bernama Maria, jang berdu-dok-dudok di kaki-kaki Tuhan JESUS akan dengar perkata-annja.

40Adapawn Martha manisu dengan berdjaga banjak-ba-njak. Maka berkatalah ija, kata: Ja Tuhan, tijadakah Angkaw taroh kira, jang su-daraku parampuwan kasi ting-gal b/eta badjaga sendiri-sendiri? Hendaklah Angkaw bilang padanja akan tulong b/eta.

41Tetapi menjahutlah Tuhan JESUS, kata padanja: H/e Martha, Martha! angkaw manisu dan berlelah banjak-banjak;

42Satu perkara sadja ada haros; tetapi Maria sudah pileh bahagian jang bajik, jang tijada akan terambil deri padanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel